'

“ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ у 7-8 КЛАСАХ”

If you like this presentation – show it...

Slide 0

“ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ у 7-8 КЛАСАХ” l Учитель української мови та літератури Колесник В.М.


Slide 1

Дитина – це сонце, навколо якого мають обертатися всі засоби навчання. Учитель повинен створювати лиш атмосферу, В якій дитина має можливість висловлюватись. Амонашвілі


Slide 2

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ: Відповідно до вимог Державного стандарту середньої загальної освіти однією з найважливіших проблем викладання української мови є розвиток мовної, мовленнєвої компетентностей учнів. Учитель середніх та старших класів повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому, і вважається доцільно використовувати інтерактивні технології.


Slide 3

МЕТА ПРОЕКТУ: застосування інтерактивних технологій в системі роботи вчителя української мови.


Slide 4

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ: теоретично обґрунтувати та визначити доцільність впровадження інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі початкової школи; використовувати інтерактивні технології для формування життєвих компетентностей учнів, пізнавального інтересу до предмету, виховання оригінального творчого мислення, навичок колективного спілкування, толерантності; формувати в учнів комунікативну компетентність шляхом засвоєння доступного і необхідного обсягу знань з мови; створювати різноманітні навчальні ситуації для підвищення інтересу до вивчення української мови; скласти рекомендації щодо використання інтерактивних технологій на уроках української мови для вчителів.


Slide 5

Технології інтерактивного навчання


Slide 6

За допомогою інтерактивних технологій діти вчаться: Cлухати іншу людину Формувати власну думку Аргументувати і дискутувати Розвивати навички самостійної роботи Комп'ютерні технології


Slide 7

Шляхи реалізації проблемного питання : Робота в парах Інтерактивні ігри Робота в групах Підготовка до конкурсів Індивідуальні завдання


Slide 8

Класифікація інтерактивних технологій навчання: технології кооперативного навчання; технології колективно-групового навчання; технології ситуативного моделювання; технології опрацювання дискусійних питань.


Slide 9

Інтерактивні технології кооперативного навчання робота в парах; робота в малих групах; акваріум.


Slide 10

Технології колективного - групового навчання “Обговорення проблеми в загальному полі” ; “Мікрофон”; “Незакінчені речення”; “Мозговий штурм”; “Навчаючи – учусь”; “Ажурна пилка.”


Slide 11

Інтерактивний прийом «Мікрофон». Учитель: Уявіть, що я журналіст і мені необхідно взяти інтерв’ю з теми, що сьогодні вивчали. Говорити ви будете в мікрофон. Не коментуйте відповідей інших, не перебивайте, не викрикуйте з місця. Починайте з речення… Інтерактивний прийом «Незакінчене речення». I ряд: «Сьогодні на уроці я …. (навчився, дізнався) …». II ряд: «Отримана інформація дозволила нам зробити висновок, що …». III ряд: «Сьогодні на уроці мені найбільше сподобалося…».


Slide 12

Технології ситуативного моделювання Розігрування ситуації за ролями (“Рольова гра” , “Програвання сценки”, “Драматургія” )


Slide 13

Технології опрацювання дискусійних питань - “Метод “Прес”; - “Займи позицію”; - “Зміни позицію”; - “Дискусія”.


Slide 14

«Метод «Прес» Тема: Однорідні члени речення. Чотири пари працюють одночасно. Перед кожною стоїть завдання відповідати на поставлене запитання виключно за поданим кліше: 1-ша пара — «Я вважаю, що ...» 2-га пара — «... тому, що ...» 3-тя пара — «..., наприклад, ...» 4-та пара — «Таким чином, ...» Отже, міркування набуває такого вигляду: - Я вважаю, що ці члени речення є однорідними, тому що вони відповідають на одне й те саме питання, наприклад, Україна – незалежна, суверенна держава. Таким чином, однорідні члени залежать від одного й того ж слова.


Slide 15

Форми роботи:


Slide 16

* робота в парах * індивідуальні завдання ( картки, схеми ) “ Обличчя до обличчя ” “ Один, удвох – усі разом ” *інтерактивні ігри “ Третій зайвий ” “ Інтерв'ю ” “Мозковий штурм” * літературні ігри, кросворди, анаграми, творчі завдання * дискусія “ Метод “Прес “ “ Займи позицію “


Slide 17

Нестандартні форми уроків: - урок – гра - урок – казка - урок – подорож - урок – КВК


Slide 18

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА УРОКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 1. МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЕТАП МАЄ НА МЕТІ ЗАЦІКАВИТИ УЧНІВ ТЕМОЮ УРОКУ. ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НАВЧАЛЬНІ ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ, НАОЧНІСТЬ, НЕСКЛАДНІ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ («МІКРОФОН», «КРИГОЛАМИ» ТОЩО). 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМИ Й ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОЦІЛЬНО ЗАЛУЧИТИ ДО ЦІЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НЕОБХІДНО ФОРМУЛЮВАТИ ЧЕРЕЗ ВІДПОВІДНІ ДІЄСЛОВА: «ПІСЛЯ УРОКУ УЧНІ ЗМОЖУТЬ…». 3. НАДАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЦЕ МОЖЕ БУТИ МІНІ-ЛЕКЦІЯ, ЗНАЙОМСТВО З ТЕКСТОМ, ВИПЕРЕДЖАЛЬНІ ЗАВДАННЯ. ТУТ МОЖУТЬ БУТИ АКТУАЛІЗОВАНІ ЗНАННЯ, ЯКІ УЧНІ ВЖЕ МАЮТЬ. 4.  ІНТЕРАКТИВНА ВПРАВА ЦЕ ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ І ЗА ЗМІСТОМ, І ЗА ОБСЯГОМ. 5. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ І РЕФЛЕКСІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІД ЧАС ЦЬОГО ЕТАПУ УЧНІ ПОВИННІ УСВІДОМИТИ, ЧОГО ВОНИ НАВЧИЛИСЬ НА УРОЦІ, ВИЗНАЧИТИ СВОЄ СТАВЛЕННЯ ДО РОБОТИ Й ОБГОВОРЮВАНОЇ ТЕМИ, ПОРІВНЯТИ СВОЄ СПРИЙНЯТТЯ З ДУМКАМИ ТА ПОГЛЯДАМИ ІНШИХ.


Slide 19

Результативність такої роботи полягає в тому, що учні 1.Уміють спостерігати,аналізувати, використовувати одержану інформацією в різних ситуаціях. 2. Володіють елементарними прийомами запам'ятовування, творчою уявою і мисленням. 3. Мають великий словниковий запас. 4. Можуть вільно висловлювати свої думки. 5. Можуть співпрацювати в групах і парах, самостійно організовувати свою роботу.


Slide 20

Застосування інтерактивних технологій має багато переваг: - у роботі задіяні всі учні; “Зібратися разом – це початок, триматися разом – це прогрес, працювати разом – це успіх”. Генрі Форд


Slide 21

- школярі вчаться працювати в групі (команді); “Двоє, працюючи разом, досягають більшого, ніж троє, які працюють окремо.” Чарльз Мак Кормик - формується доброзичливе ставлення до опонента; - кожна дитина має можливість пропонувати свою думку; - створюється “ситуація успіху”; за короткий час опоновується багато нового матеріалу;


Slide 22

- формуються навички толерантного спілкування, вміння аргументувати свою точку зору, знаходити альтернативне рішення проблеми; “Толерантність, повага, готовність навчатися один від одного – цінності, які є основою для розвитку демократичних держав. Цього треба навчати в школах.” Марк Герсон - значно підвищується особистісна роль вчителя – він виступає як лідер, організатор.


Slide 23

Викладання – це мистецтво, а не ремесло – у цьому самий корінь учительської справи. Перепробувати десять методів і виробити свій, переглянути десять підручників і не триматися жодного неухильно – от єдино можливий шлях живого викладання. Вічно винаходити, вимагати, удосконалюватися – от єдиний можливий курс сучасного вчителя.


Slide 24

Рекомендації щодо використання інтерактивних технологій на уроках української мови для вчителів 1. Урізноманітнювати структури уроків і методи роботи, відійти від шаблонів. 2. Навчити учнів діяти творчо і самостійно, враховуючи індивідуальні особливості. 3. Поєднувати репродуктивну і пошукову діяльність для забезпечення ефективності навчання. 4. Навчально – виховний процес будувати за принципом діалогу, імпровізації. 5. Використовувати нетрадиційні методи і форми, проводити уроки-спостереження, урок – подорож, урок – захист, урок- рольова гра, урок – диспут, урок – захист власних проектів. 6. Звертати увагу на психологізацію навчання як один із принципів методики навчання. 7. Інтерактивні технології дають змогу створити навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюється одночасно.


Slide 25

ВИСНОВКИ: Інтерактивні технології: дозволяють розв'язати одразу кілька завдань: розвивають комунікативні вміння й навички, допомагають встановленню емоційних контактів між учасниками процесу; забезпечують виховне завдання, оскільки змушують працювати в команді, прислухатися до думки кожного; знімають нервове напруження, дають можливість змінювати форми діяльності, переключати увагу на основні питання.


Slide 26

«Мистецтво - навчання не в умінні повідомляти, а в умінні збуджувати, будити, оживляти» А.Дистерверг


×

HTML:

Ссылка: