'

Изучување на Елипса и хипербола, криви од втор ред користејќи Геогебра 4

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Изучување на Елипса и хипербола, криви од втор ред користејќи Геогебра 4 Zoran Trifunov, MS  Linda Fahlberg, Stojanovska, PhD University St. Clement of Ohrid, Bitola, R. Macedonia М-р Зоран Трифунов, Проф. д-р Линда Стојановска, Универзитет Св. Климент Охридски, Битола, Р. Македонија CIIT 2011 8 Conference for Informatics and Information Technology w March 16-18, 2011, Bitola, Macedonia. The Study of Ellipses and  Hyperbolas as Second Order  Curves Using GeoGebra 4


Слайд 1

1. Елипса Kаноничен вид равенка на елипса. 2


Слайд 2

1. Елипса а) Пример на каноничен вид равенка на елипса 3


Слайд 3

1. Елипса б) Цртање на кривата, со помош на динамичка точка. Изразување y преку x. Во прозорецот за внес се запишува: десктоп 4


Слайд 4

1. Елипса в) Дефиницијата за конструкција на елипса. 5


Слайд 5

1. Елипса г) M=(a*cos(d*?/180), b*sin(d*?/180)) 6


Слайд 6

1. Елипса Видео 7


Слайд 7

2. Хипербола Каноничен вид равенка на хипербола. 8


Слайд 8

2. Хипербола а) Пример на каноничен вид равенка на хипербола 9


Слайд 9

2. Хипербола б) Цртање на кривата, со помош на динамичка точка. Изразување y преку x. Во прозорецот за внес се запишува: 10


Слайд 10

2. Хипербола в) Дефиницијата за конструкција на хипербола. 11


Слайд 11

2. Хипербола г) Кружници: c(A, t-?t) и c'(B,t). 12


Слайд 12

2. Хипербола Видео Вебинар: http://geogebramkd.wikispaces.com/ГеогебраМКД+-+4+-+Елипса 13


Слайд 13

Благодарам 14


×

HTML:

Ссылка: