'

Природни паркове в България

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Природни паркове в България


Слайд 1

“Пирин”, “Рила” и “Централен Балкан” са едни от най-големите и ценни защитени територии в Европа. В тях се опазват естествени екосистеми, каквито рядко се срещат в Европа.  Общата им площ е 193 049 хектара, което е над 1/3 от площта на всички защитени територии у нас.


Слайд 2

Всеки от националните паркове в България обхваща и предпазва уникални образци от естествени екосистеми, обявени за резервати. Те са единствено или едно от малкото убежища на много редки растения и животни със световно значение.


Слайд 3

Националните паркове опазват най-богатите природни ресурси и имат най-голяма площ от всички защитени територии, за да се позволи на естествените процеси в природата да протичат с минимална човешка намеса.


Слайд 4

В парковете се опазват и реки, езера, водопади, красиви пейзажи и забележителни местности.


Слайд 5

Българските национални паркове разкриват прекрасни възможности за туризъм, научни изследвания и образование. Горите в парковете са огромни, естествени пречистватели на въздуха, производители на кислород и пазители на водите. Богатството от природни ресурси дава възможности за осигуряване на поминък за местните хора и икономическо развитие на страната.


Слайд 6


Слайд 7

Националните паркове са един от най-важните инструменти на българското правителството за добро стопанисване на земите и добро управление на разнообразието от природни ресурси. Те са и източник на просперитет за населените места в района и за страната.


Слайд 8


Слайд 9

Национални и природни паркове в България


Слайд 10

Природен парк “Сините камъни”, в Сините камъни. Обявен през 1980г., площ 6 684,5 хектара. На територията му има един резерват.


Слайд 11

Национален парк “Централен Балкан”, в Средна Стара планина. Обявен през 1992г, площ 71 665,7 хектара. На територията му има 9 резервата. Има световно значение за опазване на биологичното разнообразие.


Слайд 12

Природен парк “Шуменско плато”, в Шуменско плато. Обявен през 1980, площ 3 930 хектара. Има един резерват на територията си.


Слайд 13

Национален парк “Пирин”, в Пирин. Обявен през 1992, площ 40 332,4 хектара. Има два резервата на територията си.


Слайд 14

Национален парк “Рила”, в Рила. Обявен през 1992, площ 81 046 хектара. Има четири резервата на територията си.


Слайд 15

Природен парк “Рилски манастир”, в Рила. Обявен през 2000, площ 27 370,7 хектара. На територията му са резерватът “Риломанастирска гора” и Рилски манастир.


Слайд 16

Природен парк “Странджа”, в Странджа. Обявен през 1995, площ 116 136,2 хектара. Това е най-голямата защитена територия в България. На територията си има пет резервата.


Слайд 17

Опазването на природното богатство в парковете е възможно само с подкрепата на всички, които живеят около тях и ги посещават. Парковете са източник на на национална гордост. Те се нуждаят от обществена подкрепа. Биологичното разнообразие, съхранено в българските национални паркове, е ценно за страната, за Европа и за цялото човечество. То винаги е било обект на внимание и интерес. 


Слайд 18


Слайд 19

Източници на информация: http://www.encyclopedia.bg/enc1/demo/pril/200062.html http://www.bulgariannationalparks.org/bg/index.phtml http://www.google.bg/imghp


Слайд 20

Изработил: Златка Далева 10-ти “А” клас СОУ “ Нешо Бончев”


×

HTML:

Ссылка: