'

GeoGebra

If you like this presentation – show it...

Slide 0

GeoGebra Саба? 20 Шек ??ымыны? бейнеленуі Дайында?ан: Байназаров Тал?ат Пайдалан?ан ресурс: http://mathandmultimedia.com/2010/05/07/geogebra-tutorial-13-sliders-tangents-and-circle-area-approximation/ geogebra.org


Slide 1

Б?л саба?та іштей сызыл?ан к?пб?рышты? ауданы мен ше?берді? аудандарыны? арасында?ы байланысты бай?аймыз


Slide 2

ГеоГебраны ашып, Алгебра, Осьтер ж?не Тор к?рінетіндей етіп ?ойы?ыз


Slide 3

Слайдер ??ралын та?да?ыз


Slide 4

Графиктер ала?ында?ы слайдерді? орналасуын аны?та?аннан кейін суреттегідей ?осымша м?зір шы?ады. Шамаларды суреттегідей етіп ?зерті?із


Slide 5

?олдануды бас?аннан кейін Графиктер ала?ында суреттегідей слайдер пайда болады


Slide 6

Іштей ?б?рышты? ?абыр?алар са?ын аны?тайтын екінші бір слайдер салы?ыз. ?лшемдері суреттегідей болу керек.


Slide 7

?олдануды бас?аннан кейін суреттегідей сладер пайда болады.


Slide 8

Екі объектіні? ?иылысуы ??ралын та?дап, координаталар осьтерін шерті?із. А н?ктесі пайда болады


Slide 9

Кіріс ала?ына суреттеідей м?тін енгізі?із. Ентер басы?ыз. Суреттегідей ше?бер пайда болады.


Slide 10

Ше?бер мен х осіні? ?иылысуы болатын В н?ктесін салы?ыз.


Slide 11

Кіріс ала?ына суреттегідей бір шама енгізі?із. Б?л іштей сызылатын к?пб?рышты? центрлік б?рышы болады. Б?рышты аны?тайтын Символды кіріс ала?ыны? о? жа?ында?ы ?осымша м?зірінен таба аласыз. Ентер бас?аннан кейін Алгебра ала?ында а б?рышы пайда болады.


Slide 12

Берілген ?лшем бойынша б?рыш ??ралын та?да?ыз


Slide 13

Алдымен В, содан кейін А н?ктесін шерткеннен кейін, суреттегідей ?осымша м?зір терезесі Шы?ады. Б?рышты а деп белгіле?із


Slide 14

Д?рыс к?пб?рыш ??ралын та?да?ыз


Slide 15

Алдымен В, содан кейін В` н?ктелерін шерті?із. ?осымша м?зір терезесінде н?ктелер санын n деп тері?із. ОК басы?ыз.


Slide 16

Алгебра ала?ында?ы альфа б?рышыны? ?асында?ы д??гелекті шерті?із. К?пб?рышты? санын аны?тайтын п слайдерін ?згертіп к?рі?із.


Slide 17

К?пб?рыш санын 30 деп ?згертіп, к?пб?рышты тінтуірді? о? батырмасымен шерті?із. Объект баптауларын ашы?ыз.


Slide 18

Н?кте мен сегмент баптауларына кіріп, Белгіні к?рсету деген м?зірдегі торларды шерті?із. Жабуды басы?ыз.


Slide 19

М?тін ??ралын та?дап, Графиктер ала?ын басы?ыз. Шы??ан ?осымша м?зірдегі м?тінді суреттегідей енгізі?із. ОК басы?ыз.


Slide 20

Та?ы да бір м?тін енгізі?із. Б?л уа?ытта м?тін к?пб?рыш ауданын аны?тайтын болады. ??деу ала?ында суреттегідей м?тін енгізі?із. ОК басы?ыз.


Slide 21

Сладерлерді? ?лшемдерін ?згерткеннен кейін не бай?ау?а болады?


Slide 22

Са?тау?а басып, интерактивті сызба?ызды са?тап ?ойы?ыз.


×

HTML:

Ссылка: