'

Проект

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Промоция на обединения туристически потенциал на Старозагорски регион Проект ОЛЕГ СТОИЛОВ Председател на УС на Търговско-промишлена палата - Стара Загора


Slide 1

Партньори Търговско-промишлената палата - Стара Загора Агенция за регионални икономическо развитие - Стара Загора Общините от региона Загорка АД, ДЗИ АД и други представители на бизнеса от региона С активната подкрепа на Световната асоциация на туристическите агенции WATA и с прякото съдействие на Туристическа агенция МИЕЛ Травел - представител на WATA за България Специална подкрепа от Ротари Дистрикт 2482 България Под патронажа на Областния управител на Старозагорска област Община Стара Загора е домакин на събитията


Slide 2

Програма 13 октомври 2009 г. - Стара Загора Кръгла маса „Кадрите в туризма” Форум „Туризъм” Презентация на обединения туристически потенциал на Старозагорски регион 14 октомври 2009 г. - Казанлък Представяне на туристическите възможности на Казанлък


Slide 3

Кръгла маса Кадрите в туризма


Slide 4

Състояние на туристическия сектор През последните години - съществена промяна в облика на туристическите обекти Увеличи се многократно броят на леглата в хотелите Повиши се категорията на хотелите и ресторантите Туристическият отрасъл разполага с материална база, не отстъпваща по качество на тази в развитите туристически дестинации, основни конкуренти на България. Това контрастира с преобладаващо лошото обслужване, поради на недостатъчната квалификация на кадрите, работещи в сферата на туризма. Резултат - негативно отражение върху качеството и конкурентоспособността на туристическия продукт.


Slide 5

Търговско-промишлена палата – Стара Загора направи проучване сред хотелиери, ресторантьори, управители на музеи и други структури в сферата на туризма от Старозагорския регион за проблемите с кадрите в туризма. Кои са основните проблеми? Проучване на проблемите


Slide 6

Недостиг на квалифицирани кадри Голяма част от завършилите туризъм не работят в туристическия сектор Неудовлетворителни и непривлекателни условия за работа Наличие на по-добри оферти от други алтернативни сектори Работата в сектора се приема често като компромисен и временен вариант Основни проблеми


Slide 7

Недостиг на квалифицирани кадри (2) Лимитиран избор при подбора на персонал – непокрито високо самочувствие Приемане на работата в сектора като не престижна Облекчени възможности за работа в чужбина Основни проблеми


Slide 8

Недостатъчно добра подготовка на кадрите Недостатъчен брой специализирани учебни заведения, обучаващи кадри за туризма Остарели обучителни програми, не съответстващи на динамичното развитие на сектора Лоша материална база на обучителните организации Изключително слабо практическо обучение, не при реални условия Стажуване проформа Лоша връзка бизнес - обучение - стаж - реализация на кадрите Основни проблеми


Slide 9

Недостатъчно атрактивно и неконкурентно заплащане Като цяло ниско заплащане в сектора Неправилно формиране на възнаграждението Чувствителна разлика в заплащането в курортните и не курортните селища Основни проблеми


Slide 10

Ниско ниво на владеене на чужди езици Недостатъчно добро езиково обучение Неконкурентни условия за работа на кадри с добра езикова подготовка Непрофесионално мениджиране на човешки ресурси и отсъствие на системи за тяхното управление Липса на единна база данни за кадрите в туризма, с атестации и препоръки Отсъствие на адекватни национални и и регионални политики в сферата на туризма, които да съдействат комплексно за решаването на проблемите Специфичното положение на Стара Загора - сезонна миграция на кадри през летния и зимния сезон към морските и планински курорти Основни проблеми


Slide 11

Подобряване на качеството на обучение на туристическите кадри Откриване на повече специализирани обучителни звена за кадри в туризма Въвеждане на обучителните програми и помагала в съответствие с потребностите на сектора и постоянното им актуализиране Увеличаване на часовете по практическо обучение в условия, близки до реалните Увеличаване времето на стажа и подобряване на ефективното му провеждане Предложения


Slide 12

Подобряване на качеството на обучение на туристическите кадри (2) Провеждане на стажа по възможност на бъдещото работно място Подобряване на езиковото обучение Въвеждане на ефективен контрол на качеството на обучение Организиране на професионални семинари за обмен на опит, нови и добри практики в сферата на туризма, вкл. с международно участие Предложения


Slide 13

Към мениджмънта на туристическите обекти Въвеждане на професионални системи за управление на човешките ресурси Създаване на база данни за кадрите в туризма, с атестации и препоръки Сертифициране на квалификацията на кадрите от бранша По-тясна връзка между образованието и бизнеса Предложения


Slide 14

Подобряване на организацията и координацията на работата в туристическия сектор Разработване на адекватни национални и регионални политики в сферата на туризма, съдействащи за комплексното развитие на туризма Въвеждане на стимули и преференции за инвестиране в човешките ресурси Мерки на регионално ниво Ефективизиране на работата на съветите по туризъм и на браншовите организации Конкретно предложение: Създаване на асоциация за развитие на туризма в региона с балансирано и активно участие на всички заинтересовани страни Предложения


Slide 15

Кръгла маса Кадрите в туризма Благодаря за вниманието !


Slide 16

Welcome to Stara Zagora Region!


×

HTML:

Ссылка: