'

АЛГОРИТМИ

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА АЛГОРИТМИ


Слайд 1

1. Науката информатика Предмет на науката информатика е информацията и основните информационни дейности Компютърна информатика – която използва компютри за обработка на информацията Области на приложение: Алгоритмите и структурите от данни Архитектура на компютрите и мрежите Бази данни Компютърна графика Операционни системи Езици за програмиране......


Слайд 2

Произхода на думата дълго време остава неясен. Езиковедите се опитвали да обяснят това, комбинирайки различни думи. Накрая, историците на математиката открили истинския произход на думата algorism: тя произлиза от името на автора на известния арабски учебник по математика — Abu Jafar Mohammed ibn Musa al-gorezmi (около 825 г.) 2. Исторически сведения за алгоритмите


Слайд 3

Абу Джафар Мохамед ибн Муса ал-Хорезми Постепенно формата и значението на думата "algorism“ се променя от algorism на algorithm, така че истинския произход на думата е отдавна забравен.


Слайд 4

Определение : Система от команди, които задават реда на изпълнение на елементарни действия с цел да се получи определен резултат. елементарно действие - което изпълнителят може да извърши самостоятелно, без допълнителни пояснения. стъпка - извършването на едно елементарно действие от изпълнителя. 3. АЛГОРИТМИ


Слайд 5

Отношение към даден алгоритъм имат : Съставител Изпълнител Потребител Всеки алгоритъм започва от определено начално състояние (входна информация) и достига до резултат (изходна информация – друго крайно състояние)


Слайд 6

Как да обясним, сложно действие на изпълнител, който умее да върши само прости неща? Представяме сложното действие, чрез последователност от прости, които изпълнителят може да извършва и които ще доведат до желания резултат.


Слайд 7

Пример Велосипедист намиращ се в т. А и движещ се на изток пита как да стигне до кръстовището В.


Слайд 8

Продължете направо, завийте наляво по първата пряка и след една пряка сте в т. В Мога да завивам само на дясно Направо, при втората пряка завийте надясно, след това два пъти последователно при срещане на пряка завийте надясно и после направо до втората пряка.


Слайд 9

Описание на алгоритмите със знаци Подробните обяснения са необходими, когато изпълнителят е устройство - напр. робот или компютър Движи се направо до първата пряка Завий надясно(приемаме, че при завой изпълнителят остава на същото кръстовище В този случай указанията за велосипедиста ще бъдат :


Слайд 10

Подалгоритъм Подалгоритъм е алгоритъм за изпълнение на типична последователност от действия, която се използва в определен(и) алгоритъм.


Слайд 11

Подалгоритъм Велосипедиста може да завие наляво, като обиколи с десен завой един квадрат. Това можем да запишем със следната последователност : : Лявата стрелка и двуеточието означава, че завой наляво се определя чрез редицата от действия, записани след двуеточието. Тази последователност от елементарни действия ще наричаме подалгоритъм и ще считаме, че името на подалгоритъма е . Чрез този подалгоритъм можем да запишем придвижването от А до В по - просто :


Слайд 12

Присвояване := Променливата := получава стойност При съставянето на алгоритъм е необходимо : Да представите сложното действие чрез последователност от по – прости действия, достъпни за изпълнителя. Да използвате само елементарни (за изпълнителя) действия. Да опишете ясно и точно последователността, в която трябва да се изпълняват елементарните действия.


Слайд 13

Алгоритъм за отваряне на врата 1. Изваждане на ключа от джоба. 2. Поставяне на ключа в ключалката. 3. Завъртане на ключа два пъти по часовата стрелка. 4. Изваждане на ключа.


Слайд 14


Слайд 15

Свойства на алгоритмте Дискретност Яснота Формалност Определеност Масовост Изпълнимост Крайност Ефективност


Слайд 16

Дискретност Описанието се състои от краен брой указания Изпълнява се в последователни, различни една от друга стъпки


Слайд 17

Яснота (разбираемост) Изпълнителят може да извърши всяка стъпка и да определи еднозначно следващата


Слайд 18

Формалност Изпълнителят не е длъжен да знае каква цел се преследва, работи формално, изпълнявайки указанията Това свойство позволява изпълнителят да бъде автомат


Слайд 19

Определеност При изпълнение на алгоритъма с едни и същи данни се получава един и същ резултат


Слайд 20

Масовост Алгоритъма може да се прилага за решаване на коя да е задача от даден клас еднотипни задачи


Слайд 21

Изпълнимост Да се състои от изпълними стъпки


Слайд 22

Крайност Изпълнението трябва да завърши след краен брой стъпки


Слайд 23

Ефективност Да се изпълняват за приемлив брой стъпки Да не ползват прекалено много памет Измерване на ефективността Брой елементарни действия Брой на входните и междинни резултати


Слайд 24

Какво научихме днес Алгоритъм Елементарно действие Стъпка Подалгоритъм Присвояване Свойства на алгоритмите


×

HTML:

Ссылка: