'

Про впровадження нового Державного стандарту в освітній галузі «Технологія»

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Про впровадження нового Державного стандарту в освітній галузі «Технологія»


Слайд 1

1. Постанова КМУ від 20.04.11 року№462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» 2.Постанова КМУ від 23.11. 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» Зазначений Державний стандарт впроваджується в частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 р., а в частині повної загальної середньої освіти — з 1 вересня 2018 року. Нормативно-правова база


Слайд 2

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти є логічним продовженням Державного стандарту початкової загальної середньої освіти. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти побудовано на засадах особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів і орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження


Слайд 3

У Державному стандарті 2011 року з’явилося пояснення понять та їх значення. В стандарті 2004 року «надання навчанню українознавчої спрямованості»; у 2011 «Визначальне є українознавче спрямування всіх освітніх галузей». Освітня потреба учнів старшої школи в профільному навчанні може задовольнятися в межах освітніх округів. Співвідношення навчальних годин обов’язкових предметів і обраних за профілем становить приблизно 50 на 50 відсотків. В Державному стандарті 2004 року 15% часу можна було перерозподіляти між освітніми галузями інваріантної частини навчального плану. В Державному стандарті 2011 року перерозподіл часу скасовано. Що пропонується в новому Державному стандарті загальної середньої школи


Слайд 4

Метою освітньої галузі “Технології” є: формування і розвиток  проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві. Освітня галузь складається: з інформаційно-комунікаційного компоненту; технологічного компоненту. Зміст предметів освітньої галузі має: чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять. Освітня галузь “Технології”


Слайд 5

Реалізація інформаційно-комунікаційного компонента спрямована на формування предметної інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей. здійснювати пошук необхідної інформації з використанням пошукових і експертних систем, зокрема Інтернету; створювати інформаційні об’єкти, фіксувати, записувати, спостерігати за ними і вимірювати їх, зокрема, в рамках реалізації індивідуальних і колективних проектів (проектної діяльності). Інформаційно-комунікаційний компонент


Слайд 6

висувати і перевіряти нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру, створювати, вивчати та використовувати інформаційні об’єкти; використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій для обміну інформацією, спілкування; планувати, організовувати індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі. Інформаційно-комунікаційний компонент


Слайд 7

вивчають, аналізують інформаційні процеси, що відбуваються у живій природі, суспільстві та техніці; одержують уявлення про основи управління, прийняття рішень, основні принципи роботи засобів інформаційних технологій; ознайомлюються з інформаційним моделюванням; розвивають алгоритмічне мислення як засіб планування, організації діяльності. завданнями навчання інформатики у старшій школі є формування в учнів здатності: виявляти та аналізувати інформаційні процеси в технічних, біологічних і соціальних системах; будувати і використовувати інформаційні моделі, а також засоби опису та моделювання явищ і процесів. У галузі теоретичної інформатики учні:


Слайд 8

Основною умовою реалізації технологічного компонента є технологічна та інформаційна діяльність, що провадиться від появи творчого задуму до реалізації його в готовому продукті. Завданнями навчання технологій є: формування цілісного уявлення про розвиток матеріального виробництва, роль техніки, проектування і технологій у розвитку суспільства; ознайомлення учнів із виробничим середовищем, традиційними, сучасними і перспективними технологіями обробки матеріалів, декоративно-ужитковим мистецтвом; формування здатності розвивати надбання рідної культури з використанням засобів декоративно-ужиткового мистецтва; Технологічний компонент


Слайд 9

набуття учнями досвіду провадження технологічної діяльності, партнерської взаємодії і ціннісних ставлень до трудових традицій; розвиток технологічних умінь і навичок учнів; усвідомлення учнями значущості ролі технологій як практичного втілення наукових знань; реалізація здібностей та інтересів учнів у сфері технологічної діяльності; створення умов для самореалізації, розвитку підприємливості та професійного самовизначення кожного учня; оволодіння вмінням оцінювати власні результати предметно-перетворювальної діяльності та рівня сформованості ключових і предметних компетентностей. Технологічний компонент


Слайд 10

Заходи щодо реалізації нових Державних стандартів у 2013/2014 навчальному році


×

HTML:

Ссылка: