'

ПРИРОДЕН КАПИТАЛИЗЪМ

If you like this presentation – show it...

Slide 0

ПРИРОДЕН КАПИТАЛИЗЪМ Лектор: Апостол Дянков, ПОВВИК АД, FCG Intl. 20 март 2010


Slide 1

ПРИРОДЕН КАПИТАЛИЗЪМ Програма: Видове природни услуги и капитал Стойност на природните услуги Принципи на природния капитализъм Проблемни понятия в икономиката Индикатори за устойчиво развитие 20 март 2010


Slide 2

ПРИРОДНИ (екосистемни) УСЛУГИ Краткият(!) списък: Чиста вода Храна Енергия Отпадъци Медикаменти Стрес терапия 20 март 2010


Slide 3

ПРИМЕР 1 - ПРИРОДНИ ПРОДУКТИ Всички знаем какво са защото: “ПП” е бранд със слогани: „Природата го прави вместо нас” „Природата го прави по-добре!” ПП: Средиземноморска риба тон 20 март 2010 Глобална популация: няма данни! Застрешен статус: няма данни! WWF: Италиански улов през 2007 г: 4 887 т 724 тона над квотата съгласувана с ЕС Допустимо ли е това за нормален продукт? Трагедия на общностното (по-късно)?


Slide 4

ПРИМЕР 2 – ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ Пример за необходима екосистемна услуга: опрашването: Според Ecological Society of America: 30% от около 1500 земеделски култури по света се нуждаят от опрашване от пчели и други насекоми. В това число са само културите отглеждани от човека. Стойността на услугата само на територията на САЩ се изчислява на около 3 млрд. долара годишно. Производителите на бадеми в Калифорния плащат около 100 долара за наем на кошер през сезона на опрашването. 20 март 2010


Slide 5

ПРИМЕР 3 – ОБЩЕСТВЕНИ БЛАГА ЩО ЗА СТОКА Е ОБЩЕСТВЕНОТО БЛАГО (PUBLIC GOOD)? Дефиниция: “Общественото благо” (англ. public good)e стока или услуга, която се ползва от всички (англ. non- excludable) и чието потребление не е на конкурентни начала (non-rival). Пример: Природен парк Витоша От значение е дали едно обществено благо е “чисто” - т.е. ползването му е само колективно, и след употреба то остава налично и използваемо. Кой трябва да плаща за обществените блага и колко? 20 март 2010


Slide 6

ЯСНО Е, ЗАЩО ТРЯБВА ДА ОСТОЙНОСТИМ ПРИРОДНИТЕ УСЛУГИ, НО НЕ Е ЯСНО КАК ... 20 март 2010


Slide 7

СТОЙНОСТ НА ПРИРОДНИТЕ УСЛУГИ Методи за изчисление: Пазарна цена Хедонична цена Склонност към плащане Транспортни разходи Предотвратен разход или разход за подмяна Добавена стойност към стоки и услуги 20 март 2010


Slide 8

МЕТОД 1 – ПАЗАРНА ЦЕНА 20 март 2010 Допускане: Хората плащат за стоки и усуги, които те ценят. Примери: Риба тон Слонова кост Вода за пиене Въглеродни квоти и офсети Проблем: Този метод е подходящ само за някои екосистемни продукти и услуги. Кои екосистемни услуги не са подходящи? Обществени блага


Slide 9

МЕТОД 2 – ХЕДОНИЧНА ЦЕНА 20 март 2010 Допускане: Хората плащат за допълнителните компоненти или „екстри“ към една стока, толкова, колкото са готови да платят за придобиването или запазването на екстрите. Въпрос: Колко е ценна за вас влажната зона, в близост до дома, който искате да купите? Проблем: Хедоничната цена е субективна, и е обект на т. нар. „пазарни провали“ като „несъвършена” или „несиметрична” информация. Определя се само “готовността за плащане”.


Slide 10

МЕТОД 3 – СКЛОННОСТ КЪМ ПЛАЩАНЕ 20 март 2010 Допускане: При извършването на безпристрастно анкетиране и информиране за различните аспекти от решението, хората посочват максималната цена, която са склонни да заплатят. Въпрос: Колко е ценна за вас влажната зона? Колко цените околната среда? Колко бихте платили за нея чрез данъци? Проблем: Има ли безпристрастно анкетиране и обективно информиране за решението? Има ли обективни отговори? Анкетата прераства в телевизионно шоу “The price is right”.


Slide 11

МЕТОД 4 – ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ 20 март 2010 Допускане: Както при цените на недвижимата собственост и при посещенията на обекти на дивата природа хората са склонни да платят стойността, която те представляват за тях. Въпрос: Колко ще платите за да посетите Уелоустоунския национален парк (билети за самолет, разход за бензин)? Проблем: Понякога плащаме по-малко, защото природните места просто са по-близо до нас, или пък не е необходимо изобщо да ги посещаваме. Понякога имаме несиметрична или несъвършена информация за туристическите обекти.


Slide 12

МЕТОД 5 – ПРЕДОТВРАТЕН РАЗХОД И РАЗХОД ЗА ПОДМЯНА 20 март 2010 Допускане: Реалната стойност на екосистемната услуга може да бъде изчислена, отчитайки алтернативния, предотвратен разход за осигуряване на тази услуга по технологичен метод. Въпрос: Колко са склонни да плащат жителите на Ню Йорк за водоснабдяване без ПСПВ като защитят влажните зони? Проблем: Понякога нямаме представа за необходимостта от технологични решения за заместването на природните услуги. Някои от услугите нямат технологичен заместител.


Slide 13

МЕТОД 6 – ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ КЪМ СТОКИ И УСЛУГИ 20 март 2010 Допускане: Може да се сметне добавената от екосистемните процеси стойност към дадена стока или услуга посредством приспадане на пазарната цена при отсъствие на този процес. Въпрос: Колко повече струва чистата вода “от планината”от “наливната” вода от чешмата? Проблем: Добавената към пазарната цена стойност също е обект на несъвършена или несиметрична информация. За много продукти и услуги пазарната стойност без помощта на екосистемните услуги е точно 0 (пример: опрашването)?


Slide 14

ОТ “ДОЛАРИЗИРАНЕ” НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ КЪМ ПРИРОДЕН КАПИТАЛИЗЪМ... 20 март 2010


Slide 15

ПРИРОДЕН КАПИТАЛИЗЪМ (теория)? Какво значи нова индустриална революция? 20 март 2010


Slide 16

ПРИРОДЕН КАПИТАЛИЗЪМ (теория)? Какво значи нова индустриална революция? 20 март 2010


Slide 17

ПРИРОДЕН КАПИТАЛИЗЪМ (теория)? Основни принципи: По-малко ресурси в производството Възпроизвеждане на екосистемни процеси Качество вместо количество Реинвестиране в природен капитал Природен капитализъм (книга)? 20 март 2010


Slide 18

КАКВО ОЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТЧЕТЕ В БИЗНЕС МОДЕЛА ПРИРОДЕН КАПИТАЛИЗЪМ 20 март 2010


Slide 19

Икономическа теория и реалности Проблемни понятия в макро-теория на 21-и век Фактори на производство Технологично развитие Климатични промени Икономии от мащаба Алтернативна цена Социална поносимост или социална справедливост? 20 март 2010


Slide 20

ЕКСТЕРНАЛИИ (външни ефекти)? Видове и характеристики на екстерналиите: Негативни външни ефекти Позитивни външни ефекти Нетни екстерналии от човешка дейност Интернализиране на екстерналиите 20 март 2010 Позитивен външен ефект


Slide 21

КАК МОЖЕ ДА ИЗМЕРИМ УСПЕХА НА ПРИРОДНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ? 20 март 2010


Slide 22

Как се измерва реалния път към устойчивостта? БВП, зелен БВП или ИРП? Праг на замърсяването или праг на бедността? Индекс на живата планета или индекс на Биг Мак? Въглероден отпечатък или отпечатъци върху Луната? 20 март 2010


Slide 23

Проблеми с БВП и БНП като икономически индикатори 20 март 2010 Саймън Кузнец (1936 г.): ... Добруването на една нация едва ли може да се измери със стойността на националния доход...


Slide 24

Зелен БВП (Green GDP) вместо БВП – Китай 2006 г. - Китай публикува ЗБВП-2004 Корекция с $66 млрд. или 3% от БВП Независими анализи – между 8 и 12% Доклад 2005 г. - отрицателен растеж ! 2007 г. - Китай прекратява ЗБВП 20 март 2010


Slide 25

Реален индикатор за прогрес РИП (Gеnuine Progress Indicator) Растежът носи “загуби” и “ползи” Намаляване на природния капитал Корекции за намалелите ресурси Корекции за качеството на живот GPI Atlantic, Alberta GPI, Metropole 20 март 2010


Slide 26

Благодаря за вниманието! Апостол Дянков аpostol.dyankov@povvik.com www.twitter.com/ApostolDyankov “ПОВВИК АД” ул. Борис Рангелов 30 София 1138, България www.povvik.com 20 март 2010


×

HTML:

Ссылка: