'

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА Агенцията по заетостта е администрация към Министъра на труда и социалната политика за изпълнение на държавната политика по насърчаване на заетостта, защита на пазара на труда, професионално информиране и консултиране, професионално и мотивационно обучение на безработни и заети лица, както и за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа. Агенцията е юридическо лице със седалище София и с адрес на управление бул. Дондуков 3 и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. Тя изпълнява самостоятелно или съвместно с други органи или организации проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция и равното третиране, финансирани от предприсъединителните фондове на Европейския съюз или от други международни източници, включително такива, в които българската страна участва със свои ресурси, като спазва регламентираните в тях условия и процедури Териториалните поделения на АЗ са 9 регионални служби и 104 дирекции „Бюра по труда” , в т.ч. и Д”БТ” Стара Загора. С КАКВО МОЖЕМ ДА СМЕ ПОЛЕЗНИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ТЕЗИ В ТУРИЗМА): ДБТ предоставят на работодателите при спазване изискванията на Закона за насърчаване на заетостта и на свързаните с него подзаконови актове: а) информация за лицата, които активно търсят работа; б) информация за възможностите за назначаване на граждани от държавите - членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария; в) информация за програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта; г) посредничество за наемане на работна сила, включително от държавите - членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария; д) посредничество за наемане на българска работна сила в държавите - членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария; е) включване в програми и мерки за заетост; ж) преференции и премии при запазване и/или увеличаване на заетостта; з) премии за обучение за придобиване на професионална квалификация и/или стажуване;


Слайд 1

ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ финансиране за заетост и повишаването на квалификацията на кадрите (включително и в туризма) НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ НПДЗ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ ОП”РЧР” КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАЕТИ ФАЗА 1 И ФАЗА 2 1. BG051PO001-1.1.05 - „Отново на работа" 2. BG051PO001-2.1.12 - „Адаптивност" 3. BG051PO001-2.1.11 - „Аз мога" 4. BG051PO001-1.1.03 - „Развитие" 5. BG051PO001-1.2.01 - „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност “ - Компонент 1 6. BG051PO001-1.1.01 - "Повишаване заетостта на младежите, чрез трайното им включване на пазара на труда в България"


Слайд 2

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ ФИНАНСИРАНЕ на активната политика на пазара на труда (съгласно Закона за насърчаване на заетостта): *Обучение за придобиване на ключови компетентностти - 500 лв. максимален размер за безработни лица, лица, придобили право на пенсия за ранно пенсиониране, и лица, изтърпяващи наказание “лишаване от свобода” *Обучение за придобиване на ключови компетентностти - 250 лв. максимален размер за заети лица; *Обучение за ограмотяване – 500 лв., максимален размер. *Мотивационно обучение – 70 лв., максимален размер; *Професионално ориентиране – 30 лв.; *Стипендия – 4 лв. на ден; *Квартирни разходи – 35 лв./ден (максимален размер); *Насърчаване на териториалната мобилност на наети лица: за действително направени транспортни разходи за ежедневно предвижване до местоработата и обратно на работниците и служителите, живеещи извън границите на населеното място по месторабота - до 100 лв. месечно на едно и също наето лице. АКТИВНИ ПРОГРАМИ Програми и проекти, предназначени за младежи: ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА” ПРОЕКТ ЗА МЛАДЕЖИ, НАПУСНАЛИ УЧИЛИЩЕ ПРОЕКТ "ПРОФЕСИЯ - ПРИЗВАНИЕ" Програми и проекти, в подкрепа на хората с увреждания: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В СЕМЕЙНА СРЕДА" Програми и проекти, предназначени за насърчаване на заетостта и повишаване на пригодността за заетост: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ ЛИЦА” НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ГОРА” НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА В ПОДКРЕПА НА МАЙЧИНСТВОТО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА РОМИ ПРОЕКТ „УЧИТЕЛИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ И ВАКАНЦИЯ” ПРОГРАМА „ЗАЕТОСТ НА УЧИТЕЛИ В ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ” НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ" НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ” НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “МЕЛПОМЕНА” НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ" ПРОЕКТ "ОПТИМИЗЪМ" ПРОЕКТ "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА АНИМАТОРИ В СЕВЕРОИЗТОЧЕН И СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНИ" ПРОГРАМА "ЕСКУЛАП" ПРОЕКТ ""РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА ЧРЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ"" ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТНИ Програми и проекти, предназначени за насърчаване предприемачеството: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “КРЕДИТ БЕЗ ЛИХВА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” ПРОЕКТ "ФАМИЛНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЦА" ПРОЕКТ "ПАК ЩЕ УСПЕЕМ" ПРОЕКТ "СОБСТВЕН БИЗНЕС - СМЯНА НА ПРОФЕСИЯТА" Програми и проекти, предназначени за преодоляване на регионалните различия :


Слайд 3

АКТИВНИ МЕРКИ (Насърчителни мерки за работодателите) Заетост на младежи НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ДО 29-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НАЕМАНЕ НА МЛАДЕЖИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, ВОЕННОИНВАЛИДИ, КАКТО И НА МЛАДЕЖИ ОТ СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ Заетост на продължително безработни Заетост на двама на едно работно място Обучение и стажуване СТАЖУВАНЕ НА МЛАДЕЖИ СТАЖУВАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПОДДЪРЖАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА НАЕТИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЗА СРОКА НА ОБУЧЕНИЕ НА ПОСТОЯННО НАЕТИ ЛИЦА Разкриване на нови работни места НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ОТ РАБОТОДАТЕЛИ - МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ НАЕМАНЕ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ Равни възможности за рискови групи НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ИЛИ ВОЕННОИНВАЛИДИ НАЕМАНЕ НА ВРЕМЕННА, СЕЗОННА ИЛИ ПОЧАСОВА РАБОТА НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НАЕМАНЕ НА САМОТНИ РОДИТЕЛИ И/ИЛИ МАЙКИ С ДЕЦА ДО 3-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ МАЙКИ (ОСИНОВИТЕЛКИ) С ДЕЦА ОТ 3 ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, ИЗТЪРПЕЛИ НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА НАД 50-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НАЕМАНЕ НА ЛИЦА ОТ 50- ДО 64-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, ПРИДОБИЛИ ПРАВО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕНСИЯ ЗА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА С ОСНОВНО ИЛИ ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ И БЕЗ КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ЧИРАКУВАНЕ Защита и запазване на заетостта НАСЪРЧАВАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ДА ОСИГУРЯВАТ ЕЖЕДНЕВЕН ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ ЗА ПЪТУВАНИЯ ДО РАБОТНОТО МЯСТО И ОБРАТНО НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 100 КМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА НА НАЕТИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО ПО МЕСТОРАБОТА


Слайд 4

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП "РЧР") е стратегически документ, който ще бъде рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ) на ЕС и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще обхване територията на цялата страна под цел "Сближаване". Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е "развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция". Общата стойност на ОП "РЧР" е 1 213 869 575 евро. Периодът на реализация е 7 години - от 2007 до 2013 г. Стратегическата цел на Оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността на труда, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. С оглед решаване на съществуващите проблеми и постигането на целите на ОП "РЧР", в Програмата са очертани осем основни приоритетни направления: Насърчаване на устойчивата заетост и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването; Повишаване производителността и адаптивността на заетите; Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието; Подобряване достъпа до образование и обучение; Социално включване и насърчаване на социалната икономика; Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги; Транснационално и междурегионално сътрудничество; Техническа помощ. С Постановление на Министерския съвет № 965 от 16.12.2005 г. за Управляващ орган на ОП "РЧР" е определена дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" на МТСП, отговаряща за ефективното и правилно управление и изпълнение на Оперативната програма.


Слайд 5

Активни програми I. Процедури за подбор на проекти:    3. BG051PO001-2.1.02 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 2" - 2009 г.    2. BG051PO001-2.1.02 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 2" - проекти, подадени до 17.10.2008 г.    1. BG051PO001/07/2.1-01 – "Квалификационни услуги и обучения за заети лица" - проекти, подадени до 01.10.2007 г. II. Процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, когато конкретен бенефициент и договарящ орган са в рамките на различни институции:    2. "Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори"    1. BG051PO001-2.3.01 -"Превенция за безопасност и здраве при работа" III. Процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при която конкретен бенефициент и договарящ орган са в рамките на една и съща институция:    6. BG051PO001-1.1.05 - „Отново на работа"    5. BG051PO001-2.1.12 - „Адаптивност"    4. BG051PO001-2.1.11 - „Аз мога"    3. BG051PO001-1.1.03 - „Развитие"    2. BG051PO001-1.2.01 - „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност “ - Компонент 1    1. BG051PO001-1.1.01 - "Повишаване заетостта на младежите, чрез трайното им включване на пазара на труда в България"  


Слайд 6

BG051PO001–1.1.05 “ОТНОВО НА РАБОТА” Тази операция цели да помогне на голяма част от майките с деца до три години да продължат трудовата си и професионална кариера и да бъдат спокойни за отглеждането на своите деца Какво да направят кандидатите: Заявление за кандидатстване, изтеглено от интернет страницата на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg. И още следните документи: копие на акта за раждане, служебна бележка от работодателя или друг документ, удостоверяващ трудовия статус. Могат да се възползват: - наети (и двамата родители) по трудово правоотношение към датата на подаване на заявлението; - единият от родителите ползва отпуск по майчинство по чл.164, ал.1 от Кодекса на труда; - не сте включени в Националната програма „В подкрепа на майчинството”; - децата ви не са записани в детска ясла. Приоритетно ще се разглеждат заявления от следните групи лица: - самотни родители; - многодетни семейства; - родители на деца с увреждания; - семейства, в които един или и двата от родителите са с увреждания; - семейства, в които месечният доход на родителите не надвишава размера на две средни работни заплати. Документите се подават в бюрото по труда по местоживеене. Избраните чрез подбор безработни, регистрирани в бюрото по труда и преминали курс за обучение за полагане на грижи за малки деца ще бъдат насочени за одобрение от родителите


Слайд 7

BG051PO001-2.1.12 “АДАПТИВНОСТ” Тази операция цели да помогне от една страна на заети лица да намерят най-подходящия курс за придобиване на нови умения, квалификация или преквалификация, които те са искали да придобият, а от друга страна да подпомогне работодателите да преодолеят затрудненията, причинени от световната икономическа и финансова криза. Участниците в настоящата операция ще получат допълнителни средства за професионална квалификация за периода, в който са заети на непълно работно време, както и месечна стипендия за периода на обучение. Какво да направят кандидатите: Заявление за кандидатстване, изтеглено от интернет страницата на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg. И още следните документи: копие от лична карта; копие на диплома за завършено образование, удостоверение или свидетелство за преминат курс за придобиване на професионална квалификация(ако има такъв). Всичко това се предава на работодателя, който с попълнената Декларация от работодател (по образец) се подава в Дирекция „Бюро по труда”, обслужващо територията, на която функционира предприятието. В частта за професионална квалификация може да се участва в обучение: - по част от професия и за придобиване на степен (но не по-малко от 200 часа) за І-ва квалификационна степен – до 650 лева; - за придобиване на степен (но не по-малко от 300 часа) за ІІ-ра квалификационна степен – до 1 000 лева; - за придобиване на степен (но не по-малко от 360 часа) за ІІІ-та квалификационна степен – до 1 500 лева Обученията следва да са част от списъка на професиите за професионално образование и обучение. Списъкът с професиите се открива на адрес: www.navet.government.bg Обученията ще се извършат от обучителни центрове, посочени в отделен Списък на електронната страница на Агенция по заетостта по избор на лицата


Слайд 8

BG051PO001–2.1.11 “АЗ МОГА” Тази операция цели да помогне на голяма част от заетите лица да намерят най-подходящия курс за придобиване на нови умения, квалификация или преквалификация, които те са искали да придобият Участието в настоящата операция, ще даде възможност включените лица да постигнат повече професионални успехи, усъвършенствайки знанията и уменията без да зависят от финансовите си възможности, Какво да направят кандидатите: Заявление за кандидатстване изтеглено от интернет страницата на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg. И още следните документи: декларация от работодателя (по образец), копие на личната карта. Всичко това се подава лично в Дирекция „Бюро по труда” по местоживеене. В частта за професионална квалификация може да се участва в обучение за: - придобиване на I-ва квалификационна степен; - придобиване на II-ра квалификационна степен; - придобиване на III-та квалификационна степен; - част от професия; Не могат да се включват в обучение желаещи да придобият професионална квалификация по професионални направления с код 62 (обучения в областта на горското, рибното и селското стопанство съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Списъкът с професиите се открива на адрес: www.navet.government.bg В частта за Ключови компетентности може да се участва в обучение за: - Общуване на роден език; - Общуване на чужди езици; - Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите; - Дигитална компетентност; - Инициативност и предприемачество; Ключовите компетентности са определени с Европейската референтна рамка. По тази операция може да бъде избран курс по една от горепосочените компетентности. Обучението се извършва в един от центровете посочени в отделен Списък на електронната страница на Агенция по заетостта по избор. При стартиране на обучението одобрените кандидати ще получат ваучер за обучение в зависимост от посоченото в заявлението желание.


Слайд 9

BG051PO001-1.1.03 - РАЗВИТИЕ Тази процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Цел на настоящата операция (схема) е: Извършване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на лица, които са освободени от работа след 01.11.2008 г. в следствие на: * преструктуриране на предприятието; * закриване на предприятието; * намаляване обема от работа или * закриване на част от производството, с цел тяхното последващо включване в заетост. Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 150 000 000 лв. Териториален обхват и място на изпълнение: Дейностите се изпълняват на територията на Република България. Допустими дейности са: * Набиране на заявки от работодатели готови да наемат лица при посочените по-долу условия и анализ на нуждите им от конкретен вид квалифицирана работна ръка; * Набиране и определяне на представители на целевите групи; * Изработване и отпечатване на ваучери за обучение; * Предоставяне на поименни ваучери за придобиване на професионална квалификация или повишаването на такава на лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда” и представили заповед за освобождаване/прекратяване на трудовото правоотношение с дата след 31 октомври 2008 г. на основание: - преструктуриране на предприятието; - закриване на предприятието; - намаляване обема от работа или - закриване на част от производството. * Избор на обучителни центрове за професионално обучение в съответствие със съществуващите нужди на пазара на труда; * Предоставяне на средства в размер на минималната работна заплата за период до дванадесет месеца, но не по-малко от 9 месеца на работодатели наели на съществуващи свободни работни места успешно завършилите обучението лица.


Слайд 10

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА Как да осъществите контакт с нас, за да Ви предоставим по обширна информация относно възможностите за участие в ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ (финансиране за заетост и повишаването на квалификацията на кадрите (включително и в туризма) ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" СТАРА ЗАГОРА ул. "Стефан Караджа" №8, факс: 604101, http//btsz.hit.bg, e-mail: btstzag@gmail.com Георги Гьоков - Директор - тел. 697559, GSM 0898771876, Жулиета Върлякова - Началник отдел - тел. 697561, GSM 0898771875 Кера Христакиева - Началник отдел - тел 697560, GSM 0884964727 Галя Друмева - .Главен експерт ЕФМП .- тел. 697575, GSM 0888844757


Слайд 11

http// www.az.government.bg http//btsz.hit.bg, e-mail: btstzag@gmail.com


Слайд 12

НАДАВАМЕ СЕ ДА СМЕ БИЛИ ПОЛЕЗНИ БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


×

HTML:

Ссылка: