'

Методологічні основи технологій компетентнісно спрямованої освіти

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Методологічні основи технологій компетентнісно спрямованої освіти Бухлова Н.В., ст. викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького облІППО


Слайд 1

Суть компетентнісного підходу Створення імітаційних життєвих ситуацій Впровадження технологій компетентніс-ного навчання Державно-громадське управління Нова система оплати труда педагогам Залучення громадської експертизи для оцінки якості роботи


Слайд 2

Пріоритетні відмінності управління освітнім закладом у контексті компетентнісного підходу від традиційного підходу


Слайд 3

Мета системи освіти Компетентнісний підхід створення умов для задоволення потреб громадян, суспільства й ринку труда в якісній освіті; оновлення структури і змісту освіти; формування системи неперервної освіти Традиційний “знаннєвий” підхід формування гармонійно розвинутої, суспільно активної особистості, яка поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість


Слайд 4

Завдання системи освіти Компетентнісний підхід забезпечення якості освітніх послуг; удосконалення технологій освіти; підвищення ефективності управління в сфері освіти; удосконалення економічних механізмів у сфері освіти Традиційний “знаннєвий” підхід забезпечення високого рівня знань; удосконалення структури освіти; підготовка молоді до суспільно корисної праці; виховання активної життєвої позиції


Слайд 5

Цілі шкільної освіти Компетентнісний підхід навчання умінню: вчитися; пояснювати явища дійсності, їх причини, взаємозв’язки тощо; орієнтуватися в ключових проблемах сучасності; аналізувати ситуації та приймати оптимальні рішення; розв’язувати проблеми професійного вибору Традиційний “знаннєвий” підхід формування основних знань, умінь, навичок; удосконалення ідейно-політичного виховання; формування в учнів свідомої дисципліни; підвищення відповідальності учнів за якість навчання; сприяння моральному й правовому вихованню; організація суспільно корисної праці тощо.


Слайд 6

Уявлення про шляхи формування ціннісних орієнтацій та особистісних якостей учнів Компетентнісний підхід Традиційний “знаннєвий” підхід за рахунок отримання власного досвіду самостійного розв’язання проблем за рахунок придбання основ знань з предметів


Слайд 7

Зміст освіти Компетентнісний підхід забезпечення фундаментальних знань на основі інтеграції та взаємопроникнення предметів; засвоєння різних видів діяльності; розвиток у учнів здібностей самостійно розв’язувати проблеми на основі отриманих знань, умінь, навичок і соціального досвіду Традиційний “знаннєвий” підхід збільшення обсягу матеріалу для вивчення; видання нових підручників і навчальних посібників; введення нових предметів у навчальні плани;


Слайд 8

Головні шляхи змін змісту Компетентнісний підхід інтенсивний шлях (передбачає сполучування програм, модульне навчання, диференційоване навчання, інтерактивні форми навчання) Традиційний “знаннєвий” підхід екстенсивний шлях (передбачає подрібнене предметне ділення, збільшення програм)


Слайд 9

Орієнтири Компетентнісний підхід розвиток умінь ефективно користуватися знаннями; варіативність термінів навчання; індивідуальна траєкторія навчання Традиційний “знаннєвий” підхід накопичення знань; регламентованість термінів навчання; фронтальна форма навчання


Слайд 10

Очікувані результати Компетентнісний підхід формування ключових компетентностей; особистісне зростання суб’єктів навчання; забезпечення якісної освіти; формування кадрової еліти Традиційний “знаннєвий” підхід формування знань, умінь, навичок


Слайд 11

Основні вимоги до сучасних педагогічних технологій: сприяння формуванню індивідуальної неповторної розвиненої особистості; активізація процесу самоосвіти та самовиховання; суб'єкт-суб'єктні відносини; активізація пізнавальної діяльності; самооцінювання та взаємооцінювання учнів; сумісне цілепокладання; розвиток критичного мислення.


Слайд 12

Технології компетентнісної освіти модульно-розвивальна технологія; технологія продуктивного навчання; технологія проблемного навчання; технологія евристичного навчання; технологія проектного навчання; інтерактивні технології навчання тощо.


Слайд 13

Умови формування компетентності Діяльнісний характер навчан-ня Розвиток самостійно-сті й відповідальності учня за процес і результати своєї діяльності Створен-ня умов для розуміння учнями власних цінностей і набуття досвіду досягнен-ня мети Чіткість і зрозумілість всім сторонам навчального процесу правил атестації.


×

HTML:

Ссылка: