'

іНТЕРактивні технології – шлях до формування творчої особистості

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

іНТЕРактивні технології – шлях до формування творчої особистості


Слайд 1

1. Проаналізувати інтерактивні методи та технології. 2. Провести їх кваліфікацію. 3. Визначити можливість їх використання на уроках. Завдання


Слайд 2

Пасивна модель навчання


Слайд 3

Активна модель навчання


Слайд 4

Інтерактивна модель навчання


Слайд 5

Інтерактивні технології навчання ІнтерАктив Слово “інтерактив” прийшло до нас з англійської – від слова “interact”, де “inter” – взаємне, “act” - діяти


Слайд 6

Слово “технологія” грецького походження й означає “знання про майстерність” ТехнологІя


Слайд 7

Плюси інтерактивного навчання Розвиває комунікативні вміння й навички; Допомагає встановленню емоційних контактів; Забезпечує виховне завдання; Створює атмосферу співробітництва та взаємодії; Учні вчаться критично мислити; Виховує почуття толерантності. Нагальною потребою сучасної системи освіти при викладанні математики – є впровадження нових форм та методів навчання і виховання. “ Школа має бути не коморою знань, а середовищем думки ” В.Сухомлинський


Слайд 8

“ Піраміда навчання ”


Слайд 9

Кредо інтерактивного навчання Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.


Слайд 10

І. Інтерактивні технології кооперативного навчання. ІІ. Технології колективно-групового навчання. ІІІ. Технології ситуативного моделювання. ІV. Технології опрацювання дискусійних питань. Технології інтерактивного навчання


Слайд 11

Робота в парах. Ротаційні трійки. Карусель. Робота в малих групах Акваріум. Коло ідей. I. Інтерактивні технології кооперативного навчання.


Слайд 12

Технологія сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватися, критичного мислення, вміння пе­реконувати й вести дискусію. Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, які за інших умов потребують тривалого часу. Як організувати роботу   Запропонуйте учням завдання, поставте запитання для невеличкої дискусії чи аналізу гіпотетичної ситуації. Після пояснення питання або фактів, наведених у завданні, дайте їм 1-2 хв для обмірковування можливих відповідей або рішень індивідуально. Об'єднайте учнів у пари, визначте, хто з них висловлюватиметься першим, і запропонуйте обговорити свої ідеї одне з одним. По закінченні часу на обговорення кожна пара представляє результати роботи, обмінюється своїми ідеями та аргументами з усім класом. При потребі, це може бути початком дискусії або іншої пізнавальної ді­яльності. 1. Робота в парах.


Слайд 13

Технологія сприяє активному, ґрунтовному аналізу та обговоренню нового матеріалу з метою його осмислення, закріплення та засвоєння.   Як організувати роботу Розробіть різноманітні запитання, щоб допомогти учням почати обговорення нового або поясненого матеріалу. Об'єднайте учнів у трійки. Розмістіть трійки так, щоб кожна з них бачила трійку справа і трійку зліва. Разом усі трійки мають утворити коло. Дайте кожній трійці відкрите запитання (однакове дня всіх). Кожен у трійці має відповісти на це запитання по черзі Після стислого обговорення запропонуйте учасни­кам розрахуватися від 0 до 2. Учні з номером 1 переходять до наступної трійки за годинниковою стрілкою, а учні з номером 2 переходять через дві трійки проти годинникової стрілки. Учні з номером 0 залишаються на місці й є постійними членами трійки. Результатом буде цілком нова трійка. Ви можете рухати трійками стільки разів, скільки у вас є запитань. 2. Ротаційні трійки.


Слайд 14

Цю технологію застосовують: • для обговорення будь-якої гострої проблеми з діаметрально протилежних позицій; для збирання інформації з певної теми; для інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань; для розвитку вміння аргументувати свою позицію. Як організувати роботу Розставте стільці для учнів у два кола. Учні, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а ті,що в зовнішньому — обличчям до центру. Отже, кожен сидить навпроти іншого. Внутрішнє коло нерухоме, а зовнішнє - рухливе: за сигналом ведучого всі його учасники пересуваються на один стілець вправо, опиняючись перед новим партнером. Мета — пройти все коло, виконуючи поставлене завдання. Один а варіанти застосування технології: кожен учень «Каруселі», який сидить у зовнішньому колі, має аркуш із конкретним питанням (темою) й під час переміщення збирає максимум інформації, аспектів, поглядів із зазначеної проблеми; наприкінці відбувається заслуховування окремих відповідей, обговорення того, які питання виявилися особливо складними, продуктивними чи, навпаки, швидко вичерпалися й чому, як працювали партнери тощо. У разі застосування цього методу можна досягти узагальнення наявних в учнів звань, їх активізації й перетворення в загальногрупове надбання. 3. Карусель.


Слайд 15

Роботу в групах варто використовувати для розв'язання складних проблем, що потребують колективного розуму. Як організувати роботу • Об'єднайте учнів у групи.  Запропонуйте їм пересісти по групах. Усі члени групи мають добре бачити одне одного. Повідомте учням про ролі, які вони мають розподілити між собою й виконувати під час групової роботи. Дайте кожній групі конкретне завдання та інструкцію щодо організації групової роботи. Намагайтеся зробити свої інструкції максимально чіткими. Дайте групам достатньо часу на виконання завдання. Забезпечте нагороди за групові зусилля. Запропонуйте учням подати результати роботи. Запитайте учнів, чи була виконана робота корисною й чого вони навчилися. Прокоментуйте роботу груп з погляду її навчаль­них результатів та організації процедури групової діяльності. Важливими моментами групової роботи є опрацювання змісту і подання групами результатів колективної діяльності. Ролі Головуючий (спікер): зачитує завдання група; організовує порядок виконання; пропонує учасникам групи висловитися по черзі; заохочує групу до роботи; підбиває підсумки роботи; за згодою групи визначає доповідача. Секретар: веде стисло і розбірливо записи результатів роботи своєї групи; як член групи має бути готовим висловити думку групи під час підбиття підсумків або допомогти доповідачу. Посередник: стежить за часом; заохочує групу до роботи. Доповідач: чітко висловлює спільну думку, якої дійшла група; доповідає про результати роботи групи. 4. Робота в малих групах


Слайд 16

Такий вид діяльності на уроці допомагає вдосконалити навички роботи в малих групах. Може бути запропонований тільки за умови, що учні вже мають вправні навички групової роботи. Як організувати роботу Учитель об'єднує учнів у групи по 4 - 6 осіб і пропонує їм ознайомитись із завданням. Одна з груп сідає в центр класу (або на початку середнього ряду в класі, де стоять парти). Це необхідно для того, щоб відокремити діючу групу від слухачів певною відстанню. Учні цієї групи починають обговорювати запропоновану вчителем проблему. Групі, що працює, для виконання завдання необхідно: прочитати вголос ситуацію; обговорити її в групі, використовуючи метод дискусії; дійти спільного рішення за 3-5 хв. Усі інші учні класу мають тільки слухати, не втручаючись у процес обговорення, спостерігають, чи відбувається дискусія за визначеними правилами. Після закінчення 3-5 хв група займає свої місця, а клас обговорює: чи погоджуєтеся ви з думкою групи; чи була ця думка достатньо аргументованою, доведеною; який з аргументів ви вважаєте найпереконливішим. Після цього місце в «Акваріумі» займає інша група та обговорює наступну ситуацію. Усі групи по черзі мають побувати в «Акваріумі», і діяльність кожної з них мусить бути обговорена класом. 5. Акваріум.


Слайд 17

Метою технології є і вирішення гострих суперечливих питань, створення переліку ідей та залучення всіх до обговорення проблеми. Технологію застосовують, коли всі групи мають виконувати одне й те саме завдання, що складається з кількох питань, які групи представлять по черзі Порядок проведення: учитель ставить дискусійне питання та пропонує обговорити його в малих групах;, після того як вичерпався час на обговорення, кож­на група представляє лише один аспект обговорюваної проблеми; групи висловлюються по черзі, поки не буде вичерпано всі відповіді; під час обговорення теми на дошці складають перелік зазначених ідей; коли всі ідеї щодо розв'язання проблеми буде висловлено, можна звернутися до розгляду проблеми в цілому і підбити підсумки роботи. 5. Коло ідей.


Слайд 18

Обговорення проблеми в загальному колі. Мікрофон; Незакінчені речення. Мозковий штурм. Ажурна пилка. Навчаючи — вчусь. ІІ. Технології колективно-групового навчання


Слайд 19

Цю технологію застосовують, як правило, в комбінації з іншими. Її метою є прояснення певних положень, привернення уваги учнів до складних або проблемних її питань у навчальному матеріалі, актуалізація опорних знань. Як організувати роботу Бажано розташувати стільці або парти по колу. Увесь клас обговорює ідеї чи події, що стосуються якоїсь певної теми. Обговорення побудовано навколо запланованої або імпровізованої теми, яку слід чітко і зрозуміло визначати для всіх присутніх до початку обговорення. Учні висловлюються за бажанням. Обговорення триває доти, доки є охочі висловитись. Учитель бере слово (якщо вважає за потрібне) наприкінці обговорення. ІІ. 1. Обговорення проблеми в загальному колі


Слайд 20

Технологія «Мікрофон» дає кожному можливість сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Як організувати роботу Поставте запитання класу. Запропонуйте класу предмет, який виконуватиме роль уявного мікрофона. Учні передаватимуть його одне одному, по черзі беручи слово. Надавайте слово тільки тому, хто отримує «символічний» мікрофон. Запропонуйте учням говорити лаконічно й швидко. Не коментуйте і не оцінюйте відповіді. ІІ. 2. Мікрофон


Слайд 21

Технологія «Незакінчені речення» дає змогу вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити стисло, але по суті й переконливо. Як організувати роботу Визначте тему,з якої учні висловлюватимуться в колі ідей або використовуватимуть уявний мікрофон. Сформулюйте незакінчене речення. Запропонуйте учням закінчили його. Кожний наступний учасник обговорення має починати свій виступ із запропонованої формули. Учні працюють з відкритими реченнями, наприклад: «На сьогоднішньому уроці для мене найважливішим відкриттям було...». ІІ. 3. Незакінчені речення;


Слайд 22

Ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень, що спонукає учасників виявляти свою уяву і творчість шляхом вільного висловлення думок всіх учасників і допомагає знаходити кілька рішень з конкретної теми. Як організувати роботу Після чіткого формулювання проблемного питання (його краще записати на дошці) запропонуйте всім висловити ідеї коментарі, навести фрази чи слова, пов'язані з цією проблемою. Запишіть усі пропозиції на дошці чи на великому аркуші паперу в порядку їх виголошення без зауважень, коментарів чи запитань. Зверніть увагу на такі моменти: Під час «висування ідей» не пропускайте жодної. Необхідно заохочувати всіх до висування якомога більшої кількості ідей. Кількість ідей слід заохочувати. В остаточному підсумку кількість породжує якість. В умовах висування великої кількості ідей учасники штурму мають можливість пофантазувати. Спонукайте всіх учнів розвивати або змінювати ідеї інших. Об'єднання або зміна висунутих раніше ідей часто веде до висунення нових, що перевершують первинні. На закінчення обговоріть та оцініть запропоновані ідеї. ІІ. 4. Мозковий штурм


Слайд 23

Така технологія на уроці дає змогу працювати разом, щоб вивчити значну кількість інформації за невеликий проміжок часу, а також заохочує допомагати одне одному — вчитися навчаючи. Під час роботи за допомогою методу «Ажурна пилка» учні мають бути готовими працювати в різних групах.  Як організувати роботу Доберіть матеріал, необхідний для уроку, і підготуйте індивідуальний інформаційний пакет для кожного учня. Підготуйте таблички з кольоровими позначками, щоб учні змогли визначити завдання для своєї групи. Кожен учень входитиме у дві групи — «домашню» й «експертну». У кожній «домашній» групі учні мають позначки різних кольорів, а в кожній «експертній» — однакові. Розпишіть учнів за «домашніми» групами від 3 до 5 осіб. Дайте «домашнім» групам індивідуальну порцію інформації для засвоєння. Після завершення роботи «домашніх» груп запропонуйте учням розійтися по своїх «кольорових» групах, де вони стануть експертами з окремої теми. В кожній групі має бути представник в кожної «домашньої» групи. Кожна експертна група має вислухати всіх представників «домашніх» груп і проаналізувати матеріал загалом, здійснити його експертну оцінку за визначений час. Після завершення роботи запропонуйте учням повернутися «додому». Кожен учень має поділитися інформацією, отриманою в експертній групі, з членами своєї «домашньої» групи, де остаточно узагальнюють та корегують всю інформацію. ІІ. 5. Ажурна пилка


Слайд 24

Використання цього методу дає загальну картину понять і фактів, які необхідно вивчити на уроці, а також викликає певні запитання та підвищує інтерес до навчання. Як організувати роботу Підготуйте картки з фактами, що стосуються теми уроку. Роздайте по одній картці кожному. Протягом кількох хвилин учні читають інформацію на картці. Перевірте, чи розуміють вони прочитане. Запропонуйте їм ходити по класу і ознайомлювати зі своєю інформацією інших однокласників. Учень може одночасно розмовляти тільки з однією особою. Завдання полягає в тому, щоб поділитися своїм фактом і самому отримати інформацію від іншого учня. Протягом відведеного часу треба забезпечити спілкування кожного учня з максимальною кількістю інших для отримання якомога повнішої інформації. Після того як учні завершать цю вправу, запропонуйте їм розповісти, відтворити отриману інформацію. ІІ. 6. Навчаючи - вчусь


Слайд 25

Симуляції. Спрощене судове слухання. Розігрування ситуації за ролями. ІІІ. Технології ситуативного моделювання.


Слайд 26

Симуляції — це створені вчителем ситуації, під час яких учні копіюють у спрощеному вигляді процедури, пов'язані з діяльністю суспільних інститутів, які існують у справжньому житті. Симуляція дає учням змогу глибоко вжитися в проблему, зрозуміти її з середини. Імітації — це процедури з виконанням певних простих відомих дій, які відтворюють, імітують будь-які явища навколишньої дійсності Імітаційні ігри розвивають уяву та навички критичного мислення, сприяють практичному застосуванню вміння розв'язувати проблеми. Як організувати роботу Оберіть тему для симуляції, імітації та основне питання, яке вирішуватимуть учні; Сплануйте сценарій симуляції, обміркуйте розподіл ролей, участь у грі всього класу так, щоб продемонструвати не акторські здібності, а вміле безособове відтворення обраного процесу. • Дайте учням достатньо інформації, чіткі інструкції, щоб вони могли переконливо виконувати свої ролі й одночасно вчитися. Перед симуляцією зробіть стислий вступ. Заздалегідь обміркуйте запитання для підбиття підсумків; ІІІ. 1.Симуляції або імітаційні ігри .


Слайд 27

Ця технологія дає учням змогу отримати спрощене уявлення про процедуру ухвалення судового рішення, взяти участь у вправі, пов'язаній з аналізом, критичним мисленням, ухваленням рішень.  Як організувати роботу Оберіть ситуацію (судову справу, випадок, дилему) для вивчення. Підготуйте додаткову інформацію або обміркуйте посилання на неї. Обміркуйте найбільш вірогідні варіанти розв'язання ситуації. Підготуйте план проведення судового слухання (його регламент запишіть на дошці). Здійсніть аналіз ситуації за наведеною вище схемою. Ознайомте клас із процедурою слухання. Поділіть клас на три однакові групи; судді, обвинувачі й обвинувачувані. Далі можна починати суд у кожній групі ІІІ. 2. Спрощене судове слухання.


Слайд 28

Мета розігрування ситуації в ролях — визначити особисте ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду поведінки в подібній си­туації методом гри, виконання ролі близької до реальної життєвої ситуації. Вона допомагає навчитися через досвід та почуття. Рольова гра імітує реальність шляхом «проживання ситуації у ралі», яка вам дістаюся, та дає можливість діяти «як насправді». Вимажете поводитись і розігрувати свою роль, моделюючи свою реальну поведінку, якщо це ситуації, в яких ви вже побувши. Як організувати роботу Сформулюйте проблему, яку ілюструватиме рольова гра. Спільно з учнями визначте кількісний склад учасників рольової гри і спостерігачів. Дайте учням достатньо інформації, щоб вони могли переконливо виконувати свої ролі й одночасно вчитися. Обміркуйте, як проходитиме рольова гра. Дайте учням час на обмірковування ситуації, своїх ролей. Забезпечте активну участь усього класу в рольовій грі. Дайте учням можливість провести рольову гру й імітувати історичні та сучасні ситуації. Здійсніть ретельний і поглиблений аналіз набутого досвіду. ІІІ. 3. Розігрування ситуації за ролями.


Слайд 29

Метод “Прес”; Займи позицію. Дискусія. Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу. ІV. Технології опрацювання дискусійних питань.


Слайд 30

З цієї технології варто почати роботу над навчанням учнів дискутувати. Її використовують під час обговорення дискусійних питань та під час вправ, у яких потрібно зайняти й чітко аргументувати визначену позицію з обговорюваної проблеми. Метод навчає учнів виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стислій формі, переконувати інших. Метод «Прес» має таку структуру та етапи. 1. Позиція «Я вважаю, що...» (висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору). 2. Обґрунтування «...тому що...» (наведіть причину виникнення цієї думки). 3. Приклад «...наприклад...» (наведіть факти на доказ вашої думки, вони підсилять вашу позицію). 4.    Висновки «Отже, я вважаю...» (узагальніть свою думку, про те, що необхідно робити). ІV. 1.Метод “Прес”.


Слайд 31

Ця технологія допоможе з'ясувати, які позиції й думки можуть існувати щодо спірного питання. Кожному надають можливість висловитися, продемонструвати різні думки щодо теми, обґрунтувати свою позицію, знайти і висловити найпереконливіші аргументи, порівняти їх з аргументами інших. Цей метод корисний на початку роботи з дискусійними питаннями та пробле­мами. Як організувати роботу Запропонуйте учням дискусійне питання і попросіть їх визначити свою позицію щодо нього. Розмістіть плакати в протилежних кутках кімнати. На одному з них написано «згодний (згодна)», на другому - «не згодний (не згодна)», на третьому «не знаю, не маю конкретної позиції». • Повісите правила виконання вправи та обговоріть їх. • Виберіть кількох учасників і запропонуйте їм обґрунтувати свою позицію або запропонуйте всім, хто поділяє один і той самий погляд, обговорити його і виробити спільні аргументи на його захист. Після викладу різних поглядів запитайте, чи не змінив хтось з учасників своєї думки і чи не хоче перейти до іншого плаката. Запропонуйте учням перейти й обґрунтувати причини свого переходу. Запропонуйте учасникам назвати найпереконливіші аргументи своєї та протилежної сторони. ІV. 2. Займи позицію(зміни позицію).


Слайд 32

Дискусія — це широке публічне обговорення якогось спірного питання. Вона є важливим засобом пізнавальної діяльності, сприяє розвитку критичного мислення учнів, дає можливість визначити свою позицію, формує навички аргументації та обстоювання своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми. Як організувати Оберіть тему для дискусії. Запропонуйте учасникам заздалегідь, напередодні дискусії, план. Підготуйте матеріал, який учні повинні будуть прочитати вдома.. Складіть список запитань. Створіть у класі атмосферу довіри та взаємоповаги. Повторіть з учнями основні правила участі в дискусії. Активно користуйтеся жестами та мімікою, які до­помагають підтримувати дискусію, не перериваючи її. Уважно слухайте учнів, стежте за обговоренням, настроєм, не давайте відхилитися від теми. Не дайте обговоренню перетворитись на гарячу суперечку, але й не гасіть усіх проявів емоцій. Ставте конкретні запитання, щоб збудити обговорення, й абстрактні, щоб остудити запал. Виділіть досить часу для заключної частини і запропонуйте учням самим підбігти підсумки. ІV. 3. Дискусія


Слайд 33

Це технологія структурованої дискусії, в якій беруть участь усі учні класу. Дає змогу контролювати перебіг дискусії, оцінювати участь кожного учня. її метою є отримання учнями навичок публічного виступу та дискутування, висловлення й захисту особистої позиції, формування громадянської та особистої актив­ності Як організувати роботу Підготовчий етап Повідомте попередньо тему дискусії її учасникам (бажано, у формі дискусійного питання). Запросіть чи виберіть із числа учнів класу 2-5 експертів. Запропонуйте учням придумати запитання до експертів та визначитись зі своєю позицією щодо поставленого запитання. Попросіть експертів підготувати додаткову довідкову інформацію з теми дискусії. Придумайте назву ток-шоу та оберіть ведучого. Організуйте аудиторію за типом студії (учні сідають півколом біля експертів). ІV. 4. Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу.


Слайд 34

старанно планувати дати завданні учням для попередньої підготовки: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі відібрати для уроку або заняття такі інтерактивні вправи, які дали б учням ключ для засвоєння теми; при виконанні інтерактивних вправ дати учням час подумати над завданням; на одному занятті можна використовувати одну (максимум дві) інтерактивну вправу, а не їх калейдоскоп; глибоко вивчити і продумати матеріал, зокрема додатковий; старанно спланувати, розробити заняття: визначити хронометраж, ролі учасників, підготувати запитання й можливі відповіді, виробити критерії оцінювання ефективності заняття; мотивувати учнів до вивчення шляхом добору найцікавіших для них випадків, проблем; оголошувати очікувані результати заняття та критерії оцінювання роботи учнів. Для ефективного застосування інтерактивного навчання педагог повинен :


Слайд 35

інтерактивна взаємодія потребує певної зміни всього життя класу, а також значної кількості часу для підготовки як учнів, так і педагога; починайте з поступового введення елементів цієї моделі, якщо ви або учні з нею не ознайомлені; краще старанно підготувати кілька інтерактивних занять, ніж часто проводити нашвидкуруч підготовлені ігри; використовуйте спочатку прості інтерактивні технологій робота в парах, малих групах, «мозковий штурм» тощо. Взаємодія учнів має й свої слабкі сторони, які необхідно враховувати і пам'ятати:


×

HTML:

Ссылка: