'

A Year for Mindful Technology

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

^=óÉ~ê=Ñçê== MINDFUL TECHNOLOGY @paminthelab


Слайд 1

2016 áë=íÜÉ=óÉ~ê=çÑ=íÜÉ== MONKEY


Слайд 2

qÉÅÜåçäçÖó=ÉåÅçìê~ÖÉë= MONKEY MIND tumblr @lovelymisssummer


Слайд 3

qÉÅÜåçäçÖó=~ÑÑÉÅíë= INTENTION ATTENTION ACTION


Слайд 4

tÉ=Å~å=ÑçêÖÉí=ïÜ~í=ã~ííÉêë=


Слайд 5

tÉ=~êÉ=Çáëíê~ÅíÉÇ= flickr @agentsni


Слайд 6

tÉ=Å~å=í~âÉ=íÜÉ=ïêçåÖ=~Åíáçå= flickr @elekis


Слайд 7

eçï=Å~å=ïÉ== êÉ~ÅÜ=


Слайд 8

ance Bal


Слайд 9

We can use technology Mindfully pause app


Слайд 10

pÉííáåÖ LIMITS @paminthelab ommwriter


Слайд 11

q~âáåÖ BREAKS digitaldetox.com


Слайд 12

lê=ã~óÄÉ TECHNOLOGY Å~å=ãÉÉí=ìë=Ü~äÑï~ó= vimeo @beanotherlab


Слайд 13

qÜÉ=ÉáÖÜíÑçäÇ=é~íÜ=çÑ= MINDFUL TECHNOLOGY


Слайд 14

RESTORE FOCUS flickr @wonderlane


Слайд 15

R~íÜÉê=íÜ~å=~å== ENDLESS LOOP youtube @jamesbefurt


Слайд 16

qÉÅÜåçäçÖó=íÜ~í=äÉíë=ìë=ÑçÅìë=çå=äáÑÉ=


Слайд 17

CREATE CALM flickr @benchpics


Слайд 18

qÉÅÜåçäçÖó=íÜ~í=áë= LESS PRESENT misfit.com


Слайд 19

pç=ïÉ=Å~å=ÑÉÉä= MORE PRESENT thync.com


Слайд 20

STRENGTHEN RELATIONSHIPS flickr @arileu


Слайд 21

iÉí=ìë== EXPERIMENT flickr @airin


Слайд 22

^åÇ=ÜÉäé=ìë=íç=ÄÉ=ãçêÉ= AUTHENTIC laurenmccarthy.com


Слайд 23

EMOTIONAL INTELLIGENCE áå=~=ÇáÖáí~ä=ïçêäÇ= affectiva.com


Слайд 24

FOSTER CREATIVITY


Слайд 25

_~ä~åÅÉ= DISCOVERY


Слайд 26

táíÜ== MAKING flickr @shapeways


Слайд 27

BUILD COMMUNITY flickr @jchieimages


Слайд 28

tÉ=~êÉ=ÇçåÉ=ïáíÜ= THROWAWAY flickr @zilpho


Слайд 29

tÉ=Ñ~îçê= SUSTAINABILITY


Слайд 30

^åÇ=åÉï=ï~óë=íç=ÄêáåÖ=éÉçéäÉ= TOGETHER bemyeyes.com


Слайд 31

EXTEND ABILITIES flickr @leannesurfleet


Слайд 32

eÉäé=ìë=ã~âÉ=ÖççÇ= DECISIONS ustwo.com


Слайд 33

RECONNECT ïáíÜ=íÜÉ=ïçêäÇ=


Слайд 34

_êáÇÖÉ=Üìã~å=~åÇ=ã~ÅÜáåÉ= INTELLIGENCE vida.com


Слайд 35

SHOW RESPECT


Слайд 36


Слайд 37


Слайд 38

Restore data SYMMETRY ïÜÉêÉ=ïÉ=çïå=çìê=Ç~í~= =


Слайд 39

RADIATE POSSIBILITIES


Слайд 40

evolve reflect engage reveal R~íÜÉê=íÜ~å== äççéëI=ÜççâëI=~åÇ=ÑìååÉäë= A MINDFUL MODEL @paminthelab


Слайд 41

tÜÉå=ïÉ=äççâ=íç=íÜÉ=== FUTURE


Слайд 42

tÉ=ÇçåÛí=ï~åí=ãçêÉ=çÑ= The Same


Слайд 43

2016 ã~ó=ÄÉ=óÉ~ê=çÑ=íÜÉ= Monkey


Слайд 44

_ìí=åçí=íÜÉ=óÉ~ê=çÑ= Monkey Mind


Слайд 45

^=óÉ~ê=çÑ== POSITIVE TECHNOLOGY bit.ly/positivetech @paminthelab


Слайд 46


×

HTML:

Ссылка: