'

УСЛОВНО ИЗРАВНЕНИЕ НА ПЛАНОВИ/ДВУМЕРНИ МРЕЖИ. ОСНОВНИ ФИГУРИ

If you like this presentation – show it...

Slide 0

УСЛОВНО ИЗРАВНЕНИЕ НА ПЛАНОВИ/ДВУМЕРНИ МРЕЖИ. ОСНОВНИ ФИГУРИ


Slide 1

ОСНОВНИ ФИГУРИ Триъгълник Централна фигура Геодезически четириъгълник Венечна система


Slide 2

1. УСЛОВНО ИЗРАВНЕНИЕ НА ОТДЕЛЕН ТРИЪГЪЛНИК


Slide 3

a b c ?1 ?2 ?3


Slide 4


Slide 5


Slide 6

1. УСЛОВНО ИЗРАВНЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНА СИСТЕМА


Slide 7


Slide 8


Slide 9


Slide 10


Slide 11


Slide 12


Slide 13


Slide 14

Развитието на една функция в Тейлоров ред в общ вид е F(X) = f{(x1+h1), {(x2+h2), . . ., {(xn+hn)} = f (x1, x2, . . . , xn) + + ?f/?x1.h1 + ?f/?x2.h2 + …+ ?f/?xn.hn + …


Slide 15

sin {(1) + v1}. sin {(3) + v3}. sin {(5) + v5} F(X) = --------------------------- - 1 = 0 sin {(2) + v2}. sin {(4) + v4}. sin {(6) + v6} cos (1). sin (1). sin (3). sin (5) cos (2). sin (1). sin (3). sin (5) F(X) = F (0) + ----------------- v1- ------------------ v2 + sin (1). sin (2) . sin (4). sin (6) sin2 (2). sin (4). sin (6) cos (3). sin (3). sin (1). sin (5) cos (4). sin (1). sin (3). sin (5) + ----------------- v3 - ------------------ v4 + . . . = 0 sin (3). sin (2) . sin (4). sin (6) sin2 (4). sin (4). sin (6) Където sin (1). sin (3). sin (5) F (0) = ------------- sin (2) . sin (4). sin (6)


Slide 16

Означаваме : ctg (i) / ?cc = ?i , където ?cc = 636620 Тогава за страничното уравнение в окончателен линеен вид се получава ?1 v1 - ?2v2 + ?3v3 - ?4v4 + ?5v5 - ?6v6 + w = 0 Така условните уравнения за по-голямата централна система ще бъдат


Slide 17


Slide 18


Slide 19


Slide 20

Общ вид на нормалните уравнения на корелатите : [aa]K1 + [ab]K2 + [ac]K3 + . . . . . . . . . + [ar]Kr + w1 = 0 [ab]K1 + [bb]K2 + [bc]K3 + . . . . . . . . . + [br]Kr + w2 = 0 [ac]K1 + [bc]K2 + [cc]K3 + . . . . . . . . . + [cr]Kr + w3 = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ar]K1 + [br]K2 + [cr]K3 + . . . . . . . . . . + [rr]Kr +wr = 0 vi = ai K1 + bi K2 + ci K3+ . . . . . + ri Kr me = ± v[vv] / r


Slide 21

[aa/p]K1 + [ab/p]K2 + [ac/p]K3 + . . . . . . . . . + [ar/p]Kr + w1 = 0 [ab/p]K1 + [bb/p]K2 + [bb/p]K3 + . . . . . . . . . + [br/p]Kr + w2 = 0 [ac/p]K1 + [bc/p]K2 + [cc/p]K3 + . . . . . . . . . + [cr/p]Kr + w3 = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ar/p]K1 + [br/p]K2 + [cr/p]K3 + . . . . . . . . . . + [rr/p]Kr + wr = 0 vi = ai/pi K1 + bi/pi K2 + ci/pi K3+ . . . . . + ri/pi Kr me = ± v[pvv] / r


Slide 22


Slide 23


Slide 24

1. УСЛОВНО ИЗРАВНЕНИЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ЧЕТИРИЪГЪЛНИК


Slide 25


Slide 26


Slide 27


Slide 28


Slide 29


Slide 30


Slide 31


Slide 32

1. УСЛОВНО ИЗРАВНЕНИЕ НА ВЕНЕЧНА СИСТЕМА


Slide 33


Slide 34


Slide 35


Slide 36


Slide 37


Slide 38


Slide 39


Slide 40


Slide 41


Slide 42

1. УСЛОВНО ИЗРАВНЕНИЕ СВОБОДНИ ЪГЛОВИ МРЕЖИ С ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА БАЗА


Slide 43


Slide 44


Slide 45


×

HTML:

Ссылка: