'

Уважаеми работодатели,

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Уважаеми работодатели, www.az.government.bg ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ще бъде рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на ЕС и националния бюджет в рамките на програмния период 2007-2013 г.


Слайд 1

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Стратегическа цел на оперативната програма: Да се подобри качеството на живот на хората в България чрез - подобряване на човешкия капитал - постигане на високи нива на заетост - повишаване на производителността - достъп до качествено образование и учене през целия живот - засилване на социалното включване


Слайд 2

За постигане на непосредствените цели на програмата заложени в отделните приоритетни оси са определени Междинни звена. Едно от тези звена е Агенция по заетостта, на която е възложена реализацията на следните приоритетни оси: Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването; 2. Повишаване производителността и адаптивността на заетите. АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”


Слайд 3

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Агенция по заетостта като Междинно звено разполага с повече от 900 000 000 лева за реализиране на мерки насочени към заети и безработни! Тези пари са за вас, за българските граждани, за предприятията, за социално-икономическите патньори. Нека намерим законосъбразен и разумен начин да ги използваме, за да подпомогнем развитието на икономиката в Република България и да бъдем сочени като ПОЛОЖИТЕЛЕН пример сред страните членки на Европейския съюз.


Слайд 4

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Нови операции на Оперативната програма, Приоритетни оси 1 и 2:


Слайд 5

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Операция АЗ МОГА По тази процедура със средства от Европейски социален фонд, заети лица по трудов договор могат да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови умения. Те ще бъдат обучени в извънработно време. Надяваме се по този начин да се повиши пригодността за заетост на служителите и работниците, което да подпомогне работните процеси във фирмата.


Слайд 6

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Операция АЗ МОГА Кой може да се включи в програмата: Заети лица, които желаят да намерят най-подходящия курс за придобиване на нови умения, квалификация или преквалификация.


Слайд 7

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Операция АЗ МОГА Какво получавате: Участвайки в настоящата операция, заетите работници ще могат да постигнат повече професионални успехи, усъвършенствайки знанията и уменията си. Те могат да се обучат в един от центровете посочени в отделен списък на електронната страница на Агенция по заетостта. При стартиране на обучението лицата ще получат ваучер за обучение в зависимост от посоченото в заявлението желание.


Слайд 8

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Операция АЗ МОГА Как се кандидатства: Заявлението за кандидатстване може да се изтегли от интернет страницата на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg Агенцията по заетостта е администратор на лични данни и те няма да бъдат използвани по никакъв начин за други цели.


Слайд 9

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Операция АЗ МОГА В частта за професионална квалификация, заетите лица може да участват в обучение за: - придобиване на I-ва - придобиване на II-ра - придобиване на III-та квалификационна степен; - част от професия;


Слайд 10

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Операция АЗ МОГА В частта за ключови компетентности желаещите могат да се включат в обучение за: - Общуване на роден език - Общуване на чужди езици - Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите - Дигитална компетентност - Инициативност и предприемачество


Слайд 11

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Операция АЗ МОГА Кога се кандидатства: Заявленията могат да се подават в Дирекция „Бюро по труда” по местоживеене. Подадените заявления се завеждат в регистър и подлежат на оценка. Първата оценка на подалите заявления се извърши след 25 август 2009г. Одобрените лица ще получат своите ваучери в началото на месец ноември.


Слайд 12

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Операция АЗ МОГА РАБОТОДАТЕЛЯТ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ: - Лицето е назначено на трудов договор и за какъв период - Че е съгласен лицето да посещава избрано от него обучение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.11 “AЗ МОГА” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” в извънработно време.


Слайд 13

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Втората процедура подпомага работодателите, засегнати от световната финансова и икономическа криза, при което се е наложило преминаването на непълно работно време, да преодолеят затрудненията. Дава се възможност на работниците и служителите, работещи при намалено работно време да придобият квалификация. За тази цел се заплаща обучението им и се предоставя стипендия до 5 месеца. Операция АДАПТИВНОСТ


Слайд 14

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Операция АДАПТИВНОСТ Кой може да се включи в програмата: Заети лица, които желаят да намерят най-подходящия курс за придобиване на нови умения, квалификация или преквалификация при работодатели със затруднения, причинени от световната икономическа и финансова криза.


Слайд 15

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Операция АДАПТИВНОСТ Какво получавате: Участвайки в настоящата операция, вашите работници ще могат да постигнет повече професионални успехи, усъвършенствайки знанията и уменията си.Могат да се обучат в един от центровете посочени в отделен списък на електронната страница на Агенция по заетостта по техен избор. При стартиране на обучението ще получат ваучер за обучение в зависимост от посоченото в Заявлението желание. Стипендия на присъствен ден за срока на обучение.


Слайд 16

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Операция АДАПТИВНОСТ Как се кандидатства: Заявлението за кандидатстване може да се изтегли от интернет страницата на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg Агенцията по заетостта е администратор на лични данни и тези данни няма да бъдат използвани по никакъв начин за други цели.


Слайд 17

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Операция АДАПТИВНОСТ В частта за професионална квалификация може да се участва в обучение за: - придобиване на I-ва - придобиване на II-ра - придобиване на III-та квалификационна степен; - част от професия;


Слайд 18

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Операция АДАПТИВНОСТ Кога се кандидатства: Заявленията и придружаващите документи може да се подават в Дирекция „Бюро по труда” по местоживеене. Подадените заявления се завеждат в регистър и подлежат на оценка. Първата оценка на подалите заявления ще се извърши след 25 август 2009г. Одобрените лица ще получат своите ваучери в началото на месец ноември.


Слайд 19

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Операция АДАПТИВНОСТ РАБОТОДАТЕЛЯТ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ: е съгласен да бъдат включени в обучение N бр. наети лица в представляваното от него предприятие за придобиване и/или повишаване на квалификацията по специалността/тите в избран/ите от тях Център/ове за професионално обучение - фирматa няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и/или задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите; - не е обявена в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация; - няма наложени санкции или глоби по чл. 415, ал. 2 от Кодекса на труда в последните 6 месеца преди кандидатстването на работниците и служителите ни; - не са извършвани масови съкращения след 1 юли 2008 г. - е установено непълно работно време съгласно изискванията на Кодекса на труда за периода от –до . за работниците, чиито заявления прилагам.


Слайд 20

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Операция АДАПТИВНОСТ Не могат да бъдат включвани работници и служители: подпомагани по реда на ПМС№44/19.02.2009г. - са били обучавани по друг проект, финансиран чрез средства от Европейския съюз (ОП РЧР, Програма ФАР и други) или по проекти/мерки финансирани от държавния бюджет.


Слайд 21

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Операция АДАПТИВНОСТ При одобрение за обучение на работниците и сключване на договори се представят документи доказващи посочените по-горе обстоятелства.


Слайд 22

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Тази операция дава възможност на служителите и работниците, които ползват отпуск за отглеждане на дете, отново да се върнат на работното си място. Осигурява се квалифицирано лице, което да се грижи за детето. Операция ОТНОВО НА РАБОТА


Слайд 23

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Операция ОТНОВО НА РАБОТА Кой може да се включи в програмата: Родители на малки деца от 1 до 3-годишна възраст ако - двамата родители са заети по трудово правоотношение към датата на подаване на заявлението; - единият от родителите ползва отпуск по майчинство по чл.164, ал.1 от Кодекса на труда; - лица, които не са включени в Националната програма „В подкрепа на майчинството”; - децата не са записани в детска ясла


Слайд 24

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Операция ОТНОВО НА РАБОТА Кой може да се включи в програмата: Безработни лица Приоритетно ще бъдат разглеждани заявления от следните групи лица: - лица в предпенсионна възраст, които имат нужда от трудов и осигурителен стаж за придобиване на право на пенсия; - безработни лица с образование и квалификация в сферата на здравеопазването, образованието и социалните дейности.


Слайд 25

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Операция ОТНОВО НА РАБОТА Какво получавате: Избраните чрез подбор от страна на родителите безработни, регистрирани в бюрото по труда ще преминат: - обучение по предварително одобрена от Агенцията за социално подпомагане програма за обучение на възрастни за полагане на грижи за деца от 1 до 3-годишна възраст. - ще се получава заплата и всички осигуровки върху нея за периода на гледане на детето.


Слайд 26

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Операция ОТНОВО НА РАБОТА Как се кандидатства: Заявленията за кандидатстване могат да се изтеглят от интернет страницата на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg Агенцията по заетостта е администратор на лични данни и тези данни няма да бъдат използвани по никакъв начин за други цели.


Слайд 27

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Операция АЗ МОГА Операция АДАПТИВНОСТ Операция ОТНОВО НА РАБОТА Операция ОТНОВО НА РАБОТА Всички подадени заявления ще бъдат разглеждани и класирани, но приоритетно ще бъдат разглеждани заявления от следните групи лица: - самотни родители; - многодетни семейства; - родители на деца с увреждания; - семейства, в които един или и двамата от родителите са с увреждания; - семейства, в които месечният доход на родителите не надвишава размера на две средни работни заплати.


Слайд 28

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА www.az.government.bg ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО !


×

HTML:

Ссылка: