'

Што е активно граѓанско учество?

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Што е активно граѓанско учество? Слободен пристап до информации од јавен карактер Фондација Институт отворено општество – Македонија Скопје, јули 2009 година


Слайд 1

ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП се уредуваат услови, начин и постапка за остварување на право на слободен пристап до информациите од јавен карактер ЦЕЛ НА ЗАКОНОТ да обезбеди јавност и отвореност во работењето на имателите на информации да овозможи физичките и правните лица да остваруваат право на слободен пристап до информации од јавен карактер Правото на слободен пристап до информации


Слайд 2

ШТО Е ТОА ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР? информација во која било форма која ја создал и со која располага имателот на информацијата, односно со неа располага само имателот на информацијата согласно неговите надлежности БАРАТЕЛ НА ИНФОРМАЦИЈА секое физичко и правно лице Правото на слободен пристап до информации


Слайд 3

Искуствата на ФИООМ и партнерите во барање на информации Проект: Добро владеење Програма: Јавна администрација Програма: Јавно здравство Македонско здружение на млади правници Младински образовен форум Постапка за остварување на правото на слободен пристап до информации


Слайд 4

ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ - 1460 Државни институции Претседател на РМ Собрание на РМ Влада на РМ Министерства Народна банка на Република Македонија Централен регистар на РМ Совет за радиодифузија на РМ Агенции во РМ Комисии Фондови Заводи Архиви во РМ Дирекции Управи Бироа Центри Институти Правото на слободен пристап до информации


Слайд 5

ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ Судска власт Уставен суд Врховен суд Управен суд на Република Македонија Републички судски совет Академија за обука на судии и јавни обвинители Народен правобранител на РМ Државни правобранителства Обвинителства на РМ Апелациони судови Основни судови Судови за прекршоци Правото на слободен пристап до информации


Слайд 6

ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ Сите општини во РМ Јавни претпријатија во РМ Јавни претпријатија за стопанисување со станбен и деловен простор Јавни претпријатија за комуналии и водостопанисување Јавни претпријатија за шумарство Јавни претпријатија за радиодифузна дејност Јавни претпријатија за стопанисување со спортски објекти Јавни претпријатија со разновидни дејности Правото на слободен пристап до информации


Слайд 7

ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ Јавни установи во РМ Центри за Социјална работа Институти Јавни Културни Установи Библиотеки Театри Музеи Јавни установи со разновидни дејности Средношколски домови во РМ Студентски домови во РМ Правото на слободен пристап до информации


Слайд 8

ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ Здравствени установи во РМ Заводи Општи болници Здравствени домови Заводи за здравствена заштита Клиники и клинички центри Специјални болници Психијатриски болници Останати здравствени установи Правото на слободен пристап до информации


Слайд 9

ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ Образовни институции во РМ Високообразовни институции Работнички универзитети Училишта за средно образование Училишта за основно образование Градинки Правото на слободен пристап до информации


Слайд 10

ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ Политички партии во РМ ВМРО-ДПМНЕ ВМРО-Народна Партија Демократска лига на Бошњаците Демократска Партија на Албанците Демократска Партија на Србите во Македонија Демократска партија на Турците на Македонија Демократска унија за интеграција ДОМ-Демократска обнова на Македонија Демократски сојуз Либерално Демократска Партија Либерална партија на Македонија Нова социјалдемократска партија НСДП Партија за движење на Турците во Македонија Партија за демократски просперитет Социјалдемократски Сојуз на Македонија Социјалистичка партија на Македонија Партија за економска обнова Партија на зелените Сојуз на Титови леви сили Правото на слободен пристап до информации


Слайд 11

ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања во РМ Комори, акционерски друштво и синдикати Банки Осигурителни компании Интернет провајдери и кабелски оператори Правото на слободен пристап до информации


Слайд 12

ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ Интернет провајдери и кабелски оператори Он нет- Скопје Сонет - Скопје Неотел-Скопје Ултранет Ултра Дооел-Скопје Мт нет-Скопје Марнет-Скопје Macedonia On line-Скопје Пет нет ДОО-Гевгелија Фокус Нет-Штип Телекабел-Скопје Кејблтел ДООЕЛ-Скопје Имиџ-Штип Имиџ-Скопје Теленет-Скопје Теленет-Штип ТВ Медиа-Скопје Правото на слободен пристап до информации


Слайд 13

ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ Интернет провајдери и кабелски оператори МДС-Скопје Битолска кабелска телевизија-Битола Микс-Нет-Битола Моби-Битола Игмас-Нет-Битола Богател-Богданци ТВ-Бос-Струмица Вива Нет-Берово Кабел-Струмица Кабел-ви- Виница Медиа-Нет-Струмица Спајдер-Гевгелија ГИВ-Гостивар Супер хит-Градско Правото на слободен пристап до информации


Слайд 14

ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ Интернет провајдери и кабелски оператори Г-ОН-Дебар ГИВ-Делчево Омега Нет-Демир Хисар Енерџис-Демир Капија Инел интернационал-Кавадарци КТВ Кале 2001-Кичево Филаделфија-2002-Кочани Крателсат-Виница Евростил-Крива Паланка Кабел-ски-Прилеп Глобал-Нет ктв-Крушево ТВ-Нет Кабел-л-нет-с.Лабуништа Камсат-Виница Медиа-мос-Струмица КА-МИ-Струмица КТ-Селеко ДОО-Неготино Правото на слободен пристап до информации


Слайд 15

ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ Интернет провајдери и кабелски оператори Г-ОН-Дебар ГИВ-Делчево Омега Нет-Демир Хисар Енерџис-Демир Капија Инел интернационал-Кавадарци КТВ Кале 2001-Кичево Филаделфија-2002-Кочани Крателсат-Виница Евростил-Крива Паланка Кабел-ски-Прилеп Глобал-Нет ктв-Крушево ТВ-Нет Кабел-л-нет-с.Лабуништа Камсат-Виница Медиа-мос-Струмица КА-МИ-Струмица КТ-Селеко ДОО-Неготино Правото на слободен пристап до информации


Слайд 16

ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ Интернет провајдери и кабелски оператори Скрембл- Ново Село Инфел–КТВ доо-Охрид Атика-Охрид Кабел-риз-Кочани КТП-Пехчево КДС-Кабел Нет-Прилеп КДС-Кабел Нет-плус-Прилеп КДС-ВТ-Пробиштип ТРД ТО-МИ ДОО-Радовиш Канал 16-Ресен Кабел кам-Росоман ДООЕЛ Градска кабловска телевизија-Струга Нет-Кабел-Струмица Кабел Нет-Струмица РОБИ-Штип ДООЕЛ Г-ктв- Струга Сити- Свети Николе Правото на слободен пристап до информации


Слайд 17

ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ Ако некој не е на листата не значи дека не е имател! Правото на слободен пристап до информации


Слайд 18

ПРАВОТО НА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИЈА ОПФАЌА Увид Фотокопија Препис Електронски запис Правото на слободен пристап до информации


Слайд 19

БАРАЊЕ ( Образец ПП……) До ----------------------------------------------------------------------------- (имател на информацијата) Б А Р А Њ Е за пристап до информации од јавен карактер Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер: ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- (опис на информацијата која се бара) Форма во која се бара информацијата: - а) увид - б) препис - в) фотокопија - г) електронски запис - д) друго---------------------------------------------------------------------- (се наведува бараната форма, со заокружување) Постапка за остварување на правото на слободен пристап до информации


Слайд 20

БАРАЊЕ Начин на доставување на информацијата: - а) по пошта - б) телефон - в) факс - г) е-маил - д) друго----------------------------------------------------------------------- (се наведува бараниот начин, со заокружување) Барател на информацијата:------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- (назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил) Застапник / полномошник на барателот на информацијата: ----------------------------------------------------------------------------------------------- (назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил) (Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер) Во--------------------- Датум-------------200---година Постапка за остварување на правото на слободен пристап до информации


Слайд 21

ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАНАТА ИНФОРМАЦИЈА Позитивен одговор (увид, препис, фотокопија или електронски запис) ОДБИВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО БАРАЊЕТО Одбивање за информација која е исклучок од начелото за слободен пристап (член 6) Известување – информацијата е објавена Постапка за остварување на правото на слободен пристап до информации


Слайд 22

ПРАВО НА ПРАВНА ЗАШТИТА Право на жалба во рок од 8 дена до Комисијата Рок на одлучување на Комисијата 15 дена од денот на приемот на жалбата Постапка за остварување на правото на слободен пристап до информации


Слайд 23

ИНФОРМАЦИИ И ПРАВНА ПОМОШ Македонско здружение на млади правници Бесплатна телефонска линија: 0800-44-222 Контак лице: Јасмина Брезовска Телефон: 02 3220 870 е-mail: brezovskaj@yahoo.co.uk Постапка за остварување на правото на слободен пристап до информации


Слайд 24

КОРИСНИ САЈТОВИ www.komspi.mk Постапка за остварување на правото на слободен пристап до информации


Слайд 25

КОРИСНИ САЈТОВИ www.spinfo.org.mk Постапка за остварување на правото на слободен пристап до информации


Слайд 26

БЛАГОДАРАМ Наде Наумовска 02 244 44 88 / локал 116 nnade@soros.org.mk Фондација Институт отворено општество – Македонија


×

HTML:

Ссылка: