'

Асоциация „Мария Кюри“ Пловдив Реализирани проекти и продукти

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Асоциация „Мария Кюри“ Пловдив Реализирани проекти и продукти


Slide 1

Обща информация 1998г. ресистрация НПО (нестопанска) Екип от специалисти Пловдив


Slide 2

МАРИЯ ГОРАНОВА 35г Зодия Козирог ЕГ АФ МИО Приложна и социална психология Управление проекти Лидерство Английски Гръцки Италиански Немски Руски


Slide 3

Обща информация Представените проекти отразяват работата на Асоциацията от 1999г. до днес (2011г.) Реализираните продукти са в следствия на работа по проекти в рамките на програмите: „Учене през целия живот“ (Грундтвиг § Леонардо ) Прогрес- за заетост и социална солидарност Седма рамкова програма Програма „ФАР“ Програма “Младеж” Всички продукти са разработени в рамките на международни експертни партньорства. Всички продукти са достъпни на Български език


Slide 4

НАЦИОНАЛНА ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА ПУ „П. Хилендарски“ МУ Пловдив СУ „Климент Охридски“ ТУ Габрово Община Пловдив Община Пазарджик Община Сливен Община Панагюрище Ресурсен център Пловдив Ресурсен център Пазарджик Агенция за Регионално Развитие МТСП Инспекцията по труда 5


Slide 5

МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРСКИ МРЕЖИ Университети,обучителни центрове за ХУ, организации на ХУ, работодателски организации,местни власти от: Гърция, Великобритания, Румъния, Унгария, Словения, Словакия, Австрия, Германия, Белгия, Полша, Италия, Испания, Португалия, Ирландия, Финландия, Кипър 6


Slide 6

ВИРТУАЛЕН ИНКУБАТОР ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ В РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ (VIP RTDP) За кого: Педагози с увреждания; Дългосрочно безработни педагози; Обучители (професионалисти), работещи с хора с увреждания; Законодатели, посредници на пазара на труда, професионалисти, работещи с ХУ и организации на ХУ Какво предлага: Профил на нова длъжност с квалификация РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ;  Нова учебна програма за квалификация в РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ за хора с увреждания;  Иновативна онлайн и на CD система за обучение , оценка и сертифициране на РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ;  Европейски сертификат, валиден в България,Гърция и Португалия и Великобритания. Достъп до ел. sистема: inc.viprtdp.com  


Slide 7


Slide 8


Slide 9


Slide 10


Slide 11


Slide 12


Slide 13

Равен шанс за работа: обучение и наставляване за хора с увреждания и работодатели - еоdpe За кого: студенти и дипломирани с физически, ментални и сетивни увреждания; организации на хора с увреждания; работодатели и организациите на работодатели; трудови посредници и законодатели Какво предлага: менторинг програма; наръчници за наставлявани и наставници, разработени в електронен и хартиен формат, включително Брайл; работодателска мрежа от 102 работодатели в областта на наемане на лица с увреждания; Кампания „Позитивни към хора с увреждания“ Повече информация: www.marie-curie-bg.org/mentoring


Slide 14


Slide 15

“Валидиране на менторинг програмите за оценка на постижения на хора с увреждания и тези в неравностойно положение на трудовия пазар – VM1 За кого: Работодатели; Хора с увреждания; Други хора в неравностойно положение на пазара на труда Какво предлага: Анализ на потребностите в България, Словения и Румъния Описание на ситуацията касаеща хората с увреждания в партньорските страни (образователна система, законодателство и т.н.) Сборник от добри практики Наръчник за установяване на менторинг схемите Обучителни пакети за ментори и наставлявани Класификация и валидиране на неформалното обучение Повече информация: www.mentoring-validation.org


Slide 16


Slide 17

ВАЛИДИРАНЕ НА МЕНТОРИНГ ПРОГРАМИТЕ 2 (VM2) За кого: Хора с увреждания; Млади хора в риск от оставане без работа, извършване на престъпления или социална изолация; Възрастни хора в неравностойно положение на пазара на труда или в риск от социална изолация; Предприятия и други лица, позитивни към хората с увреждания и тези в неравностйно положение Какво предлага:  Обучителни пакети - Въпросник за самооценка на уменията  - Пример за работен план – личностно развитие  - Споразумение между ментор и наставляван - Пакет за ментори  - Пакет за наставлявани  - Наръчник за промоутъри на менторинг програми  - Кодекс за приложение на менторинг програмите (усъвършенстван)  - Система за самооценка Мрежа на социално активните работодатели – www.disadvantaged-employment.eu Повече информация: www.vm2-project.eu


Slide 18


Slide 19


Slide 20

www.vm2-project.eu/elearning


Slide 21

M-NET EOP - Менторинг мрежа за равни възможности за заетост За кого: Хора с физически увреждания, работодатели, предприемачи, професионални съюзи, социални работници Какво предлага: уеб базиран обучителен курс (менторинг) за работодатели и предприемачи, които биха желали да създадат нова работна атмосфера, предлагайки продукти и услуги за съответната среда Обучителен курс за търсене на работа на студенти с увреждания. Повече информация: www.mneteop.eu


Slide 22

Менторинг и обучение на възрастни – Adults mentoring За кого: Възрастни хора (над 50 години), които са дългосрочно безработни; Възрастни, които са били заети и са изгубили работата си; Какво предлага: Менторинг програма за възрастни Обучителни пакети за ментори и наставляване Практическо ръководство за осъществяване на менторинг програма Повече информация: www.adults-mentoring.eu


Slide 23


Slide 24


Slide 25

КАЧЕСТВЕНО И ДОСТЪПНО ОБУЧЕНИЕ (QATRAIN) КАЧЕСТВЕНО И ДОСТЪПНО ОБУЧЕНИЕ 2 (QATRAIN 2) КАЧЕСТВЕНО И ДОСТЪПНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧАЩИ (Q4S) За кого: QATRAIN - учители и обучители в областта на професионалното обучение; организации, разработващи програми за професионално обучение;  QATRAIN 2 - Преподаватели в системата на професионално обучение и образование (ПОО); Хора с увреждания; Лица, разработващи курсове за обучение;  Мениджъри в системата на ПОО;  Q4S – учащи след 16 год възраст в ПОО, техните родители, приятели и обучители. Какво предлага: Уеб ресурсни материали съдържащи обучители стратегии за преподавателите – bg.scips.eu Обогатени уеб ресурси за преподаватели и мениджъри в ПОО – www.qatrain2.eu – съдържа образователни стратегии Уеб ресурси за учащи за 11 увреждания е 7 направления – www.q4s.eu


Slide 26


Slide 27


Slide 28


Slide 29

"Възможности за преподавателите да подобрят достъпността на обучението за възрастни - ETTAD За кого: Преподаватели в системата на обучение за възрастни; Хора с увреждания; Доставчици на услуги за обучение на възрастни;  Какво предлага: Доклад представящ в систематизиран вид дейността и резултатите от проведените проучвания във всяка от страните партньорки по проекта. Интернет платформа съдържаща уеб обучителни ресурси за възрастни съдъращи образователни насоки и стратегии Повече информация: www.ettad.eu


Slide 30


Slide 31

ПРИОБЩАВАНЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ КЪМ ТРУДОВИЯ ПАЗАР (IDOL) За кого: Хора със зрителни и физически увреждания Какво предлага: обучителна програма в сферата на помощните технологии, компенсиращи ограниченията на хората с увреждания, като с това им се дава възможност да работят в условията на интегрирана заетост. иновативна обучителна програма, имаща за цел да подпомага развитието на основните професионални умения на хората с увреждания, опитващи се да се реализират на свободния трудов пазар. интернет страница, представяща различните типове кучета-асистенти за хора с увреждания. Повече информация: www.idol-project.org


Slide 32

ЕВРОПЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ С ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ (EQM-PD) За кого: хора с ментални увреждания, специалисти, работещи с хора с увреждания. Какво предлага: Онлайн оценъчен въпросник, оценяващ ключови процеси в работата с хора с увреждания. Обучителна програма за професионалисти, работещи с хора с увреждания в поне една от посочените 5 области – обучение, свободно време, живеене, работа, консултиране. Повече информация: www.eqm-pd.com


Slide 33

ВЕРНИЯТ ПЪТ КЪМ НАМИРАНЕ НА РАБОТА (A1 FOR JOBS) За кого: хора с увреждания и работодатели; организации, работещи с хора с увреждания; други групи в неравностойно положение на трудовия пазар, които имат възможност за достъп до дистанционно обучение. Какво предлага: Обучителен наръчник; Електронни обучителни пакети, пригодени към потребностите на обучаемите с увреждания и нуждите на трудовия пазар от квалифицирана работна ръка. Повече информация:  www.a1forjobs-leonardo.org


Slide 34

ОБУЧЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (PUB HEALTH SOD) За кого: млади висшисти, студенти от колежи и университети; млади специалисти – лекари; мениджъри в областта на здравеопазването; общопрактикуващи лекари Какво предлага: Иновативна програма - “Обучение по Обществено Здравеопазване и Социално Значими Заболявания Всеки от 12 модула се състои от 1-3 дяла с продължителност от 15 – 45 академични часа лекции и практически упражнения. Съдържанието на модулите е гъвкаво, в зависимост от степента на компетенциите на участниците. Продуктите от проекта се съобразени с Европейската система за кредитен трансфер. Повече информация: www.pubhealthsod.com


Slide 35

ACERISH 2 За кого: Практици, работещи с хора с увреждания. Какво предлага: Обучителни материали (модули и наръчник) за подобряване на квалификацията и професионалните умения на практиците, работещи с хора с увреждания, чрез използването на единни методи във всички страни участнички и изграждането на тясна връзка между овладяването на основни умения и осъзнаването на собствените възможности на хората с увреждания в социалния и професионалния живот Повече информация: www.acerish.org


Slide 36

ДОСТЪП ДО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ(APT) За кого: Хора с увреждания ; Организации, осъществяващи обучение / Университети; Работодатели; Професионални гилдии; Местни власти; Организации на хора с увреждания; Какво предлага: Тренировъчна програма за професионално обучение в областта на социалните дейности. Менторинг програма, включваща хора с увреждания в ролята на ментори; Повече информация: www.apt-leonardo.org Към втора слайд - Esteem


Slide 37

ESTEEM - "Предоставяне на нови възможности за хората в неравностойно положение чрез обучение и менторинг" За кого: Хора с увреждания и лица с обучителни затруднения, които имат ограничен достъп до заетост, равен достъп до квалификация; Хора отпаднали от системата на обучение и заетост поради културните си различия или своята етническа принадлежност; Хора с ментални затруднения, чиито опит в обучението и/или заетостта е силно ограничен. Какво предлага: Гъвкава програма за продължаващо обучение Индивидуално Портфолио на обучаемия, което те могат да представят пред бъдещите си работодатели. Придобиването на необходимите умения и способности ще се проследява чрез специално разработен Процес за осигуряване на качеството, насочен към обучаемия. ( LqAp) Повече информация: www.esteem-apt.eu


Slide 38

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЪТЕКИ ЗА НАМИРАНЕ НА РАБОТА И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ (VIPP) За кого: безработни хора с увреждания; хора с увреждания, които биват подценявани по отношение на работата си, работят по-ниско квалифицирана и по-ниско платена работа, нуждаят се от подкрепа чрез програми за заетост и искат да израстват в професионално ниво; работодатели заинтересовани от целевите групи; Какво предлага:  Оказване на подкрепа на работодателите по отношение на различни управленски практики, насочени към намаляване текучеството на персонала; Промяна на нагласата на работодателите за способностите на хората с увреждания и премахване на бариерите за професионалната им реализация; Подобряване уменията и самоувереността на хората с увреждания навлизащи на пазара на труда и повишаване на тяхната ефективност на работното място. Повече информация: www.vipp.org.uk


Slide 39

e-ACCESS II (В помощ на професионалното образование и обучение за хора в неравностойно положение За кого: Хора с увреждания – зрителни / физически;  Организации предлагащи електронно обучением електронни обучителни курсове; създаващи електронни обучителни сценарии и програми Какво предлага: Обучителен материал за Методологията на дизайн на електронен обучителен сценарии (на CD-ROM и онлайн); Обучителен материал с наставления за създаване на достъпен електронен онлайн обучителен материал (на CD-ROM и онлайн); Обучителен материал относно как да бъде използвана инструмент за електронна достъпност и дизайнерски инструмент Уеб портал и хранилище за достъпни електронни обучителни ресурси, курсове и ресурси (oнлайн) в сферите: Бизнес английски, психологическа адаптация, равнопоставеност, уеб дизайн, математическа грамотност, бизнес модули. Повече информация: www.eaccess2learn.eu


Slide 40


Slide 41


Slide 42

Нормален изглед


Slide 43

За хора със слабо зрение


Slide 44

За хора със далтонизъм


Slide 45

За хора със физически увреждания


Slide 46

OASIS - Технически решения за достъпност на услугите, интеграция и стандартизация За кого: Възрастни хора (над 55 години) – все още работещи или пенсионери; Близки и роднини / лица които полагат неформални грижи (напр. доброволци); Професионалисти, полагащи грижи за възрастни хора; Лица, предоставящи здравни грижи и спешна помощ; Различни доставчици на услуги (предимно предприятия); Какво предлага: Осигуряване на Независим начин на живот и социализация на възрастните хора чрез: • фокусиране върху хранителните навици на възрастните хора;  • повишаване нивото на физическата им активност; • подобряване на личните познавателни умения;  • насърчаване и подпомагане на социалните контакти на възрастните;  • проследяване на здравословното състояние;  • подпомагане на възрастните хора да живеят независимо в собствения си дом;  • разработване на електронен тренировъчен механизъм за стимулиране на мисловната активност. (напред)


Slide 47

OASIS - Технически решения за достъпност на услугите, интеграция и стандартизация Какво предлага: Улесняване на самостоятелното придвижване чрез: • осигуряване на потребителска информация за възможностите за придвижване в населеното място и извън него;  • създаване на индивидуален план за придвижването; Повишаване на работоспособността на възрастните хора чрез: • създаване на адаптирана и достъпна работна среда, позволяваща работа от дома, чрез използване на система за виртуална комуникация с колегите от екипа;  Повече информация: www.oasis-project.eu Презентационно видео: www.marie-curie-bg.org


Slide 48


Slide 49


Slide 50

ENEVA - ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ЧРЕЗ ВАЛОРИЗАЦИЯ За кого: Хора с увреждания и техните семейства; Организации на/за хора с увреждания; Образователни институции; Политически субекти; Бюра по труда; Медицински и рехабилитационни дружества; Обществени организации. Какво предлага: Валоризационна Meтодология за разпространение на резултатите от успешни проекти обединени по критерии; Систематизиран интернет портал обхващащ продукти, резултати и финални доклади на успешни проекти; Система за оценка на валоризационния процес, базирана на индикатори и напътствия за действия по разпространението Засилване на вниманието на социалните и политически субекти по отношение интеграцията и решаване на проблемите на хората с увреждания. Повече информация: www.enevaproject.eu


Slide 51


Slide 52


Slide 53


Slide 54


Slide 55


Slide 56

EPDP - "Обучителна платформа за хора с физически увреждания за дизайн / производство на помощни средства" За кого: Хора с физически увреждания, хора в неравностойно положение, Дизайнери и лица провеждащи обучителни програми. Какво предлага: Електронна обучителна платформа, която осигурява теоретично и практическо обучение за хора с физически увреждания за дизайн/производство/тестване/подбор/ремонтиране на помощни средства като инвалидни колички, протези, рампи, асансьори и др. Повече информация: www.epdp.eu


Slide 57


Slide 58

„ACCESSIBLE” - Симулационна среда за тестване и оценка на достъпността на нови информационни и комуникационни приложения За кого: големи ИКТ организации, малки и средни предприятия и отделни хора (уеб създатели, ИКТ дизайнери и т.н.) Какво предлага: Онлайн симулационна среда за тестването и оценяването на: а) мобилни приложения; б) уеб приложения; в) уеб услуги (главно фокусирайки се върху информационни и мобилни услуги) г) Комютърни езици ( UML, SDL и т.н.) Повече информация: www.accessible-project.eu


Slide 59


Slide 60

Ключовите Компетенции като Инструмент за подпомагане на ученето през целия живот - KEYCOMKIT За кого: Възрастни с липса на основни умения и квалификация и хора с риск от социална изолация като: имигранти, хора с основно образование, жени, възрастни над 55 години, бивши нарушители на закона, ниско квалифицирани кадри и др.; Професионалисти, създаващо обучителни програми, политици, управници; Организации предлагащи професионално обучение Какво предлага: Изследване, отразяващото съвременните обстоятелства и характеристики на обучението за възрастни, заетостта и обучителните липси във всички държави партньори по проекта. (към следващия слайд)


Slide 61

Ключовите Компетенции като Инструмент за подпомагане на ученето през целия живот - KEYCOMKIT Какво предлага: Сравнителен методологически анализ във връзка с обучението за възрастни в Европа. 8 модула за 8-те Ключови компетенции (формулирани от Европейската комисия през 2006г.): - Комуникиране на майчин език - Комуникиране на чужди езици - Математически умения и основни познания в науката и технологиите - Компютърни умения - Обучение как да учим - Социални и граждански компетенции - Инициативност и предприемчивост - Културни познания Онлайн обучителна платформа за 8-те Ключови компетенции www.keycompetenceskit.eu


Slide 62


Slide 63


Slide 64


Slide 65

RECALL - Услуги основани на местоположението за свързване на изключените общности и ученето през целия живот За кого: Хора с обучителни трудности; с физически увреждания и сензорни нарушения; с двигателни нарушения Какво предлага: услуги основани на местоположението в областта на помощните технологии, които ще позволят на хората с обучителни трудности и сензорни нарушения да планират и независимо да осъществяват своя маршрут до работа и обществени дейности, да преодоляват физически и психологически бариери и да пътуват независимо с цел тяхното социално включване. Повече информация: www.recall-project.eu


Slide 66


Slide 67


Slide 68


Slide 69


Slide 70

KIDS STRENGHTS - Децата в контекста на менталните разстройства: Обучение за подпомагане на учители, здравни професионалисти и социални работници За кого: Учители, здравни професионалисти, социални работници, институции, предлагащи обучение Какво предлага: Методология за предоставяне на обучение за подпомагане на деца/младежи в контекста на техните родители с ментални разстройства: Информация (въздействие на менталните заболявания върху децата) Оценка на ресурсите и риска за децата = онлайн-базирана карта за издръжливост Комуникация с родители „Нека говорим за деца” “Подпомагане издръжливостта” Повече информация: www.strong-kids.eu


Slide 71


Slide 72

BIFOCAL VI - Изграждане на подобрени и гъвкави предпрофесионални курсове на подходящ език за хора със зрително увреждане За кого: Незрящи и частично зрящи хора Какво предлага: ВИЗАЖ обучителен инструмент - всички аспекти на търсенето на работа – от подготовка за интервюто, до попълване на заявление за кандидатстване за работа, разкриване на увреждането, представяне на професионален външен вид, анализ на силните и слабите страни и достъп до допълнителна помощ и ресурси Ресурсът е проектиран както за употреба от отделни личности като ресурс за самостоятелно направляване, така и от обучители, които биха го използвали с цел фасилитиране на групови сесии. Повече информация: www.bifocalproject.com


Slide 73


Slide 74

PEPE - Обучение с връстници – паневропейска програмa За кого: Хора, които срещат определени трудности на пазара на труда, включително работници и работодатели от МСП, хора със специални потребности, възрастни учащи, имигранти, групи в социално-икономическо неравностойно положение, хора с малко или неформални квалификации, които се грижат за деца, пътуващи, бегълци, хора с увреждания и представители на малцинствени етнически групи. Какво предлага: помощна методология за обучение с връстници; подходящи игри и упражнения за развитие на личностни умения при целевите групи: комуникативност, самоуважение, изграждане на екип, решаване на проблемни ситуации, подходящо поведение, спазване на времеви ограничения’ Повече информация: www.peermentor.org


Slide 75


Slide 76


Slide 77

Как да управляваме собствените си умения – How to manage my own skills За кого: Мениджъри „Човешки ресурси”;  Собственици/мениджъри на малки и средни предприятия в сектора на туризма; студенти/ученици в последен курс на обучение; кариерни консултанти. Какво предлага: Наръчник за работещи и безработни търсещи кариерно развитие в сферата на Туризма" "Наръчник за мениджъри, собственици и обучители в сферата на Туризма« Електронна система за тестване на умения преди и по време на интервю за работа. достъпни онлайн на адрес: www.zgura-m.eu/e-learning Повече информация: www.managemyskills.eu


Slide 78


Slide 79


Slide 80


Slide 81

Сериозни обучителни игри – Goal.net За кого: Хора с обучителни затруднения; със сензорни увреждания; с ниско ниво на умения за работа; със специфични обучителни затруднения (Дислексия) Какво предлага: Наръчник за обучители на хора с увреждания Сериозни обучителни игри за подобряване на: Базисни умения – грамотност, изчисление, ICT Умения за личностно развитие – самооценка; развитие на самоувереността и мотивацията; справяне с гнева; справяне със стреса; работа в екип; умение за поведение по време на пътуване, подкрепа при общуването; съставяне на CV; търсене на работа, работен опит, обучение за опазване на безопасността и здравето, оценка на риска на работното място, права на работното място, съвети за работните бонуси и т.н Повече информация: www.goal-net.eu Вход към игрите: http://www.goal-net.eu/bg/games.php


Slide 82

Игра: Подготовка за излизане


Slide 83

Игра: Помощник на път


Slide 84

3D Игра: Първи работен ден


Slide 85

Игра: Открий правилната дума


Slide 86

Игра: Наемане на работа


Slide 87

Игра: Лична хигиена


Slide 88

Игра: Фабрика за сирене


Slide 89

Игра: Да се приготвим за работа


Slide 90

Електронна обучителна платформа за обучение в безопастност на труда и трудова медицина – Е-TPOHS За кого: служителите и работодателите в сектори строителство, металургия, производство на оборудване и минно дело; контрольори и инспектори по БОТ; Търговски камари, местна власт. Какво предлага: Новата ел.обучителна програма включваща следните 9 модула: Moдул 1 – Въвеждащо обучение Moдул 2 – Европейски съюз и Институции в областта на БОТ Moдул 3 – Изпълнение на Европейските директиви на ниво компании Moдул 4 – Разходи и ползи от БОТ законодателство в компаниите Moдул 5 – Строителство, Минно дело и Металургия – основни мярки за безопастност на труда Moдул 6 – Ръчно бораване в работния процес Moдул 7 – Оказване на първа помощ Moдул 8 – Противопожарна безопастност Moдул 9 – Обучение на обучители Повече информация: www.tpohs.sakarya.edu


Slide 91


Slide 92

Виртуални и аугментирани среди за реалистичен дизайн на достъпни приложения - Veritas За кого: дизайнери и ИТ специалисти; създатели на достъпни приложения; тестващи организации на продукти; Какво предлага: Електронни системи за тестване на достъпността на приложения и програми в областите: Автомобилизъм; Смарт работни приложения; Дизайн на работното място; Дизайн на развлекателни продукти Медицина Повече информация: www.veritas-project.eu


Slide 93


Slide 94

Виртуален портал за обучителни дейности и интерактивност на хора с увреждания - Virgin За кого: Хора с увреждания; дълготрайно безработни; хора с ниско ниво на умения и компетенции; обучители на хора с увреждания Какво предлага: Интерактивен портал и среда за подобряване на ключови умения; Социална медия за комуникация Обучителни модули и материали основаващи се на метода на комбинирано учене Версия на продуктите и за мобилен телефон Повече информация: www.virgin-project.eu


Slide 95


Slide 96

За контакти: Асоциация „Мария Кюри“ Гр. Пловдив, 4023 Бул. „Освобождение“ 31, ет. 1, ап. 4 Тел. 032 /62 21 28 Факс: 032 / 62 88 90 Ел. Поща: info@marie-curie-bg.org Уеб: www.marie-curie-bg.org Изпълнителен Директор: Мария Горанова – Вълкова Ел. поща: goranova@marie-curie-bg.org


×

HTML:

Ссылка: