'

Використання інноваційних технологій на уроках біології

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Використання інноваційних технологій на уроках біології


Slide 1

Педагогічна майстерність – це високе мистецтво навчання і виховання, що постійно вдосконалюється, доступне кожному педагогу, основу якого складають професійні знання, вміння і здібності (А.Макаренко)


Slide 2

Педагогічна технологія це системний метод створення, застосування і визначення процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів, їх взаємодії, що своїм завданням вважає оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО)


Slide 3

Співвідношення між поняттями ІННОВАЦІЯ ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОСЛІДНО- 1) розробка ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 2) апробація РОБОТА НОВАЦІЯ 3) впровадження


Slide 4

Інновація – це новизна, удосконалення у вигляді змісту технологій організації впровадження яких дає позитивний результат. Інноваційна освітня діяльність – розробка, апробація та застосування освітніх інновацій. Дослідно-експериментальна робота – апробація освітніх новацій на результативність та можливість впровадження в масовій практиці.


Slide 5

Інноваційні технології це цілеспрямований системний набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів


Slide 6

Сучасні інноваційні технології навчання проблемне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, інтерактивні технології, проектні й модульні технології, адаптивне навчання, дослідницькі технології.


Slide 7

Проблемне навчання спрямоване на створення інноваційного пізнавального середовища


Slide 8

Головні психолого-педагогічна цілі проблемного навчання: розвиток мислення і здібностей учнів, розвиток творчих умінь, засвоєння учнями знань, умінь, здобутих в ході активного пошуку й самостійного рішення проблем, в результаті ці знання, вміння міцніші, ніж при традиційному навчанні, виховання активної творчої особистості учня, що вміє бачити, ставити і вирішувати нестандартні проблеми.


Slide 9

Інтерактивне навчання навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів.


Slide 10

Інтерактивні технології це організація засвоєння знань і формування певних вмінь та навичок через сукупність особливим способом організованих навчально-пізнавальних дій, що полягають у активній взаємодії учнів між собою та побудові міжособистісного спілкування з метою досягнення запланованого результату


Slide 11

Адаптивна технологія навчання навчання прийомам самостійної роботи, самоконтролю, прийомам дослідницької діяльності; розвиток і вдосконалення вмінь самостійно працювати, здобувати знання і на цій основі формуванти інтелек учня; максимальна адаптація навчального процесу до індивідуальних особливостей учнів.


Slide 12

Адаптивна технологія навчання навчання прийомам самостійної роботи, самоконтролю, прийомам дослідницької діяльності; розвиток і вдосконалення вмінь самостійно працювати, здобувати знання і на цій основі формуванти інтелек учня; максимальна адаптація навчального процесу до індивідуальних особливостей учнів


Slide 13

Поетапне запровадження адаптивної технології у навчальний процес зміна структури уроку організація взаємоконтролю учнів відособлена самостійна робота (читання, вирішення задач, виконання практичних і лабораторних робіт) і перехід до самоконтролю.


Slide 14

Дослідницька технологія набуття учнями досвіду дослідницької роботи в пізнавальній діяльності


Slide 15

Проектна технологія створення вчителем таких умов під час навчального процесу, за яких його результатом є вдосконалення індивідуальності учня, його потенціальних здібностей, виховання мотивації, особистісних та вольових якостей: самостійності, цілеспрямованості, організованості в роботі


Slide 16

Модульна технологія учень повністю самостійно (чи з деякою допомогою вчителя) досягає конкретної мети пізнавальної навчальної діяльності в процесі роботи з модулем


Slide 17

Інформаційно-комп’ютерні технології готують учнів до повноцінної діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства


Slide 18

Мультимедійні технології Дають змогу вчителю: Вивести на екран картинки, фото; відеозображення; схеми, таблиці. Налаштувати черговість появи інформації з елементами анімації. Внести зміни у структуру уроку. Можливість внести зміни під конкретний клас. Записати відеофайли безпосередньо з екрану. Друкувати та робити записи на диск. Зберігати тривалий час електронні продукти. Підвищити ефективність уроку і навчального процесу загалом. Використати проектні технології.


Slide 19

Інноваційність як показник якості освіти забезпечує умови розвитку особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку вчителя


×

HTML:

Ссылка: