'

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА Освіта Харківщини ХХІ ст.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0


Слайд 1

Шляхи підвищення якості навчання учнів історії та правознавства в умовах допрофільної та профільної підготовки ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА Освіта Харківщини ХХІ ст.


Слайд 2

Нормативно – правова база впровадження інформаційно – комп’ютерних технологій Закон України від 09.01.2007 № 537-V «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» Указ Президента України від 20.10.2005 № 1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року» Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1722-р "Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року"


Слайд 3

Нормативно – правова база впровадження інформаційно – комп’ютерних технологій Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-879 від 12.12.11 року «Щодо оволодіння учителями загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційними технологіями» Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-493 від 24.06.11 року «Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій» Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.05.11 №436 "Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року» Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550.


Слайд 4

Понятійний апарат Інформаційна технологія - це комплекс наукових та інженерних знань, реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових факторів виробництва, засобах їх об'єднання для створення продукту або послуги, що відповідають певним вимогам. Тому технологія ґрунтуються на застосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної техніки. Інформаційно-комп’ютерні технології є об'єднуючим для різних варіантів технологій та вказує на специфіку інтерактивного навчання — діалог у системі «користувач — комп'ютер». Мультимедіа — це спеціальна інтерактивна технологія, яка за допомогою технічних і програмних засобів забезпечує роботу з комп’ютерною графікою, текстом, мовленнєвим супроводом, високоякісним звуком, статичними зображеннями й відео .


Слайд 5

Понятійний апарат Комп'ютерна презентація — це набір кольорових слайдів, підготовлених з використанням інформаційних технологій та призначених для розкриття однієї теми. Урок – презентація – мультимедійний продукт, який за допомогою слайдів відтворює основні етапи уроку та надає можливість використовувати різні види інформації (текстову, аудіо, графічну, анімацію, відео та ін.).


Слайд 6

«… Той народ, який першим реалізує можливості цифрових комунікацій і введе їх до навчальної методики, очолюватиме світовий освітній процес….»   Гордон Драйден, американський педагог «… Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів… взяли участь в акті запам’ятовування. За такого дружного сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам'ять». К.Ушинський


Слайд 7

Сьогоденні умови розвитку засобів навчання сучасної шкільної освіти зумовлюються зростаючими інтеграційними процесами, домінантними складовими яких є інформаційно – комп’ютерні та мультимедійні технології. Широке застосування мультимедійних технологій здатне різко підвищити ефективність активних методів навчання для всіх форм організації навчального процесу.


Слайд 8

Отримання інформації


Слайд 9

Ступінь засвоєння матеріалу Використання мультимедіа сприяє кращому засвоєнню навчальної інформації на уроках.


Слайд 10

Форми організації роботи з використанням комп»ютера вивчення теми уроку учнями самостійно або в парах з допомогою певного програмного забезпечення; використання на уроці мультимедійних можливостей комп'ютера, що слугує наочним посібником; використання Інтернету, компакт-дисків для виконання лабораторно-практичної роботи, проекту, написання реферату, виконання будь-якого творчого завдання; проведення різноманітних опитувань, тестувань, тематичного оцінювання. Мокрогуз О. ПК як універсальна складова оптимізації роботи вчителя (З практики запровадження комп’ютерних технологій на уроці історії)


Слайд 11

Практичне впровадження інформаційних освітніх комп’ютерних технологій сприяє: збільшенню обсягу навчального матеріалу на конкретному уроці; забезпеченню наочності теоретичного матеріалу; підвищенню зацікавленості учнів навчально-виховним процесом; можливості творчого і практичного застосування знань, умінь і навичок; ефективності освітнього процесу в цілому; можливості виконувати завдання не лише під контролем учителя, а й шляхом самоконтролю


Слайд 12

Практичне використання комп»ютера демонстрування й розкриття особливостей і закономірностей розвитку історичних явищ; показу певної території, характеристики географічних та природних особливостей, місця історичних подій, напрямку військових походів; демонстрування різних схем, карт, графіків, таблиць тощо; контролю знань, умінь і навичок учнів.


Слайд 13

Урок - презентація Комп’ютерне тестування Віртуальний кабінет історії Мультимедійні посібники Впровадження інформаційно – комп»ютерних та мультимедійних технологій


Слайд 14

КОМП’ЮТЕРНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ Презентації можуть використовуватися на наступних етапах (з відповідною метою і наповненням): 1. При вивченні нового матеріалу. Дозволяє подавати дидактичний і навчальний матеріал різноманітними наочними засобами. Застосування особливо вигідно в тих випадках, коли необхідно показати динаміку розвитку будь-якого процесу. 2. При закріпленні навчального матеріалу. Для учня – це засіб самоперевірки, стимул до навчання. Для вчителя – засіб якісного контролю засвоєних знань. 3. При перевірці і проведенні самостійних та контрольних робіт. Поряд з усним - забезпечує і візуальний контроль результатів (тестування). 4. При вирішенні завдань навчального характеру. Допомагає виконати малюнок, скласти план рішення і контролювати проміжні і остаточний результати самостійної роботи за цим планом. 5. Для поглиблення знань. Використовується як джерело додаткового матеріалу до уроку. 6. Для виготовлення дидактичного матеріалу. Використовується при обмеженні матеріальних носіїв інформації.


Слайд 15

Урок презентація Урок – презентація – мультимедійний продукт, який за допомогою слайдів відтворює основні етапи уроку та надає можливість використовувати різні види інформації (текстову, аудіо, графічну, анімацію, відео та ін.).


Слайд 16

КОМП’ЮТЕРНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ Дозволяє: підвищити інформативність уроку; стимулювати мотивацію навчання; підвищити наочність навчання ; здійснити повтор найбільш складних моментів уроку; реалізувати доступність і сприйняття інформації за рахунок візуального та слухового представлення інформації; забезпечити підтримання належної уваги учнів на всіх етапах уроку; створити вчителю комфортні умови роботи на уроці.


Слайд 17

Учитель року 2009 На районному конкурсі «Учитель року» (2009) було здійснено демонстрацію досвіду з використання інформаційно – комп’ютерних технологій на уроці історії з теми «Володимир Мономах» ( 7 клас ) – робота з відеофрагментами


Слайд 18

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ З ІСТОРІЇ ТА ПРАВА підвищення швидкості перевірки якості засвоєння знань і вмінь учнями; здійснення хоча й поверхневого, але повного охоплення всього навчального матеріалу; мінімізація суб'єктивного фактора при оцінюванні відповідей; висока об'єктивність і, як наслідок, більший позитивний стимулюючий вплив на пізнавальну діяльність учня; орієнтованість на сучасні технічні засоби, на використання в середовищі комп'ютерних навчальних і контролюючих систем; можливість математико-статистичної обробки результатів контролю, і як наслідок, підвищення об'єктивності педагогічного контролю; здійснення принципу індивідуалізації й диференціації навчання завдяки використанню адаптивних тестів; можливість збільшити частоту й регулярність контролю за рахунок зменшення часу виконання завдань і автоматизації перевірки; забезпечення повної самостійності учнів під час тестового контролю полегшення процесу інтеграції системи освіти країни в європейську.


Слайд 19

Вибір комп’ютерної програми для тестування наявність електронного журналу для запису та роздрукування результатів; здатність встановлювати випадкову послідовність запитань для кожного учня, який проходить тестування. Це звільняє вчителя від здійснення контролю, щоб учні не списували; можливість розміщення у завданнях наочності; компактна програма, яка доступна як для вчителя, так і учня.


Слайд 20

Тестова програма TEST W, TEST W 2 Перевага програми - учень зможе відразу побачити правильний варіант відповіді на завдання. Недоліки програми: важко сформулювати питання та підібрати відповіді на співставлення, впорядкування і таке інше. Це викликано тим, що програмою передбачено мало місця для запитань та відповідей. якщо відповідь на запитання має більше однієї позиції, перейти до наступного питання неможливо до тих пір, поки учень на вибере у варіантах відповідей ту кількість, яка була закладена. Ця тестуюча програма дозволяє перевіряти знання учнями основних понять , дат, визначати основне в діяльності історичних діячів, знання змісту реформ, історичних документів і т.д. Максимальний бал за проходження тесту – 11 ( в TEST W 2 – 12 балів).


Слайд 21

Тестуюча програма ОЛІМП Переваги програми: І. Можливість формувати питання декількох видів: одиночний вибір, багатоваріантний вибір, коротка відповідь, довільний текст, впорядкування об’єктів, співставлення елементів, комбіноване завдання; ІІ. Вчителю немає потреби контролювати процес проходження учнями тесту, бо на учительському комп’ютері відображається результат проходження тестування кожним учнем. Недолік системи - відсутність можливості учням побачити свої помилки.


Слайд 22

Тестова програма MyTest X «На мій погляд, MyTest досягла досконалого стану: має всі мислимі функції, дуже компактна, її можливості і простота використання перебувають у золотому балансі».


Слайд 23

Тестова програма MyTest X У програмі є багаті можливості форматування тексту питань і варіантів відповіді: визначити шрифт, колір символів і фону; використовувати верхній і нижній індекс; розбивати текст на абзаци і застосовувати до них розширене форматування, використовувати списки, вставляти малюнки і формули. До кожного завдання можна задати складність (кількість балів за вірну відповідь), прикріпити підказку (показ може бути за штрафні бали) і пояснення вірної відповіді (виводиться у разі помилки в навчальному режимі), налаштувати інші параметри. Є можливість використовувати декілька варіантів питання завдання, зручно створювати вибірку завдань для учнів, перемішувати завдання та варіанти відповідей. Це значно зменшує можливість списування під час проходження одного і того ж теста кількома учнями або повторному проходженні тесту.


Слайд 24

Тестова програма MyTest X Позитивним в комп’ютерному тестуванні є отримання учнем оцінки, яку він побачить на екрані.


Слайд 25

Тестова програма MyTest X Програма складається з трьох модулів: Модуль тестування (MyTestStudent); Редактор тестів (MyTestEditor); Журнал тестування (MyTestServer). Тест


Слайд 26

Тестова програма MyTest X Використання даної комп’ютерної програми дозволяє вчителю за досить короткий період зробити аналіз тестування: швидко отримати результати тестування; визначити питання, які викликали найбільшу трудність; зробити аналіз відповідей учнів, які вимагали введення тексту або чисел; звернути увагу на якість відповідей учнів на питання, які вимагали встановлення послідовності, визначення відповідності. На основі аналізу вчитель акцентує увагу учнів на допущенні помилки та проводить корекційну роботу. Комп'ютер звільняє вчителя від дуже нудної і втомливої процедури перевірки великої кількості пись­мових робіт. Вивільняється час для творчої діяльності.


Слайд 27

Віртуальний кабінет історії Використання комп’ютерних технологій, Інтернету дозволяє вчителям історії та права оперативніше обмінюватися досвідом використання інформаційно – комп’ютерних технологій. У Валківському районі створено сайт «Кабінет історії Тарасова Володимира», http://kabinetistoriy.at.ua/, на якому розміщено презентації з історії, тестові завдання, календарно – тематичне планування, історична та пригодницька література. За два роки існування сайту на ньому зареєструвалося близько 1700 користувачів, відвідало - близько 70000 чоловік. http://kabinetistoriy.at.ua/


Слайд 28

Мультимедійний посібник Відбувається поступове створення мультимедійного посібника, присвяченого історії Валківщини. Викликано це тим, що програмою передбачені питання з історії рідного краю, а в районі відсутні посібники, наочність.


Слайд 29

Впровадження ІКТ у Валківському районі Відділ освіти та районний методичний кабінет сприяють поширенню досвіду з використання комп’ютерних технологій в районі, зокрема і у викладанні історії та права.


Слайд 30

2008 – 2009 навчальний рік. На базі Серпневської ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено районне методичне об’єднання вчителів історії та права. Тема засідання « Використання комп’ютерних технологій у викладанні історії та права» Ознайомлення з досвідом роботи вчителя історії Тарасова В.В.( наприклад: демонстрація анімації на історичній карті)


Слайд 31

Затвердження досвіду роботи У 2009 році рішенням методичної ради відділу освіти Валківської районної державної адміністрації затверджено досвід роботи вчителя історії Серпневської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тарасова В.В. «Використання інформаційно – комп’ютерних технологій у викладанні історії»


Слайд 32

Школа заступників директорів з навчально – виховної роботи 2009 – 2010 навчальний рік. На базі Серпневської ЗОШ І-ІІІ ступенів проведена школа заступників директорів з навчально – виховної роботи. Розглядалися питання впровадження інформаційно – комп’ютерних технологій у навчально – виховний процес. Показані можливості впровадження ІКТ в роботу адміністрації закладу: програма для складання розкладу уроків; створення автоматизованого робочого місця керівника закладу.


Слайд 33

Школа ефективного педагогічного досвіду 2010 – 2011 навчальний рік З метою поширення досвіду використання інформаційно – комп’ютерних технологій у викладанні історії та права на базі Серпневської ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено три заняття школи ефективного педагогічного досвіду „ Використання інформаційних та мультимедійних технологій у викладанні історії та права ” з педагогами Валківського району Харківської області.


Слайд 34

Школа ефективного педагогічного досвіду


Слайд 35

РМО вчителів початкових класів Жовтень 210 – 2011. Районне методичне об’єднання вчителів початкових класів Валківського району. Одне з питань, яке розглядалося – впровадження інформаційно – комп’ютерних технологій у початковій школі. Леснікова Н.С., Кравченко О.Г., вчителі початкової школи, під час проведення відкритих уроків демонстрували ступінь володіння ІКТ.


Слайд 36

Тижні педагогічної майстерності Протягом останніх трьох навчальних років педагогічні працівники закладу проводять відкриті уроки з використанням комп’ютерних презентацій. Доробки педагогів Серпневого НВК розміщені на сайті закладу http://srp-zosh.at.ua/


Слайд 37

Дякуємо за увагу!


×

HTML:

Ссылка: