'

Америкада

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

бир сене ичинде... Америкада


Слайд 1

1082 ... Къзан ьолдюрюлдю силахла


Слайд 2

2347 ... къзан ьолдю казалардан


Слайд 3

32867 ... къзан ьолдю хасталъктан


Слайд 4

... къзан ьолдю АБОРТтан 1310000


Слайд 5

1,3 милион Бу... ...ИНСАНдър Хер бебек ОНБИН ьолдюрюлмюш къзан гьостерийор


Слайд 6

Булагристан’да Хер сене... 72.188 бебек доуйор 93.540 бебек ьолдюрюлюйор


Слайд 7

Булагристан’да Хер сене... ПАЗАРДЖИК кадар бюйюк бир касаба йок едилиъор


Слайд 8

Гюнден гюне ... Айдан ая ... Сенеден сенейе ... Капалъ хастане капъларънън аркасънда, сучсуз бебеклер ьолдюрюлюйор


Слайд 9

Кимсе де она алдърмъйор, кимсе ону конушмуйор. АБОРТ


Слайд 10

Белки шимдийе кадар билмездин, анламздън. Онун ичин сана нормал гелирди... АБОРТ


Слайд 11

Ама бу филми гьордюктен сонра артък “Билмездим” дийемезсин. АБОРТ


Слайд 12

Бундан сонра сен де бу коркунч катилиие каршъ чъкаджаксън. АБОРТ


Слайд 13

Аборт насъл япълъйор? 1. метод: СМУКАЧ (1-3 айлък) 2. метод: КЕСМЕК (4-5 айлък) 3. метод: ТУЗЛУ СУ (5-8 айлък)


Слайд 14

Аборт методларъ: 1. СМУКАЧ Кламер Бору Маша 1- Вагиная бир кламер такълъйор, сервикс бир маша иле ачълъйор, сонра утеруса бору сокулуйоп.


Слайд 15

Аборт методларъ: 1. СМУКАЧ 2- Боруя хъзлъ бир смукач такълъйор о да ана яатаъндаки суйу ве пласентайъ чекийор. Бебеин бедени бунунла парам парча олуйор. Бютюн парчалар буркан ичинде топланълъйор.


Слайд 16

Аборт методларъ: 1. СМУКАЧ 3. Ана ятаънъ кескин бир тел (кюрет) иле казъйорлар. Бунунла емин олмак истийорлар, парчалар гери калмасън.


Слайд 17

Аборт методларъ: 2. КЕСМЕК 1. Доктор бебеин беден парчаларънъ керпетенле растгеле тутуйор. Узун, диишли керпетен 5 ? айлък бебек


Слайд 18

Аборт методларъ: 2. КЕСМЕК 2. Доктор бебеин беден парчалрънъ копаръйор ве вагинадан дъшаръ чъкаръйор.


Слайд 19

Аборт методларъ: 2. КЕСМЕК 3. Доктор, гери калан беден парчаларъ тек тек керпетенле тутуп дъшаръ чъкаръйор.


Слайд 20

Аборт методларъ: 2. КЕСМЕК 4. Бебеин кафасъ чок бюйюк олдуу ичин, доктор ону керпетенле езиъор, сонра вагинадан чъкаръйор. 5. Пласента ве гери калан башка парчалар смукачла ана ятаъндан чъкарълъйорлар.


Слайд 21

Аборт методларъ: 3. ТУЗЛУ СУ 1. Доктор кадънън ана рахмине тузлу су инйекциасънъ верийор.


Слайд 22

Аборт методларъ: 3. ТУЗЛУ СУ 2. Бебек тузлу суйу ичийор, беяз джиерлери ве ьобюр органларъ усул усул янъйор.


Слайд 23

Аборт методларъ: 3. ТУЗЛУ СУ 3. Ен сонунда бебек боклуа атълъйор.


Слайд 24

Домамъш бебеин гюнлюк дефтери 1. Март - Бугюн беним хаятъм башладъ. Ама анам ве бабам хенюз билмийорлар бен яшъйорум. Чюнкю о кадар кючюкюм ки, бени сечмек чок зор. Ама гене де сонра не оладжаъм, насъл оладжаъм шимдиден хепси белли олду. Месела бабамън гьозлери, аннемин де къвърджък сачларънъ аладжаъм. Башка бир шей даха белли олду : бир къз оладжаъм. 7. Март - Шимди бир хафталък олдум. Даха бир юзюм салкъмъна бензийорум; юзеринде 150 тане юзюм вар санки. Анамън рахминде салам бир йер аръйорум. 9. Март - Артък беним кючюк салкъмджъъм деишийор. Органларъм ортая чъкъйор. Артък асъл инсан тенине бенземейе башлъйорум. 15. Март - Илк дамарларъм ортая чъкъйор. Кючюджюк башъм хер гечен гюн даха чок гюзеллешийор. 25. Март - Хенюз чок кючюк олдуум халде, бугюн йюреим атмая башладъ. Хаятъмън сонуна кадар бу йюреим дурмадан атъп, бана хеп хизмет едеджек. Севгили аннеджиим, вюджудума гьоре беним кючюджюк калбим сенинкинден 9 кат даха бюйюк. 27. Март - Хер гюн бираз даха бюйюйорум. Колум, баджаъм да бюйюйор. Ама аннеджиим, сенин колларъна кошабилмек, колларъмъ сана ачмак ичин даха чок беклемелийим.


Слайд 25

Домамъш бебеин гюнлюк дефтери 30. Март - Бакън, шимди илк гюнюмден 11 кат даха бюйюдюм. Дорусу, бир сантиметре хенюз пек бюйюк сайълмаз; ама хершейим ортая чъкмая башладъ: гьозлерим, кулакларъм, азъм, бьобреклерим, джиерлерим. 14. Април - Шимди фоторафъмъ чекебилирсиниз. Хер шейим ортада. Бугюн аннем доктордан ьоренди ки, бен онун карнъндайъм. Херхалде чок, чок севинийор. 27. Април - Гьоз капакларъм ве сес теллерим тамамландъ. Бу суйун ичинде табии ки, хава аламъйорум. Йокса севинджимден шимди баърърдъм. 30. Април - Кашларъм ве сачъм ортая чъкъйор. Аз сонра гьоребиледжеим. Гьозлерим юстюнде инджеджик бир дикиш калдъ. О ачълдъ мъ, хер шейи гьореджеим. Ъшъклар, ренклер, чичеклер - чок гюзел оладжак. Ен чок севинийорум ки, аннеми гьореджеим. Кешке даха о кадар беклемек олмаздъ - даха алтъ ай калдъ ! 8. Май - Калбим шимди тамамландъ. Дуйдум ки, базъ бебеклер вармъш, йюреклеринден хаста. О заман докторлар чок захметли амелиятлар япарлар. Ама Аллаха чок шюкюр, беним йюреим чок салам. Чок бобач доаджаъм. Херкес де севинеджек. 12. Май - - Бугюн анам бени ьолдюрдю -


Слайд 26

Аборт Не ичин аборт япълъйор? Аллах буна не дийор? - Ама затен чок фазла чоджукларъм вар! Бир танесине даа бакамам ! - Ама бен ишлийорум; ишими бъракамам ! - Ама евимиз чок дар – хич йер йок ! - Артък яшландъм, бебее бакмак бана чок зор геледжек ! - Бен истийорум, ама коджам истемийор. Бир даа чоджуа бакаджак парамъз йок. - Пеки, онун ичин инсан мъ ьолдюреджен ? - Бу яшта доурамам - утанъйорум. - Пеки, онун ичин инсан мъ ьолдюреджен ? - Пеки, онун ичин инсан мъ ьолдюреджен ? - Пеки, онун ичин инсан мъ ьолдюреджен ? - Пеки, онун ичин инсан мъ ьолдюреджен ? - Пеки, онун ичин инсан мъ ьолдюреджен ? - Пеки, онун ичин инсан мъ ьолдюреджен ?


Слайд 27

АБОРТ япълдъктан сонра Нелер олабилир: КАДЪНЪН БЕДЕНИНДЕ ЗАРАРЛАР хемен сонра: ана ятаънда яралар ве канама инфекциялар язвалар


Слайд 28

АБОРТ япълдъктан сонра Нелер олабилир: КАДЪНЪН БЕДЕНИНДЕ ЗАРАРЛАР даа сонра: дюзенсиз адет късърлък дъш гебеликлер сонраки гебеликлерде зорлуклар (еркен я да геч) бебек ьолюмлери гьоюс кансери (рак)


Слайд 29

АБОРТ япълдъктан сонра себепсиз ааламак коркулар хуйсузлук синирли олмак хейеджан истексизлик депресия сучлулук ве пишманлък Нелер олабилир: ПСИХОЛОЖИК ЗАРАРЛАР


Слайд 30

АБОРТ япълдъктан сонра Нелер олабилир: ПСИХОЛОЖИК ЗАРАРЛАР Кeндини кирли хисетмек ‘Kендини ьолдюр’ дюшюнджелери бошлук дуйгуларъ дуйгусузлук илач, уйуштуруджу Коджадан нефрет етмек


Слайд 31

АБОРТ япълдъктан сонра Нелер олабилир: РУХСАЛ ЗАРАРЛАР Кадън Аллахтан узаклашъйор онун вижданъ (суч дуйгусу) зайъфлъйор кадън кенди башъна ланет гетирийор кьотю рухлара ачък капъ бракълъйор


Слайд 32

Хазър ол! Гьореджеин филм чок коркучтур, ийренчтир. АБОРТ


Слайд 33

Иште, гел бак, аборт домамъш бебеклере не япъйор! АБОРТ


Слайд 34


Слайд 35

Евет, Аллах сана бакъйор... Бундан сонра не япаджан? АБОРТ


Слайд 36

Домамъш бебеин дуасъ Анамън сесини ишитебилирим шу анда бир аркадашъйлан конушуйор Санъйорум хеп бенден ичин конушуйорлар. Ах, не язък, ьобюрсюнюн къзанъ олмуйор Беним аннем онун халинден анлаямъйор, чюнкю о бана гебедир. Бен хисседийорум онун солук алмасънъ. Онун сесини танъйорум. Онун канъ беним йюреимден гечийор. Аллахъм, сен билийорсун беним ен бюйюк истейим недир: Биз хич бир заман айръ олмаялъм. Ама егер бен лазъмса ьолейим домадан ьондже, Ялваръръм, сен аннемин джанънъ колла Аф ет сен ону, Аллахъм,


Слайд 37

Домамъш бебеин дуасъ О билмийор ки сен бана хаят вердин. Бен саиден де ми лазъм ведалашайъм? Истемем бу сефер дору чъксън. Аллахъм сьойле она ки, бен аннеми чок севийорум, Ве сен де ону севийорсун. Чюнкю егер бен ьолюрсем доумадан ьондже, Дуа едийорум сен онун рухуну коруясан. Аф ет сен ону Аллахъм, О билмийор ки сен бана яшам вердин. Ве аннем не заман бени аклъна гетирип пишман олурса, Ону авутур, она тесели вер. Сьойле она мелеклер бени колуйор. Чюнкю бен гьоктеим сенинлен, Раббим, Бен гьоктеим сенинлен ... сенинлен.


Слайд 38

Бебектен бир мектуп Севгили аннеджиим!! Бугюн бен гьоктейим ве Иса'нън куджаънда отуруйорум. О бени севийор ве бенимле берабер калъйор, чюнкю йюреим парампарча. О кадар чок истердим сенин кючюк къзън олайъм. Ама анлаямадъм там не олду бенимле. Вар олдууму анлайънджа чок хейеджанландъм. Каранлък ама чок рахат ве уйгун бир йерде булунурдум. Гьордюм ки, аяъмда ве еллеримде пармаклар вар. Вактъмъ дюшюнмек ве уймакла гечирирдим. Хата ен баштан бери бизим арамъздаки баалантъйъ хисседердим. Базен сен баарърдън, чъърърдън ве сонра алардън. Дуйурдум бабамда насъл сана баърърдъ. Бьойле дурумларда бен юзюлдюм ве умут едердим тезде гене кендини ийи хисседесен. Шашърдъм, аджаба неден бу кадар чок аалъйорсун. Бир гюн, хатърлъйорум, ьобюр гюнлерден чок даха фазла ааладън. Юзюлюрдюм сенин ичин. Хич дюшюнемездим, аджаба не ичин бу кадар чок кахъррланърдън.


Слайд 39

Бебектен бир мектуп Ве там о гюн ен коркунч шей олду. Бир ийренч джанавар съджаджък ве рахат йувама гирди. Чок корктум ве башладъм чъърмая ама сен хич денемедин бана ярдъм едесен. О съкънтъда япаянлъз идим. Белки де сен бени дуймадън. Джанавар башладъ хеп даха фазла бана яклашмая ве барърдъм: "Аннеджим, аннеджим, лютфен бана ярдъм ет! Анне бана ярдъм ет!". Баърдъм, сон гюджюмле баърдъм. Ве джанавар башладъ колуму копармая. О кадар чок фазла аджъ чекирдим ки, сьозле анлатамам. Ама о дурмадъ, девам етти. Ах, насъл да она ялварърдъм дурсун. Коркунчлуктан аалардъм не заман елими копардъ. Бютюн бу коркунч ааръйъ хиссетмектен сонра анладъм ки, ьолюйорум. Анладъм ки, хич бир заман йюзюню гьоремейеджем, не де дуяджам насъл дийорсун не кадар чок бени севдиини. Сенин бютюн гьозяшларънъ силмек истердим аннеджим. О кадар чок планларъм вардъ сени мутлу едейим. Ама артък япамаяджам. Бютюн хаяллерим парампарча едилди. Аджъм ве коркум сонсузду, ама йюреимдеки аджъ чок чок даха бюйюктю.


Слайд 40

Бебектен бир мектуп Хер шейден даха фазла истердим, сенин кючюк къзджазън олайъм. Ама артък чаре йок, чюнкю аджълар ве ааръ ичинде ьолдюм. Бу дурумда садедже денейебилирим дюшюнейим, аджаба не кьотюлюк яптълар сана да бу караръ алдън. Сенин ана рахминден айрълмадан ьондже сана демек истедим ки сени чок чок севийорум ама буну сана анлатмак ичин сьоз булмадъм, ама затен бундан хемен сонра солуум йетмезди буну сьойлейейим, ьолмющюм. Хисеттим ки, йюкселийорум. Бир бюйюк мелек бени гьотюрдю бюйюк ве гюзел йере. Бютюн ааръларъм кайболмушту ама девам еттим ааламая. Мелек бени Аллахън янъна гьотюрдю, онун куджаъна отутурду. Бана деди: "Сен беним евладъмсън, сени чок чок севийорум." О андан сонра бен чок севинчли идим. Она сордум: "Бени ьолдюрен о шей нейди", о джевап верип деди: "Аборт!! Чок юзгюнюм, къзъм, билийорум кендини насъл хисседийорсун". Бу аборт недир билмездим, ама санъйорум бу джанаварън адъдър.


Слайд 41

Бебектен бир мектуп Аннеджим, сени не кадар да чок севийорум ве не кадар чок арзум вардъ, сенин севгили кючюджюк къзън олайъм. Онун ичин сана бу мектубу яздъм. О кадар чок чабаладъм ве гайрет еттим яшаябилейим дийе. Яшамак истердим. Арзу едердим, ама япамадъм - джанавар чок фазла гючлю иди. О джанавар бени парчаламая башладъ, еллерими ве аякларъмъ йутту ве ен сонунда бени бютюн каптъ. Чок истердим, гьозлерин бени гьорсюн ве еллерин бана докунсун, беденим ана съджаклъънъ хиссетсин. Ама имкянсъздъ яшаяйъм. Истердим анлаясан ки, сенинлен берабер калмая чалъштъм. Aннеджим, ьолмек истемездим, ама сен бени ьолдюрдюн. Аннеджиим не кадар да бана аджъ чектирдийсен, сени гене де севийорум! Сон истейим сенден, бени бу джанаварън елине вердиин гиби ве бана бу кадар чекилери чектирдиин гиби, бенден сонра геледжек кардешлериме бу аджъларъ онлара да чектирме ве джанаварън елине теслим етме. Севгилеримле: Сенин ьолдюрдююн кючюджюк къзъндан!!


×

HTML:

Ссылка: