'

Інноваційні технології в організації методичної роботи

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Інноваційні технології в організації методичної роботи НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 12 грудня 2000 року № 582 “Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти” Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі


Слайд 1

Інноваційні технології в організації методичної роботи Методична робота - це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.


Слайд 2

Інноваційні технології в організації методичної роботи Організаційна структура методичної роботи У професійно-технічному навчальному закладі здійснюється колективна та індивідуальна методична робота. Основою у виборі форм методичної роботи є різні методи діагностичного вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників (за допомогою анкет, тестів, опитування, спостереження тощо).


Слайд 3

Інноваційні технології в організації методичної роботи Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.


Слайд 4

Інноваційні технології в організації методичної роботи Колективними формами методичної роботи є: - педагогічна рада, - методичні комісії, - інструктивно-методичні наради, - теоретичні та практичні семінари, - школи професійної майстерності, передового досвіду, - науково-практичні конференції, - педагогічні читання тощо.


Слайд 5

Інноваційні технології в організації методичної роботи Варто зазначити найбільш суттєві негативні явища в організації методичної роботи: одноманітність організаційних форм, методів і прийомів; недостатнє врахування індивідуальних особливостей і можливостей учасників навчально-виховного процесу; слабкий зв'язок теорії з практикою; незадовільна навчально-матеріальна база; відсутність конкретної мети; недостатня увага до організації експериментальної, дослідницької роботи, тощо.


Слайд 6

Інноваційні технології в організації методичної роботи Тому і приходять на зміну традиційним формам методичної роботи нетрадиційні, а часто і інноваційні форми, такі як: Ділові педагогічні ігри, Фокус-групи, Тренінги, Диспути-дискусії, Творчі звіти, Конкурси, Аукціони, Фестивалі, Круглі столи, Майстер-класи, Педагогічні колоквіуми, Педагогічні консіліуми, Методичні "презентації", Навчальниі практикуми, Брифінги, Дебрифінги, Прес-конференції Коучинг


Слайд 7

Інноваційні технології в організації методичної роботи Останні відносяться до так званих інноваційних форм методичної роботи. Термін «інновація» (з латинської «innovatio» – оновлення, новизна, зміна) означає нововведення, тобто цілеспрямовані зміни, які вносять у середовище нові елементи (нововведення), що викликають перехід системи з одного стану в інший. За світовим баченням, інноваційна діяльність – це наукова, науково-технічна й технологічна діяльність як невід’ємні складники повного циклу створення нового продукту. Відповідність рівня освіти рівню науково-технологічного і фінансово-економічного розвитку суспільства зумовлює інноваційний потенціал країни.


Слайд 8

Інноваційні технології в організації методичної роботи Ми зустрілися з таким поняттям, як Коучинг, який може бути застосований під час проведення індивідуальної роботи з педагогічними кадрами (індивідуальні консультації) або під час тренінгів. Що таке Коучинг? Коучинг — це мистецтво створення, за допомогою бесіди та поведінки, середовища, яке полегшує рух людини до бажаної мети. Суть коучинга - не консультувати. Не давати поради и задавати питання. Ці питання і є суть. Вони мотивуют людину на народження власних ідей або рішень. В цьому головна цінність коучингу – людина народжує свої ідеї, а не використовує чужі поради.  Професіоналізм коуча складається саме в розумінні цього: які такі питання задавати, щоб вони мотивували «клієнта» на пошук власних ідей і рішень. Якщо ви побачите людину, яка дає поради – це не коуч. Це – консультант. Гарна та потрібна професія. Але це не коуч і не коучинг. Цей метод широко використовується в роботі з персоналом (по підвищенню його якості) в провідних світових фірмах а також в багатьох навчальних закладах щодо “пробудження” креативності як серед педагогічних працівників, так і серед учнів.


Слайд 9

Інноваційні технології в організації методичної роботи Вплив інноваційних технологій на підвищення професійного рівня педагогів. Оновлення методичної роботи з педагогічними кадрами на основі застосування інноваційних технологій сприятиме: - відмові педагогів від традиційного підходу, - здійсненню навчально-виховного процесу на основі особистісно орієнтованого підходу. - збагаченню загальної культури педагога, - формуванню компетентної особистості, орієнтованої на успіх, - адаптації педагога до динамічних умов сучасного життя


Слайд 10

Інноваційні технології в організації методичної роботи Отже, застосування інноваційних форм методичної роботи без використання інформаційно-комунікаційних технологій стало практично неможливим. Нові інформаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні й актуальні завдання педагогіки для забезпечення розвитку інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення педагогічних працівників.


Слайд 11

Інноваційні технології в організації методичної роботи Без належно організованої самоосвіти усі ці заходи не можуть повністю вирішити всіх проблем підвищення професійної компетенції педагогічних кадрів. Необхідно, щоб керівники навчальних закладів активно сприяли цьому процесу, надавали педагогам постійну допомогу, створювали необхідні умови щодо вдосконалення їхньої педагогічної майстерності. У роботі з педпрацівниками перевагу треба надавати формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу й наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.


Слайд 12

Інноваційні технології в організації методичної роботи Останнім часом значний внесок у вирішення проблеми розвитку людини, її здібностей робить разом з педагогікою нова наукова дисципліна – акмеологія, яка виникла у другій половині XX століття. Предметом акмеології є доросла людина, динаміка її розвитку як індивіда, особистості, суб’єкта діяльності (в тому числі й професійної) та індивідуальності. Цей науковий напрям акцентує увагу на тому, що період дорослості – в плані психічного розвитку – відрізняється не меншим динамізмом, аніж періоди дитинства, підліткового та юнацького віку.


Слайд 13

Інноваційні технології в організації методичної роботи Одне із головних завдань акмеології - з’ясувати технологію оволодіння професією на високому рівні, знайти “алгоритм поведінки”, який призведе до виробки індивідуального стилю та високого професіоналізму. Майстер своєї справи відрізняється постійним прагненням до самовдосконалення, професійного зростання, отже акмеологія в єдності з педагогікою вирішують проблему розвитку педагогічних здібностей учителів та дозволяють керівникам по-новому подивитися на управління цим процесом.


Слайд 14

Інноваційні технології в організації методичної роботи При організації методичної роботи, направленої на роботу з педагогічними кадрами, не слід забувати про набуття такої важливої науки, як АНДРАГОГIКА (вiд грец. aner andros - "зрiлий муж" та ago - "веду") - галузь педагогiки, що вивчає питання освiти дорослих. Цей розділ теорії навчання розкриває специфічні закономірності оволодіння знаннями та вміннями дорослим субєктом навчальної діяльності, а також особливості керівництва цією діяльністю зі сторони професійного педагога.


Слайд 15

Інноваційні технології в організації методичної роботи Педагогічна рада - вищий колегіальний орган професійно-технічного навчального закладу, який координує питання навчально-виховної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності. Педагогічна рада визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності професійно-технічного навчального закладу. Головою педагогічної ради є директор професійно-технічного навчального закладу.


Слайд 16

Інноваційні технології в організації методичної роботи До складу педагогічної ради входять: керівники професійно-технічного навчального закладу, старший майстер, викладачі, майстри виробничого навчання, методист, психолог, вихователі, інші працівники професійно-технічного навчального закладу, представники громадських установ, роботодавці-замовники кадрів, батьки. Склад педагогічної ради затверджується наказом директора професійно-технічного навчального закладу.


Слайд 17

Інноваційні технології в організації методичної роботи За умов реформування системи ПТО й демократизації управління, педрада стала поліфункціональною. Серед функцій, які вона виконує, чітко окреслено такі: • планово-прогностична; • мотиваційно-цільова; • діагностична; • комунікаційна; методична.


Слайд 18

Інноваційні технології в організації методичної роботи Педагогічна рада – це постійно діючий колегіальний орган самоврядування педагогічних працівників. У більшості навчальних закладів педагогічна рада є творчою лабораторією, що досліджує і вирішує актуальні питання училищного (ліцейного) життя, націлює педагогічний колектив на підвищення якості й ефективності навчально-виховного процесу, стимулює розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників.


Слайд 19

Інноваційні технології в організації методичної роботи У межах своєї компетенції Педагогічна рада розглядає питання: вдосконалення й методичного забезпечення навчально-виховного процесу; стан навчально-виховного та навчально-виробничого процесу; планування та режиму роботи професійно-технічного навчального закладу; переведення учнів до наступних курсів та їх випуск, видачі документів про освіту, нагородження за успіхи в навчанні; підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; морального та матеріально­го заохочення учнів та працівників закладу; притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів та педагогічних працівників; тощо


Слайд 20

Інноваційні технології в організації методичної роботи Організація проведення педради складається з таких блоків: тема педради, яка відображає комплекс сучасних освітніх проблем; питання, проблеми, що виносяться на обговорення, які повинні відповідати темі; методи аналізу теми, що застосовуються керівником під час проведення педради і повинні містити системне застосування проблемно-пошукових методів; прийоми взаємодії учасників педради з гнучким використанням авторитарних або демократичних способів взаємовпливів у будь-якій ситуації; оригінальність форми проведення педрад, яка може бути словесно-інформаційною з використанням сучасних інформаційних технологій (комп'ютер, відеотехніка і т.і.); управлінсько-педагогічні знахідки — прийняті колегіальні управлінські рішення під час проведення педради, що сприяють перспективному розвитку навчального закладу і чітко спроектовані на корекцію перспективного плану роботи.


Слайд 21

Інноваційні технології в організації методичної роботи Алгоритм підготовки педагогічної ради: 1. Планування тематики педагогічної ради на рік. 2. Видання наказу або розпорядження про підготовку до педагогічної ради. 3. Засідання методичної ради з питання підготовки педради. 4. Створення робочої групи з підготовки засідання педагогічної ради. 5. Формування творчих груп з підготовки окремих питань роботи педради. 6. Складання плану підготовки і проведення педагогічної ради. 7. Складання списку рекомендованої літератури. Вивчення педпрацівниками теоретичних основ питань і проблем, винесених на педраду. 8. Визначення об'єктів вивчення (педпрацівники, стан викладання навчальних предметів, стан підготовки з професій, аспекти діяльності класних керівників, виховання учнів). 9. Оформлення стенду в методичному кабінеті «Готується педагогічна рада». 10. Збір, обробка, аналіз та узагальнення необхідної інформації про об'єкти вивчення. 11. Визначення питань, винесених на педраду. Використання результатів внутрішнього контролю. 12. Робота з педпрацівниками та запрошеними, що мають виступити на педагогічній раді. 13. Підготовка методичної виставки, ілюстративного матеріалу, слайдів тощо. 14. Розробка проекту рішення.


Слайд 22

Інноваційні технології в організації методичної роботи Алгоритм проведення педагогічної ради 1. Оголошення порядку денного. 2. Інформація про виконання рішень попередніх педагогічних рад. 3. Затвердження регламенту роботи педагогічної ради. 4. Доповідь, повідомлення з основного питання, винесеного на педагогічну раду. 5. Обговорення (активна форма: продуктивна гра, проблемний стіл, актуальний мікрофон тощо). 6. Аналіз роботи експертної групи. 7. Ознайомлення членів педагогічного колективу з проектом рішення педагогічної ради. 8. Доповнення до проекту рішення. 9. Ухвалення рішення педагогічної ради.


Слайд 23

Інноваційні технології в організації методичної роботи Алгоритм реалізації рішень педагогічної ради 1. Наказ про затвердження рішень педагогічної ради. 2. Відвідування уроків, виховних заходів. 3. Робота в методичних об'єднаннях, спрямована на виконання рішень педагогічної ради. 4. Моніторингові зрізи знань учнів. 5. Діагностика позитивних змін. 6. Вивчення досвіду розв'язання проблем, поставлених педагогічною радою. 7. Інформація про виконання рішень на наступних засіданнях педагогічної ради. 8. Пошук нових підходів до проблеми. 9. Зняття питання з контролю.


Слайд 24

Інноваційні технології в організації методичної роботи Саме слово «педрада» означає радитися. Але до такої педради, де вчителі дійсно радяться, а не просто засідають, навіть дуже талановитим керівникам вдається прийти далеко не одразу.


Слайд 25

Інноваційні технології в організації методичної роботи Педагогічна рада. Ці слова нерідко викликають уявлення про щось заформалізоване, непотрібне, де заслуховуються стереотипні, нудні доповіді про успішність і дисципліну, проголошуються заохочення й покарання…


Слайд 26

Інноваційні технології в організації методичної роботи Педагогічні ради можуть проводитись за нетрадиційними формами: захист інновацій, рада-диспут, рада-конференція, Інтернет-педрада тощо.


Слайд 27

Інноваційні технології в організації методичної роботи Згідно плану роботи Методичної служби області в 2011 році передбачається впровадження обласного проекту методичного спрямування під умовною назвою “Інтернет-педрада”


Слайд 28

Інноваційні технології в організації методичної роботи Нова соціально-економічна ситуація висуває нові вимоги до проведення педради. Вона повинна стати педрадою «колективного мислення». Така педрада: мислить нестандартно й самостійно; знаходить вихід здавалося б із найбезвихідніших ситуацій; докопується до самої суті проблеми, до справжніх причин і наслідків навчально-виховного процесу; приймає рішення, часом неочікуване, часом ризиковане, але здебільшого таке, що веде до позитивного педагогічного результату.


Слайд 29

Інноваційні технології в організації методичної роботи Саме під час «педради колективного мислення» відбувається зміна й перебудова педагогічних поглядів, пріоритетів та установок. Саме на такій педраді вчитель вчиться мислити і працювати по-новому.


×

HTML:

Ссылка: