'

Типологія сучасних педагогічних технологій

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Типологія сучасних педагогічних технологій


Слайд 1

зміна освітньої парадигми Зміст освіти збагачується новими процесуальними вміннями, розвитком здібностей, оперуванням інформацією, творчим вирішенням проблем науки і ринкової практики з акцентом на індивідуалізацію освітніх програм; Традиційні способи інформації поступаються місцем комп'ютерним засобам навчання, використанню телекомунікаційних мереж глобального масштабу; Найважливішою складовою педагогічного процесу стає особистісно орієнтована взаємодія вчителя з учнями; Особлива роль відводиться духовному вихованню особистості; Спостерігається подальша інтеграція освітніх чинників: школи, родини, мікро- та макросоціумів; Збільшується роль науки у створенні педагогічних технологій, адекватних рівню суспільних знань.


Слайд 2

зміна освітньої парадигми У психолого-педагогічному плані основні тенденції вдосконалення освітніх технологій характеризуються переходом: • від навчання як функції запам'ятовування до навчання як процесу розумового розвитку, що дозволяє використовувати засвоєне; • від асоціативної, статичної моделі знань до динамічного структурування системи розумових дій; • від орієнтації на пересічного учня до диференційованих та індивідуалізірованих програм навчання; • від зовнішньої мотивації навчання до внутрішньої морально-вольової регуляції.


Слайд 3

Особистість дитини як об'єкт і суб'єкт в освітній технології Особистість як змістовне узагальнення вищого рівня; Структура якостей особистості; Знання, уміння, навички (ЗУН); Способи розумових дій (СРД); Самоврядні механізми особистості (СМО); Сфера естетичних і моральних якостей особистості (СЕМ).


Слайд 4

Педагогічні технології Поняття педагогічної технології; Основні якості сучасних педагогічних технологій; Наукові основи педагогічних технологій; Класифікація педагогічних технологій; Опис і аналіз педагогічної технології.


Слайд 5

Поняття педтехнології Технологія - це сукупність прийомів, застосовуваних у якій-небудь справі, майстерності, мистецтві (тлумачний словник). Педагогічна технологія - сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу (Б. Т. Лихачов). Педагогічна технологія - це змістовна техніка реалізації навчального процесу (В. П. Беспалько). Педагогічна технологія - це опис процесу досягнення планованих результатів навчання (І. П. Волков). Технологія - це мистецтво, майстерність, уміння, сукупність методів обробки, зміни стану (К.М. Шепелєв). Технологія навчання - це складова процесуальна частина дидактичної системи (М. Чошанов).


Слайд 6

Поняття педтехнології Педагогічна технологія - це продумана у всіх деталях модель спільної педагогічної діяльності з проектування, організації та проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителя (В. М. Монахов) Педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, що ставить своєю за дачею оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО) Педагогічна технологія означає системну сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних засобів, використовуваних для досягнення педагогічних цілей (М. В. Кларін). У нашому розумінні педагогічна технологія є змістовним узагальненням, що вбирає в себе змісти всіх визначень різних авторів (джерел).


Слайд 7

Три аспекти поняття «педагогічна технологія» Поняття «педагогічна технологія» може бути представлено трьома аспектами. 1) науковим: педагогічні технології - частина педагогічної науки, що вивчає і розробляє цілі, зміст і методи навчання та проектувальна педагогічні процеси; 2) процесуально-описовим: опис (алгоритм) процесу, сукупність цілей, змісту, методів і засобів для досягнення планованих результатів навчання; 3) процесуально-дієвим: здійснення технологічного (педагогічного) процесу, функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних педагогічних засобів. Таким чином, педагогічна технологія функціонує і як науки, що досліджує найбільш раціональні шляхи навчання, і в якості системи способів, принципів і регулятивів, застосовуваних у навчанні, і в якості реального процесу навчання.


Слайд 8

ієрархічні супідрядні рівні: 1) Загальнопедагогічний, (загальнодидактичний): технологія характеризує цілісний освітній процес у даному регіоні, навчальному закладі, на визначеній ступені навчання. Тут педагогічна технологія синонімічна педагогічній системі: у неї включається сукупність цілей, змісту, засобів і методів навчання, алгоритм діяльності суб'єктів і об'єктів процесу. 2) окремий мететодичний (предметний) рівень: сукупність методів і засобів для реалізації певного змісту навчання і виховання в рамках одного предмета, класу, вчителі (методика викладання предметів, методика компенсуючого навчання, методика роботи вчителя, вихователя). 3) Локальний (модульний) рівень: локальна технологія являє собою технологію окремих частин навчально-виховного процесу, рішення приватних дидактичних і виховних завдань (технологія окремих видів діяльності, формування понять, виховання окремих особистісних якостей, технологія уроку, засвоєння нових знань, технологія повторення і контролю матеріалу, технологія самостійної роботи та ін.) технологічні мікроструктури: прийоми, ланки, елементи та інші, що шикуючись в логічну технологічний ланцюжок, утворюють цілісну педагогічну технологію (технологічний процес).


Слайд 9

ТРАДИЦІЙНЕ НАВЧАННЯ Позитивні риси Систематичний характер навчання; Упорядкована, логічно правильна подача навчального матеріалу; Організаційна чіткість; Постійний эмоційний вплив особистості учителя; Оптимальні затрати ресурсів при масовому навчанні


Слайд 10

ТРАДИЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НЕГАТИВНІ РИСИ Шаблонна побудова , одноманітність; Нераціональний розподіл часу уроку; Забезпечується початкова орієнтація у материалі, а досягнення вищого рівня перекладається на домашнє завдання; Учні ізолюються від спілкування один з одним; Відсутність самостійності; Пасивність учнів; Слабка мовленнєва діяльність (середній час мовлення учня 2 хвилини в день); Слабкий зворотній звязок ; Відсутність індивідуального навчання .


Слайд 11

ТРАДИЦІЙНЕ НАВЧАННЯ До традиційних технологій відносять і лекційно-семінарсько-залікову систему (форму) навчання: спочатку навчальний матеріал подається класу лекційним методом, а потім опрацьовується (засвоюється, застосовується) на семінарських, практичних і лабораторних заняттях, і результати засвоєння перевіряються у формі заліків.


Слайд 12

Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації Педагогіка співробітництва; Гуманно-особистісна технологія Ш. О. Амонашвілі; Система Є. М. Ільїна: викладання літератури як предмета, що формує людину.


Слайд 13

Ігрові технології; Проблемне навчання; Технологія комунікативного навчання іншомовної культури (Є. І. Пассов); Технологія інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу (В. Ф. Шаталов). Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів


Слайд 14

Педагогічні технології на основі ефективності управління та організації навчального процесу Технологія С. М. Лисенкової: перспективно-випереджальне навчання з використанням опорних схем при коментованому управлінні; Технології рівневої диференціації; Рівнева диференціація навчання на основі обов'язкових результатів (В. В. Фірсов);


Слайд 15

Педагогічні технології на основі ефективності управління та організації навчального процесу Технологія індивідуалізації навчання (Інге Унт, А. С. Граніцька, В. Д. Шадриков); Технологія програмованого навчання; Колективний спосіб навчання КСВ (А. Г. Рівіна, В. К. Дьяченка); Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання.


Слайд 16

Педагогічні технології на основі дидактичного удосконалення і реконструювання матеріалу «Екологія і діалектика» (Л. В. Тарасов); «Діалог культур» (В. С. Біблер, С. Ю. Курганов); Укрупнення дидактичних одиниць – УДО (П. М. Ерднієв); Реалізація теорії поетапного формування розумових дій (М. Б. Волович).


Слайд 17

Окремі предметні педагогічні технології Технологія раннього й інтенсивного навчання грамоти (Н. А. Зайцев); Технологія навчання математиці на основі розв'язання задач (Р. Г. Хазанкін); Педагогічна технологія на основі системи ефективних уроків (А. А. Окунєв); Система поетапного навчання фізиці (Н. Н. Палтишев)


Слайд 18

Альтернативні технології Вальдорфська педагогіка (Р. Штейнер); Технологія вільної праці (С. Френе); Технологія імовірнісної освіти (А. М. Лобок); Технологія майстерень.


Слайд 19

Природовідповідні технології Природовідповідне виховання грамотності (А. М. Кушнір); Технологія саморозвитку (М. Монтессорі)


Слайд 20

Технології розвивального навчання Система розвивального навчання Л.В. Занкова; Технологія розвивального навчання Д. Б. Ельконіна - В.В. Давидова; Системи розвивального навчання із спрямованістю на розвиток творчих якостей особистості (І. П. Волков, Г.С. Альтшуллер, І. П. Іванов); Особистісно орієнтоване розвивальне навчання (І. С. Якиманська); Технологія саморозвивального навчання (Г. К. Селевко)


Слайд 21

Педагогічні технології авторських шкіл Модель «Русская школа»; Технологія авторської Школи самовизначення (А. Н. Тубельский); Школа-парк (М. А. Балабан); Агрошкола А.А. Католикова; Школа Завтрашнього Дня (Д. Ховард)


Слайд 22

І наостанок… Педагогічний колектив навчального закладу за своїм культурно-освітнім рівнем і психологічним настроєм повинен бути готовий до прийняття авторської педагогічної технології. Тільки та технологія дасть необхідний результат, яка одухотворена її головним автором - Учителем. Г.К. Селевко


×

HTML:

Ссылка: