'

Інноваційні педагогічні технології на уроках англійської мови учителя Челюскінської ЗШ І-ІІІст. Ковальової Л.М.

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Інноваційні педагогічні технології на уроках англійської мови учителя Челюскінської ЗШ І-ІІІст. Ковальової Л.М.


Slide 1

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ * ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ * ІНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ *ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ *КОМУНІКАТИВНО-СИТУАТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ *КОМП*ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ * ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ


Slide 2

Урок-провідна форма організації навчальної діяльності учнів. Форми організації навчальної діяльності учнів на уроці : парна групова кооперативна індивідуальна


Slide 3

Проектна технологія - метод продуктивного навчання. Суть цього методу полягає у стимулюванні інтересу дітей до навчання через організацію самостійної діяльності , постановки перед ними цілей і проблем ,розв'язання яких допоможе набути нові знання і вміння. У продуктивному навчанні метод проектів використовується для розвитку пізнавальної активності , самостійності , побудови індивідуальних освітніх маршрутів, творчості.


Slide 4

За характером діяльності : -пошуковий проект -творчий проект -ознайомчо-орієнтований -дослідницький проект -ігровий проект -практично-орієнтований


Slide 5

-- інформаційні (“My Pet”, “My Letter to an English Pen_ friend”, “My Personal File”, “Our Last Weekend” etc); – художні (“The Best New Year Postcard”, “We Make a Comic Strip about Our Pets”, “Your Family Washing Line”, “We Make a Collage about Weather” etc); – рольові і ігрові (“Interview Your Classmate”, “At the Pet/ Toy/Flower/Food Shop”, “Let’s Make Lunch Together” etc); – театральні (“The ABC Party”, “Merry Christmas”, “Mother Goose Party”, “Hot Cross Buns” (Святкування Великодня) etc); – дослідні з використанням елементів дослідження, на_ приклад, анкетування у межах проектного завдання, що пропонується.


Slide 6

Проекти учнів


Slide 7

Комунікативна направленість уроків Комунікативність- це перша і природна потреба тих, що вивчають іноземну мову, але, справа в тому, що при оволодінні іноземною мовою в атмосфері рідної мови, іноземна мова постає як штучний засіб спілкування. Він ніяк не може конкурувати з рідною мовою, довершеним і всеохоплюючим засобом спілкуванням. І, так звані, "природні" ситуації, що використовуються при навчанні, носять по суті штучний характер. Тому, якщо розраховувати лише на природу комунікацію на іноземній мові, навряд чи вдасться зберегти мотивацію і досягти успіху. Саме тому на уроках англійської мови я намагаюся використовувати новітні методи навчання для забезпечення природної потреби використання іноземної мови  та підвищення мотивації учнів до вивчення мови, та створення на уроці комунікативно-ситуативного модолювання. о


Slide 8

Інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному процесі Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі сприяє підвищенню його ефективності, всебічному і гармонійному розвитку особистості учнів, розкриттю їх талантів, суттєво впливає на зміст, форми, методи і засоби навчання. Комп’ютерні програми забезпечують розвиток творчих здібностей, стимулюють пізнавальну активність, емоційну сферу та інтелектуальні почуття школярів.


Slide 9

Впровадження та застосування комп'ютерних навчальних програм на уроках англійської мови це: впровадження та застосування комп'ютерних навчальних програм на уроках англійської мови це: ефективний допоміжний технічний наочно-слуховий засіб; допоміжний засіб учбово-пізнавальної діяльності учнів; засіб підвищення мотивації та бажання учнів вивчати англійську мову; швидкий та ефективний засіб оцінювання та контролю знань навичок учнів; засіб підвищення інтерактивної та комунікативної діяльності.


Slide 10

Використання інформаційно-комунікаційних технологій Підвищується працездатність учнів, зацікавленість їх різними видами діяльності, поліпшується просторова уява, пам’ять, логічне мислення, розширюється їх світогляд.


Slide 11

Комп*ютерні програми Програми для вивчення: Програма «Баба-Яга учит английский алфавит» дає можливість узагальнити знання з теми «Зовнішність», «Покупки», «Література». А програма «Алик учит буквы», в цікавій формі допомагає оволодіти літерами англійської мови та розвиває навики читання, «10000слів» дає можливість оволодіти словниковим запасом.


Slide 12

Ком*ютерні технології Комп*ютерні технології – це процес підготовки і передачі інформації засобом , здійснення яких є комп*ютер.


Slide 13

Застосування комп*ютерних технологій на уроці англійської мови Ефективний допоміжний технічний наочно-слуховий засіб Допоміжний засіб навчально-пізнавальної діяльності учнів Засіб підвищення мотивації Ефективний засіб оцінювання та контроль знань Засіб підвищення інтерактивної та комунікативної діяльності


Slide 14

Робота учнів з програми “10000 слів”.


Slide 15

Застосування інтерактивних технологій Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.


Slide 16

Ігрові педагогічні технології включають групу методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі педагогічних ігор.


Slide 17

Методична мета ігрових технологій: утворення психологічної готовності учнів до мовного спілкування; забезпечення природної необхідності багаторазового повторення ними мовного матеріалу; тренування учнів у виборі потрібного мовного варіанту, що є підготовкою до ситуативної спонтанності мови взагалі.


Slide 18

За характером педагогічного процесу навчальні, тренувальні, контролюючі та узагальнюючі ; пізнавальні, виховні, розвивальні; репродуктивні, продуктивні, творчі; комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні, психотехнічні. Ігри поділяють на групи:


Slide 19

Типологія педагогічних ігор за характером ігрової методики предметні, сюжетні, рольові, ділові, імітаційні, ігри- драматизації


Slide 20

КВК Нарру English


Slide 21

Спектр цільових орієнтацій: ДИДАКТИЧНІ: розширення кругозору, пізнавальна діяльність; розвиток загальнонавчальних вмінь і навичок; розвиток трудових навичок. ВИХОВНІ: виховання самостійності, волі; формування певних підходів, позицій; моральних , естетичних настанов; виховання співпраці, колективізму, спілкування, комунікативності. РОЗВИВАЛЬНІ: розвиток уваги, пам*яті, мови, мислення, навичок порівнювання, зіставлення, знаходження аналогії, уявлення, фантазії, творчих здібностей, рефлексії, вміння знаходити оптимальні рішення; розвиток мотивації навчальної діяльності. СОЦІАЛЬНІ: прищеплення поваги до норм і цінностей суспільства; адаптація середовища; стресовий контроль, саморегуляція; навчання спілкуванню, псіхотерапія.


Slide 22

Ігрова технологія , як цілісна освіта, охоплює певну частину навчального процесу та поєднана загальним змістом, сюжетом, персонажем. Вона охоплює ігри та вправи, вчить виділяти основні, характерні ознаки предметів, порівнювати, зіставляти їх; групи ігр на узагальнення предметів за певними ознаками; групи ігр, у процесі яких у молодших школярів розвивається вміння відрізняти реальні явища від нереальних; групи ігр, що виховують вміння володіти собою, швидкість реакції на слово, фонематический слух, кмітливість та інше.


Slide 23

Складання ігрових технологій з окремих ігр та елементів – турбота кожного вчителя.


Slide 24

Ігри на початковому етапі: « Вгадаймо»; Придумай слова на букву…; Фізкультхвилинка Змагання; Переплутані букви; Склади речення; «Я знаю 5 імен…» «Їстівне-неїстівне»; «Сніговий ком»; «Хрестики-нулики»


Slide 25

Ігри на уроках англійської мови Навчальна гра у 2 класі”Склади речення”. Творча гра “Моя улюблена тварина”


Slide 26

Гра «Альпіністи»


Slide 27

Гра «Хрестики-нулики» кровать


Slide 28

Ігри на середньому етапі. Дайте синонім(антонім); Виберіть зайве слово; «Фанти»; Bingo Закінчіть речення; Асоціації; Узагальнююче слово; Намалюйте образ; З*єднайте слово з дефініцією;


Slide 29

Ігри на підсумковому етапі. «Скринька думок»; «Чи добре ти знаєш…»; Малюнки про важливі моменти; Дайте дефініцію; КВК; Літературна вікторина; Ділова гра.


Slide 30

Важливі події в моєму житті


Slide 31

Ігри на уроках іноземної мови


Slide 32

Лексичні ігри Продовжують будувати фундамент мови, тому що опанування лексичним і граматичним матеріалом дає можливість для переходу до активної мови учнів. Ці ігри мають за мету: тренувати учнів у вживанні лексики в ситуаціях, наближених до природних умов; активізувати мовнорозумову діяльність учнів; Розвивати мовну реакцію учнів; познайомити учнів зі сполученістю слів.


Slide 33

Хто в хатинці живе? Мета: Повторити лексику з тем «Clothes», «School», «Food» Завдання: Закріплення лексики Формування інтересу до вивченої теми іноземної мови Розвиток пам*яті


Slide 34

Хто в хатинці живе? Учні поділяються на три команди По черзі у хатинки вписують слова з вивчених тем Перемагає команда, яка більш напише слів


Slide 35

What is in the little cottage? clothes school food


Slide 36

Орфографічна гра Ці ігри сприяють формуванню та розвитку лексичних і орфоепічних навичок. Їхня мета – удосконалення навичок написання англійских слів. Наведемо приклади таких ігр.


Slide 37

Вгадай слово Мета: Повторення лексики з теми «Тварини» Завдання: Розвиток фонетичних навичок з теми «Тварини» Розвиток орфографічних навичок з теми «Тварини»


Slide 38

Вгадай слово Діти бачуть малюнки і слова в переплутаному порядку букв Правильно записують слова Совмещают слова і малюнки Перемагає, написавший більшу кількість слів


Slide 39

ANIMALS TIBARB WCO RIGTE


Slide 40

Граматичні ігри Тренування учнів у вживанні граматичних структур, яке вимагає повторення, стомлює дітей своєю одноманітністю, а затрачені зусилля не приносять швидкого задоволення. Ігри допоможуть зробити нудну та одноманітну роботу більш цікавою та захоплюючою. Мета цих ігр: Навчити учнів вживати мовні зразки ,які містять певні граматичні труднощі; Створити природну ситуацію для вживання даного мовного зразка; Розвивати мовну активність та самостійність учнів.


Slide 41

Множина іменників Мета: Удосконалення граматичних навичок іменників у множині Завдання: Закріплення граматичних навичок вживання імен ників у множині Розвиток лексичнихих навичок з теми «Числівник»


Slide 42

Скільки? Повторити числівники з учителем Назвати кількість предметів, правильно називаючи числівник та предмети у множині Звертати увагу на закінчення числівників у множині та їхню правильну вимову


Slide 43

How many?


Slide 44

Рольова гра В наш час значну роль відіграють рольові ігри на уроці іноземної мови для моделювання реальної ситуації спілкування.


Slide 45

Рольові ігри


Slide 46

Функції рольової гри: Виховна Навчальна Орієнтуюча Мотиваційно-спонукальна Компенсаційна


Slide 47


Slide 48

Технологія проведення


Slide 49

Позитивні моменти рольової гри: Створюється сприятливий психологічний клімат на уроці учні отримують задоволення від проведення гри, тому що будь-яка гра має високу мотивацію урок проходить на високому емоційному рівні у процесі гри учні імітують певну діяльність, що формує уміння та навички, а також вчаться застосовувати свої знання обговорення після гри сприяє закріпленню знань


Slide 50

Негативні моменти рольової гри: висока трудомісткість підготовки до уроку (для вчителя) велика напруженність для вчителя, тому що він має бути хорошим сценаристом, режисером та актором труднощі із заміною учасників, якщо хтось відсутній під час игри деяка невизначеність та непередбачуваність ходу та підсумків гри можливий прихований опір учасників Негативні моменти рольової гри:


Slide 51

У сучасній школі, яка робить ставку на активізацію та інтенсифікацію навчального процесу, ігрова діяльність використовується в таких випадках: 1) в якості самостійного методу для засвоєння певної теми; 2) як елементи, іноді більш значимі , будь-якого іншого методу; 3) в якості всього уроку або його частини(введення,пояснення , закріплення, контролю або повторення); 4) можливе використання гри при організації позакласного заходу.


Slide 52

Висновок Таким чином, гра може бути ефективним засобом для формування вимовних, лексичних і граматичних навичок на уроці англійської мови. Цікаві шляхи пояснення та тренування граматичного та лексичного матеріалу сприяють формуванню та розвитку комунікативної компетенції учнів. Радість від результатів розумової діяльності позитивно налаштовує учнів на вивчення іноземної мови , підтримує інтерес до предмету.


×

HTML:

Ссылка: