'

Экспертиза проекта Закона Республики Беларусь

If you like this presentation – show it...

Slide 0

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Экспертиза проекта Закона Республики Беларусь “Аб доступе да інфармацыі аб дзейнасці дзяржаўных органаў” Подготовили Студенты 3 курса 1, 3,4 групп Очной формы обучения Специальности «правоведение» Бахорина С.Э. Бородавко В.А Восканян С.И. Ситница О.Г. Шилко В.В. Шитковский К.Р. Минск, 2011


Slide 1

Целесообразность принятия проекта Закона; Обоснованность выбора формы проекта акта; Соответствие проекта Закона Конституции Республики Беларусь; Соответствие проекта Закона действующему законодательству; Лингвистическая экспертиза; Наличие норм, применение которых может повлечь нарушение прав и свобод граждан.


Slide 2

Целесообразность принятия проекта Закона


Slide 3


Slide 4


Slide 5


Slide 6

Принятие данного законопроекта, на наш взгляд, является нецелесообразным, поскольку основы регулирования отношений в области информации заложены в Законе «Об информации, информатизации и защите информации», а также развиты в некоторых указах Президента Республики Беларусь и постановлениях Совета Министров Республики Беларусь.


Slide 7

Обоснованность выбора формы проекта акта Ст. 34 Конституции Республики Беларусь закрепляет право граждан на получение полной достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов Ч. 2 ст. 97 Конституции Республики Беларусь: Парламент Республики Беларусь наделен полномочиями по закреплению основного содержания и принципов осуществления прав, свобод граждан. Форма проекта акта – ЗАКОН.


Slide 8

Проект Закона Республики Беларусь «Аб доступе да інфармацыі аб дзейнасці дзяржаўных органаў» не содержит положений, противоречащих Конституции Республики Беларусь. Общие правила, установленные нормами Конституции с целью регулирования данного вида общественных отношений, развиваются в нормах рассматриваемого проекта.


Slide 9

Некоторые положения Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» воспроизводятся в проекте Закона Республики Беларусь «Аб доступе да інфармацыі аб дзейнасці дзяржаўных органаў», иные положения находят свое развитие в вышеуказанном проекте. В частности, это положения статьи 5 проекта, касающиеся информации, доступ к которой не может быть ограничен, и информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено; главы 2, подробно регулирующие способы обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов.


Slide 10

Лігнвістычная экспертыза


Slide 11

Ч.2 п.3 арт.8: “Інфармацыя аб выніках работы вызначаных у частцы першай гэтага пункта дзяржаўных органаў павінна адлюстроўваць дынаміку змяненняў у сацыяльнай, палітычнай, эканамічнай, культурнай сферах, якія адбыліся за справаздачны перыяд”. 1.


Slide 12

“Інфармацыя аб выніках работы дзяржаўных органаў, вызначаных у частцы першай гэтага пункта, павінна адлюстроўваць дынаміку змяненняў у сацыяльнай, палітычнай, эканамічнай, культурнай сферах, якія адбыліся за справаздачны перыяд”. Прапануем:


Slide 13

П.п.2.4 ч.2 арт.10: “2.4. аб таварах (работах, паслугах), якія вырабляюцца (якія выконваюцца, аказваюцца) дзяржаўнай арганізацыяй”. 2. «Якія» 2


Slide 14

“2.4. аб таварах (работах, паслугах), якія вырабляюцца (выконваюцца, аказваюцца) дзяржаўнай арганізацыяй”. Прапануем:


Slide 15

П.4 арт. 12: “4. З мэтай забеспячэння доступу да пасяджэнняў калегіяльных дзяржаўных органаў у дзяржаўным органе вядзецца запіс жадаючых прысутнічаць на адпаведным пасяджэнні”. 2.


Slide 16

“4. У дзяржаўным органе з мэтай забеспячэння доступу да пасяджэнняў калегіяльных дзяржаўных органаў вядзецца запіс жадаючых прысутнічаць на адпаведным пасяджэнні”. Прапануем:


Slide 17

Словы, напісанне якіх не адпавядае правілам беларускай арфаграфіі: у пункце 1 артыкула 11 – слова “ справоў”; у пункце 5 артыкула 17 – слова “прадстаўлене”. 3.


Slide 18

Пункт 1 артыкула 11: “1. Акрамя інфармацыі, названай у пункце 2 артыкула 10 гэтага Закона, на інтэрнэт-сайтах судоў павінна быць размешчана інфармацыя, звязаная з разглядам спраў у судзе, у прыватнасці”; Пункт 5 артыкула 17: “5. Дзяржаўныя органы маюць права вызваляць ад платы за прадстаўленне інфармацыі інвалідаў, пенсіянераў, ветэранаў і іншых грамадзян, якія адносяцца да малазабяспечаных катэгорый насельніцтва”. Прапануем:


Slide 19

У абзацы 7 пункта 1 артыкула 11 ужыты словы, якія с пераводам на рускую мову губляюць свой сэнс: “якія бяруць удзел у справе”. Таму неабходна пабудаваць норму гэтага артыкула наступным чынам: “парадак азнаямлення з матэрыяламі справы асоб, якія прымаюць удзел у справе”. 4.


Slide 20

Пункт 3 артыкула 11 таксама пабудаваны няправільна, з парушэннем сэнсу нормы: “Замест выключаных персанальных даных выкарыстоўваюцца ініцыялы, псеўданімы або другія знакі, якія не дазваляюць ідэнтыфікаваць удзельнікаў судовага працэсу”


Slide 21

“Замест выключаных персанальных даных выкарыстоўваюцца ініцыялы, псеўданімы або іншыя знакі, якія не дазваляюць ідэнтыфікаваць удзельнікаў судовага працэсу”. Прапануем:


Slide 22

Отсутствие списка терминов, которые употребляются в проекте Закона «Службовая інфармацыя» - ? Часть 3 статьи 5 проекта Закона: 3. Да інфармацыі дзяржаўных органаў, распаўсюджванне і (або) прадстаўленне якой абмежавана, адносіцца: службовая інфармацыя абмежаванага распаўсюджвання


Slide 23

Ст. 5 проекта Закона: Доступ да інфармацыі, распаўсюджванне і (або) прадстаўленне інфармацыі дзяржаўных органаў могуць быць абмежаваны заканадаўчымі актамі толькі ў інтарэсах нацыянальнай бяспекі, грамадскага парадку, абароны маральнасці, здароўя насельніцтва, правоў і свабод другіх асоб, а таксама ў мэтах абароны гонару, годнасці, асабістага і сямейнага жыцця грамадзян і поўнага ажыццяўлення імі сваіх правоў Ч. 2 СТ. 6 проекта Закона: Рашэнне аб аднясенні інфармацыі дзяржаўных органаў да службовай інфармацыі абмежаванага распаўсюджвання прымаецца кіраўніком дзяржаўнага органа. Пад службовай інфармацыяй абмежаванага распаўсюджвання разумеюцца звесткі, распаўсюджванне якіх можа прынесці шкоду інтарэсам грамадства або дзяржавы, перашкодзіць выкананню дзяржаўнымі органамі ўскладзеных на іх задач і якія не аднесены да дзяржаўных сакрэтаў.


Slide 24

Руководитель государственного органа Информация может быть отнесена к служебной информации ограниченного распространения на срок не более 5 лет. Может продлить срок отнесения информации к служебной информации ограниченного распространения, но не более чем на 5 лет. Сколько раз срок может быть продлен?


Slide 25

Выводы: Принятие законопроекта является нецелесообразным. Проект Закона соответствует Конституции и действующему законодательству; Законопроект содержит лингвистические ошибки; В законопроекте выявлены положения, которые могут способствовать нарушению законных прав и свобод граждан.


Slide 26

Спасибо за внимание!


×

HTML:

Ссылка: