'

Різновиди програмного забезпечення. Поняття операційної системи та її функції. Складові та класифікація операційних систем

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Різновиди програмного забезпечення. Поняття операційної системи та її функції. Складові та класифікація операційних систем Системне програмне забезпечення Види програмного забезпечення Прикладне програмне забезпечення Системи програмування Операційні системи Службове програмне забезпечення Прикладні програми загального призначення Прикладні програми спеціального призначення


Slide 1

Системне програмне забезпечення – для керування роботою складових комп’ютера та обміну даними між ними, діагностування та усунення недоліків, організації обміну даними. Серед системного програмного забезпечення особливе місце займають операційні системи.


Slide 2

Операційна система (ОС) – це комплекс програм, що забезпечують: керування роботою пристроїв комп’ютера та обмін даними між ними; зберігання даних в оперативній пам’яті та на зовнішніх носіях;


Slide 3

виконання інших програм; розподіл ресурсів комп’ютера між окремими програмами, які працюють одночасно; організацію обміну даними між користувачем і комп’ютером


Slide 4

Службове програмне забезпечення – це програми, які призначені для діагностування апаратної і програмної складових комп’ютера, розширення можливостей ОС.


Slide 5

За необхідності вони усувають недоліки та оптимізують роботу комп’ютера. Ці програми називають утилітами (англ. utility – корисність). Наприклад, є: комплекс програм Norton Utilities, SiSoft Sandra, Dr. Hardware, антивірусні програми, програми-архіватори, файлові менеджери FAR manager, Total Commander та ін.


Slide 6

Системи програмування – це комплекси програм, які призначені для створення нових програм з використанням мов програмування. Наприклад Turbo Pascal 7.0, Delphi 2009, Borland C++ 3.1, Visual C#.NET 2008, Visual Basic 6.0 та ін.


Slide 7

Прикладне програмне забезпечення – це програми, що призначені для реалізації конкретних задач опрацювання даних, які користувач розв’язує в ході своєї діяльності. Їх поділяють на прикладні програми загального і спеціального призначення.


Slide 8

? 1. Як ви думаєте, які прикладні програми відносяться до програм загального призначення? 2. Які програми відносяться до програм соціального призначення?


Slide 9

До прикладних програм загального призначення відносять програми, які можуть застосовуватися в різних галузях людської діяльності для опрацювання текстів, малюнків, баз даних, електронних таблиць, створення презентацій тощо. Прикладні програми спеціального призначення використовуються для реалізації завдань опрацювання даних у певній галузі діяльності, на конкретному підприємстві, в організації, фірмі або їх підрозділі. До такого типу програм відносять програми для створення відеоефектів при виробництві кінофільмів, креслень машин і механізмів у конструкторських і проектних бюро, діагностування захворювань у медичних закладах, створення шкільного розкладу уроків тощо.


Slide 10

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СКЛАДОВІ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ Залежно від способу організації обміну даними між користувачем і комп’ютером розрізняють операційні системи з текстовим (командним) і графічним інтерфейсом (англ. interface – засоби узгодження).


Slide 11

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СКЛАДОВІ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ За кількістю задач, що можуть виконуватись ОС одночасно, виділяють однозадачні (наприклад, MS DOS) та багатозадачні (наприклад, Windows XP Professional) операційні системи.


Slide 12

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СКЛАДОВІ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ Залежно від можливостей організації роботи комп’ютерної мережі та керування її ресурсами виділяють серверні ОС (Unix, Linux, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Solaris) та ОС для забезпечення потреб індивідуальних користувачів (MS DOS, Windows 98, Windows XP Home Edition).


Slide 13

СКЛАДОВІ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: • базова система введення/виведення – BIOS – незалежний від конкретної версії операційної системи набір базових команд, які використовуються для забезпечення обміну даними між пристроями;


Slide 14

СКЛАДОВІ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: • ядро операційної системи – набір програм, які організовують виконання команд, розподіляють ресурси між пристроями і програмами, надають розширені можливості по керуванню пристроями комп’ютера та ін.;


Slide 15

СКЛАДОВІ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: • файлова система – структура збереження даних на зовнішніх носіях і сукупність програм, які забезпечують роботу з цією структурою. Як правило, операційна система може працювати з кількома файловими системами;


Slide 16

СКЛАДОВІ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: • драйвери пристроїв (англ. driver – водій, керуючий пристроєм) – програми, які забезпечують обмін даними між операційною системою і конкретною моделлю пристрою;


Slide 17

СКЛАДОВІ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: інтерфейс користувача – сукупність засобів, які забезпечують обмін даними між користувачем і ОС.


Slide 18

Для встановлення ОС на комп’ютері потрібно виконати спеціальну операцію, яка називається інсталяцією операційної системи. Під час інсталяції відбувається розміщення складових ОС на вибраному диску, налагодження її взаємодії з апаратною складовою комп’ютера. Диск, на який установлено операційну систему, називається системним. ВСТАНОВЛЕННЯ ОС НА КОМП’ЮТЕРІ


Slide 19

Домашнє завдання: Опрацювати опорний конспект уроку. Дати усні відповіді на запитання: Які види програм входять до програмного забезпечення комп'ютера? Поясніть різницю між системним, службовим і прикладним програмним забезпеченням Які функції виконує ОС? Як називається диск, на який установлено ОС? Назвіть основні складові ОС ? * Описати хід завантаження операційної системи


×

HTML:

Ссылка: