'

e-Услуги Mожност за зголемено граѓанско учество

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

e-Услуги Mожност за зголемено граѓанско учество 07.07.2009 Скопје Елена Стаматоска Заменик директор УСАИД Проект за е-Влада


Слайд 1

Проект за е-Влада Финансиран од УСАИД Имплементиран од Internews Network Користи локални ИТ компании за развој на апликации 6 годишен проект (октомври 2004 – крај на 2010) Мандат: да и помогне на Владата на Македонија и на јавните институции за зголемување на ефикасноста и транспарентноста преку користење на ИКТ, на тој начин правејќи ја Македонија попривлечна како за странските инвеститори така и за своите граѓани


Слайд 2

Апликации развиени преку Проектот за е-Влада G2B е-Јавни набавки (ЕСЈН) https://www.e-nabavki.gov.mk e-Даноци http://etax.ujp.gov.mk/ е-Транспортни дозволи http://dozvoli-mtc.gov.mk EXIM www.exim.gov.mk Online пријава/одјава на вработени https://www.avrm.gov.mk/PrijavaOdjava G2C Пријава online http://prijava.ads.gov.mk/ Одговорност преку транспарентност Електронски распределби http://raspredelba.gov.mk e-Учење на ИКТ www.ucenje.org.mk G2G e-Буџетирање e-Здравствени регистри


Слайд 3

Електронскиот начин на пријава за вработување во државната администрација создаде доверба кај апликантите и овозможи вработување на поквалификувани кандидати во државната администрација 93% од пријавите се поднесуваат по електронски пат! ”Верував во системот на електронска оценка на кандидатите и се покажа дека сум во право”- Тереза Талевска, сега вработена во АДС Пријава on-line


Слайд 4

Електронски распределби Ја користи МОН, а служи за електронско пријавување на студентите / автоматска распределба на легла во студентски домови, стипендии и кредити Ја користи МТВ за автоматска распределба на становите наменети за граѓани со ниски примања


Слайд 5

е-Учење на ИКТ Нуди бесплатен електронски курс за учење на основите на ИКТ, стекнување знаења за пребарување низ интернет страниците и за најчесто користените софтверски апликации Курсот е јавно достапен за сите Предуслов за користење: компјутер и интернет врска


Слайд 6

Одговорност преку транспарентност Нов едноставен и модерен канал за комуникација помеѓу јавноста и општините Обезбедува транспарентност и отчетност во процесот на одлучување на општинската власт Софтверот е инсталиран во 11 општини во РМ


Слайд 7

www.skopje.gov.mk www.resen.gov.mk www.strumica.gov.mk www.kavadarci.gov.mk www.gazibaba.gov.mk www.veles.gov.mk www.bitola.gov.mk www.kocani.gov.mk www.stip.gov.mk www.gostivari.gov.mk www.e-struga.gov.mk


Слайд 8

Корисници на системот Јавност (граѓани, невладини организации & деловна заедница) Општинска администрација и Градоначалник Членови на совет Заедница на единици на локална самоуправа ЗЕЛС


Слайд 9

Функционалности на системот Поставување прашања и давање предлози Учество во елетронски форум Следење на календар и агенди на состаноци на советот 24/7 пристап до: јавни документи прашања, коментари, предлози статистика од поднесени/одговорени/одбиени прашања Модул за внатрешна комуникација на општинската администрација


Слайд 10

Придобивки од користење на системот За граѓаните: Едноставен и модерен канал за комуникација со општинската власт, преку кој можат да влијаат и да бидат информирани за дискусиите кои ги водат и одлуките кои се носат во рамките на општинските совети За општините: Приближување до јавноста и зголемување на довербата во нивната работа За советот на општините: Зголемена одговорност, отчетност и транспарентност на работата


Слайд 11

Македонија сурфа Промоција на ИКТ за граѓаните


Слайд 12

Целта на донаторите е да ја започнат реформата Но не и да го реформираат целото општество Националните институции мора да ја преземат одговорноста за воведувањето, развојот и одржливоста на ИКТ во Република Македонија


Слайд 13

Одржливост Развиените апликации создаваат потреба од постојани подобрувања на функционалностите и развој на нови алатки Новоформираното МИО, покрај другите активности, ќе ја насочи својата работа и кон иницирање, развој и одржување на електронски системи, кои се повеќе ќе ги вклучуваат граѓаните како крајни корисници


Слайд 14

За повеќе информации во врска со Проектот за е-Влада Посетете ја нашата веб страна: www.eGov.org.mk


×

HTML:

Ссылка: