'

Проблеми с оперативния мениджмънт

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Проблеми с оперативния мениджмънт


Слайд 1

Управленските функции в практиката: Дилемата “управленец” или “добър специалист”


Слайд 2

Умения и компетенции Комуникация Умения за даване на обратна връзка Междуличностна комуникация Изграждане на атмосфера на екипност Договаряне и постигане на ангажираност от страна на служителите


Слайд 3

Умения и компетенции Разрешаване на конфликти Умения за управление на конфликтни ситуации Идентифициране на основните източници на конфликт Избор на стратегия за разрешаване на възникнала конфликтна ситуация


Слайд 4

Умения и компетенции Управление на персонала мотивиране на служителите – ролята на парите, личния пример, спазването на вътрешния ред оценка на изпълнението


Слайд 5

Умения и компетенции Стратегически и оперативни умения и функции Умения за определяне на цели Вземане на решения Контрол върху изпълнението на поставените задачи


Слайд 6

Проблеми нужда от по-висока ангажираност с проблемите (нагласите на много ръководители са, че проблемите не зависят от тях и е по-важно да си намериш оправдание защо не си се справил, а не да намериш решение) има личности, готови да поемат инициативата и отговорността, но и другата крайност - не всички се чувстват достатъчно ангажирани


Слайд 7

Проблеми в комуникацията важна за сътрудниците информация не достига до тях началник от едно звено да се разпорежда с хората от друго звено прескачане на нива отгоре надолу при даване на разпореждания и разпределяне на задачи прескачане на нива отдолу нагоре за решаване на лични проблеми прехвърляне на отговорности от едно звено на друго в рамките на общия производствен процес


Слайд 8

Проблеми в комуникацията - даване на обратна връзка Има дефицит в умението да се дава обратна връзка, което се изразява в няколко неща: Склонността на някои Началници на смени да критикуват своите подчинени гръмогласно пред всички - носи големи морални щети и демотивация Понякога липсва климат за даване на положителна обратна връзка – “Защо да ги хвалим? Те и без това се интересуват само от парите.” Понякога се взимат решения, които даден началник не счита за необходимо да обосновава (субективизъм) - “Така съм решил, нали затова съм началник.”


Слайд 9

Какво предприехме Стартирахме дългосрочна програма за повишаване на ръководните умения на тази група и метода “световното кафене” беше първото обучение от програмата Система за оценка на кадрите - до края на годината предстои оценка (най-вероятно 360?)


Слайд 10

ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗВИТИЕТО Качества Знания Умения Изяви Отношение Всички, които имат необходимия минимум качества, подлежат на развитие Дефицитът е явен в много отношения, но това може да се навакса с обучения при тези, които имат качества Чрез трупане на опит, обучения и коучинг повечето ръководители могат да се развият още по-добре Поведението и резултатите дават ясна представа за истинския потенциал за растеж на всеки ръководител Тук има най-остър дефицит и необходимост от спешни мерки за повишаване на доверието в ръководството


Слайд 11

МЕРКИ ПО РАЗВИТИЕ НА КАДРИТЕ Насърчаване на по-активно сътрудничество между Ръководители на отдели и Началници на смени Постоянна борба с негативизма и скептицизма Подобряване на вътрешно-фирмената комуникация (отваряне на нови канали, целенасочено обучение) и имиджа на фирмата Създаване и внедряване на Система за оценка и Програма за обучения Изграждане на позитивен дух, насочен към сътрудничество и постижения


Слайд 12

Общи изводи – “Плюсове” По-голямата част от оперативните ръководители в “Либхер – Марица” имат необходимия личностен и професионален потенциал да бъдат добри мениджъри на своето ниво – при осигурена постоянна подкрепа те могат да развият необходимите компетенции и умения за успешно справяне със своите задължения и отговорности Мнозинството от оперативните ръководители подхождат към своята работа с висока отговорност, с готовност да се справят с предизвикателствата и с лоялност към своя работодател.


Слайд 13

Общи изводи – “Минусите” Не всички оперативни ръководители в “Либхер – Марица” са подходящи за управленски длъжности - по-добре да се подменят, за да не нанасят щети чрез неадекватно поведение, а да се инвестира в нови ръководни кадри При по-нататъшен растеж на завода ниското ниво на някои от личностите, които заемат ръководни длъжности, може да доведе до сериозни затруднения в задържането на добрите работници и успешното изпълнение на плановете по количество и качество


Слайд 14

Изводи ръководенето и работата с хора не е базирано само на опит. Това е научна дисциплина и всеки може да я изучава, и така да подобрява уменията, а оттам работата и резултатите си. съвременните условия изискват от нас постоянно да се напасваме на бързо променящите се пазарни изисквания и един ръководител не може да е напълно успешен в работата си ако не се интересува от новостите и не се стреми да повишава квалификацията си


Слайд 15

Изводи има връзка между мотивираността, информираността и удовлетвореността на служителите от една страна и качеството на продукта от друга. Колкото хората са по-удовлетворени толкова по-качествено работят, т.е. толкова по-малко са допълнителните фирмени разходи за доработки, брак, гаранционнен сервиз комуникацията (информирането на служителите по всякакви въпроси и на всички нива) е важен процес, пряко свързан с мотивацията и е един от залозите за успеха фирмата е една система, в която всички процеси са свързани помежду си и крайния резултат зависи от доброто представяне на всички по веригата


Слайд 16

Авторитетът не идва със заповедта за назначение на ръководна позиция – той е резултат от доверието в нас! Доверие, което сме спечелили със своето уважение към другите, със своята надеждност и предсказуемост, както и с доказване в практиката, че сме заслужили своята позиция със своята компетентност и поведение.


Слайд 17

Благодаря за вниманието!


×

HTML:

Ссылка: