'

Природни забележителности и резервати в Предбалкана

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Природни забележителности и резервати в Предбалкана


Слайд 1

РЕЗЕРВАТИ... “Патлейна” “Букака” “Дервиша” “Моминград” Народен парк “Шуменско плато“ Природен парк “Българка” “Конски кестен” “Керсенлика-Ардашлъка” “Боатин”


Слайд 2

“Патлейна” Ботанически резерват в Предбалкана. Характеризира се с това че в него се намира единственото в България находище на див рожков Също така има и находища на рядко срещаното жълто и червено урумово лале. Има забележителен и много красив природен ландшафт, възвишения покрити с много зеленина, гъсти гори и свежи поляни. Сред възвишенията на резервата се намира Патлейнския манастир.


Слайд 3

“Училищна гора” Резервата "Училищна гора", под режим на защита е единствена дъбова гора в района. Намира се до с.Боженица община Ботевград. В него растат защитени 135 ха вековни дъбове.


Слайд 4

“Дервиша” Поддържаният резерват “Дервиша” се намира на 3 км от гр. В.Преслав и е обявен за защитена територия за съхраняване и защита на единственото естествено находище на дървесния вид “конски кестен” в България, запазен остатък от някогашна обширна гора.


Слайд 5

“Природен парк Българка” Спецификата на планината, прехода от високия централен Балкан към по-меките заоблености на Източна Стара планина и свързаните с това природни пейзажи, разнообразна флора и фауна, богатото културно наследство способстваха за обособяването на Природен парк “Българка”. Разнообразните природни дадености, богатото културно-историческо наследство, растително и животинско разнообразие са изключителен притегателен център за туристи от всякакъв вид.


Слайд 6

Природни забележителности Пещера Моровица Водопад Видимско пръскало Пр. Парк Врачански балкан Водопад Варовитец Пещера Съева дупка Крушуна Белоградчишки скали Еменска пещера Крали – маркова дупка Пещера Понора Сопотска пещера Водопад Скока Деветашка пещера


Слайд 7

Водопадът “Видимско пръскало” Водопадът се намира близо до гр.Априлци, Троянско. Водата буйна и шумяща се спуска от 80 метра височина и внушава респект пред невероятния природен гений. Водопадът се нарежда на второ място след най-високия водопад в България - Райското Пръскало.


Слайд 8

Природен парк "Врачански балкан" Врачанската планина заема междинно място между Предбалкана и Главната старопланинска верига и се издига южно от гр. Враца и Врачанското поле, с величествени скални склонове. На юг за граница служи дълбоко врязаният пролом на река Искьр. За западна граница е приета Дружевската седловина.


Слайд 9

Водопадът “Варовитец” Намира се близо до гр. Тетевен. Водопад на река Манастирски дол, приток на река Рибарица в басейна на река Бели Вит в Златишко-Тетевенската планина, Стара Планина. Намира се на височина 700м. Височината на водния пад е 12м.


Слайд 10

Пещерата “Съева дупка” Пещерата се намира на 3км южно от село Брестница. Суха пещера в Западен Предбалкан. Образувана е в тектонските варовици на северното бедро на Батулската антиклинала преди 3 милиона години. Дължината на пещерата е 205м.


Слайд 11

А сега малко снимки... ? Крушуна


Слайд 12

Белоградчишките скали


Слайд 13

Еменска пещера и каньон


Слайд 14

Деветашка пещера Понора Моровица


Слайд 15

Източници: http://eea.government.bg http://www.greenbelt.biodiversity.bg http://www.riosv.icon.bg http://www.bg-tourism.com www.geocities.com Автори: Мартина Чокова и Наталия Иванова


×

HTML:

Ссылка: