'

Што е Е-Отпад?

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Што е Е-Отпад? Елена Игнатова Фондација Метаморфозис


Слайд 1

Отпад е! www.metamorphosis.org.mk


Слайд 2

Што е проблемот? Лош дизајн и агресивен маркетинг од компаниите кои произведуваат електронски и електрични уреди Електронските и електрични уреди содржат многу токсични супстанци, што го прави е-отпадот токсичен Електронските и електрични уреди содржат многу скапоцени и ретки материјали Поголемиот дел од е-отпадот е раководен несоодветно, со што заедниците и животната средна се жртва на токсичниот и лош дизајн www.metamorphosis.org.mk


Слайд 3

Како да се справите? Купувајте помалку Донирајте Вратете ги на производителот или рециклирајте www.metamorphosis.org.mk


Слайд 4

Балканска мрежа за застапување при управување со е-отпад www.metamorphosis.org.mk


Слайд 5

Двегодишен проект инициран и воден од Фондацијата Метаморфозис и кофинансиран од Европската Унија Очекуваните резултати од проектот опфаќаат зајакната соработка на сите заинтересирани страни распространување на добрите практики за управување со е-отпад со примена на стандардите и искуствата од ЕУ, подобрена јавна свест и информираност за управувањето со е-отпад и изградени капацитети на НВО за лобирање и застапување при управување со е-отпад. www.metamorphosis.org.mk


Слайд 6

Партнери Metamorphosis Foundation (MK) ComputerAid International (UK) ZaMirNet (HR) Protecta (RS) Bozic & sons. (assoc.) BlueLink Foundation (BG)


Слайд 7

Национална мрежа „4х4х4 Балкански Мостови Скопје (Скопје) Вила Зора (Велес) Виножито (Штип) Гоу Грин (Скопје Гринер (Скопје Глобал (Битола) ЕкоНет (Скопје) Еко-свест (Скопје) Извор (Кратово) Планетум (Струмица Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој - ЦеПроСАРД  (Скопје) Центар за одржлив развој на заедницата Дебар (Дебар) www.metamorphosis.org.mk


Слайд 8

Колку е-отпад има? www.metamorphosis.org.mk


Слайд 9

ИКТ опрема во домаќинствата www.metamorphosis.org.mk


Слайд 10

Уреди кои не се во употреба, но се уште во домаќинствата www.metamorphosis.org.mk


Слайд 11

Отфрлени уреди www.metamorphosis.org.mk


Слайд 12

Нацрт Закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема www.metamorphosis.org.mk


Слайд 13

Десет категории на производи големи домашни апарати; мали домашни апарати; опрема за ИТ и телекомуникација; опрема за забавна електроника; опрема за осветлување; електричен и електронски алат (освен големи неподвижнииндустриски орудија); играчки, опрема за слободно време и спорт; медицински апарати (освен апарати кои можат да предизвикаат радијација или инфекција); инструменти за пратење и надзор и автомати. www.metamorphosis.org.mk


Слайд 14

Обврзници/производители произведува и продава опрема под своја трговска марка, препродава, под своја трговска марка, опрема произведена од страна на друг производител, со тоа што препродавачот не се смета за производител ако марката на изворниот производителот е наведена на опремата, или поради вршење на својата дејност увезува опрема заради пуштање на пазар во Република Македонија или извезува опрема надвор од неа. Ако опремата не е произведена во Република Македонија, тогаш за производител ќе се смета неговиот застапник во Република Македонија. Како производител ќе се смета и правно или физичко кој како краен корисник заради свои потреби увезол опрема без посредник; www.metamorphosis.org.mk


Слайд 15

Јавни дебати Нацрт верзија на: www.moepp.gov.mk Јавни дебати: Штип: 25 мај, 12 часот, Општина Скопје: 30 мај, 12 часот, Стопанска комора Охрид: 9 јуни, 13 часот, Општина Дел од проектот „Зајакнување на граѓанското учество во законодавниот процес“ на Националниот демократски институт (НДИ). www.metamorphosis.org.mk


Слайд 16

Поддржете не! Веб-сајт: www.e-otpad.mk Профили на социјални медиуми: Facebook: http://fb.me/bewman Twitter: http://twitter.com/bewman_eu Flickr: http://www.flickr.com/photos/bewman LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/ balkan-e-waste-management-advocacy-network YouTube: http://www.youtube.com/user/bewmaneu


Слайд 17

Ви благодарам Elena Ignatova elena@metamorphosis.org.mk twitter.com/ieli


×

HTML:

Ссылка: