'

АЛГОРИТМИ

If you like this presentation – show it...

Slide 0

ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА АЛГОРИТМИ


Slide 1

1. Науката информатика Предмет на науката информатика е информацията и основните информационни дейности Компютърна информатика – която използва компютри за обработка на информацията Области на приложение: Алгоритмите и структурите от данни Архитектура на компютрите и мрежите Бази данни Компютърна графика Операционни системи Езици за програмиране......


Slide 2

Произхода на думата дълго време остава неясен. Езиковедите се опитвали да обяснят това, комбинирайки различни думи. Накрая, историците на математиката открили истинския произход на думата algorism: тя произлиза от името на автора на известния арабски учебник по математика — Abu Jafar Mohammed ibn Musa al-gorezmi (около 825 г.) 2. Исторически сведения за алгоритмите


Slide 3

Абу Джафар Мохамед ибн Муса ал-Хорезми Постепенно формата и значението на думата "algorism“ се променя от algorism на algorithm, така че истинския произход на думата е отдавна забравен.


Slide 4

Определение : Система от команди, които задават реда на изпълнение на елементарни действия с цел да се получи определен резултат. елементарно действие - което изпълнителят може да извърши самостоятелно, без допълнителни пояснения. стъпка - извършването на едно елементарно действие от изпълнителя. 3. АЛГОРИТМИ


Slide 5

Отношение към даден алгоритъм имат : Съставител Изпълнител Потребител Всеки алгоритъм започва от определено начално състояние (входна информация) и достига до резултат (изходна информация – друго крайно състояние)


Slide 6

Как да обясним, сложно действие на изпълнител, който умее да върши само прости неща? Представяме сложното действие, чрез последователност от прости, които изпълнителят може да извършва и които ще доведат до желания резултат.


Slide 7

Пример Велосипедист намиращ се в т. А и движещ се на изток пита как да стигне до кръстовището В.


Slide 8

Продължете направо, завийте наляво по първата пряка и след една пряка сте в т. В Мога да завивам само на дясно Направо, при втората пряка завийте надясно, след това два пъти последователно при срещане на пряка завийте надясно и после направо до втората пряка.


Slide 9

Описание на алгоритмите със знаци Подробните обяснения са необходими, когато изпълнителят е устройство - напр. робот или компютър Движи се направо до първата пряка Завий надясно(приемаме, че при завой изпълнителят остава на същото кръстовище В този случай указанията за велосипедиста ще бъдат :


Slide 10

Подалгоритъм Подалгоритъм е алгоритъм за изпълнение на типична последователност от действия, която се използва в определен(и) алгоритъм.


Slide 11

Подалгоритъм Велосипедиста може да завие наляво, като обиколи с десен завой един квадрат. Това можем да запишем със следната последователност : : Лявата стрелка и двуеточието означава, че завой наляво се определя чрез редицата от действия, записани след двуеточието. Тази последователност от елементарни действия ще наричаме подалгоритъм и ще считаме, че името на подалгоритъма е . Чрез този подалгоритъм можем да запишем придвижването от А до В по - просто :


Slide 12

Присвояване := Променливата := получава стойност При съставянето на алгоритъм е необходимо : Да представите сложното действие чрез последователност от по – прости действия, достъпни за изпълнителя. Да използвате само елементарни (за изпълнителя) действия. Да опишете ясно и точно последователността, в която трябва да се изпълняват елементарните действия.


Slide 13

Алгоритъм за отваряне на врата 1. Изваждане на ключа от джоба. 2. Поставяне на ключа в ключалката. 3. Завъртане на ключа два пъти по часовата стрелка. 4. Изваждане на ключа.


Slide 14


Slide 15

Свойства на алгоритмте Дискретност Яснота Формалност Определеност Масовост Изпълнимост Крайност Ефективност


Slide 16

Дискретност Описанието се състои от краен брой указания Изпълнява се в последователни, различни една от друга стъпки


Slide 17

Яснота (разбираемост) Изпълнителят може да извърши всяка стъпка и да определи еднозначно следващата


Slide 18

Формалност Изпълнителят не е длъжен да знае каква цел се преследва, работи формално, изпълнявайки указанията Това свойство позволява изпълнителят да бъде автомат


Slide 19

Определеност При изпълнение на алгоритъма с едни и същи данни се получава един и същ резултат


Slide 20

Масовост Алгоритъма може да се прилага за решаване на коя да е задача от даден клас еднотипни задачи


Slide 21

Изпълнимост Да се състои от изпълними стъпки


Slide 22

Крайност Изпълнението трябва да завърши след краен брой стъпки


Slide 23

Ефективност Да се изпълняват за приемлив брой стъпки Да не ползват прекалено много памет Измерване на ефективността Брой елементарни действия Брой на входните и междинни резултати


Slide 24

Какво научихме днес Алгоритъм Елементарно действие Стъпка Подалгоритъм Присвояване Свойства на алгоритмите


×

HTML:

Ссылка: