'

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

ПІДГОТУВАЛА вчитель художньої культури Золочівської ЗОШ І – ІІІ ступенів №3 В.М.Світлична ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ


Слайд 1

Інновації у сфері освіти спрямовані на формування особистості, її здатності до науково-технічної та інноваційної діяльності, на оновлення змісту освітнього процесу.


Слайд 2

"Школа - це майстерня, де формується думка підростаючого покоління. Необхідно міцно тримати її в руках, якщо не хочеш утратити майбутнє", - стверджував видатний письменник А. Барбюс. Виховання в учнівської молоді високої читацької і загальної культури, естетичного смаку шляхом залучення її до найвищих досягнень світової літератури та культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей - головна мета вивчення предмету «Художня культура".


Слайд 3

Урок « Художня культура» – це урок образного сприйняття світу. Він змушує працювати уяву, фантазію, розвиває розумові, пізнавальні, творчі здібності, формує особистість . Метою сучасного уроку художньої культури стає не нагромадження знань, а пошукова діяльність, спрямована на формування вмінь і навичок щодо орієнтації в інформаційному просторі.


Слайд 4

У даний час спостерігається збільшення впливу медіа-технологій на людину. Особливо це сильно діє на дитину, яка з великим задоволенням подивиться телевізор, ніж прочитає книгу Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів надають велику увагу на виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу.


Слайд 5

Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Навіщо це потрібно? Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа засобів. Доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше вчителеві важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальний запит кожного учня.


Слайд 6

Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб учень активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити. Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.


Слайд 7

Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і самі різні ігри, сучасний комп'ютер разом з тим є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити. Цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання.


Слайд 8

Новітні інформаційні технології, використання електронних засобів навчального призначення, дозволяють підвищити ефективність уроку, дають можливість створити такі умови, коли всі учні залучаються до активної, творчої навчальної діяльності, процесу самонавчання, самореалізації, вчаться співпрацювати, критично мислити, аналізувати, висловлювати й відстоювати власні думки та ідеї. Упровадження сучасних інформаційних технологій на заняттях художньої культури стає однією з актуальних проблем методики викладання предмета.


Слайд 9

Дидактичні можливості електронних засобів навчального призначення: - урізноманітнення форм подання інформації; - урізноманітнення типів навчальних завдань; - створення навчальних середовищ, які забезпечують "занурення" учня в уявний світ, у певні соціальні й виробничі ситуації; - забезпечення негайного зворотного зв'язку, широкі можливості діалогізації навчального процесу; - індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення поля самостійності; - застосування ігрових прийомів; - можливості відтворення фрагментів навчальної діяльності (предметно-змістовного, предметно-операційного і рефлексивного); - активізація навчальної роботи учнів, посилення їх ролі як суб'єкта навчальної діяльності (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визначення міри і характеру допомоги тощо); - посилення мотивації навчання


Слайд 10

Що ж таке ІКТ? Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації. Більш вдалим терміном для технологій навчання, що використовують комп'ютер, є комп'ютерна технологія. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер.


Слайд 11

Інформаційні технології, ІТ, інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) — сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її користувачів. Технології, що забезпечують та підтримують інформаційні процеси. (Процеси пошуку, збору, передачі, збереження, накопичення, тиражування інформації та процедури доступу до неї).


Слайд 12

Впровадження нетрадиційних педагогічних технологій суттєво змінило освітньо-розвиваючий процес, що дозволяє вирішувати багато проблем розвивального, особистісно-орієнтованого навчання, диференціації, гуманізації, формування індивідуальної освітньої перспективи учнів.


Слайд 13

Для всіх технологій характерні певні спільні ознаки: = усвідомленість діяльності вчителя та учнів, ефективність, мобільність, валеологічность, цілісність, відкритість, проектованого; =самостійна діяльність учнів у навчальному процесі становить 60-90% навчального часу; =індивідуалізація. Комп'ютерні технології не тільки допомагають організувати навчальний процес з використанням ігрових методів, але й отримати більш сильний зворотній зв'язок.


Слайд 14

На сучасному етапі розвитку освіти мультимедіа дозволяють об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію. Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання на заняттях художньої культури.


Слайд 15

Саме тому мультимедійні програми як своєрідний засіб навчання можуть забезпечити принципово нову якість: обмін інформацією між учнем і технічною системою відбувається у діалоговій формі, а сама комп'ютерна технологія навчання органічно вписується в класичну систему, розвиває і раціоналізує її, забезпечуючи нові можливості щодо організації паралельного навчання і контролю знань, надає реальну можливість практичного впровадження індивідуалізованого навчання.


Слайд 16

Першим кроком у створенні педагогічного програмного забезпечення є розробка педагогічного сценарію - це послідовність логічно закінчених доз (кроків модульних елементів) навчального матеріалу. Він складається з різних кадрів (слайдів): 1.Інформаційні кадри (слайди) - несуть суть інформації; 2.Операційні кадри (слайди) - містять завдання та вказівки, які, направляють діяльність учнів на засвоєння знань, сформованих в інформаційних кадрах (слайдах); 3.Кадри (слайди) зворотного зв’язку дозволяють учням самостійно оцінити свою пізнавальну діяльність; 4.Контролюючи кадри (слайди) розкривають суть помилок та даються вказівки щодо їх усунення.


Слайд 17

При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК: - складає план уроку виходячи з його цілей, - при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основні дидактичні принципи: (систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін.) При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.


Слайд 18

Сучасні вимоги до уроків ставлять перед учителями багато нових завдань. Одне з них – навчити учня самостійно здобувати знання. Самим доступним і популярним для учнів джерелом інформації став Інтернет. Для вчителя проблема полягає у тому, як скористатися ресурсами мережі Інтернет безпосередньо у ході освітнього процесу.


Слайд 19

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: При поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі. При цьому комп'ютер виконує такі функції: 1. У функції вчителя комп'ютер являє собою: джерело навчальної інформації; наочний посібник; тренажер; засіб діагностики і контролю. 2. У функції робочого інструменту: засіб підготовки текстів, їх зберігання; графічний редактор; обчислювальна машина великих можливостей. засіб підготовки виступів;


Слайд 20

Переваги використання Інтернету в освітньому процесі: 1. Займає невеликий проміжок часу (звичайно, при умові, що швидкість подачі інформації буде високою). 2. Розвиває вміння працювати з варіативною інформацією. 3. Сприяє розвитку вміння порівнювати, співставляти, обирати. 4. Розвиває пізнавальний інтерес до предмету.


Слайд 21

Яким чином можна скористатися ресурсами Інтернету безпосередньо у ході освітнього процесу? В рамках традиційної системи викладання предмету доцільно джерела інформації із Інтернету розподілити, наприклад, на три частини:  1. Інформаційні ресурси, які можна використовувати в якості форми уроку (інтернет-урок). 2. Інформаційні ресурси, які можна використовувати для підготовки до уроку. 3. Інформаційні ресурси, які можна використовувати в межах позаурочної діяльності.  В основу такого поділу ресурсів можна взяти принцип розміщення інформації на сайтах, якість інформації, її насиченість термінами, іменами, датами і т.д.  


Слайд 22

Інформаційні ресурси, які можна використовувати в якості форми уроку (інтернет-урок)   В першу чергу можна віднести сайти, де інформація розміщується на одній web-сторінці, швидкість збільшення фотографій і зображень висока, а завантаження сторінок не займає багато часу.


Слайд 23

Ресурси мережі Інтернет можуть бути використані у якості:  1. Музею. Немає можливості поїхати на екскурсію? Можна зробити віртуальні екскурсії по всім музеям світу Щоб відвідати музеї України, які мають свої сторінки в Інтернеті, можна скористатися ресурсами порталу Антикварний салон (http://www.antiq.com.ua/museum/ukraine.htm.


Слайд 24

2. Підручника. Можна знайти електронні версії підручників з художньої культури як україномовних, так і інших видань. (http://www.osvita.org.ua/school/books/ ). Можна скласти список сайтів з певної темі, якими учні можуть скористатися на уроках.  3. Словника, енциклопедії, довідника. Можна організувати роботу з новими термінами, поняттями, іменами - це сприяє полегшенню сприйняття нового слова, його запам’ятовування.  З цією метою можна використати Вікіпедію


Слайд 25

Можна скористатися спеціалізованими сайтами, такими як «Міфологічна енциклопедія» (http://myfhology.narod.ru/), включивши інформацію з неї в урок. Інформація на цьому сайті представлена лаконічно, стисло. Цю інформацію можна використовувати безпосередньо на уроках при першому знайомстві з міфологією, а потім на узагальнюючих уроках. Там учень може самостійно ознайомитися з основними древньоєгипетськими богами, щоб потім самостійно виступи з відповідним усним повідомленням на цю тему. Така учнівська робота може бути як груповою, так і індивідуальною. При груповій роботі учні можуть опрацьовувати не один, а декілька розділів сайту.


Слайд 26

При виборі сайтів слід обирати ті, де тексти написані мовою, яка доступна учням для засвоєння.  До того ж, використовуючи подібні сайти, можна організовувати уроки в нетрадиційній формі – уроки-подорожі, уроки-екскурсії, уроки-дослідження.  Зверніть увагу, більшість подібних сайтів мають свої пошукові системи. Це полегшує пошук необхідної інформації.  


Слайд 27

Інформаційні ресурси, які також можна використати на уроках: Сайт http://hisvostok.ru/ - Мистецтво країн Сходу Сайт http://www.moscowkremlin.ru - «Московський Кремль» Сайт http://nesusvet.narod.ru/ico/ - Ікони. Іконографія. Іконопочитання Сайт http://www.krugosvet.ru/ - Онлайн енциклопедія «Кругосвет» Сайт http://mify.org/ - Міфи Древньої Греції Сайт http://vm.kemsu.ru/rus/palaeolith/cavepaint.html - Первісне мистецтво. Віртуальний музей. Сайт http://virtualeuropa.narod.ru – Віртуальна Європа Сайт http://lucl.lucl.kiev.ua/start/kraini.html - Країни Світу Сайт http://www.sacralart.com.ua/ - Сакральне мистецтво Галичини  


Слайд 28

Інформаційні ресурси, які можна використовувати для підготовки до уроку  Це ті ресурси, які можуть бути використані під час підготовки до уроку:  - сайти, що містять об’ємні тексти і це вимагає аналізу і обробки інформації, подачі її частинами; - - сайти з невисокою швидкістю завантаження матеріалів; - сайти, які містять методичні розробки, обмін досвідом, теоретичне обґрунтування використання тих чи інших методів, прийомів та форм роботи; - сайти музеїв.


Слайд 29

Інформаційні ресурси, які можна використовувати у позаурочній діяльності  Позаурочна діяльність - науково-дослідницька робота ,участь в олімпіадах, телекомунікаційних проектах. Дистанційні олімпіади, інтернет-олімпіади, телекомунікаційні проекти, науково-дослідницька діяльність з використанням ресурсів Інтернету створює всі умови для самоосвіти, розширення кругозору, розвитку глобального мислення.  http://bestmetodist.ucoz.ru/load/khudozhestvennaja_kultura/materialy_k_urokam/zadanija_internet_olimpiady_ завдання для інтернет-олімпіади ( 9-10 клас з предмету «Художня культура» 2011 року)  http://ymnica.com/informatcia - інтернет-олімпіада «Умница», де доступний блок «Світова художня культура»  http://artolymp2010.narod.ru/zadanie_mxk1.html - приклад дистанційної олімпіади із завданнями різних турів з предметів мистецтва.


Слайд 30

Використання ресурсів і послуг Інтернету значно розширює можливості і вчителя і учня у всіх видах діяльності. Проектна діяльність - метод активізації навчально-пізнавальної активності. Цьому сприяє висока самостійність учнів у процесі підготовки проекту. Вчитель(виступає координатором) - спрямовує діяльність учня, який досліджує обрану тему, збирає найповнішу інформацію про неї, систематизує, отримані дані і представляє їх, використовуючи різні технічні засоби, в тому числі, і сучасні комп'ютерні технології.


Слайд 31

Такому уроку властиво : 1.Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини; 2.Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання; 3.Інтерактивність і діалоговий характер навчання; - ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання. 4.Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи; 5.Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером; 6.Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно великі.


Слайд 32

Засоби мультимедіа дозволяють забезпечити найкращу, в порівнянні з іншими технічними засобами навчання, реалізацію принципу наочності, більшою мірою сприяють зміцненню знань і на практичних заняттях - умінь. Крім того, засобів мультимедіа відводиться завдання забезпечення ефективної підтримки ігрових форм уроку, активного діалогу "учень-комп'ютер".


Слайд 33

При проектуванні уроку вчитель може використовувати різні програмні продукти: Мови програмування-за їх допомогою вчитель може скласти різні програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку Можливо при підготовці та проведенні уроку використання готових програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.). Велику допомогу при підготовці та проведенні уроків надає вчителю пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора Word ще й систему баз даних Access і електронні презентації Power Point.


Слайд 34

4. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу при складанні уроку, але в підсумку можна отримати ефективну і універсальну систему навчання та перевірки знань. 5. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний матеріал. 6. Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, складені за допомогою PowerPoint видовищні і ефективні в роботі над інформацією.


Слайд 35

Переваги використання ІКТ - Індивідуалізація навчання; - Інтенсифікація самостійної роботи учнів; - Зростання обсягу виконаних на урок завдань; - Розширення інформаційних потоків при використанні Internet; - Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту: комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви , але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером.


Слайд 36

Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Стає більш швидким процес запису визначень та інших важливих частин матеріалу, тому що вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить саме потрібний йому фрагмент.


Слайд 37

Допомагає краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст і все подальше освоєння комп'ютера. Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволить за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня


Слайд 38

Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила свою актуальність) він отримує об'єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні.


Слайд 39

Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ Немає комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів, час самостійних занять у комп'ютерних класах відведено далеко не у всіх школах; У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютери; Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя; Відсутність контакту з учителем інформатики; У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет; Складно інтегрувати комп'ютер у поурочні структуру занять; Не вистачає комп'ютерного часу на всіх; У шкільному розкладі не передбачено час для використання Інтернет на уроках; При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.п;


Слайд 40

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу В останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів. Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань


Слайд 41

Такім чином, досвід використання ІКТ у процесі вивчення художньої культури дозволяє визначити низку факторів, які впливають на ефективність навчально-виховного процесу: - зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки значний обсяг інформації сприймається зоровими та слуховими рецепторами одночасно; - полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу; - запам’ятовування навчального матеріалу на значний період; - збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків, суджень, узагальнень.


Слайд 42

Для роздумів Розповсюдження Україна за рівнем розвитку інформаційних технологій у світі посіла 75 місце (дані 2011). Такі дані оприлюднила міжнародна громадська організація Всесвітній економічний форум у своїй шостій щорічній доповіді. У попередньому рейтингу Україна займала 76 позицію за розвитком IT-технологій. Єдина конкурентна перевага, якою володіє наша країна в цьому аспекті, це традиційно сильні IT-кадри, тобто в Україні дуже високий рівень підготовки програмістів. Україна є одним зі світових центрів офшорного програмування.


Слайд 43

У складеному рейтингу лідирує Данія — завдяки зразковій нормативно-правовій базі і чіткій політиці держави з поширення інформаційних технологій. Друге місце зайняла Швеція, яка за 2006 рік піднялася на шість позицій, ставши однією з країн із найбільш зростаючим ІТ — сектором економіки. Також у першу трійку потрапив Сінгапур. У першу десятку увійшли Фінляндія, Швейцарія, Нідерланди, США, Ісландія, Великобританія і Норвегія.


Слайд 44

США — лідер рейтингу минулого року — опустилися на 7 місце. Росія зайняла лише 70 місце, піднявшись, у порівнянні з торішнім рейтингом, на дві позиції. Найнижчий рівень розвитку інформаційних технологій спостерігається в африканських країнах. Всього розглядалося більше 122 країн, які оцінювалися за впливом інформаційних і комунікаційних технологій на їх розвиток і конкурентноздатність.


Слайд 45

Добивайтеся того, щоб учні ваші побачили, відчули незрозуміле - щоб перед ними постало питання, - писав В.О. Сухомлинський. - Якщо вам удалося цього досягти, маєте половину успіху. Адже запитання збуджують бажання знати»


Слайд 46

Дякую за увагу!


×

HTML:

Ссылка: