'

Тркалезна маса: Активно граѓанско учество во Македонија “Искуството на Град Скопје“

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Тркалезна маса: Активно граѓанско учество во Македонија “Искуството на Град Скопје“ Мирјана Апостолова Град Скопје, Сектор за меѓународна соработка и соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации mirjanaa@skopje.gov.mk ГРАД СКОПЈЕ


Слайд 1

Искуства на Град Скопје Стратегија на Град Скопје за соработка со граѓански организации 2007-2010 Форум на НВО на Град Скопје Дискусиони групи НВО Портал Градски Центар за поддршка на граѓански организации


Слайд 2

Среднорочен документ 2007-2010 Главна цел: Да овозможи активно вклучување на граѓанските организации во процесите на дефинирање на развојни активности и иницијативи на градот Скопје, како и да создаде предуслови за оформување на ефикасни партнерства Стратегијата е заснована на win-win концептот (концепт на победник-победник) и на моделот на долготрајна соработка со синергетско надополнување на ресурсите со кои распологаат градот и граѓанските организации


Слайд 3

Стратешки цели Воспоставување механизми за соработка Зголемување на протокот на информации Зголемување и зајакнување на капацитетите на градската администрација Развивање на стратешки партнерства Зголемување на степенот на заштита на животната средина и подобрување на градската чистота Планирање и изработка на специјализирани стратегии Справување со здравствено-социјално-образовните проблеми во градот Зајакнување на меѓуетничките односи Зголемување на нивото на користење на информациските технологии Афирмација на родовата еднаквост и рамноправност меѓу половите


Слайд 4

Постојани комуникациски канали Изработка на ресурсна база на податоци во градската администрација на граѓански организации Формирање на дискусиони работни групи по области Формирање на е-маил групи по области (електронски дискусиони групи) Именување на контакт лица по области од градската администрација


Слайд 5

Градски форум за соработка со граѓански организации Членови (двегодишен мандат): Градоначалник на Град Скопје Комисија за соработка со општините и здруженијата на граѓани на Советот на Град Скопје Градската администрација Граѓанските организации (преку претставници избрани од дискусионите работни групи) Координатор на работата на Градскиот форум: Секторот за меѓународна соработка Обврски: Размена на мислења на теми од локален интерес Воспоставување на нови дискусиони работни групи Избор на надворешни членови на Комисијата за оценка на предлог проекти Следење на имплементацијата на стратегијата Пропишување на критериуми за избор на предлог проекти Предлози за заеднички активности на градот и граѓанските организации


Слайд 6

Градски форум за соработка со граѓански организации Документи Декларација за работа Етички кодекс Годишен план за работа Одржани трибини во 2008 година: Емоционално и ментално здравје на младата популација – предизвици и превенција Квалитетот на образованието во град Скопје Скопје – Оддржлив град


Слайд 7

Дискусиони групи Култура Животна средина Образование Спорт и рекреација Локален и регионален развој Урбанизам и сообраќај Млади Психолошка, социјална и здравствена заштита Поддшка на лица со хендикеп Употреба на ПАС Трговија со луге Човекови права и слободи Еднакви можности меѓу мажите и жените


Слайд 8

Јавен повик за поддршка на активности и проекти во 2008 година Документи и процедури за менаџирање на програмата за поддршка на проекти Дефинирани критериуми за поддршка на номинирани проекти Објавување на јавен повик за поддршка на активности и проекти Поддржани 12 проекти од различни области


Слайд 9

Градски центар за поддршка на граѓански организации Во тек е Формирање на Градски центар за поддршка на граѓански организации Обезбедување на стручна помош и информации на граѓанските организации во Центарот Изработка на годишен извештај за соработката помеѓу Град Скопје и граѓанските организации


Слайд 10

Зголемено користење на информациските технологии Стратегија за е-Скопје Портал за Градскиот НВО форум Виртуелни мрежи на НВО-и и институции Електронски форуми за граѓаните на Скопје Стратегија за достап на информациските технологии до лицата со хендикеп Електронски дискусиони групи


Слайд 11

Како понатаму? Во тек е Формирање на Градски центар за поддршка на граѓански организации Изградба на НВО портал Јавен повик за кофинансирање на програми и проекти на здруженија на граѓани за 2009 година


×

HTML:

Ссылка: