'

Навики за користење на електронските медиуми кај децата на предучилишна возраст во Скопскиот регион

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Навики за користење на електронските медиуми кај децата на предучилишна возраст во Скопскиот регион


Слайд 1

МЕТОДОЛОГИЈА Емпириско и квантитативно Анкетирање на 212 родители кои имаат деца на возраст од 2 до 6 години Нерепрезентативен, намерен примерок 4 општини во Скопскиот регион: Аеродром Карпош Чаир Сопиште


Слайд 2

Медиумско опкружување


Слайд 3

Изложеност на електронските медиуми


Слайд 4

Колку често се во друштво на електронските медиуми?


Слайд 5

Колку време поминуваат со ел. медиуми во текот на еден ден?


Слайд 6

Разлики во однос на возраста


Слайд 7

Телевизија Почесто и подолго гледаат: - машки деца - врв на 5 години - деца на вработени родители - деца на повозрасни родители (над 41 година)


Слайд 8

Видео/ ДВД Почесто и подолго гледаат: - машки деца - почесто на 3, подолго на 5 години - деца на родители со повисоко образование


Слайд 9

Видео/ компјутерски игри Почесто и подолго играат: - машки - деца од 5 до 6 години - деца на вработени родители - деца на повозрасни родители - деца на родители со пониско образование


Слайд 10

Профил на голем корисник Секојдневно, во просек со медиумите 3 часа и 40 мин Машко дете на возраст меѓу 5 и 6 години Живее во градска средина (Аеродром) Оди во градинка Вработени родители со високо образование на возраст од 31 до 40 г. Просечни приходи ТВ вклучен за време на јадење, се користи како бебиситер, често гледа ТВ пред да заспие, најчесто во својата соба Не е вклучено во организирани активности


Слайд 11

Вклученост на ТВ Во работен ден околу 8 часа, за викенд 10.5 часа


Слайд 12

Каде и со кого се користат електронските медиуми?


Слайд 13

ЗАКЛУЧОЦИ Длабоко навлезени во светот на електронските медиуми Различни преференци за користење на електронските медиуми во зависност од возраста и полот Приватизација на пристапот до медиумите Навиките стекнати на мала возраст продолжуваат и во текот на животот Потребен е баланс меѓу времето поминато со електронските медиуми и другите активности


×

HTML:

Ссылка: