'

КРМСФО 15 за 15 минути

If you like this presentation – show it...

Slide 0

КРМСФО 15 за 15 минути (Във времето е включено и прочитането на разяснението)


Slide 1

КРМСФО 15 "Споразумения за изграждане на недвижим имот" разглежда два основни въпроса: Дали споразумението попада в обхвата на МСС 11 или МСС 18? Кога трябва да се признаят приходите от строителството на недвижимия имот? В презентацията въпросът за признаването на приходите и свързаните с тях разходи не е разгледан.


Slide 2

Към КРМСФО 15 „Споразумения за строителство на недвижим имот“ е приложена схема, която пояснява прилагането на разяснението. Схемата е на следващите два слайда.


Slide 3

Съдържа ли споразумението компонент, различен от този за изграждане на недвижим имот (например за продажба на земя или оказване на услуги, свързани с управлението на собствеността) ? Виж пар. 8 от разяснението Разделете споразумението на отделни компоненти. Разпределете справедливата стойност на полученото или подлежащото на получаване възнаграждение между отделните компоненти. Отделни компоненти Компонент за доставка на стоки или услуги Компонент за изграждане на недвижим имот и пряко свързани с това услуги (в съответствие е пар. 4 от МСС 18) Виж пар. 11 от разяснението Отчита се в съответствие с МСС 18 ДА А А не


Slide 4

Отговаря ли споразумението (или компонентът) на определението за договор за строителство? Виж пар.11 от разяснението А Споразумението (или компонентът) е договор за строителство, попадащ в обхвата на МСС 11 * Приходите и разходите се признават в съответствие с метода "степен на завършеност" Виж пар. 13 от разяснението Споразумението (или компонентът) само за оказване на услуги ли е? Виж пар. 14 и 15 от разяснението Споразумението (или компонентът) е за оказване на услуги и се отчита в съответствие с МСС 18 Приходите и разходите се признават в съответствие с метода "степен на завършеност" Виж пар. 15 от разяснението Споразумението (или компонентът) е за продажба на стоки и се отчита в съответствие е МСС 18** Виж пар. 16 от разяснението критериите за признаване на приходи от продажба на стоки изпълняват ли се непрекъснато (на постоянна база) ? Виж пар. 17 от разяснението Приходите и разходите се признават в съответствие с метода "степен на завършеност" Виж пар. 17 от разяснението Приходите се признават, когато са изпълнени всички изисквания от пар. 14 на МСС 18 (виж пар. 18 от разяснението) *Може да се изисква прилагане на пар. 8 от МСС 11 ** Може да се изисква прилагане на пар.13 от МСС 18 ДА не


Slide 5

Достатъчна ли ви е информацията от схемата


Slide 6

За мен не беше! Препратките от типа „Виж пар. ...” ми дойдоха в повече и за това реших да намеря по-добър начин.


Slide 7

Оказа се лесно. Нужни са само три "ключа"!


Slide 8

Първа стъпка: Прочетете разяснението!


Slide 9

Не отлагайте, направете го сега ! КРМСФО 15 е само 3 страници, ще са ви нужни не повече от 5-6 минути. Линк към разяснението ще намерите под презентацията.


Slide 10

Втора стъпка: МСС 11 или МСС 18? Какво "разяснява разяснението"?


Slide 11

На пръв поглед е повече от ясно, че няма как споразумение за изграждане на недвижим имот да не се вписва в дефиницията на МСС 11 за договор за строителство: „договор, в който е конкретно договорено изграждането на актив или на съвкупност от активи …“. Нали?


Slide 12

Но...


Slide 13

„Разяснението разяснява”, че: Споразумение за строителство на недвижим имот отговаря на дефиницията на договор за строителство, когато купувачът е в състояние да определи основните структурни елементи на проекта на недвижимия имот преди започване на строителството и/или да определи основни структурни промени в процеса на строителството (независимо дали упражнява тази възможност или не) (пар.11)


Slide 14

Трета стъпка: МСС 18 – стока или услуга? Кой е основният критерии?


Slide 15

Когато всичко, което се изисква от предприятието, е да строи това е услуга.


Slide 16

В останалите случай, когато предприятието освен, че строи трябва да доставя и материали, например, става въпрос за продажба на стока.


Slide 17

15 минути минаха. Това е края на презентацията, но не и на темата. Утре в сайта ще можете да намерите отговора на въпроса: Какво означава критерийте за признаване на приходи от продажба на стоки да се изпълняват непрекъснато?


Slide 18

Ще съм благодарен на всеки, който ми каже какво мисли за презентацията.


×

HTML:

Ссылка: