'

Услуги и ресурси на интернет от ново поколение

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Услуги и ресурси на интернет от ново поколение СА "Д.А.Ценов" - гр. Свищов


Слайд 1

Телеконференция Синхронен метод за дистанционно обучениe, при който всички участници в курса са свързани един с друг по време на самата конференция.


Слайд 2

Широкомащабна конференция Предварително се осигуряват стаи, оборудвани специално за тази цел; Тези стаи трябва да притежават камера ,широки екрани и някои аудио – средства. Тези стаи се използват само за тази цел и затова е добре да има много курсове, които ще се провеждат по този начин, а не само няколко.


Слайд 3

Десктоп телеконференция При този вид телеконференция на учащите е необходим компютър с добри мултимедийни възможности и добра връзка към интернет, също така и софтуер за телеконференция.


Слайд 4

Хипертекст Хипертекстът е метод за предаване на информация, при който части на текст, изображение и звук могат да съдържат връзка към друга информация. Тази връзка се нарича хипервръзка и чрез нея се придвижва през множеството от свързани документи.


Слайд 5

…История Първата масово разпространена програма, позволяваща създаване на хипертекст, е HyperCard за Macintosh, а първите публикации, описващи тази идея са от 1945 г. Появата на хипертекста довежда до ново ниво на комуникация, даващо възможности за построяване на безкрайни вериги от данни.


Слайд 6

За реализация на хипертекста в Интернет се използва езикът HTML. В заглавната секция на един HTML документ може да се въведе описателна информация относно самия него: съдържание, автор, организация и др. Този тип информация се нарича мета информация, т.е. информация за самата информация.


Слайд 7

Мултимедия   Мултимедиа (multi – много, media – начини, средства) – представяне на обектите и процесите във всички известни формати: текст, фото, видео, графика, анимация, звук. Представлява съвкупност от програмни и апаратни средства, информационни технологии, и творчески идеи за представяне на информацията във вид на еднородна среда, включваща в себе си текст, графика, звук, видео и интерактивност.


Слайд 8

Мултимедията дава възможност за комбиниране на възможностите на телевизията с мощта на персоналните компютри. Крайният резултат са приложения, които са:  • ефективни - може да се замени информацията за четене с информация, която може да се види и чуе, какъвто е един видео клип;  • преки - може да се поднесе информацията като се използва най-добрата среда, например в приложение за обучение по чужд език може да се използват оригинални записи, за да се демонстрира произношение;


Слайд 9

Видове мултимедия Линейна мултимедия (сценарий) - последователно, по определен ред се представят елементите на мултимедията. Потребителят може пасивно да участва в тяхното представяне.  Нелинейна (интерактивна) мултимедия - потребителят има възможност за избор и управление елементите на мултимедията Хипермедия - структурно свързани мултимедийни елементи, които потребителят може последователно да избира.  Технология за представяне на всякакъв вид информация във вид на относително малки блокове, асоциативно свързани един с друг.     Обектно ориентирана мултимедия -  мултимедийният материал се представя във вид на обекти, чрез комбинация на които се формират сцени, доставяни на потребителите.


Слайд 10

Виртуални библиотеки Представляват сбирки от информационни ресурси на Интернет, които са разкрити, подбрани, описани, оценени и организирани тематично. При тях търсенето се осъществява чрез система от йерархично подредени тематични списъци. От тези списъци избираме от най – общото към по – конкретното, докато стигнем до темата, която ни интересува


Слайд 11

Предимства на виртуалните библиотеки Сравнително малкия информационен шум; Подбрани са най – добрите ресурси; Дава се описание, а понякога и оценка на ресурсите; Често обхванатите теми са развити в голяма дълбочина. Недостатъците им произтичат от обстоятелството, че се поддържат хора; Сравнително малък обхват по тематика и брой ресурси; Качество и дълбочина на обхващане може силно да варират за различните теми; Сравнително бавна актуализация;


Слайд 12

IP телефония (VoIP) IP телефония, или VoIP най – общо представлява предаването на разговор на разстояние по компютърна мрежа, с използване на IP – протокола. Компютърната мрежа, по която се осъществява връзката, най – често е Интернет, но може да бъде локална мрежа, интернет или екстранет, реализирани по произволна технология и др.


Слайд 13

Типове връзки Разговори компютър – компютър: исторически това е първата форма на VoIP. При нея и двете страни са свързани в IP мрежа и използват своите компютри, за да разговарят. Разговори компютър – компютър: разговорите са безплатни, но естествено при наличието на мрежа. Тъй като почти всички фирми, а и голямата част от обикновените потребители, разполагат с Интернет връзка, на практика те могат да използват подобни разговори Разговори телефон – телефон по компютърна мрежа: Ако и двете страни в разговора не използват или не желаят да използват компютър и софтуерен телефон, те могат да се свържат помежду си по обикновените телефонни линии, но въпреки това да преминат през компютърна мрежа.


×

HTML:

Ссылка: