'

Кафедраи «Физика, экологияи саноатї ва фанњои муњандисї»

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Кафедраи «Физика, экологияи саноатї ва фанњои муњандисї» ДОНИШГОХИ ТЕХНОЛОГИИ ТОЧИКИСТОН ФАКУЛТЕТИ МУШТАРАКИ ТОЉИКЇ-РОССИЯГИИ ТЕХНОЛОГИЯ?ОИ СО?АВЇ ВА ИДОРАИ ИННОВАТСИЯ?О


Слайд 1

Кафедра дар соли 1990 бо номи кафедраи «Физикаи таљрибавї » таъсис ёфта, баъдан номаш чун кафедраи «Физика ва фанњои муњандисї» дигар шуд ва дар айни њол ин кафедра бо номи кафедраи «Физика, экологияи саноатї ва фанњои муњандисї» фаъолият дорад. Сарварони кафедра: Солњои 1990-1994 доктори илмњои педагогї Шоев Н.Н. Солњои 1994-1997 доктори илмњои физикаю математика Сафаров М.М. Солњои 1997-2004 номзади илмњои физикаю математика, дотсент Љаъфаров С.Ф. Солњои 2004-2008 номзади илмњои физика, и.в.дотсент Раљабов Ф.С. Солњои 2009-2010 номзади илмњои физикаю математика, дотсент Љабборов Т.Д. Солњои 2010-2011 номзади илмњои техникї, дотсент Чиркина Т.В. Аз соли 2011 то њол номзади илмњои педагогї, и.в.дотсент МирзоеваМ.П. 1. Кафедраи «Физика, экологияи саноатї ва фанњои муњандисї»


Слайд 2

2. Њайати омўзгорони кафедраи ФЭС ва ФМ


Слайд 3

3. Фанњои омўзишии кафедра 1.Консепсияи табиатшиносии муосир 2.Мудофиаи шањрвандї 3.Бехатарии фаъолият ва зист 4.Экология 5.Асосњои физика 6.Физика 7.Физикаи умумї 8.Асосњои физики, ченкунї 9.Метрология ва асосњои ченкунї 10.Механикаи техникї 11.Механикаи назариявї 12.Механикаи амалї ва асосњои конструиронї 13.Электротехника ва электроника 14.Электроника ва микросхематехника 15.Назарияи занљирњои электрикї ва сигналњо 16.Геометрияи тасвирї ва наќшкашии муњандисї 17.Наќшкаши лоињавї 18.Расми техникї 19.Автоматонии ченкунї, назорат ва санљиш 20.Асосњои эљодиёти муњандисї 21.Асосњои сохтмон ва таљњизоти муњандисї 22.Усулњои физикии муоинаи маводњо 23. Назарияи автоматикунонидашудаи идоракунї 24. Асосњои электротехникї 25. Асосњои сарфаи энергия 26. Манбањои энергетикии ѓайрианъанавї ва азнавбар?ароршаванда. 27.Технологияњои самараноки энергетикї 28.Танзими истифодаи барќ 29. Сарфаљўїи энергияи гармї 30. Физика ва энергетика 1. The concept of modern naturally 2. Сivil defense 3. Safety of vital activity 4. Ecology 5. Bases of physics 6. Total physics 7. Physics 8. Total of physical measurement 9. Metrology and bases of measurement 10. Technical mechanics 11. Theoretical mechanics 12. Applied mechanics and bases of construction 13. Electro-technics and electronics 14. Electronics and microcircuit-technics 15. Theory of electrical flails and signals 16. Descriptive geometry and engineering graphic 17. Design graphic 18. Technical drawing 19. Automatic measurements, supervision and checking 20. Bases of engineering creative activity 21. Bases of building and engineering equipments 22. Physical methods materials determination 23. Theory automatic control 24. Bases of electro-technics 25. Bases of energy-consumptions 26. Untraditional and renewing sources of energy 27. Technology of energy-saving 28. Control the energy facilities 29. Heat of energy-saving 30. Physics and energy 1. Концепция современного естествознания 2. Гражданская оборона 3. Безопасность жизнедеятельности 4. Экология 5. Основы физики 6. Физика 7. Общая физика 8. Основы физических измерений 9. Метрология и основы измерения 10. Техническая механика 11. Теоретическая механика 12. Прикладная механика и основы конструирования 13. Электротехника и электроника 14. Электроника и микросхематехника 15. Теория электрических цепей и сигналов 16. Начертательная геометрия и инженерная графика 17. Проектная графика 18. Технический рисунок 19. Автоматизированные измерения, контроль и проверка 20. Основы инженерного творчества 21. Основы строительства и инженерные оборудования 22. Физические методы определения материалов 23. Теория автоматизированного управления 24. Основы электротехники 25. Основы энергопотребления 26. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 27. Технология энергосбережения 28. Управление энергетическим хозяйством 29. Тепло энергосбережение 30. Физика и энергетика


Слайд 4

4. Базаи моддию техникии кафедраи ФЭС ва ФМ 1. Озмоишгоњи электрикї ва оптика 2. Озмоишгоњи механика ва физикаи молекулавї 3. Озмоишгоњи муќовимати мавод ва фанњои техникї 4. Озмоишгоњи барќї ва оптикї 5. Озмоишгоњи электроника ва электротехника 6. Аудиторияи мудофиаи шањрвандї 7. Аудиторияи геометрияи тасвирї ва наќшаи муњандисї Озмоишгоњњо бо таљњизотњои муосир таъмин буда, барои гузаронидани корњои амалї-озмоишї басандаанд. Донишљуён имконият доранд, ки аз ин таљњизотњо истифода бурда натиљањоро дар шакли раќами сабт карда гиранд


Слайд 5

Озмоишгоњи электротехника ва оптика Озмоишгоњи электротехника ва оптика Озмоишгоњи физикаи молекулавї ва механика Аудиторияи мудофиаи шањрвандї 8/204 Аудиторияи Геометрияи тасвирї ва наќшкашии муњандисї 2/12


Слайд 6

5. Мањфилњои илмї-техникї: «Электроника ва техникаи ченкунї»; «Эљодиёти техникї»; «Экологияи атофи мо»; «Кашфиётњои кайњонї»; «Асосњои мањорати касбї-педагогї» Маќсади таъсиси мањфили «Электроника ва техникаи ченкунї»- ба донишљўён омўзондани ишорати унсурњо ва хондани љадвали электронї, дуруст дар амал истифода бурдани асбобњои ченкунанда мебошад. Дар фаъолияти корї аъзоёни мањфил корњои озмоиширо иљро мекунанд, ки онњо хусусияти тадќиќотї доранд. Тањти роњбарии и.в. дотсенти кафедра Хусравов Љ.Х. , инчунин донишљўён бо њалли масъалањои физикии касбї машѓул мебошанд. Аъзоёни мањфил дар озмунњои байни мактабњои олї, минтаќавї ва љумњуриявї фаъолона иштирок мекунанд.


Слайд 7

Тањти роњбарии и.в. дотсент Мирзоева М.П. дар кафедра мањфили «Асосњои такмили мањорати касбї» фаъолият дорад. Маќсади мањфил ба мутахасиссони оянда равияњои техникї, омўхтани мањорати касбии муњандисї, баланд бардоштани таљрибаи педагогї ва такмил додани он тибќи талаботњои замони муосир ва татбиќи дастоварњои нави илмї мебошад. Бе амиќ омўхтани назарияи таълим ва татбиќи мушаххаси он дар раванди таълим соњибкасб шудан имконпазир аст. Аз ин сабаб зарурияти таълими курси махсус барои донишљўёни ихтисоси 1-08010102 пайдо шуд, ки дар он бисёр тарафњои назарияи таълим дар масъалањои мушаххас, ки дар кори ояндаашон лозиманд, дида баромада мешаванд. Барномаи мањфил намудњои гуногуни машѓулиятњо-дарсњои амалї, тренингї, бозињои шавќовар, виктаринањо, экскурсия, лоињањо, тестњо ва ѓайра пешнињод менамоянд.


Слайд 8

Мањфили «Экологияи атрофи мо » тањти роњбарии н.и.б. Ниятбеков Т.П., бо маќсади таъмин кардан ва баланд бардоштани имкониятњои фаъолияти эљодии аъзоён равона шудааст. Дар доираи фаъолияти мањфил вохўрї бо олимони тахасуссњои гуногун, мушкилотњои экологии замони муосир шинос мешаванд. Аъзоёни мањфил дар навбати худ бо корњои илмии ин равия шуѓл пайдо намуда, натиљаи фаъолияташонро дар семинарњо ва конфренсияњои илмии кафедра ва донишгоњ мавриди омўзиш ва таълим ќарор медињанд. Маќсад: тарбия ва баланд бардоштани маданияти экологии љавонон ташаккули љањонбинии онњо дар дарк намудани масъалањои экологии умуми олам мебошад.


Слайд 9

Мањфили «Кашфиётњои кайњонї» - тањти рохбарии доктори илмњои таърих Бобоев Х.Б. фаъолият намуда, ба масъалањои кашфиётњои нави кайњон бахишида шудааст. Маќсад ва вазифањо: Ташаккули кайфияти инсон ва бањогузорї ба муносибати кори онњо, ки бо тадќиќи кайњон алоќаманданд; Баланд кардани завќи одамон ба њодисањои кайњонї; Васеъ намудани тасаввурот оиди таъсири кайњон, шинос шудан бо дастовардњои инсон дар фазои кайњонї; Ташаккули тасаввурот оиди кайњон ва планетањои Низоми офтобї; Ташшакули сифатњои ахлоќї ва ватандустї; Дар наќшаи кории мањфил иштирок дар лексияњо расадхона ва планетария баргузоршаванда пешбини шудаанд.


Слайд 10

Мањфили «Физика ва техника » тањти роњбарии и.в.дотсент, номзади илмњои физикию математика Раљабов Ф.С., фаъолият дорад. Маќсад ва вазифа: Ташаккул ва инкишофи њали масъалањои мураккаб, тахлил, синтез, мураттаб, чобукї, мулоњиза, бодиќќатї, зиракї ва тафаккури мантиќї нишон додан; Васеъ намудани дониши воќеи оиди мафњумњо, ќонунњо, ва дар амал татбиќ намудани ќонуниятњои физикию техникї дар њалли масъалањо; Инкишоф додани мањорати умуми таълимї- ташкилии дурусти мењнат , мохирона истифода бурдан аз маълумотномањо, љадвалњо, хисоб кардан ва сохтани наќшаву диаграммњо; Тарбия ва омода намудани донишљўён барои кор дар коллетив, њисси њурмату эхтироми якдигар; Тарбия намудани донишљўён дар пайдо намудани шавќу раѓбат нисбат ба фанни физика.


Слайд 11

6. Фаъолияти инноватсионии кафедра ва самтњои тадќиќоти илмї. Кормандони кафедра дастурњои методии таълимї, курси мухтасари лексияњо, дастурњо оиди иљроиши корњои озмоишї, презентатсияњо, стендњои айёни кор карда дар раванди машѓулиятњо истифода мебаранд. И.в. дотсент, номзади илмњои педагогї Мирзоева т М.П. технологияњои интерактивии таълимро дар дарсњои наќшаи муњандисї ва геометрияи тасвирї татбиќ карда истодааст. Бо ин маќсад маљмўи маводњои таълимии ин фанњоро кор карда, барои донишљўён вариантњои масъалањои эљодї пешнињод намудааст. Аз љониби доктори илмњои таърих, профессор Бобоев Х.Б. ва иљрокунандаи вазифаи дотсенти кафедра Хусравов Љ.Х. технологияњои интерактивии таълимро бо роњи тањрезии раванди кори касбї дида баромада мешаванд. Аз масъалагузорї сар карда то роњњои кутоњтарини њалли он тањрезї шуда донишљўён роњњои гуногуни њалли масъаларо дида мебароянд. Дар корњои озмоишї барои донишљўён тартиб додани схемаи дастгоњ, ќисматњои он пешнињод мешавад, маълумотњои ба дастоварда бо роњи МЭЊ кор карда мешаванд. Семинари илмї-методии кафедра бо маќсади љалб кардани омўзгорони љавон ва донишљўён ба иљрои корњои илмї- тадќиќотї гузаронида мешаванд. Дар семинар инчунин таљрибаи педагогии омўзгорони собиќадор омўхта мешавад. Тањти роњбарии омўзгорони кафедра донишљўён барои иштирок дар олимпиадањои фанни тайёри мебинанд.


Слайд 12

7. Дастурњои илмї-методии кафедра: Бобоев Х.Б. – Дастури методї аз фанни «консепсияи табиатшиносии муосир» барои донишљўёни њамаи ихтисосњои Донишгоњи технологии Тољикистон-Душанбе-2013с. Алибеков Н. - Дастури методї ва мустаќилона аз худ кардани курси мудофиаи шањвандї барои донишљўёни ихтисосњои техникї:- Душанбе 2013с. Мирзоева М.П. - Дастури методї аз фанни геометрияи тасвирї ва наќшаи муњандисї барои донишљўёни ихтисосњои мошинсозї. Душанбе-2007с. Мирзоева М.П. - Дастури методї аз наќшаи муњандисї барои донишљўёни ихтисосњои ѓайри мошинсозї. Душанбе-2009с. Мирзоева М.П. - Дастури методї аз наќшаи муњандисї барои донишљўёни ихтисосњои наќшаи санъати бадеъї. Душанбе-2010с. Мирзоева М.П. - Дастури методї барои мустаќилона иљрои корњои графикї аз геометрияи тасвирї ва наќшаи муњандисї. Душанбе-2013с. Мирзоева М.П. – Маљмўаи санљишї барои мустаќилона назорати дониши донишљўён геометрияи тасвирї ва наќшаи муњандисї. Душанбе-2013с. Хусравов Љ.Х. – Дастури методї аз фанни физика барои донишљўёни њамаи ихтисосњои Донишгоњи технологии Тољикистон. Душанбе-2013с Ниятбеков Т.П. – Дастури таълимї барои мустаќилона аз худкунии фанни экология барои донишљўёни ихтисосњои техникї. Душанбе-2013с Мирзоев П. - Дастури таълимї барои мустаќилона аз худкунии фанни бехатарии фаъолияти зист барои донишљўёни ихтисосњои техникї. Душанбе-2013с


Слайд 13

8. Корњои идеологї ва тарбиявии кафедраи ФЭС ва ФМ Маќсади асосии корњои идеологї ва тарбиявии – кафедра дар ташкили њамаи маљмўи корњо ва ахбороти ва тарбияи донишљўён, равона сохтани онњо ба корњои илмї - тадкикотї, љори кунондани наќши њаёти солим, кушодани потентсиали эљодии онњо, њуќуќвайронкунии профилактикї. Самтњои асосии корњои тарбиявї бо донишљўёни ихтисосманд иборатанд: Маънавї. Шинос намудани донишљўён бо ташкили раванди корњои таълимї- тарбиявї дар Донишгоњ, батартибдарории ќоидањои дохили Донишгоњї, ќоидањои истиќомат дар хобгох. Зењнї. Гузаронидани олимпиадањо, бозињои амалї, аз фанњои омухташаванда дар бораи корњои курсии бењтарин гузаронидани конкурсњо. Ватанпарварї. Гузаронидани соатњои тарбиявї, љашнгирифтани идњои давлатї; мустањкамї ва ташкил кардани њисиёти ватанпарварї, дустдоштани Ватан, иззату њурмати нишонањои симои давлат. Эстетикї. Ба дидани театрњо и љамъомадњои фарњангї дар ш. Душанбе, љалб кардани донишљўён ба иштирок дар чорабинињои фарњангию бадеии факултет ва Донишгоњ.


Слайд 14

9. Њайати профессорон-омўзгорон ва њамкорони кафедраи ФЭС ва ФМ 10. Омўзгорони кафедра аз усули интерактивї, мултимедї ва дигар технологияи муосири таълим истифода мебаранд


Слайд 15

Бобоев Хаёл Бобоевич Ноиби ректор оид ба масоили иљтимої ва равобити хориљї. Хатмкардаи Донишгоњи давлатии омўзгории ш.Москва,1983. Доктори илмњои таърих (таърихи нуљум), профессор. Дар Донишгоњи технологии Тољикистон аз соли 2010 кор мекунад. Омўзгори асосии фанни «Консепсияи табиатшиносии муосир». E-mail: khbobo@mail.ru Дар фаъолияти омузгорияш В преподавательской деятельности активно применяет интерактивную, мультимедийную технологии обучения. Бобоев Х.Б. возглавляет научно-исследовательскую работу в области естествознания и астрономии, активно взаимодействует со студенческой молодежью, возглавляя научно-творческий кружок «Мир космонавтики» при кафедре физика, промышленная экология и инженерные дисциплины.


Слайд 16

Тав. – 9.01.1947, н. Рошткалъаи ВМКБ. Хатмкардаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш.Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко (1968) аз рўи ихтисоси муаллими физика. Аз соли 1994 дар Донишгоњи технологии Тољикистон кор мекунад. Дар кафедраи Физика, экологияи саноатї ва фанњои муњандисї ба њайси и.в. дотсент фаъолият дошта, аз фанњои «Физикаи умумї» , «Асосњои физики ченкунї», «Электротехника ва электроника» дарс медињад. E-mail: dkhusravov@mail.ru Хусравов Дж.Х. ведет научно-исследовательскую деятельность в области оптико-физических измерений. Богатый опыт преподавательской деятельности Хусравова Дж.Х. в вузе активно принимают молодые преподаватели кафедры. Хусравов Љангибек Хусравович


Слайд 17

Активно использует электронную программу интерактивной доски, внедряет мультимедийную технологию обучения Разработан учебно-методический комплекс для проведения лабораторных занятий по физике и электронике Проводит лабораторные занятия на современных приборах и оборудовании физических измерений Фаъолияти омўзгорї ва илмии и.в.дотсент Хусравов Љ.Х.


Слайд 18

Мирзоева Малика Пулодовна Тав. – 23.02.1962с. Хатмкардаи Донишкадаи политехникии Тољикистон ш.Душанбе (1984) аз рўи ихтисоси архитектор. Аз соли 1998 дар Донишгоњи технологии Тољикистон кор мекунад. Дар кафедраи Физика, экологияи саноатї ва фанњои муњандисї ба њайси номзади илмњои педагогї фаъолият дошта, аз фанњои «Геометрияи тасвирї ва наќшаи муњандисї» , «Графикаи лоињавї», «Расми техникї» дарс медињад. E-mail: maja62@mail.ru Научно-исследовательская деятельность Мирзоевой М.П. охватывает области педагогических и технических наук. В сфере педагоги Мирзоева М.П. рассматривает проблемы современного инженерно-графического образования будущих специалистов. В области технических наук работает над инженерном расчетом виртуального моделирования сложных преобразований чертежа. Мирзоевой М.П. разработана и успешно внедрена модель организации проектно-графической деятельности студентов с целью развития их графических способностей.


Слайд 19

Мирзоева М.П. активно внедряет интерактивную, мультимедийную технологию обучения инженерно-графическим дисциплинам. В преподавательской деятельности использует проектный метод обучения. Возможности интерактивного и мультимедийного обучения: Возможность организовать учебный материал с учетом различных способов учебной деятельности; Возможность компактно представить большой объем учебной информации, четко структурированной и последовательно организованной; Возможность усилить визуальное восприятие и облегчить усвоение учебного материала; Возможность активизировать познавательную деятельность учащихся (использование элементов анимации, компьютерного конструирования позволяет школьникам получить не только знания, но и первоначальные учебные навыки при изучении конкретного предмета).


Слайд 20

Алибеков Нарзикул Тав. – 10.02.1940с. Соли 1963 факултети хориљии Донишкадаи давлатии шањри Хуљанд бо номи Кировро (рўзона), бо ихтисоси педагог хатм кардааст. Аз сентябри соли 2009 дар кафедраи «Физика, экологияи саноатї ва фанњои мўњандисї» ба њайси саромўзгор фаъолият дошта, аз фанни «мудофиаи шањрвандї» дарс медињад.


Слайд 21

Курси лексия Корњои амалї 1.2.Барномаи кори (силлабус)


Слайд 22

Тав. – 24.06.1973, н. Шу?нон ВМКБ. Хатмкардаи Донишгоњи давлатии ш. Хору? ба номи М.Назаршоев (1998) аз рўи ихтисос муаллими биология-химия. Аз соли 2000 то 2012 дар Донишгоњи давлатии тибби? То?икистон ба номи А.И. Сино кор кардааст. Аз сентябри соли 2013 дар кафедраи «Физика, экологияи саноат? ва фан?ои муњандис?» ба њайси и.в. дотсент фаъолият дошта, аз фанни «Экология» дарс медињад. Муаллифи 16 маќолаи илмї ва 2 дастури методї-таълим?. Почтаи электронї: tohir-73@mail.ru Ниятбеков Тоирбек Потшоевич


Слайд 23

МАВЉУДИЯТ ВА ИСТИФОДАБАРИИ ШАКЛИ ЭЛЕКТРОНИИ МАВОДЊОИ ТАЪЛИМЇ 1.1. Курси лексия аз фанни экология дар шакли электронї вуљуд дорад. Ин маводи электронї дар китолбхонаи донишго?, инчунин дар компютерњои кафедра љой дода шуда, дастраси донишљуён мебошад. 1.2. Видеокурсњо - аз ?исми экология ва масоили муосири эколог? дар компютерњои кафедра буда, дониш??ён аз он?о истифода мебаранд 1.3. Курсињои мултимедї – њамчун лоињаи инноватсионї аз љониби донишљўён тайёр карда шудаанд, дар компютерхои кафедра мавчуданд. 1.4. Презентатсияњо – 10 номг?и ин намуди маводи таълимї дар кафедра аз мавзўъњои мухталиф вуљуд дошта, дар дарсњои лексионї истифода бурда мешаванд.


Слайд 24

Тав. 31.01.1971с. Хатмкардаи Донишгоњи давлатии омўзгории ш.Душанбе ба номи Ќ.Ш.Љураев (1994) аз рўи ихтисоси муаллими фанњои муњандисї. Аз соли 1994 дар Донишгоњи технологии Тољикистон кор мекунад. Дар кафедраи Физика, экологияи саноатї ва фанњои муњандисї ба њайси и.в. дотсент фаъолият дошта, аз фанњои «Физикаи умумї» , «Консепсияи табиатшиносии муосир», «Механикаи назариявї» «Назарияи механизм ва мошинњо» дарс медињад. E-mail: F.rajabov@mail.ru Раљабов Фахриддин Сайфиддинович


Слайд 25

МАВЉУДИЯТ ВА ИСТИФОДАБАРИИ ШАКЛИ ЭЛЕКТРОНИИ МАВОДЊОИ ТАЪЛИМЇ 1.1. Курси лексия аз фанни физика дар шакли электронї вуљуд дорад. 1.3. Корхои амалї - аз фанни физика 1.2.Барномаи корї (силлабус) – аз фанни физика


Слайд 26

Пирова Давлатмо – мудири кабинет Соли тав. – 27.10.1987. Хатмкардаи Донишгохи давлатии тичорати Точикистон ихтисоси «молия ва карз». Аз соли 2007 дар Донишгохи технологии Точикистон кор мекунад. E-mail: davladmoh-87@mail.ru Файзуллоев Мирзохон – мудири озмоишгохо Соли тав.- 18.06.1957. Хатмкардаи Донишгохи педагогии Ш.Кулоб «Физика бо иловагии математика» Аз Соли 2013 Дар Донишгохи Технологии Точикистон кор мекунад. Кувватов Икбол – лаборант Соли тав. - 09.01.1990. Хатмкардаи Донишгоњи технологии Тољикистон. Аз руи ихтисоси «Стандартизатсия ва серификатсия» (саноати хурокворї). Аз соли 2012 дар Донишгоњи технологии Тољикистон кор мекунад. E-mail: Iqbol_90@inbox.ru


×

HTML:

Ссылка: