'

Математик 4b анги

Понравилась презентация – покажи это...

Слайд 1

Математик 4b анги


Слайд 2

Зорилго Олон оронтой тоог з?в унших,бичих /+,-/ ?йлдлийг з?в г?йцэтгэх


Слайд 3

Зорилт К1:Олон оронтой тоог /+,/ унших, бичих


Слайд 4

К2: Бодлого,?йлдлийн дараалал ,тэгшитгэл бодох


Слайд 5

К3:Жиших тоймлох, н?х?х,зохиох дасгал ажиллана


Слайд 6

К4: Ахуйн хэрэглээний тооцоо гаргаж сурах


Слайд 7

Олон оронтой тооны нэмэх, хасах ?йлдлийг бататгах


Слайд 8

1.Анаграммыг з?в байрлуул 4 1 3 2 Н О О Л 4 3 5 2 1 Э М Х Э Н


Слайд 9

1 5 7 2 4 3 6 О Т Й Р Н О О


Слайд 10

2 5 3 1 Н О Ы О Т 3 2 1 4 5 С А Х А Х


Слайд 11

1234-олон 1234567-оронтой 12345-тооны 12345-нэмэх 12345-хасах


Слайд 12

А.Илэрхийлэл зохио. 1234567+12345+12345+12345+1234=


Слайд 13

(1234567+1234)+ 12345*3=1235801+37035=1272836


Слайд 14

Б. Хариуг мянгаар тоймлоорой. 1272836=1273000


Слайд 15

3.Ажиглаад д?гнэлт гаргаарай. а.3589+473=473+ б.2547+(828+1948)=(2574+ )+


Слайд 16

В.8107 + =8107 Г. - 4919=0


Слайд 17

4.Бие даалт -Сурах бичгийн №74,76


Слайд 18

1615 48 2126 16 8153


Слайд 19

2480 3200 3971 10493


×

HTML:

Ссылка: