'

Управление на знанието

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Управление на знанието Практически аспекти


Слайд 1

Съдържание DIKW Пазар Цикъл Активи Инструменти Системно управление на знанието


Слайд 2


Слайд 3

DIKW Данни Информация Знание Мъдрост


Слайд 4

DIKW - ЗНАНИЕ Знанието е „информация, която води до действия“. Знанието е променлива смесица от оформения опит, ценности, контекстуална информация и експертна интуиция, които осигуряват рамка за оценка и изразяване на нови събития и факти. Произхожда и остава в съзнанието на хората. В организациите остава не само записано в документи и хранилища, но и се вгражда в организационни навици, процеси, практики и норми. (Дейвънпорт и Прусак, 2002)


Слайд 5

DIKW - ЗНАНИЕ Явно и скрито Характеристики: Субективност Трансферуемост Вграденост Самостоятелно прилагане Краткотрайност Спонтанност


Слайд 6

Защо трябва да се управлява знанието в организацията?


Слайд 7

Неосъзнаване на знанието Удовлетворяващо знание Бързо приложение и разпространяване Загуба на скрито знание Укриване на знание Организационно забравяне Технологично предимство Жизнен цикъл на продукт и процес Функционално сближаване Продуктово сближаване Временни структури Дерегулация и глобализация Скъпи, повторяеми грешки и преоткриване на решения Проактивно поведение за търсене на възможности Отзивчивост Повишаваща се възвращаемост


Слайд 8


Слайд 9

Пазар Купувач Продавач Брокер


Слайд 10

Пазарни мотиватори Реципрочност Репутация Алтруизъм Доверие Валидация


Слайд 11

Пазарни патологии Непълнота на информацията Асиметричност на знанието Локалност на знанието Монопол върху знанието Изкуствен недостиг Пазарни бариери: Доверие и толерантност към грешки Статусна бариера Време, места за срещи и инфраструктура за трансфер Капацитет за усвояване на знанието


Слайд 12

Цикъл Генериране Кодификация Трансфер Усвояване


Слайд 13


Слайд 14

Активи Човешки капитал Ценности, норми, предположения Структурен капитал Процесен капитал Иновационен капитал Капитал на взаимоотношенията Клиентски капитал Капитал на доставчиците Партньорски капитал Конкурентен капитал


Слайд 15

Инструменти


Слайд 16

Системно управление на знанието Системно мислене Одит Внедряване Измерване Промяна


Слайд 17

Фактори за успех Култура, ориентирана към знанието Инфраструктура Подкрепа от висшия мениджмънт Връзка с добавената стойност Ориентация към процеси Ясна визия Мотиватори Структурата на знание Множеството канали


Слайд 18

Често срещани грешки Фокус върху технологията Фокус върху онлайн наръчници Знанието не се разпознава като знание Всички си управляват сами знанието Преценка по усещане Фокус върху достъпа Игнориране на йерархичния модел


Слайд 19

Измерване Бенчмаркинг Quality function deployment / Къща на качеството Балансирана карта от показатели


Слайд 20

Укриване на знанието Причини: Моето знание е моя собственост Организационния климат Междуличностни причини Неудовлетвореност на служителя Реципрочност Неувереност в собствените възможности Несигурност Нисък приоритет на управлението на знанието


Слайд 21

Промяна в организационната култура Tips: Промотирайте реципрочност Бъдете последователни Постигнете обвързаност Получете социално одобрение Власт Авторитет Харесване


Слайд 22

Въпроси


Слайд 23

Контакт Данаил Кънчев mob.: +359888874678 email: danail@kanchev.info


×

HTML:

Ссылка: