'

GeoGebra

If you like this presentation – show it...

Slide 0

GeoGebra Саба? 19 Транспортир Дайында?ан: Байназаров Тал?ат Пайдалан?ан ресурс: http://mathandmultimedia.com/2010/04/30/geogebra-tutorial-12-%E2%80%93-pictures-and-angle-measures/ geogebra,.org


Slide 1

Б?л саба?та сурет ?оюды ?йренеміз


Slide 2

ГеоГебраны ашып, суреттегідей н?ктені салы?ыз


Slide 3

Ентер бас?аннан кейін, б?л н?кте Графиктер ала?ында пайда болады


Slide 4

Суреттегідей та?ы да бір н?кте салы?ыз


Slide 5

Ентер басы?ыз


Slide 6

Орта н?ктесі немесе центр ??ралын та?дап, А мен В н?ктелерін шерті?із


Slide 7

Екі н?кте ар?ылы т?зу ??ралын та?дап, А мен В н?ктелерін шерті?із


Slide 8

Екі н?кте


Slide 9

Осындай жарты ше?бер шы?у тиіс


Slide 10

Екі н?кте ар?ылы кесінді ??ралын та?да?ыз


Slide 11

Жарты ше?берді? ортасын, содан кейін жарты ше?берді шерту ар?ылы екі кесінді салы?ыз


Slide 12

Б?рыш ??ралын та?да?ыз


Slide 13

Жарты ше?берді тінтуірді? о? батырмасымен шертіп, Объектіні к?рсету ??ралын та?да?ыз


Slide 14

М?тін ??ралын та?да?ыз


Slide 15

Графиктер ала?ыны? м?тін ?оятын жеріне шерті?із. Суртеттегідей ?осымша м?зір терезесі шы?ады


Slide 16

??деу ала?ында суреттегідей м?тін тері?із. Альфа символын Символдар м?зірінен таба аласыз


Slide 17

ОК бас?аннан кейін суреттегідей м?тін пайда болады


Slide 18

Суреттегі ??ралды та?да?ыз


Slide 19

Графиктер ала?ында?ы бір орын аны?та?аннан кейін, ?осымша м?зір шы?ады. Б?л м?зірді суреттегідей толтыры?ыз.


Slide 20

?олдануды бас?аннан кейін, суреттегідей м?тін пайда болады


Slide 21

Сурет ?ою ??ралын та?да?ыз


Slide 22

Графиктер ала?ыны? ?ала?ан жеріне басы?ыз. Суреттегідей ?осымша м?зір терезесі шы?ады. Алдын-ала интернеттен ж?ктеп алын?ан транспортирді? суретін та?дап, Ашуды басы?ыз


Slide 23

ECD б?рышына тінтуірді? о? батырмасымен басып, Белгіні к?сету м?зірін та?да?ыз


Slide 24

Берілген б?рышты? ?лшемін есептеп к?рі?із.


Slide 25

Есептеуді тексеру ?шін ECD б?рышын к?рсету/жасыру м?зіріні? ?асында?ы тор?а басы?ыз


Slide 26

Са?тау?а басып, интерактивті сызба?ызды са?тап ?ойы?ыз


×

HTML:

Ссылка: