'

Microsoft.NET Framework Кратък обзор Светлин Наков Консултант по разработка на софтуер Софийски УниверситетСв. Климент Охридски Хоноруван.

If you like this presentation – show it...

Slide 0


Slide 1

Microsoft .NET Framework Кратък обзор Светлин Наков Консултант по разработка на софтуер Софийски Университет “Св. Климент Охридски” http://www.nakov.com Хоноруван преподавател по компютърни науки и софтуерни технологии


Slide 2

Визията на Microsoft за .NET ERP & Billing Customer Service Sales Потребители На всяко устройство Навсякъде По всяко време XML Web Услуги Интеграция на бизнес процесите и приложенията Back Office Хетерогенна инфраструктура от сървъри Scheduling Authentication Notification


Slide 3

.NET Framework Модел за програмиране за .NET Платформа за изпълнение на .NET код в управлявана среда Удобна среда за разработка и изпълнение на мрежови приложения и Web услуги Програмно API и единен framework, независим от езиците за програмиране Кодът работи на различни платформи (Windows, Linux, FreeBSD, …)


Slide 4

Сърцето на .NET Framework: FCL & CLR Common Language Runtime Управление на паметта (garbage collection) Интеграция на различни езици Поддържа множество версии за компонентите (т. нар. assemblies) – няма вече конфликти Интегрирана сигурност Framework Class Library Предоставя основната функционалност за разработка: ASP.NET, Web Services, ADO.NET, Windows Forms, IO, XML, ...


Slide 5

.NET Framework Common Language Runtime Operating System Common Language Runtime CLR управлява процеса на изпълнение на кода Управлява паметта, конкурентността, ... Code-based security Role-based security


Slide 6

.NET Framework Base Class Library Operating System Common Language Runtime .NET Framework (Base Class Library) Богата обектно-ориентирана библиотека от преизползваеми типове Колекции, вход-изход, работа със символни низове, …


Slide 7

.NET Framework Data Access Layer Operating System Common Language Runtime .NET Framework (Base Class Library) ADO .NET and XML Достъп до релационни бази данни Disconnected модел на данните Работа с XML


Slide 8

.NET Framework ASP.NET & Windows Forms Operating System Common Language Runtime .NET Framework (Base Class Library) ADO .NET and XML ASP .NET Web Forms Web Services Mobile Internet Toolkit Windows Forms Потребителски интерфейс за приложенията – Web-базиран, Windows GUI, Web услуги, …


Slide 9

.NET Framework Programming Languages Operating System Common Language Runtime C++ C# VB.NET Perl J# … Използвате любимия си език!


Slide 10

.NET Framework Common Language Specification Operating System Common Language Runtime Common Language Specification


Slide 11

.NET Framework Visual Studio .NET Operating System Common Language Runtime Common Language Specification C++ C# VB.NET Perl J# … Visual Studio .NET


Slide 12

Поддръжка на много езици IL (MSIL or CIL) – Intermediate Language Език от ниско ниво (машинен език), като асемблер, но обектно-ориентиран CTS – система от типове, вградена в CLR Разнообразни типове (int, float, string, …) И стандартни операции над тези типове Два вида: Value types и Reference types CLS – множество от спецификации, които трябва да се спазват от всички езици и библиотеки Така се осигурява възможността за взаимодействие между различните езици


Slide 13

Примерна програма на MSIL .method private hidebysig static void Main() cil managed { .entrypoint // Code size 11 (0xb) .maxstack 8 IL_0000: ldstr "Hello, world!" IL_0005: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string) IL_000a: ret } // end of method HelloWorld::Main


Slide 14

.NET езиците Езици, предоставени от Microsoft C++, C#, J#, VB.NET, JScript Езици от трети доставчици Perl, Python, Pascal, APL, COBOL, Eiffel, Haskell, ML, Oberon, Scheme, Smalltalk… Смесване на използваните езици Междуезиково наследяване на типове и управление на изключения Един проект може да съдържа код на различни езици Интеграцията е вградена, а не сглобена Няма допълнителни особености или други API за учене


Slide 15

Езикът C# Смесица между C++, Java и Delphi Компонентно-ориентиранo програмиране Свойства, методи, събития Атрибути, XML-базирана документация Всичко накуп, без header файлове, IDL и т.н. Може да се ползва в Web-приложения Всичко е обект! Примитивните типове са обекти, напр. 5.ToString() е валидно извикване Единна система типове = леснота за работа Добра разширяемост и възможност за преизползване


Slide 16

Езикът C# – пример using System; class HelloWorld { public static void main() { Console.WriteLine(“Hello, world!”); } }


Slide 17

Компилация Изпълнение Нарича се assembly (.EXE или .DLL файл) - Когато даден метод се извика за първи път Компилация и изпълнение - Прекомпилация при инсталиране


Slide 18

VS.NET – Единна среда за разработка – единни умения От Visual Studio.NET можете: Да пишете код Да рисувате потребителски интерфейс Да разглеждате документацията Да изпълнявате и тествате Да дебъгвате Единна среда за всички езици Единна среда за всички платформи Единна среда за всички технологии


Slide 19

Visual Studio .NET


Slide 20

.NET Framework Library Base Class Library ADO.NET и XML


Slide 21

.NET Framework – пакети


Slide 22

Пакетите от Base Class Library System Threading Text ServiceProcess Security Resources Reflection Net IO Globalization Diagnostics Configuration Collections Runtime Serialization Remoting InteropServices


Slide 23

Base Class Library Типове данни, конвертиране, форматиране Колекции: ArrayList, Hashtable, ... Интернационализация: култури, сортиране I/O: Бинарни и текстови потоци, файлове, ... Мрежово програмиране: TCP/IP, HTTP, ... Reflection: метаданни и създаване на MSIL Сигурност: Криптография, права за достъп Текст: Кодирания, регулярни изрази, ... Remoting и Serialization: отдалечено извикване Многонишковост и синхронизация


Slide 24

Пакетите Data и XML


Slide 25

ADO.NET и XML ADO.NET приема всякакви типове данни XML (йерархични), релационни, ... Мощно кеширане в паметта (DataSet) DataSet може да съдържа различни обекти: таблици, изгледи, релации, constraints, ... Лек, stateless, disconnected модел Вградено поддържа релационен и XML достъп Високоскоростен поточно-ориентиран достъп до данните Сериозна поддръжка на XML: W3C DOM, XSL/T, XPath и XSchema


Slide 26

VS.NET – DataSet редактор


Slide 27

Пакетите от Windows Forms System.Drawing Drawing2D Imaging Printing Text System.Windows.Forms Design ComponentModel


Slide 28

Windows Forms Windows Forms е framework за създаване на приложения с прозоречно-базиран графичен потребителски интерфейс RAD (Rapid Application Development) Component-based Event-driven Богат набор от контроли Data-aware компоненти Поддръжка на печатане Вградена поддръжка на Unicode Позволява наследяване на потребителски интерфейс


Slide 29

VS.NET – Windows Forms редактор


Slide 30

Demo 1 Създаване на просто приложение за достъп до база от данни чрез: Windows Forms ADO.NET MS SQL Server Visual Studio .NET


Slide 31

Database Microsoft SQL Server SqlConnection SqlDataAdapter Fill Update Demo 1 – архитектура


Slide 32

Пакетите от ASP.NET System.Web Caching Configuration Services UI SessionState HtmlControls WebControls Description Discovery Security Protocols


Slide 33

Framework за създаване на Web-базирани приложения и Web-услуги на всеки .NET език C#, C++, VB.NET, JScript, ... Поддържа на различни клиенти DHTML, HTML 3.2, WML, мобилни устройства ASP.NET Web-приложенията се компилират до assemblies Кешират се при първо извикване и след това се изпълняват от кеша веднага Има разделяне на кода от Web-дизайна Програмистите и дизайнерите могат да работят независимо ASP.NET


Slide 34

ASP.NET Богат набор от ASP.NET server контроли Валидация на данните Data-bound grids Event-driven модел за изпълнение Отлична поддръжка на Web-услуги Лесно внедряване (deployment) Висока надеждност Висока производителност и скалируемост Скалируемо управление на информацията за състоянието (session state management)


Slide 35

VS.NET – Web Forms редактор


Slide 36

ASP.NET WebMatrix


Slide 37

Demo 2 Създаване на просто Web-базирано приложение за достъп до база данни чрез: ASP.NET (Web Forms) ADO.NET MS SQL Server MS Internet Information Server Visual Studio .NET


Slide 38

Database Microsoft SQL Server SqlConnection SqlDataAdapter Fill Update Demo 2 – архитектура


Slide 39

Web-услуги Web-услугите са програмни компоненти, достъпни отдалечено през Web Използват стандартите HTTP, XML и SOAP Имат стандартно описание на езика WSDL Извикват се с лекота от всеки клиент на всяка платформа Моделът за изпълнение е “заявка-отговор” –прилича на компонентно-ориентираното програмиране, но работи през Web ASP.NET – лесен програмен модел за разработка на Web-услуги Пишем .ASMX файлове с обикновени класове и методи в тях ASP.NET ги компилира при поискване, генерира им WSDL и създава им тестова страница


Slide 40

Web Service – пример на C# ParcelTracker.asmx <%@ WebService Language="C#" %> using System; using System.Web.Services; public class ParcelTrackerWebService { [WebMethod] public string GetOrderStatus(int orderNumber) { // Implementation here // return some_result; } }


Slide 41

Demo 3 Създаване на проста Web-услуга чрез: ASP.NET (Web Services) MS Internet Information Server Visual Studio .NET


Slide 42

Shared Source CLI (Rotor) Некомерсиална имплементация на CLI, достъпна във вид на сорс-код. Съдържа: Среда за изпълнение на MSIL код (managed execution environment) с JIT-компилатор Компилатор за езиците C# и JScript Инструменти за разработка – ilasm, ildasm, cordbg, metainfo, … Реализирана изцяло на C++ и C# Компилира се MS Visual Studio .NET Достъпна за научни изследвания, образователна и учебна дейност Работи под FreeBSD, Windows и Mac OS


Slide 43

.NET Framework – ресурси Web-сайтове: Официален сайт на .NET Framework – http://msdn.microsoft.com/netframework/ Microsoft .NET Framework Community – http://www.gotdotnet.com/ ASP.NET – http://www.asp.net/ .NET Windows Forms – http://www.windowsforms.net/ O’Reilly .NET Community Site – http://www.ondotnet.com/ Microsoft Patterns and Practices – http://msdn.microsoft.com/practices/ Code Project – http://www.codeproject.net/


Slide 44

.NET Framework – Resources Web-сайтове: Mono – Open Source .NET Framework – http://www.go-mono.org/ Rotor – MS Shared Source .NET CLI – http://msdn.microsoft.com/net/sscli/ Курс по .NET Framework в Софийски Университет – http://www.nakov.com/dotnet/ Нюзгрупи: Нюзгрупата на .NET Framework – news://msnews.microsoft.com/microsoft.public.dotnet.framework Българската нюзгрупа на Microsoft –news://msnews.microsoft.com/microsoft.public.bg.developer


Slide 45

Въпроси?


Slide 46

Моите въпроси към вас Можем ли да разработваме .NET Framework приложения, който да се изпълняват върху мобилни устройства (мобилни телефони, PDA, handheld, …)? Отговор: Microsoft .NET Compact Framework Той е стандартна част от Microsoft Visual Studio .NET 2003


Slide 47

Как можем да прекомпилираме предварително .NET assemblies за да ускорим изпълнението им? Има ли стандартен инструмент за това? Отговор: Чрез програмката ngen.exe Тя е стандартна част от .NET Framework Моите въпроси към вас


Slide 48

MSIL е изключително лесен за декомпилиране. Как можем да защитим нашия .NET код от reverse-engineering атаки? Отговор: Чрез използване на obfuscator за .NET, например Dotfuscator DotFuscator се разпространява стандартно с Visual Studio .NET Моите въпроси към вас


Slide 49

В един DataSet компонент от ADO.NET може да има различни типове обекти? Един такъв тип обекти са таблиците. Кои са другите? Отговор: Таблици, View-та, релации и constraints (unique и foreign key) Моите въпроси към вас


×

HTML:

Ссылка: