'

Лекц 12-13 ?г?гдлийн агуулах

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

1 Лекц 12-13 ?г?гдлийн агуулах Агуулга ?г?гдлийн агуулах зохион байгуулах зорилго ?г?гдлийн агуулахын тодорхойлолт ?г?гдлийн агуулах байгуулах ?г?гдлийн агуулахын б?тэц ?г?гдлийн агуулахын загвар ?г?гдлийн агуулахыг боловсруулах


Слайд 1

2 ?г?гдлийн агуулах ?г?гдлийн агуулах (?А) - Dataware house буюу ?г?гдлийн агуулах зохион байгуулах- Dataware housing гэдэг ойлголт орчин ?еийн ?СС-д ?рг?н нэвтэрч эхлэсэн ?г?гдлийн агуулах зохион байгуулах зорилго 1. Байгууллагад ямар ач холбогдолтой байх вэ? Байгууллагууд ?СС-ийг ?д?р тутмын ?йл ажиллагааг х?нг?вчл?х зорилгоор ихэвчлэн хэрэглэдэг б?ртгэлийг найдвартай, хурдан, хялбар х?тл?х б?ртгэлээс тооцоо, тайлан нэгтгэл богино хугацаанд гаргах ?д?р тутмын мэдээллийг б?ртгэж боловсруулах зорилготой ?С -г динамик ?С гэдэг


Слайд 2

3 ?г?гдлийн агуулах 1. ?г?гдлийн агуулах зохион байгуулах зорилго ?СС-ийг з?вх?н динамик ?С-тай ажиллах байдлаар нэвтр??лж хэрэглэснээр системээс х?ртэж болох ?р ашгийг б?рэн авч чадахг?й Хэрэв байгууллага нь ?С дахь мэдээллийг удаан хугацаагаар хадгалж т??нээс т?р?л б?рийн статистик нэгтгэл авч бодит статистик мэдээлэл дээр тулгуурлан бизнесийн т?л?вл?г??г гаргах ба бусад менежментийн ?йл ажиллагаагаа зохион байгуулж байвал бизнест сайн н?л?? ?з??лж байгууллагын ?р ашиг дээшилнэ


Слайд 3

4 2. ?А нь ПХ системийн хувьд ямар ??рэгтэй байх вэ? удаан жилийн т??хэн ?г?гдлийг хуримтлуулах ?г?гдлийг динамик ?С-аас салгаж хадгалах ?С ба ?А нь тус тусдаа зохион байгуулалттай сангууд хадгалсан ?г?гд?л дээр д?н шинжилгээ хийх боловсруулалтыг г?йцэтгэх шийдвэр гаргах (Decision Support System) ?г?гдлийн агуулах 1. ?г?гдлийн агуулах зохион байгуулах зорилго


Слайд 4

5 ?г?гдлийн агуулах 2. ?г?гдлийн агуулахын тодорхойлолт ?г?гдлийн агуулах (?А) нь байгууллагын тодорхой нэг эсвэл хэсэг асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах зорилгоор ?д?р тутмын ?С-аас гарган авдаг, удаан хугацаагаар хадгалагдах ?г?гдлийн цуглуулга юм В.Инмон хамгийн анх ?А гэдэг ойлголтыг гаргаж хэрэглэсэн Тэрээр ?А-ыг “Менежментийн шийдвэрийг гаргахад туслах тодорхой асуудалд тулгуурласан, багцалсан, тогтвортой, хугацаанаас ?л хамаарах ?г?гдлийн цуглуулга ” гэж тодорхойлсон


Слайд 5

6 ?г?гдлийн агуулах 2. ?г?гдлийн агуулахын тодорхойлолт Асуудалд тулгуурласан тодорхой асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардагдах ?г?гдлийг т?вл?р??лж хадгалах ?С-аас т?р?л б?рийн асуудалд чиглэсэн, бие даасан хэдэн ч агуулах байгуулж болно Багцалсан ?г?гдлийг ангилсан, нэгтгэсэн, дахин форматласан байдлаар хадгална Тогтвортой Олон жилээр хадгалсан т??хэн баримт болох онцгой ?г?гд?л учраас з?вх?н агуулахад ашиглана Хугацаанаас ?л хамаарах ?г?гдлийг цаг хугацаагаар нарийн хязгаарлахг?й хадгална


Слайд 6

7 ?г?гдлийн агуулах 3. ?г?гдлийн агуулах байгуулах ?г?гдлийн агуулах байгуулахын тулд ?С дахь ?г?гдлийг буруу ?г?гдл??с цэвэрлэх дахин форматлах багцлан нэгтгэх ?р д?нг байгууллагын статистик мэдээллийг олж авахад зориулан тусгай сан болгон хадгалах ?г?гдлийг агуулахад ямар хугацаатай хадгалахыг тодорхойлох ямар давтамжтай ?г?гд?л шинэчлэгдэж байхыг тодорхойлох ?г?гдл??дийн уялдааг тодорхойлох хадгалах байгууламжийн чадлыг шалгаж тодорхойлох


Слайд 7

8 ?г?гдлийн агуулах 3. ?г?гдлийн агуулах байгуулах


Слайд 8

9 ?г?гдлийн агуулах 4. ?г?гдлийн агуулахын б?тэц ?А-ын б?тэц уламжлалт ?д?р тутмын сангаас ялгаатай Олон хэмжээст матриц хэрэглэдэг Агуулахын б?тцийг хоёр ба т??нээс дээш хэмжээтэй хэд хэдэн матрицаар д?рслэн гаргадаг ?г?гдлийг хоёроос дээш элементээр ялган нэгтгэсэн ?ед куб эсвэл олон хэмжээст гиперкубыг хэрэглэдэг ?г?гдлийн агуулахад ?г?гдлийг ихэвчлэн цаг хугацаа салбар, нэгж бусад ангилал, дэд ангилал зэргээр нэгтгэдэг


Слайд 9

10 ?г?гдлийн агуулах 4. ?г?гдлийн агуулахын б?тэц Жишээ: Мэргэжил, оноор ?ГД?нг нэгтгэсэн 2 хэмжээст матриц ба т??ний 2 хэмжээст х?снэгт


Слайд 10

11 ?г?гдлийн агуулах 4. ?г?гдлийн агуулахын б?тэц Жишээ: Мэргэжил, он, хичээлээр ?ГД?нг нэгтгэсэн куб т??ний 2 хэмжээст х?снэгт


Слайд 11

12 ?г?гдлийн агуулах 4. ?г?гдлийн агуулахын б?тэц Нэгдсэн д?нг??дийг хадгалдаг ?С-д ?г?гдлийг анхдагч, эх хэлбэрээр нь хадгалах зарчмыг баримталдаг бол ?А-д эдгээр анхдагч ?г?гдл??дийг нэгтгэн боловсруулсны ?р д?нг хадгалдаг


Слайд 12

13 ?г?гдлийн агуулах 4. ?г?гдлийн агуулахын б?тэц Маш энгийн б?тэц зохион байгуулалттай ?С–ийн х?снэгт??д хоорондоо нарийн логик уялдаатай байдгаас боловсруулалт хийх ?ед олон холболт хийгддэг Харин ?А-д хуримтлуулсан их хэмжээний мэдээллийг хурдан боловсруулж шинжилгээ хийх шаардлага ?нд?р байдгаас б?тэц нь хялбар, энгийн байх нь чухал Иймээс агуулахын матрицийг ц??н элементтэй, ??р матрицаас дамжсан нарийн холбоосг?й зохион байгуулдаг Матриц б?р тодорхой утга агуулгатай нэгтгэлийг хадгалж шинжилгээ хийх хэрэгсэл р?? нэмэлт боловсруулалтг?йгээр уншигдах боломжтойгоор ??сдэг


Слайд 13

14 ?г?гдлийн агуулах 4. ?г?гдлийн агуулахын б?тэц Энгийн зохион байгуулалтын жишээ


Слайд 14

15 ?г?гдлийн агуулах 4. ?г?гдлийн агуулахын б?тэц ?г?гдлийн давхцлыг з?вш??рд?г Энгийн, логик уялдаа багатай зохион байгуулалттай байх шаардлага нь ?г?гдлийн давхцлыг з?вш??р?х?д х?ргэдэг


Слайд 15

16 ?г?гдлийн агуулах 4. ?г?гдлийн агуулахын б?тцийн ялгаа


Слайд 16

17 ?г?гдлийн агуулах 4. ?г?гдлийн агуулахын б?тцийн ялгаа (?ргэлжлэл)


Слайд 17

18 ?г?гдлийн агуулах 5. ?г?гдлийн агуулахын загвар ?А-д баримтын (fact table) хэмжээсийн (dimension table) нэгтгэл х?снэгт??д (aggregated table) гэсэн 3 т?рлийн х?снэгтийг агуулдаг


Слайд 18

19 ?г?гдлийн агуулах 5. ?г?гдлийн агуулахын загвар Баримтын х?снэгт ?А-ын гол х?снэгт ?С-аас татаж авсан баримттай мэдээллийг агуулдаг ?А нь ихэнхдээ ганц л баримтын х?снэгттэй байдаг Хоорондоо холбоог?й асуудлуудыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай гэж ?звэл 2 ба т??нээс дээш баримтын х?снэгтийг ??сгэж болдог Баримтын х?снэгт дэх кодуудыг хэмжээсийн х?снэгт??дэд хадгалдаг


Слайд 19

20 ?г?гдлийн агуулах 5. ?г?гдлийн агуулахын загвар Баримтын х?снэгтийн жишээ


Слайд 20

21 ?г?гдлийн агуулах 5. ?г?гдлийн агуулахын загвар Хэмжээсийн х?снэгт Хэмжээсийн (кодын тайлбар) бичлэг??дээс б?рддэг Хэмжээс нь мэдээллийн лавлагааны т?лх??рийг илэрхийлдэг хугацаа хэрэглэгчийн б?лэг байрлал (хаана хэрэглэх) байгууллагын б?тэц байгууллагын онцлог Баримтын х?снэгт нь хэмжээс??дээр нэгтгэгдэн задардаг


Слайд 21

22 ?г?гдлийн агуулах 5. ?г?гдлийн агуулахын загвар Хэмжээсийн х?снэгтийн жишээ


Слайд 22

23 ?г?гдлийн агуулах 5. ?г?гдлийн агуулахын загвар Work flow 1-6 -г нэмэх


Слайд 23

24 ?г?гдлийн агуулах 5. ?г?гдлийн агуулахын загвар ?А дахь олон хэмжээст орчны загварыг дараах схем??дийг ашиглан д?рсэлдэг Од (Star) Цасан ширхэг (Snowflake) Орд (Constellation) Эдгээр схем??дээс Од схемийг ил?? ?рг?н??р ашигладаг Эдгээр схем??д нь баримт ба хэмжээсийн х?снэгт??дийн ??сч байгаа урсгалыг харуулдаг


Слайд 24

25 ?г?гдлийн агуулах 5. ?г?гдлийн агуулахын загвар Од схем Од схем нь хамгийн энгийн схем Дараах т?рлийн х?снэгт??дийг агуулдаг ?ндсэн ганц баримтын х?снэгттэй баримтын х?снэгт дэх кодуудыг тайлбарласан хэмжээсийн х?снэгт??дтэй баримтын х?снэгтээс нэг тєвшнєєр нэгтгэгдэж ??ссэн нэгтгэлийн х?снэгт??дтэй


Слайд 25

26 ?г?гдлийн агуулах 5. ?г?гдлийн агуулахын загвар Суралцагч оюутан (баримт х?снэгт) Оюутны код Мэргэжлийн код Он Улирал код Сурч буй жил Кредит ?ГД Т?гс?гч оюутан (нэгтгэл х?снэгт) <атрибутууд> Шинээр элсэгч (нэгтгэл х?снэгт) <атрибутууд> 2 дахь жилдээ суралцагч (нэгтгэл х?снэгт) <атрибутууд> Од схем 3 дахь жилдээ суралцагч (нэгтгэл х?снэгт) <атрибутууд> Тэнхмийн лавлах (хэмжээс х?снэгт) <атрибутууд> Мэргэжлийн лавлах (хэмжээс х?снэгт) <атрибутууд> Тэнхмийн ?ГД (нэгтгэл х?снэгт) Он Улирал Мэрг_код ?ГД 4 дэх жилдээ суралцагч (нэгтгэл х?снэгт) <атрибутууд> улаан: баримт хар: хэмжээс х?х: нэгтгэл


Слайд 26

27 ?г?гдлийн агуулах 5. ?г?гдлийн агуулахын загвар Цасан ширхэг Цасан ширхэг схемд баримтын х?снэгтээс олон т?вшинд нэгтгэл хийж арай нарийн уялдаатай загвар гардаг Дараах т?рлийн х?снэгт??дийг агуулдаг ?ндсэн ганц баримтын х?снэгттэй баримтын х?снэгт дэх кодын тайлбарыг агуулсан хэмжээсийн х?снэгт??дтэй баримтын х?снэгтээс олон т?вшнєєр нэгтгэгдэж ??ссэн нэгтгэлийн х?снэгт??дтэй


Слайд 27

28 ?г?гдлийн агуулах 5. ?г?гдлийн агуулахын загвар Суралцагч оюутан (баримт х?снэгт) Оюутны код Мэргэжлийн код Он Улирал код Сурч буй жил Кредит ?ГД Шинээр элсэгч (нэгтгэл х?снэгт) <атрибутууд> Цасан ширхаг схем Тэнхмийн лавлах (хэмжээс х?снэгт) <атрибутууд> Мэргэжлийн лавлах (хэмжээс х?снэгт) <атрибутууд> Тэнхмийн ?ГД (нэгтгэл х?снэгт) Он Улирал Мэрг_код ?ГД ПХ-д шинээр элсэгч (нэгтгэл х?снэгт) <атрибутууд> БУ-д шинээр элсэгч (нэгтгэл х?снэгт) <атрибутууд> ТХ-д шинээр элсэгч (нэгтгэл х?снэгт) <атрибутууд> ПХ мэргэжлийн ?ГД (нэгтгэл х?снэгт) Он Улирал ?ГД МС мэргэжлийн ?ГД (нэгтгэл х?снэгт) Он Улирал ?ГД БУ мэргэжлийн ?ГД (нэгтгэл х?снэгт) Он Улирал ?ГД Тайлбар: 2 дахь т?вшинд ??ссэн х?снэгт


Слайд 28

29 ?г?гдлийн агуулах 5. ?г?гдлийн агуулахын загвар Орд схем ?С-аас хэд хэдэн баримтын х?снэгтийг ??сгэх шаардлагаар гарсан схем Дараах т?рлийн х?снэгт??дийг агуулдаг хэд хэдэн баримтын х?снэгтээс б?рддэг хэмжээсийн х?снэгт??д нь нэгээс олон тооны баримтын х?снэгтийн кодыг тайлбарыг агуулдаг нэгтгэлийн х?снэгт??дээс дахин нэгтгэлийн х?снэгт??дийг ??сгэж болдог нэгтгэлийн х?снэгт нэгээс олон тооны х?снэгтээс ??сч болдог


Слайд 29

30 ?г?гдлийн агуулах 5. ?г?гдлийн агуулахын загвар Суралцагч оюутан (баримт х?снэгт) Оюутны код Мэргэжлийн код Он Улирал код Сурч буй жил Кредит ?ГД Суралцааг?й оюутан (баримт х?снэгт) Оюутны код Он Улирал код Шалтгааны код Улирал (хэмжээс х?снэгт) Улирал код Улирал Нийт оюутан (нэгтгэл х?снэгт) Он Улирлын код Суралцагч ою.тоо Суралцааг?й ою.тоо Мэргэжил (хэмжээс х?снэгт) Мэргэжил код Мэргэжил Оюутан (хэмжээс х?снэгт) Оюутан код Оюутан нэр Мэргэжил код 2004-2005 оны оюутан (нэгтгэл х?снэгт) Улирлын код Суралцагч ою.тоо Суралцааг?й ою.тоо 2003-2004 оны оюутан (нэгтгэл х?снэгт) Улирлын код Суралцагч ою.тоо Суралцааг?й ою.тоо Орд схем


Слайд 30

31 ?г?гдлийн агуулах 6. ?г?гдлийн ?г?гдлийн агуулахыг боловсруулах ?г?гдлийг 7 хоног, сар, улирал, жил гэх мэтээр ангиллын т?вшинг дээшл??лж нэгтгэх (roll up) ?г?гдлийг ил?? нарийн т?вшинд задлах: тэнхим, мэргэжил гэх мэтээр (drill down) Куб, гипер кубын хэмжигдэх??нийг эрг??лж харах (pivot) Багана, м?р сонгох ?йлдэл Эрэмбэлэх ?йлдэл Хадгалсан ?г?гдл??с шинэ атрибутыг гаргаж авах


Слайд 31

32 ?г?гдлийн агуулах 6. ?г?гдлийн ?г?гдлийн агуулахыг боловсруулах Энгийн нэгтгэл ?д?р тутмын нэгтгэл ?д?р тутмын дамжуулалт Онцлог: Доод т?вшний мэргэжилтний ?д?р тутмын менежментийн асуудалд зориулсан ?г?гдлийг нарийн хадгална Хадгалах зай их шаардана Боловсруулалт их хийгдэнэ


Слайд 32

33 ?г?гдлийн агуулах 6. ?г?гдлийн ?г?гдлийн агуулахыг боловсруулах Т?вшин дээшл??лж нэгтэх Хугацааны нэгтгэл Ямар нэгэн хугацааны дамжуулалт 1 улирал 2 улирал Онцлог: Дээд т?вшний менежерийн т?л?вл?лт, шинжилгээнд зориулсан Маш авсаархан б?тэцтэй Зарим ?г?гд?л орхигддог ?г?гд?л хуучрах тутам нарийн ?г?гд?л багасна 2000 он 2001 он … 2005 он 1 дэх 3 жил 2 дахь 3 жил 3 дахь 3 жил


Слайд 33

34 ?г?гдлийн агуулах 6. ?г?гдлийн ?г?гдлийн агуулахыг боловсруулах Т?вшин дээшл??лж нэгтэх


Слайд 34

35 ?г?гдлийн агуулах 6. ?г?гдлийн ?г?гдлийн агуулахыг боловсруулах Нарийн т?вшинд задлах Оны нэгтгэл Оны дамжуулалт 2005 он


Слайд 35

36 ?г?гдлийн агуулах 6. ?г?гдлийн ?г?гдлийн агуулахыг боловсруулах Нарийн т?вшинд задлах


Слайд 36

37 ?г?гдлийн агуулах 6. ?г?гдлийн ?г?гдлийн агуулахыг боловсруулах Куб, гипер кубын хэмжигдэх??нийг эрг??лж харах


Слайд 37

38 Унших материал Лекцийн материал


×

HTML:

Ссылка: