'

ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО


Слайд 1

ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО Односите со јавноста темелно, детално и долгорочно се планираат, а не се импровизираат!


Слайд 2

ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО Планирањето е едноставно! Поделете го проблемот на помали, совладливи делови!


Слайд 3

ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО Четири основни фази: Истражување - дознајте што повеќе за моментната состојба, приоритетите, претходните искуства, околината... Планирање - кој ви е значаен (јавности), која порака ја испраќате, како, што очекувате.... Реализација - спроведување ма комуникацискиот план и систематско следење на резултатите Оценување / евалуација - анализа на резултатите и успешноста на применетата методологија


Слайд 4

ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО Истражување - дознајте што е можно повеќе за опкружувањето, но и за состојбите внатре во општината


Слайд 5

ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО Истражување Каква е моменталната слика на граѓаните за КОЗ? Колкава е популарноста на Комисијата? Што мисли јавноста за односите меѓу Комисијата и општинскиот совет? На какви влијанија се подложни целните јавности? Кои се навиките на граѓаните? Дали темата за која комуницираме е приоритет за општината и за граѓаните?


Слайд 6

ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО Истражување Со какви комуникациски средства располагаме? Дали протекот на информации меѓу Комисијата и советот на општината се одвива непречено? Дали имаме доволно човечки ресурси и финансиски средства? Каква е соработката со медиумската сцена во општината?


Слайд 7

ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО


Слайд 8

ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО


Слайд 9

Планирање - прецизно се дефинираат и се одбираат сите елементи на комуникацијата ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО


Слайд 10

Планирање Зошто комуницираме и што сакаме да постигнеме? »» Кои се нашите комуникациски цели? Со кого ќе комуницираме? »» Кои се нашите целни јавности? Што сакаме да кажеме? »» Кои се пораките што сакаме да ги пренесеме? Како ќе го кажеме тоа? »» Кои методи и алатки ќе ги употребиме за да стигне пораката до јавностите? ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО


Слайд 11

Планирање Кога ќе комуницираме? »» Со каква динамика и во која временска рамка ќе им се обраќаме на јавностите? Како ќе дознаеме дали одлуките се правилни? »» Како ќе ја оцениме својата работа? Со колкави финансиски средства располагаме? »» Буџет. ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО


Слайд 12

Реализација - спроведување на комуникацискиот план и систематското следење на исполнување на чекорите и резултатите ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО


Слайд 13

Реализација ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО


Слайд 14

Оценување - Кога го анализирате сработеното, треба непристрасно да ги оцените одбраната форма и начин на комуникација, успешноста на реализацијата на процесот, постигнатите резултати и влијанието врз целните јавности. ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО


Слайд 15

ОСНОВИ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА КОМУНИЦИРАЊЕТО Оценување


×

HTML:

Ссылка: