'

Використання мультимедійних технологій при вивченні географії у загальноосвітній школі

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Використання мультимедійних технологій при вивченні географії у загальноосвітній школі


Слайд 1

1.1. Мультимедійні технології навчання Нове інформаційне суспільство породило нову термінологію в педагогіці. До син омічних виразів «нові інформаційні технології», «сучасні інформаційні технології», «технології комп’ютерного навчання» сьогодні додали «мультимедійні технології». Мультимедіа є технологією, яка забезпечує поєднання кількох видів інформації ( текст, звук, світлини, малюнок, анімація, відео та інші ) в єдиний блок. Її використовують у різних програмних та технічних засобах із метою найбільш ефективного впливу на користувача, що стає одночасно і читачем, і слухачем, і глядачем. Комп’ютер є апаратним і програмним носієм цієї мультимедійної інформації.


Слайд 2

Сьогодні не лише вчителі інформатики , а й педагоги – предметники освоюють мультимедійні технології навчання. О.П.Мокрогуз зробив спробу класифікації мультимедійних технологій освітнього призначення, що використовують сьогодні в освіті : Інформаційно – пошукові й довідникові мультимедіа - системи ; Прикладні мультимедіа – енциклопедії; Мультимедіа – засоби для контролю, вимірювання рівня знань, умінь і навичок школярів; Електронні тренажери; Мультимедіа – засоби для математичного і імітаційного моделювання ; Мультимедіа – засоби віртуальних лабораторій; Автоматизовані навчальні системи; Електронні мультимедіа – підручники; Експертні навчальні системи; Інтелектуальні навчальні системи.


Слайд 3

Серед наведених основними є мультимедіа – підручники та мультимедіа – енциклопедії. Причому підручники забезпечують безперервність і повноту дидактичного циклу процесу навчання за умови здійснення інтерактивного зворотного зв’язку. Розробці та використанню педагогічних програмних засобів навчання (електронних підручників, мультимедійних підручників) останнім часом приділяють усе більше уваги. За останні роки з'явилося багато українських педагогічних програмних засобів. Цінним е те, що увага в цих засобах сконцентрована на забезпеченні взаємодії користувача з програмою та роботі в діалоговому режимі, а не лише на інформаційному наповненні.


Слайд 4

Сучасні педагогічні програмні засоби навчання дозволяють користувачеві самостійно моделювати різні процеси, проводити досліди та здійснювати контроль засвоєння матеріалу за допомогою тестування. Наприклад, ППЗ з географії містять не лише тексти підручника, а й економічні і загально географічні карти, схеми, діаграми, картосхеми, світлини, малюнки та відеофрагменти. Електронні атласи, окрім карт, мають тексти, що коментують і доповнюють інформацію, подану на картах, запитання для самоперевірки, ілюстрації і навіть ігри на основі карт атласів.


Слайд 5

Мультимедійні технології мають велике значення для уроків географії. При традиційному навчанні читання тексту чи прослуховуванні розповіді вчителя, який описує певні події, подає факти, ці технології сприяють утворенню асоціацій з наявними в учнів уявленнями про цю подію. При цьому сприймання інформації буде неоднаковим. Використання мультимедіа дає можливість учням побачити географічну інформацію більш реальною, правдиво. Крім того, якісні демонстраційні засоби пояснюють, додають конкретну форму, посилюють те, що було сказано. «Мультимедійні технології мають великі можливості імітування сучасної реальності, відтворення найбільш суттєвих рис різних сторін економічного і соціального життя, соціокультурних комплексів».


Слайд 6

На уроках географії використовують різну інформацію: текст (поняття, терміни, географічні карти, тощо), репродукції, малюнки, схеми, діаграми, світлини аудіо- та відеофрагменти тощо. Уроки з певних тем будуть особливо переконливими, якщо будуть використані тематичні географічні карти, на яких наочно показані певні характеристики економічного життя країни. Найкращим демонстраційним засобом, який може бути використаний при викладанні географії є кадри відеосюжетів.


Слайд 7

Процес використання мультимедійних технологій сприяє змінам змісту освіти, перегляду методів та форм організації навчання. Кожен педагог рано чи пізно прийде до цих змін, до такого перегляду. Пропоную деякі поради щодо методів і форм упровадження мультимедіа на уроках географії та в позаурочній роботі. Ці поради не гарантують повноту розкриття питань, які на сучасному етапі комп'ютеризації школи перебувають на стадії розробки.


Слайд 8

1.2 Використання мультимедійних технологій у позаурочній роботі Мультимедійні технології відкривають учням доступ до нових джерел інформації. За відсутності технічно забезпеченого кабінету географії у школі, коли е неможливим використання ПК на уроці, можна створити умови для самостійної творчої роботи учнів з новими джерелами інформації в позаурочний час. Ефективність такої роботи залежатиме, окрім об’єктивних причин (технічне забезпечення навчального закладу спеціалізованими аудиторіями та мультимедійною технологією), від різноманітності форм та завдань, запропонованих учням.


Слайд 9

Будь-яка форма роботи над географічною темою з використанням персонального комп'ютера сприяє розвитку пам'яті, уваги, зростанню зацікавленості та позитивного ставлення до вивчення предмета. У різних видах пошуково-творчої, продуктивної діяльності школярі можуть проявити власну творчу активність , здатність до новаторства, самостійність дій. Пропоную деякі форми позаурочної роботи з географії виконання пошукових самостійних завдань; виконання творчих завдань; підготовка доповідей; підготовка презентацій; моделювання географічних об’єктів, явищ, процесів; організація дослідницьких проектів; написання науково-дослідних робіт; упорядкування географічних словників, довідників; участь у створенні веб-сайтів; участь у формуванні мережевих співтовариств. Ці форми навчальної діяльності цікаві учням, оскільки вони отримують можливість виявити творчі здібності в підборі, аналізі й оцінці географічного матеріалу, а також в організації нетрадиційних форм його презентації.


Слайд 10

1.3 Використання мультимедійних технологій на уроці географії Використання мультимедійних технологій на уроках може здійснюватися за різними напрямками відповідно до потреб конкретного уроку, рівня володіння різними програмними продуктами та наявності сертифікованих програм у системі середньої загальної освіти. Напрямок перший. Використання окремих мультимедійних зображень (графічних, аудіо, відео, анімаційних файлів). Напрямок другий. Створення і використання власних уроків у форматі презентації, веб­сторінки, конструктора уроків. Напрямок третій. Використання готових мультимедійних програм, педагогічних програмних засобів.


Слайд 11

Найефективнішим є третій напрямок, оскільки сучасні ППЗ з географії структуровані відповідно до вимог конкретних географічних дисциплін, відповідають діючим програмам, мають поурочно систематизовані наочні, звукові засоби, документальні та довідкові матеріали. Несмелова М.Л. пропонує декілька варіантів з досвіду проведення уроку на основі мультимедійного програмного засобу: Вчитель веде урок вивчення нового матеріалу, використовуючи відеоряд ППЗ як наочний посібник (найцікавіші мінливі діаграми, «оживаючі» карти, кінохроніка, фоно- і фотодокументи). Урок проходить у формі лекції з використанням мультимедійного проектора чи телевізора. Цей варіант використовують за наявності одного мультимедійного комп'ютера в класі.


Слайд 12

Вивчення декількома групами в класі різного географічного матеріалу з наступним обговоренням. Кількість комп'ютерів повинна відповідати кількості груп. Лабораторно-практичні заняття з використанням матеріалів і документів підручника на основі самостійної роботи учнів. Кількість комп'ютерів має відповідати кількості учнів або бути у два рази меншою (при парній роботі). Використання матеріалів мультимедійного підручника для творчої роботи учнів над рефератом чи груповим проектом. Можна організувати роботу з одним комп'ютером по черзі.


Слайд 13

Проведення різних варіантів опитування і контролю знань учнів. Різні варіанти допускають наявність різної кількості комп'ютерів, але їх повинно бути більше одного. Організація корекційної роботи і додаткових занять. При цьому бажана наявність більше одного комп’ютера (залежно від кількості невстигаючих учнів). Домашня робота учнів.


Слайд 14

Практика показує, що найпоширенішим варіантом є урок із використанням відеоряду педагогічного програмного засобу. У такій ситуації вчитель ставить собі за мету застосувати мультимедійні засоби на уроці для більш глибокого запам'ятовування навчального географічного матеріалу через образне сприйняття , посилення його емоційного впливу, забезпечення занурення в досліджувану епоху. Це відбувається за рахунок використання відео- й аудіоможливостей програми, що дуже актуально для багатьох шкіл, оскільки значний відеоряд курсу успішно замінює традиційні наочні приладдя (карти, схеми, навчальні картини тощо), які давно зносилися і частково застаріли за змістом.


Слайд 15

Діяльність педагога на уроці в основному відповідає традиційним лекційним заняттям. При підготовці такого уроку він повинен визначити, яку тему використовуватиме, переглянути необхідні фрагменти, продумати питання і завдання для учнів. На уроці вчитель або розповідає сам, або коментує диктора, доповнює запропонований розробниками матеріал. Використовуючи лише один мультимедійний комп'ютер у класі, педагог може демонструвати учням тільки ілюстративний ряд лекції, цілком замінивши дикторський супровід власними коментарями, доповнити виклад діалогом з учнями. Педагог відповідно до власних методичних уподобань може подавати навчальний матеріал у порядку, відмінному від того, в якому він розміщений у ППЗ. Для цього варто скористатися функціями Конструктора уроків, який призначений для того, щоб вибудовувати ілюстративний ряд за логікою та структурою власного уроку


Слайд 16

Таким чином, в умовах недостатньої кількості комп'ютерів (лише одного) уроки можуть стати лекціями з коментарями. Тому важливо організувати самостійну пізнавальну діяльність учнів. Для самостійної роботи учнів учитель відбирає окремі параграфи, готує до них додаткові питання і завдання (скласти план-конспект, скласти схему, картосхему, кросворд чи порівняльну таблицю тощо). Роботу з комп'ютером слід поєднувати з роботою в зошиті. Для посилення уваги учнів при сприйманні мультимедійних демонстрацій педагог може запропонувати їм питання і завдання на увагу (наприклад, з'ясувати, чи згадується в лекції певний термін і скільки разів); також учні можуть систематизувати інформацію, оформляти таблиці, схеми тощо.


Слайд 17

За допомогою матеріалів мультимедійного підручника можна також організовувати ігрові уроки на основі групової роботи. Це всілякі ігри-змагання. Серед міні-груп можна влаштувати змагання на уважність або провести узагальнення чи повторення теми курсу. На базі педагогічних програмних засобів серед груп можна провести такі конкурси: - «Географ - дослідник» (використовують фотографії та іменний покажчик); - «Пізнай поняття» (використовують глосарій, малюнки, схеми, світлини); - Склади сенкен чи кросворд» (використовують карти, малюнки, схеми, світлини, глосарій,); - «Географічний коментар» (наприклад, до фотографії, схеми, карти); - «Експертна оцінка» (наприклад, до фотографії, відеосюжету); - «Визнач область» (наприклад, аналіз світлин, малюнків чи діаграм) тощо.


Слайд 18

За допомогою ППЗ з географії можна провести опитування та контроль знань. Загальний автоматизований контроль засвоєння вивченого матеріалу, передбаченого в ППЗ, можна використати за наявності в класі великої кількості комп'ютерів. У ППЗ передбачене тестування після кожної теми. За допомогою тестів перевіряють знання картографічного матеріалу, особливостей розвитку і розміщення господарства в Україні, суті економічних і суспільних явищ їхніх характерних рис, важливих статистичних даних, значень термінів і визначень понять тощо.


Слайд 19

При організації уроку з використанням ППЗ потрібно продумувати і враховувати цілий ряд факторів. Частина з них є загальними для підготовки уроків географії в цілому, а частина –специфічними , пов'язаними з використанням комп'ютерів у навчальному процесі: - визначення мети уроку, вибір форми уроку, прийомів діяльності вчителя й учнів; - врахування рівня підготовки класу з географії; - особливості підготовки вчителя до уроку з використанням мультимедійної програми; - організація діяльності учнів і їхньої взаємодії з педагогом; - розвиток в учнів інтересу до географії за допомогою нових для них засобів навчання і видів навчальної діяльності; - організація контролю за діяльністю учнів на уроці і засвоєнням ними навчального матеріалу; - співвідношення кількості учнів навчальної групи (класу) та кількості комп'ютерів у кабінеті; - гігієнічні вимоги до роботи учнів за комп'ютером; - готовність учнів до нового виду навчальної діяльності, тобто оволодіння прийомами роботи з комп'ютером. Цей фактор сьогодні не є суттєвим, оскільки, по-перше, більшість учнів знайомі з комп'ютером, а по-друге, програма досить проста в керуванні, тому вони освоюють її досить швидко.


Слайд 20

1.4 Типи мультимедійних уроків У кожного вчителя є апробована методика викладання, тому він витрачає не дуже багато часу на підготовку до занять. А тепер йому пропонують використати новий ППЗ. Великих змін у стилі викладання робити не варто. Слід продумати методичний аспект уроку. Для цього бажано розглянути типологію мультимедійних уроків, основою яких стали дидактичні закономірності класичних уроків. Спираючись на традиційну дидактичну типологію уроків, педагогічні програмні засоби можна ефективно використовувати на різних типах уроків. Серед комп'ютерних уроків часто використовуються уроки засвоєння нових знань; уроки закріплення, удосконалення й розвитку знань, умінь і навичок; уроки узагальнення та систематизації знань; уроки повторення; уроки контролю знань (тематичне оцінювання). Проаналізуймо їх.


Слайд 21

1.4.1 Урок засвоєння нових знань Мета: Учні мають отримати знання з теми. Уроки засвоєння нових знань у чистому вигляді зустрічаються рідко. Це можна пояснити своєрідністю навчального матеріалу й нестійкістю уваги учнів. Новий матеріал розглядають невеликими частинами майже на кожному уроці, однак є заняття, на яких вивчення нового матеріалу е основною дидактичною метою. Цій роботі приділяють більше часу на уроці. Для того щоб, установити зв'язки наступності у вивченні нового матеріалу, включити нові знання в систему раніше засвоєних, повторюють ті питання, які готують учнів до сприйняття нових знань. На такому уроці відбувається й первинне закріплення досліджуваного матеріалу. Структура цього типу уроку: 1) актуалізація та корекція опорних знань, перевірка домашнього завдання, що допомагає вивченню нової теми; 2) повідомлення теми, мети, завдання уроку; мотивації навчання; З) вивчення нового матеріалу; 4) узагальнення та систематизація; 5) підведення підсумків.


Слайд 22

1. Організаційний етап На цьому етапі вчитель повідомляє учням види роботи на уроці: робота з комп'ютерною програмою, робота в групах, індивідуальна робота. 2. Етап підготовки учнів до активного свідомого засвоєння знань Учитель разом з учнями розглядає основні поняття теми, користуючись відповідним наочним матеріалом ППЗ. 3. Етап засвоєння нових знань Засвоєння нових знань відбувається за допомогою демонстрації відповідного матеріалу ППЗ. Під час паузи, передбаченої розробником, педагог коментує розглянутий матеріал, проводить бесіду з учнями, робить узагальнення, висновки. Для кращого засвоєння навчального матеріалу розробники пропонують ілюстрований матеріал, що допомагає учням уявити епоху, про яку йдеться. Під час вивчення теми уроку вчитель використовує поняття, схеми, графіки, карти, картини тощо, присвячені відповідним подіям, явищам, цитати. Педагог може компонувати матеріали уроку на власний розсуд.


Слайд 23

4. Етап закріплення нових знань Наприкінці уроку учні або вчитель роблять висновки щодо результатів здобутих знань. Первинна перевірка засвоєння знань і їх первинне закріплення відбувається при виконанні учнями тестових завдань, представлених у ППЗ. Обговорення результатів дозволяє з'ясувати розуміння учнями нового матеріалу. При підведенні підсумків уроку варто запропонувати учням зробити висновки самостійно, а потім підсумувати їхні думки, використовуючи заключний крок ППЗ. Якщо необхідно, вчитель може використовувати частини уроку для кращого розуміння учнями уроку. 5. Етап повідомлення домашнього завдання Завершує урок інформація про домашнє завдання.


Слайд 24

1.4.2 Урок закріплення, удосконалення й розвитку знань, умінь і навичок Мета: Узагальнити набуті знання з теми, удосконалити й розвинути вміння порівнювати, аналізувати. Структура уроку включає повідомлення мети роботи, відтворення учнями знань, умінь і навичок, які будуть потрібні для виконання завдань. 1. Організаційний етап Педагог повідомляє учням види роботи на уроці: робота з комп'ютерною програмою, робота в групах, індивідуальна робота. 2. Етап підготовки учнів до засвоєння знань Учитель наголошує на необхідності закріплення знань, умінь і навичок, набутих на попередніх уроках теми. Актуалізація опорних знань і їхня корекція здійснюється на підставі аналізу візуальних та аудіо матеріалів, представлених у ППЗ.


Слайд 25

3. Етап закріплення розвитку знань, умінь і навичок Оскільки матеріал уроку базується на вже набутих знаннях, можна запропонувати провести цей урок у мережевому режимі. Під час такого виду роботи учні індивідуально працюють з програмою уроку, а вчитель перевіряє виконання запропонованих у ППЗ завдань. Можна використати роботу в демонстраційному режимі: учні разом з педагогом згадують вивчений матеріал, користуючись матеріалом ППЗ, записуючи в зошитах запропоновані вправи. Пробне застосування знань учні здійснюють, виконуючи тестові завдання ППЗ. Виконання кожного завдання потрібно обговорювати, пояснюючи помилки та причини їх виникнення. 4. Етап повідомлення домашнього завдання Учитель повідомляє учням завдання на наступний урок: опрацювавши відповідні параграфи підручника, виконати завдання в зошиті чи на карті.


Слайд 26

1.4.3 Урок узагальнення та систематизації знань Мета: Учні вносять корективи в набуті знання, узагальнюють і систематизують, а також застосовують їх, вивчаючи нову тему, вчаться аналізувати. 1. Організаційній етап Учитель розповідає учням про види роботи на уроці: робота з комп’ютерною програмою, робота в групах, індивідуальна робота. Повідомляє тему, мету і завдання уроку, мотивацію навчання. 2. Етап підготовки учнів до активного свідомого засвоєння знань Педагог пропонує , що на наступному уроці відбудеться тематичне оцінювання, тому необхідно повторити вивчений матеріал теми та відпрацювати здобуті навички.


Слайд 27

3. Етап узагальнення та систематизації знань Найголовніше в методиці узагальнення - включення частини в ціле. Для досягнення цієї мети необхідно заздалегідь інформувати учнів щодо проблем, на які потрібно звернути увагу при підготовці до уроку, рекомендувати літературу для підготовки. Досягненню цілей уроку сприяє поетапне (відповідно до обговорюваного питання) виконання тестових завдань ППЗ, аналіз результатів, пояснення помилок та причин їх виникнення, Учням пропонується повторити основні поняття, суспільно-політичні події. Учителям рекомендоване використання інтерактивних методик (за власним вибором). 4. Етап підведення підсумків уроків Педагог організовує перевірку знань учнів, використовуючи ППЗ, усне опитування (бесіду). 5. Етап повідомлення домашнього завдання Учитель повідомляє учням завдання на наступний урок: опрацювати відповідний параграф підручника.


Слайд 28

1.4.4 Урок повторення Мета: Повторити вивчений матеріал. 1. Організаційний момент Учитель повідомляє про види роботи на уроці: робота з комп'ютерною програмою, індивідуальна робота. 2. Етап підготовки учнів до активного свідомого засвоєння знань Учитель наголошує , що для успішного засвоєння подальшого матеріалу курсу треба повторити вже вивчений матеріал. 3. Етап повторення Педагог організовує фронтальну бесіду, у процесі якої учні мають пригадати й назвати вивчені раніше терміни. Для повторення матеріалу вчитель використовує ППЗ, демонструючи учням відповідні кроки.


Слайд 29

Оскільки матеріал уроку базується на вже набутих знаннях, можна запропонувати провести його в режимі мережі. Під час такого виду роботи учні індивідуально працюють з програмою уроку, а вчитель перевіряє написання ними запропонованих у програмі завдань. Можна запропонувати роботу в демонстраційному режимі, тобто учні разом з учителем згадують вивчений матеріал, користуючись матеріалом комп'ютерної програми. Можливо також запропонувати групову форму роботи в режимі індивідуального використання. Учні працюють із програмою уроку на одному комп'ютері в групах, а потім колективно обговорюють. Під час роботи у групах можна розділити фрагменти програми за групами. Потім кожна з груп представляє свої висновки. Педагог може додатково провести опитування учнів, враховуючи їх індивідуальні можливості ( визначити місцезнаходження картографічних об’єктів, дати визначення поняттям, скласти коротку характеристику,встановити причинно-наслідкові зв'язки явищ тощо. 4. Етап повідомлення домашнього завдання Учитель повідомляє учням завдання на наступний урок: повторити матеріал вивченої теми, використовуючи друковані і мультимедійні засоби.


Слайд 30

1.4.5 Урок контролю знань (тематичне оцінювання) Мета: Перевірити здобуті знання учнів із теми. Перед початком тестування педагог має проінструктувати учнів про послідовність виконання роботи. Тестування проводять у комп'ютерному класі. Такий метод роботи дозволяє вчителеві одразу бачити результат учня й оперативно визначити прогалини у знаннях з цієї теми. Відповідно до рівня навчальних можливостей учнів і власних методичних уподобань учитель визначає кількість і зміст завдань із представленого у ППЗ набору або, використовуючи конструктор , складає їх сам. Можна проводити перевірку і в демонстраційному режимі, коли завдання проектуються на екран, а учні на спеціальному бланку або в зошиті записують відповіді. У цьому випадку правильні відповіді не демонструють. У кінці уроку можна одразу здійснити перевірку у формі усного фронтального опитування, демонструючи правильні відповіді коментуючи їх. Це дозволить одразу ж дати характеристику знанням, умінням і навичкам учнів, вказати на досягнення. Також важливо тактовно привернути увагу учнів до виявлених недоліків й окреслити шлях їхнього подолання.


Слайд 31


×

HTML:

Ссылка: