'

Глобално затоплување

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Глобално затоплување


Slide 1

Глобалното затополување се добива поради ефектот наречен "ефект на стаклена градина"


Slide 2

Животот на планетата Земја е можен поради природниот ефект на стаклена градина. Природното појавување на гасовите кои го предизвикуваат ефектот на стаклена градина (стакленички гасови), пред сe водена пареа (H2O), јаглерод диоксид (СО2), како и метан (CH4), азотен оксид (N2O) и тропосферски озон (О3), овозможува сончевата енергија да дојде до земјината површина како видлива светлина, за потоа да биде заробена од атмосферата како инфрацрвена топлина


Slide 3

Ефектот на стаклена градина, кој во минатото беше благослов за Земјата, се чини дека во последниот век е претвора во сериозна закана, засилен од човечките активности при што е забележано зголемување на просечната температура на земјата


Slide 4

Непријатности од глобалното затоплување Метанот кој бега: како што се затоплува Арктикот, големи количини на метан кој е сега замрзнат под океанот И земјата може да се ослободи И премине во воздухот. Поради неговите својства може да се очекува И побрзо затоплување на Земјата. ова предизвикува топење на мразот на поларните делои од планетата земја


Slide 5


Slide 6


Slide 7


Slide 8

Топењето на мразот предизвикува покачување на морското ниво при што доаѓа до поплавување на некои острови и брегови. На сликата е прикажан дел од коритото на реката Јанг Це Кјанг, во 1979-та и 2000-та година


Slide 9


Slide 10

ШТО ТРЕБА ДА СЕ НАПРАВИ ЗА ДА СЕ СПРЕЧИ ЗА ТОПЛУВАЊЕТО ?


Slide 11

Користење филтри Од чадовите на фабриките се добива СО2 кој е еден од 6те стакленички гасови и кој одејќи во атмосверата го зголемува ефектот на стаклена градина.


Slide 12

ЗАБРАНА ЗА СЕЧЕЊЕ НА ПРИРОДАТА! Природата односно растенијата го користат стакленичкиот гас CO2 koj e штетен за озонот и го претворат во О2 кој е корисен и за луѓето и за земјата.


Slide 13

Користенје на сончева енергија Наместо користенје на нуклеарни централи и термоцентрали кои за добивање енергија испусштаат токсични гасови може да се користи сончева енергија.


Slide 14

Исто така сончевата енергија може да се искористи и во автомобилската индустрија.


Slide 15

Да се направат овие примери да има пошумување тогаш планетата Земја би била почиста и глобалното затоплуванје би било под контрола !!!


Slide 16

Изработија: Сања Јанеска Магдалена Гараловска Марина Тодорова Дијана Божиновска


×

HTML:

Ссылка: