'

Позициониране на Схемата за екомаркировка в държавната политика за устойчив туризъм

Понравилась презентация – покажи это...




Слайд 0

Позициониране на Схемата за екомаркировка в държавната политика за устойчив туризъм ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ ? Десислава Михалкова – Станимирова Гл. експерт в дирекция “Туристическа политика” ? 20 октомври, 2008 г, гр. София


Слайд 1

Туризмът - поглед в световен мащаб Данните на Световната туристическа организация показват, че за периода 1975 – 2000 г. туризмът е имал годишен ръст средно 4,6 % годишно. В световен мащаб туризмът бележи ръст от 6,6% за 2007г. спрямо 2006 г. Международните туристически посещения (903 млн.) надхвърлиха всички очаквания и поставят нов рекорд до момента. Приходите от международен туризъм за 2007 г. се изчисляват на 625 млрд. евро (+5,6 %)


Слайд 2

Източник: Световна туристическа организация Туризмът в световен мащаб


Слайд 3

Туризмът в България През 2007г. България е посетена от общо 5 151 238 чуждестранни граждани *(без транзитно преминалите)(-0.1% спрямо 2006 г. ). През първите шест месеца от 2008 г. България е посетена от общо 2 303 690 чуждестранни граждани (без транзитно преминалите) (+17.2 % спрямо същия период на 2007 г.). Европейският съюз продължава да е най-важният генериращ пазар за международен туризъм на България с ръст 51.5% спрямо 2006 г. 16.3 % повече граждани на Европейския съюз са посетили България през периода януари – юни 2008 г. * Това са туристи според определенията на Световната организация по туризъм и Европейската комисия за туризъм при ЕС.


Слайд 4

МЕЖДУНАРОДНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРИСТИГАНИЯ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1999 – 2007 Г. (Според определението на СОТ)


Слайд 5

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА ТУРИЗМА Приходите от международен туризъм за дванадесетте месеца на 2007 г. възлизат на 2 284.8 млн. евро или 10.8% повече спрямо същия период на 2006 г. Разходите на български граждани за пътувания в чужбина за дванадесетте месеца на 2007 година са общо 1 332.1 млн. евро, което е с 13.7% ръст спрямо същия период на 2006 година. Приходите от международен туризъм за първите шест месеца на 2008г. възлизат на 967.9 млн. евро (13.6 %) повече от същия период на 2007 г. Разходите на българските граждани за пътувания в чужбина за същия период са общо 778.7 млн. евро или 27.9 % повече спрямо същия период на 2007 година.


Слайд 6

ПРИХОДИ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ ЗА ПЕРИОДА 2001-2007 г.


Слайд 7

ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ Летен морски туризъм; Ски туризъм; Културен туризъм; Еко и селски туризъм; Конгресен и бизнес туризъм; Спа, уелнес и балнео-туризъм; Приключенски и спортен туризъм; Голф туризъм; др.


Слайд 8

2005 г.


Слайд 9

ПРАКТИКУВАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 2007г. (% от общия брой анкетирани) Агенция НОЕМА, Ваканционни туристи, лято 2007


Слайд 10

ПРАКТИКУВАНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ТУРИСТИ У НАС (% от общия брой анкетирани) Агенция НОЕМА, Ваканционни туристи, лято 2007


Слайд 11

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ Българският туризъм се характеризира с изразена сезонна и териториална концентрация: В първите 5 най-развити области* са съсредоточени 80% от леглата и реализираните нощувки (94% от реализираните от чужденци нощувки), както и 87% от приходите от настаняване, а само в първите 5 общини** са съсредоточени 67% от леглата, 71% от реализираните нощувки (89% от реализираните от чужденци нощувки) и 81% от приходите от настаняване. 44% от нощувките са реализирани само в рамките на 2 месеца (юли-август), а 73% - в периода юни-септември. * Черноморските области Варна, Бургас и Добрич, както и София-град и Пловдив ** Варна, Несебър, Балчик, София и Созопол.


Слайд 12

Основни изводи Необходимост от опазване на ресурсите (природни и антропогенни), които са в основата на туристическото предлагане; Необходимост от акцент върху качеството на предлаганите туристически продукти и услуги; Необходимост от прилагане на международни стандарти и най-добри европейски практики и въвеждане на иновации по отношение на продукти, технологии и човешкия фактор в туристическия сектор в България; Необходимост от устойчиво развитие на туристическия сектор в България.


Слайд 13

Серитфикационни системи и екомаркировка Екоетикети Blue Flag Campaign; ECOTEL Certification; Eco-Picto; Green Globe Certification; European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas; PAN Parks Initiative; … *Иформация и линкове към съответните уеб страници: http://ecotourism.bulgariatravel.org BLUE FLAG


Слайд 14

Серитфикационните системи и екомаркировката ... Доброволчески програми International Hotels Environment Initiative (IHEI) Living Lakes NETS – Network of European Tourism for Sustainable Mobility Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism (CC) Tour Operators Initiative for Sustainable Tourism Network of Sites on Sustainable Tourism VISIT Initiative: Ecolabels for Sustainable Tourism in Europe Награди International Environmental Award TOURA D’OR – Film Contest for Sustainable Tourism Pennies for the Environment British Airways Tourism for Tomorrow Award IH&RA Green Hotelier & Restauranteur Environmental Award TO DO! – Contest Socially Responsible Tourism Dubai International Award for Best Practices in Improving the Living Environment Committed to Green Recognition Programme


Слайд 15

ОБЩА ВИЗИЯ Да се създаде и поддържа отличителен имидж на България като качествена туристическа дестинация с устойчиво развитие на всички природни и антропогенни ресурси еднакво за всички региони и граждани на страната.


Слайд 16

КОНКРЕТНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ВИЗИЯТА Създаване на силна туристическа индустрия –конкурентноспособна и допринасяща за икономиката и обществото; Поддържане и повишаване на качествено туристическо предлагане във всички аспекти - продукт, кадри, услуги, информация, опит; Съчетаване на елементи от уникалността на България, нейното наследство и култура в туристическото предлагане; Използване на новите технологии и употребата им в полза на туристическата индустрия; Привличане на инвестиции в туризма като средство за подпомагане на икономическия растеж и просперитет във всички райони на страната; Подпомагане на устойчивото и икономическо развитие на национално, регионално и местно ниво; Изграждане и поддържане на имидж на България като дестинация, предлагаща качествен и устойчив туризъм.


Слайд 17

ОСНОВНИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВО ВЪВ ВСЕКИ ДЕТАЙЛ ЕФЕКТИВНА РЕКЛАМА ИКОНОМИЧЕСКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ


Слайд 18

ОСНОВНИ НАСОКИ В РАБОТАТА НА ДАТ Съдейства за развитието на туризма като отрасъл с приоритетно значение за националната икономика; Създава нормативна база за неговото развитие в съответствие с международните норми, правила и обичайната практика; Осигурява финансово и реализира национална реклама на туристическия продукт; Създава условия за развитие на ваканционния, културно-историческия, екологичния, здравния и на балнеоложкия, спортния, селския, конгресния и друг туризъм; Осъществява управление и контрол върху качеството на туристическия продукт; Осъществява междудържавното сътрудничество в туризма.


Слайд 19

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В Р БЪЛГАРИЯ 2008 - 2013г. ВИЗИЯ България ще бъде добре позната и предпочитана от български и чуждестранни туристи привлекателна и модерна целогодишна туристическа дестинация, със специфичен облик и характерна национална идентичност на средата (природна, архитектурна и културна), със запазени културни традиции и уникално съчетание на съхранени природни ресурси. Туризмът в България ще бъде проспериращ сектор, допринасящ за прилагането на принципите на устойчивото развитие във всичките му аспекти – опазване на околната среда, просперитет на местните общности и икономически растеж. Туристическият сектор в страната ще бъде изграден върху успешни дългосрочни партньорства на национално, регионално и местно ниво, между всички заинтересовани страни – националните, регионалните и местните власти, бизнесът, неправителствените организации, местните общности и международните партньори.


Слайд 20

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В Р БЪЛГАРИЯ 2008 - 2013г. Стратегически цели: 1. Позициониране на България като туристическа дестинация в по-висок клас на световния туристически пазар като качество и добавена стойност. 2. Подобряване на инфраструктурата на национално, регионално и общинско ниво. 3. Eдинно прилагане на международни стандарти и най-добри европейски практики и въвеждане на иновации по отношение на продукти, технологии и човешкия фактор в туристическия сектор в България. 4. Съхраняване, опазване и подобряване качествата на туристическите ресурси, в това число природни и антропогенни.


Слайд 21

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В Р БЪЛГАРИЯ 2008 - 2013г. 12 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 1) Икономическа жизнеспособност: подобряване конкурентноспособността на туристическата дестинация и на заинтересованите страни, така че да се гарантира продължителния им просперитет в дългосрочен план; 2) Местен просперитет: нарастване влиянието на туризма и приносът му за просперитета на местната общност; 3) Качество на заетостта: превръщане на туризма в стимул за развитие на човешките ресурси на местно и регионално ниво в зависимост от уникалната специфика на дестинациите; 4) Социално равенство: разпространение на икономическите и социалните ползи от туризма сред цялата приемаща общност, включително подобряване на възможностите за достъп до услуги и увеличаване на приходите за местното население; 5) Удовлетворение на посетителите: осигуряване безопасно и удовлетворително преживяване за посетителите; 6) Местен контрол: осигуряване възможност на местните общности за участие в процеса на планиране и вземане на решения относно управлението и бъдещото развитие на туризма в съответната област;


Слайд 22

12 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 7) Социално благоденствие: подобряване качеството на живот в местното население и на достъпа до ресурси; 8) Културно богатство: опазване, съхранение и развитие на културно-историческото наследство, традиции и особености на приемащата общност; 9) Физическа цялост: опазване качеството на околната среда; 10) Биологично разнообразие: съхранение на естествената природа, природните местообитания и видове, чрез минимизиране вредното въздействие върху тях; 11) Ефективно използване на ресурсите: намаляване използването на невъзобновяемите природни ресурси, използвани в процеса на развитие и управление на туристическата суперструктура. 12) Запазена природа и чиста околната среда: намаляване урбанизацията на природните територии, ограничаване замърсяването на въздуха, водата и почвите и генерирането на отпадъци от предприятията от туристическия сектор и от посетителите. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В Р БЪЛГАРИЯ 2008 - 2013г.


Слайд 23

Приоритет 6. Въвеждане на съвременни стандарти за прилагане на енергоспестяващи технологии (мерки за енергийна ефективност) в туристическите дейности и прилагане на стандартите за съхраняване и опазване на околната среда и използване на технологии за добив на електрическа енергия от слънцето: Специфична цел: Устойчиво управление на туристическите дейности, съхраняване и подобряване потенциала на туристическите ресурси и тяхното устойчиво използване. За реализиране на целта ще бъдат предприети и подкрепяни следните дейности, допринасящи за: .... “• насърчаване на прилагането на Европейските стандарти за качество, Схемата за управление по околна среда и одитиране – EMAS, Екоетикет на общността за туристическа услуга настаняване и на други схеми за качество и екомаркировка.” НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В Р БЪЛГАРИЯ 2008 - 2013г.


Слайд 24

...Подобряване качеството на околната среда, пейзажа,инфраструктурата и облика на черноморските курорти; Въвеждане на стандарти за предлаганите туристически услуги; Разработване и въвеждане на национални системи за сертифициране на качеството на туристическите услуги, местата за настаняване и атракциите, знак за качество, кодекси на поведение, стандарти, системи за управление на качеството, годишни туристически награди и др.; Разработване и въвеждане на екологични стандарти за туристическите услуги; Създаване и координиране на доброволни системи за сертифициране на устойчиво развитие на територията на страната; Създаване и въвеждане на “Кодекс за качество на българския туризъм”; НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В Р БЪЛГАРИЯ 2008 - 2013г. План за действие (1)


Слайд 25

Подкрепа на инициативи за високо качество в туризма; Развитие на регионалната идентичност и създаване на марка, като доброволно регионално сертифициране на местата за настаняване, атракциите и услугите, въвеждане на единни системи за маркировка, специфични за региона норми на поведение и стандарти и др. развитие и въвеждане на екологични стандарти за туристически услуги; Насърчаване организациите да повишат своята конкурентноспособност, чрез прилагането на Европейските стандарти за Схемата за управление по околна среда и одитиране – EMAS и на други сертификационни схеми за екомаркировка. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В Р БЪЛГАРИЯ 2008 - 2013г. План за действие (2)


Слайд 26

Възможности за финансиране Оперативна програма “Конкурентоспособност”; Операция 2.1.2 „Покриване на международно признати стандарти” Оперативна програма “Регионално развитие”: Операция 3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите: ... Развитие на регионалната идентичност и създаване на марка, като доброволно регионално сертифициране на местата за настаняване, атракциите и услугите, въвеждане на единни системи за маркировка, специфични за региона норми на поведение и стандарти и др. развитие и въвеждане на екологични стандарти за туристически услуги ; Операция 3.3. Национален туристически маркетинг:... Разработване и въвеждане на национални системи за сертифициране на качеството на туристическите услуги, местата за настаняване и атракциите, знак за качество, кодекси на поведение, стандарти, системи за управление на качеството, годишни туристически награди и др.; Разработване и въвеждане на екологични стандарти за туристическите услуги;…


Слайд 27

Благодаря за Вашето внимание! dmihalkova@mail.bg 0888 46 91 79


×

HTML:





Ссылка: