'

“ИНОВАТИВНА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

“ИНОВАТИВНА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” ISEDE-NET


Слайд 1

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ Партньори История на проекта Цели на проекта Заинтересовани страни Дейности по проекта Очаквани резултати


Слайд 2

УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА: Партньори: Провинция Бреша, Италия Фондация Каритас, Милано Община Венеция, Италия Асоциация за управление на отпадъците, Грац, Австрия Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения, Варна , България БАРДА - България EOMMEX Атина, Гърция (Нац. Агенция за МСП) SAVARIA Рехаб, Унгария – Заетост за хора в неравностойно положение IER Институт за Икономически изследвания, Словения Асоциирани партньори: EMINS – Белград, Сърбия NES – Бюра по труда, Сърбия AEDIF – IVANO-FRANKIVS, Украйна


Слайд 3

ИСТОРИЯ Концепцията за isede-net възниква през 2007 г. по време на конференция, посветена на социалното предприемачество и е естествено продължение на предходни проучвания в периода 2000 - 2006 г. Така очакваните в настоящия проект резултати надграждат постигнатото до този момент. Разработването на проекта и планираните дейности съвпадат с началото на започналата финансова дестабилизация – период, в който от реалната икономика, основана на иновации, се очаква да играе важна роля за преодоляване на настъпилата икономическа криза.


Слайд 4

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Обща цел: Да се окаже подкрепа за развитието на социалното предприемачество в държавите от Югоизточна Европа, допринасяйки за социално и икономическо сближаване. Конкретни цели: Да се идентифицират основните фактори и движещи сили за развитие на социалното предприемачество; 2. Да се изгради междунационална мрежа от социални предприятия, да се мобилизират и окаже съдействие за участието им в социалната мрежа isede-net;


Слайд 5

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 3. Осъществяване на пилотни иновативни дейности – финансови услуги, услуги в подкрепа на бизнеса, развитие на пазара; 4. Подкрепа за иновации и създаване на нови социални предприятия; 5. Създаване на междунационална мрежа от публични и частни парньорски институции, отдадени на развитието на сектора; 6. Предоставяне на възможности за социално включване на групи в неравностойно положение.


Слайд 6

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ Целева група: Социални предприятия, съществуващи под различна форма в страните от Югоизточна Европа: Търговски дружества, най-често малки и средни предприятия (МСП); Кооперации; Обособени “звена” в неправителствени организации, функциониращи като социални предприятия; Други форми на социално предприемачество Ефект от проекта: постигане на информираност и стимулиране активното им развитие


Слайд 7

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ Преки заинтересовани страни: организации и институции, работещи за формиране на местни, регионални и национални политики в сферата на социалното предприемачество. Ефект от проекта: постигане на информираност и капитализиране на резултатите от него в областта на законодателството и утвърждаване на нови форми на подкрепа на социалното предприемачество


Слайд 8

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ Други заинтересовани страни: Финансови институции, агенции за развитие и бизнес центрове за подкрепа на МСП Широката общественост и медиите Ефект от проекта: Информираност за използваните в другите страни от ЕС иновативни инструменти за подкрепа на социалното предприемачество. Развитие на съществуващите финансови инструменти и бизнес услуги и запознаване с политиките на Европейския съюз за насърчаване развитието на социалните предприятия


Слайд 9

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 1. Изследване състоянието на социалното предприемачество - дълбочинен анализ на националните сектори на социалното предприемачество за установяване на: Форми на социалното предприемачество Степен на развитие Силни и слаби страни на сектора и потенциал за растеж Правна рамка Финансови условия Структури, подкрепящи социалното предприемачество


Слайд 10

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 2. Разширено финално изследване на базата на изготвените национални доклади, сравнителен анализ, идентифициране на значими проблеми, за които да бъдат търсени ефективни решения в последващите дейности по проекта 3. Създаване на isede-net портал: Създаване и управление на web 2.0 социална мрежа с потребители СП от страните – участнички в проекта; Равнопоставено общуване, участие в междунационални мрежи; Предоставяне на възможност за учене и обмен на опит; Представяне на СП на международни пазари и др.


Слайд 11

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 4. Разработване на иновативен финансов инструмент На базата на резултатите от изследване на социалното предприемачество и използваните в различните страни инструменти за финансиране на предприятията от сектора, ще бъде експериментирана приложимостта на иновативни финансови системи, допълващи съществуващите.


Слайд 12

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 5. Развитие на услуги в подкрепа на бизнеса Предоставяне на информация и обучителни материали, успоредно с он-лайн обучения чрез isede-net портала. 6. Проучване на пазарни ниши за навлизане на социалното предприемачество Изследване нови бизнес модели и сфери, характеризиращи се с високо ниво на иновативност, подходящи и достъпни за развитие на социалното предприемачество.


Слайд 13

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Идентифициране и обмен на добри практики, свързани с условия и дейности, стимулиращи социалното предприемачество. 2. Създаване на постоянна междунационална мрежа от публично-частни партньорства, ангажирани с развитието на сектора.


Слайд 14

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Изградена постоянна многонационална мрежа от социални предприятия с повишени бизнес възможности и подобрен път към пазари Реализиране на пилотни дейности за развитие на сектора социално предприемачество Повишена чуствителност сред заинтересованите страни относно изискванията за развитие на социално предприемачество.


Слайд 15

Българска асоциация на агенции за регионално развитие и бизнес центрове Благодаря за вниманието! http://www.barda.bg ул.Триадица № 6 ет.4, афис 401 София 1000 Tel./fax: (+359 2) 980 97 03 e-mail office@barda.bg


×

HTML:

Ссылка: