'

Сучасні міжнародні процеси передачі технологій

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Сучасні міжнародні процеси передачі технологій Суть та особливості науково-технічних відносин. Особливості міжнародної передачі технологій. Суб’єкти та форми міжнародної передачі технологій. Міжнародне технічне сприяння. Міжнародне регулювання передачі технології.


Слайд 1

1. Головними причинами швидкого розвитку міжнародних науково-технічних відносин є посилення нерівномірності економічного роз­витку окремих держав; монополізація НТП великими фірмами, які можуть фінансувати проведення дорогих НДДКР; загострення кон­курентної боротьби на світовому ринку.


Слайд 2

Нерівномірність економічного розвитку спричиняє неоднаковий рівень розвитку науки і техніки у різних країнах, внаслідок чого в умовах сучасного рівня НТП передова техніка і технологія зосередилась у відносно невеликій групі промислово розвинутих країн. Велика роль у цьому процесі належить потужним фірмам, які мають змогу отримувати надприбутки за рахунок утримання передо­вих позицій в технічному розвитку і продажу результатів наукових досліджень.


Слайд 3

2. Міжнародна передача технології — це сукупність економічних відносин, які складаються між підприємствами різних країн у га­лузі використання зарубіжних науково-технічних досягнень.


Слайд 4

Технологія в чистому виг­ляді — це методи і техніка виробництва товарів і надання послуг. Матеріалізована технологія — це машини і обладнання.


Слайд 5

Міжнародні організації розглядають міжнародну передачу тех­нології не як разовий захід, а як тривалий процес, що містить: відбір і придбання технології; адаптацію і освоєння придбаної технології; розвиток місцевих можливостей удосконалення технології з урахуванням особливостей національної економіки.


Слайд 6

Способи некомерційної передачі технології: • надання науково-технічної інформації, тобто поширення відо­ мостей про технології через літературні джерела, патенти, інфор­ маційні листи, стандарти тощо; проведення виставок, ярмарків, конференцій, симпозіумів; стажування спеціалістів; • спільні фундаментальні науково-технічні розробки.


Слайд 7

Способи комерційної передачі технології залежно від складності реалізації можна поділити на три групи: 1.Передача технології. 2.Спільне розроблення і використання технології. 3.Промислове кооперування та спільне підприємництво.


Слайд 8

Внутріфірмовий канал — це реалізація власних науково-техніч­них досягнень або зарубіжних досягнень в зарубіжних філіях фірми. Міжфірмовий — це укладання ліцензійних, зовнішньоторгових, коопераційних угод про спільне підприємництво між незалежни­ми компаніями в різних країнах.


Слайд 9

Міжнародна передача технології може здійснюватись у таких формах: а) патентна угода — міжнародна торгова операція, за якою власник патенту поступається правами на використання винаходу покупцеві; б) ліцензійна угода — міжнародна торгова операція, за якою влас­ник винаходу дає іншій стороні дозвіл на його використання в пев­них межах; в) ноу-хау — передача технічного досвіду і секретів виробництва, використання яких забезпечує певні переваги в досягненні його кінцевої мети; г) угода на інжиніринг — це угода на інженерно-консультаційні послуги покупцю для реалізації технічного проекту; д) франчайзинг — це надання великою "батьківською" фірмою права дрібній фірмі вести протягом певного періоду свою справу під її опікою та, використовуючи її обладнання, реалізовувати через неї свою продукцію.


Слайд 10

3. Технологічні гранти — це безоплатна передача технології, технологічно містких товарів чи фінансових засобів для купівлі технології, навчання та підготовки персоналу, адаптації її до місце­вих умов. Співфінансування технічного сприяння передбачає часткову участь отримувача технології у фінансуванні та організаційне забез­печення її розміщення і реалізації.


Слайд 11

4. МОІВ — міжнародна організація з інтелектуальної власності (WIPO). Це спеціалізоване агентство системи ООН, пов'язане з пи­таннями технології. Програма розвитку ООН — ПРООН (UNDP) створена у 1965 р. для сприяння у розвитку країн, що розвиваються (членам ООН), шляхом надання їм технічної допомоги у галузі передачі і адапту­вання технології, розробки природних ресурсів, сприяння підприєм­ництву, а також у вирішенні соціальних питань. Є основним дже­релом багатостороннього фінансування технічної допомоги і роз­витку країн — членів ООН.  


×

HTML:

Ссылка: