'

СПОРТ

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Powerpoint Templates СПОРТ


Слайд 1

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи Навчальна дисципліна «Фізична культура» — самостійна галузь діяльності в соціокультурному просторі й викладається у загальноосвітніх навчаль­них закладах як окремий предмет. Основна мета предмета «Фізична культура»: набуття учнями досвіду діяль­ності: навчально-пізнавальної, практичної, соціальної; формування в учнів стій­кої мотивації і потреби у збереженні й зміцненні свого здоров’я,фізичного роз­витку та фізичної підготовленості, комплексного розвитку природних здібностей та моральних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.


Слайд 2

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи Змістом предмета «Фізична культура» у початковій школі є рухова загально-розвивальна активність, спрямована на формування в учнів ключових компетентностей: соціальних (здатність до співробітництва, взаєморозуміння, соціальної активності, формування фізичної культури особистості, основ здорового способу життя); мотиваційних (формування особистісних уявлень про престижність ви­сокого рівня здоров’я та фізичної підготовленості, здатність до навчання, творчий підхід до застосування рухових дій у різних умовах); функціональних (здатність до оперування знаннями про рухову активність, знаннями з історії фізичної куль­тури та спорту, розширення рухового досвіду з метою розвитку фізичних якостей і природних здібностей відповідно до вікових особливостей, засвоєння терміноло­гічних та методичних компетентностей), які відображають низку вимог до фіз­культурної діяльності, що поступово розширюється й удосконалюється.


Слайд 3

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи Основними компонентами змісту предмета «Фізична культура» є: інформаційний, що охоплює знання про наукові засади фізичного виховання, які відображають спрямованість навчального предмету на пріоритетний розви­ток фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я, основні умови і способи його збереження та зміцнення; операційний, що містить підходи до засвоєння учнями цінностей фізичної культури, визначає орієнтацію практичних методик на розвиток пізнавальної і творчої активності школярів та реалізацію диференційованого підходу; мотиваційний, що поєднує знання основ збереження і зміцнення здоров’я, створення умов для формування в учнів індивідуальних ціннісних орієнтацій на заняття фізичними вправами, задоволення соціально значущих і особистісно-орієнтованих потреб.


Слайд 4

Оцінювання на уроках фізкультури Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів здійснюється вербально. Навчальні нормативи і вимоги, представлені у програмі для 1-4 класів, слугують тільки орієнтиром для вчителів, а також дають змогу вносити корективи у подальшу роботу.


Слайд 5

Орієнтовна сітка розподілу програмового матеріалу в навчальних годинах для уроків фізичної культури


×

HTML:

Ссылка: