'

КРИТИЧЕСКИ ЯШЛАР

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

КРИТИЧЕСКИ ЯШЛАР (1) Хер ай йумурталъкларда бир тане йумурта олгунлашъйор (2) сонра борулардан ана рахмине гирийор ана рахминин дуварларънда чок сюмюк бирикийор (3) еркекле о заман бирлеширсе, гебе калабилийор (4) йокса йумурта сюмюк ве канла бирликте дъшаръ атълъйор Кадънларда айбашъ


Слайд 1

КРИТИЧЕСКИ ЯШЛАР Бу иш кендилиинден олмуйор: бейинин алтънда кючюк бир орган вар (хипофиз). Къз бюйюйюндже, о башлъйор хормонлар ('сок') салмая. Къзън бедени башлъйор деишмейе О хипофиз кана FSH адънда бир хормон салъйор ве йумурталъкларъна буйрук верийор, йумурталарънъ салсънлар. йумурталъклар естроген адънда бир хормон салъп ана ятаънъ хазърлъйорлар. Айбашънън икинджи яръсънда прогестерон адънда бир хормон ортая гелийор. O енгел олуйор, башка бир йумурта олгунлашсън. ана ятаъндаки сюмюк чоалъйор, темпертура йюкселийор – прогестерон азалънджа канама олуйор Кадънларда айбашъ


Слайд 2

КРИТИЧЕСКИ ЯШЛАР Бу процеси контрол еден бейиндир. Съкънтъ, корку, хейеджан я да хасталък варса, бу канама геч олабилир, я да хич олмаябилир. - Хормонлар азалънджа: синирли олуйор - беденсел деишикликлер: йоргунлук, кафа аръсъ, кусмак, сърт аръсъ, карън аръларъ, джанъ кими йемеклери чекебилир. Даа аз иш япабилир, даа чабук хасталанър. - дуйгусал деишикликлер: колайджа синирленийор, умутсуз олуйор, ен уфак меселелер чок бюйюк проблемлер гиби гьозюкуйор, кенди кендини беенмийор.


Слайд 3

КРИТИЧЕСКИ ЯШЛАР МЕНОПОЗ Кадън 40 яшъндан сонра бу ики хормон чок азалъйор, канама дуруйор. Резултатлар: - кадънларън 60% хич бир деишиклик хиссетмийор башкаларънда: съкънтъ уйкусузлук кафа аръларъ дериде деишикликлер унутканлък дуйгусал далгаланма - джинсел арзулар чоалъйор


Слайд 4

КРИТИЧЕСКИ ЯШЛАР Баш аъръсъ ве съджаклък Дишлер ве диш ети зайъфлъйор Калп хасталъкларъ чоалъйор Сърт аъръларъ Къллар даа калън ве койу олуйор Кемиклер зайъфлъйор, даа колай кърълъйор Саялар даа сейрек ве индже олуйор Гьоюслер саркмая башлъйор Томурджуклар уфалъйор Дери даа куру ве серт олуйор Каръндаки мускуллар гевшек олуйор Даа сък ишемейе ихтияч дуйулуйор Вагина даа куру олуйор ве кашънъйор


Слайд 5

КРИТИЧЕСКИ ЯШЛАР Хатидже серинлемек ичин кендине йени бир метод булду Критически яшлар нереден анлашълър?


Слайд 6

КРИТИЧЕСКИ ЯШЛАР “Хатърлъйорум... Бурада бир йерде шоколад вардъ”


Слайд 7

КРИТИЧЕСКИ ЯШЛАР


Слайд 8

КРИТИЧЕСКИ ЯШЛАР “Илач истемийорум. Бана бир ХИЗМЕТЧИ лазъм !” Бирденбире ааламак гелийор


Слайд 9

КРИТИЧЕСКИ ЯШЛАР МЕНОПОЗ - кадън кендини бракмасън (1) ДЮШЮНДЖЕДЕ - 'кадън оларак хаятъм битти' дийе дюшюнмесин - “Аармъш сачлар шерефли бир тачтър, дору яшайъшла казанълър” (Сюл. ЬОзд. 16:31)


Слайд 10

КРИТИЧЕСКИ ЯШЛАР МЕНОПОЗ - кадън кендини бракмасън (2) ДЪШ ГЬОРЮНЮШЮ - килоларъна, юстю башъна диккат етсин


Слайд 11

КРИТИЧЕСКИ ЯШЛАР МЕНОПОЗ - кадън кендини бракмасън (3) ГЬОРЕВ - Рабде пенсияя чъкмак йок - бу яшта кендине, кенди къзанларъ ве торунларъндан башка бир гьорев булсун - Титус 2:4 (башка кадънларъ еитмек)


Слайд 12

КРИТИЧЕСКИ ЯШЛАР МЕНОПОЗ - кадън кендини бракмасън (4) ИЛЕРЛЕМЕК - бу яшларъ кулланалъм даа ьонемли ве бюйюк ишлер ичин: "Ище, онун ичин йоргунлуктан вазгезмийоруз. Сахи, дъш адамъмъз чюрюйор. Ама ич адамъмъз гюнден гюне йениленийор.” (2.Кор 4:16) артък вактъмъз вар кендимизи бютюн рухсал темалара верелим.


×

HTML:

Ссылка: