'

Логически основи в компютъра

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Логически основи в компютъра Изготвил: София Копанарова


Slide 1

Логическите основи на компютъра използват формален апарат, който се нарича математическа логика, логическа алгебра или булева алгебра.


Slide 2

Мнозина учени са дали своя принос за развитието на тази част от математиката, но сме длъжни да споменем ирландския математик Джордж Бул (1815 - 1864), който полага основите на математическата логика (неслучайно се среща и терминът Булева алгебра).


Slide 3

1. Съждение А) Определение Б) Видове съждения


Slide 4

А) Определение Всяка мисъл или изречение, за което може да се каже дали то е вярно т.е. истина или не е вярно т.е. неистина. Примери Днес е слънчево. Аз обичам информатиката, но нямам компютър.


Slide 5

Ако едно съждение е вярно, казваме че то има верностна стойност истина, а ако не е вярно, казваме че верностната му стойност е неистина (лъжа).


Slide 6

За означаване на стойността истина се използва Т (true - истина(англ.)) или 1, а за означаване на стойността неистина се използва F (false - лъжа(англ.)) или 0.


Slide 7

Тъй като всяко съждение може да има верностна стойност истина или неистина (1 или 0), то наричаме логиката двузначна или още двоична.


Slide 8

Стойностите 1(Т) и 0(F) се наричат съждителни константи, а променливите, които приемат само такива стойности,се наричат съждителни променливи (означават се с буквите от латинската азбука).


Slide 9

Б) Видове съждения Прости – Съждения, които не съдържат в себе си други съждения, се наричат прости. Пр. Иван е чернокос. Сложни – Сложни или съставни се наричат такива съждения, които се състоят от поне две прости съждения. Пр. Тони също е чернокос, но сега се е изрусил.


Slide 10

2. Образуване на сложни съждения А) Отношение “И” Б) Отношение “ИЛИ” В) Отношение “НЕ”


Slide 11

А) Отношение “И” Вярно е когато свързаните чрез него съждения са едновременно верни Пример 1 Стоян е отличник по информатика, но няма компютър.


Slide 12

1) Стоян е отличник – истина И Стоян няма компютър – истина Следователно съждението е вярно и има верностна стойност 1.


Slide 13

2) Стоян е отличник – истина И Стоян няма компютър – неистина Следователно съждението е невярно и има верностна стойност 0.


Slide 14

3) Стоян е отличник – неистина И Стоян няма компютър – истина Следователно съждението е невярно и има верностна стойност 0.


Slide 15

4) Стоян е отличник – неистина И Стоян няма компютър – неистина Следователно съждението е невярно и има верностна стойност 0.


Slide 16

Б) Отношение “ИЛИ” Вярно е когато поне едно от двете свързани чрез него съждения е вярно. Примери Ромбът не е квадрат или трапецът е успоредник. Ромбът е квадрат или трапецът е успоредник. Робът е квадрат или трапецът е правоъгълник.


Slide 17

Ромбът не е квадрат – истина или трапецът е успоредник – истина Следователно съждението е вярно и има верностна стойност 1.


Slide 18

Ромбът е квадрат – неистина или трапецът е успоредник – истина Следователно съждението е вярно и има верностна стойност 1.


Slide 19

Ромбът е квадрат – неистина или трапецът е правоъгълник – неистина Следователно съждението е невярно и има верностна стойност 0.


Slide 20

В) Отношение “НЕ” За всяко съждение може да се образува неговото отрицание. Ако даденото съждение е истина, то неговото отрицание не е и обратното. Примери Информатиката е любимият ми предмет. Математиката не е любимият ми предмет.


Slide 21

Информатиката е любимият ми предмет. Отрицанието: Информатиката НЕ е любимият ми предмет.


Slide 22

Математиката не е любимият ми предмет. Отрицанието: Математиката е любимият ми предмет.


Slide 23

3. Логически променливи и функции А) Конюнкция Б) Дизюнкция В) Инверсия Г) Импликация Д) Изключваща дизюнкция Е) Равнозначност


Slide 24

Начините по които човек може да свързва простите съждения в сложни, както и необходимостта от това да знае как да определи верностната стойност на едно сложно съждение, ако знае стойностите на съставящите го прости, водят до изучаване и класифициране на логическите функции.


Slide 25

А) Конюнкция логическо умножение ,,И" - конюнкция - има два аргумента и има стойност 0, когато поне един от аргументите й има стойност 0, и 1, когато и двата аргумента са равни на 1. Означава се с ^ или с AND, например aANDb или a^b. Таблица за истинност:


Slide 26

Б) Дизнюнкция Логическо събиране ,,ИЛИ" - дизюнкция - има два аргумента и има стойност 1, когато поне един от аргументите й има стойност 1, и 0, когато и двата аргумента са равни на 0. Означава се с v или с OR, например aORb или avb. Таблица за истинност:


Slide 27

В) Инверсия (!, NOT, ¬ ) логическо отрицание – инверсия – има един аргумент и променя стойността му от 1 в 0 или обратно от 0 в 1. Срещат се различни варианти на означаване - !,NOT,¬ . Таблица за истинност:


Slide 28

Г) Импликация импликация ( следва, ако … , то …) - има два аргумента, като първият се нарича предпоставка, а вторият - следствие. Резултатът от имплимацията е 0, само когато предпоставката е вярна (1), а следствието е грешно (0). В останалите случаи импликацията има стойност 1. Означава се с —>. Таблица за истинност:


Slide 29

Д) Изключваща дизюнкция изключващо ,,или"( изкл. дизюнкция, неравнозначност, събиране по модул 2) - има два аргумента и има стойност 0, когато аргументите й имат равни стойности, и 1, когато аргументите й са различни. Означава се с XOR. Таблица за истинност:


Slide 30

Е) Равнозначност равнозначност - има два аргумента и има стойност 0, когато аргументите й имат различни стойности, и 1, когато аргументите й са равни. Означава се с <—>. Таблица за истинност:


Slide 31

4. Закони на Де Морган А) ¬(X ^ Y) = ¬X v ¬Y Б) ¬(X v Y) = ¬X ^ ¬ Y


Slide 32

А) ¬(X ^ Y) = ¬X v ¬Y Отрицанието на конюнкцията е равно на дизюнкцията на отрицанията.


Slide 33

Б) ¬(X v Y) = ¬X ^ ¬ Y Отрицанието на дизюнкцията е равно на конюнкцията на отрицанията.


Slide 34

5. Пресмятане на съждителни изрази


Slide 35

Пресметнете всички възможни стойности на израза (p ^ ¬q )


Slide 36

6. Логически елементи на компютъра това са електронни логически схеми, които реализират елементарни логически функции.


Slide 37

Логическите елементи на компютъра се явяват електронните схеми И, ИЛИ, НЕ, И—НЕ, ИЛИ—НЕ и други.


Slide 38

Всеки логически елемент има свое условно обозначение, което изразява неговата логическа функция, но не указва с каква именно електронна схема в него е реализиран. Това опростява записа и разбирането на сложни логически схеми.


Slide 39

Това е таблично представяне на логическите схеми (операции), в които са изчислени всички възможни съчетания на значението на истинност на входните сигнали (операнди) заедно със значението на истинност на изходните сигнали (резултат от операцията) за всяко от тези съчетания. Таблица на истинност


Slide 40

Схема И реализира конюнкция на две или повече логически значения. Схема И


Slide 41

Единица на изхода на схема И ще има, тогава когато на всички входове има единици. Когато на единия от входовете има нула, на изхода също ще има нула. Таблица на истинност на схема И


Slide 42

Схема  ИЛИ  реализира дизюнкция на две или повече логически значения. Схема ИЛИ


Slide 43

Таблица на истинност на схеми ИЛИ Когато на един от входовете на схема  ИЛИ  има единица, на нейня изход също ще има единица.


Slide 44

Схема   НЕ  (инвертор) реализира операцията отрицание.  Връзката между входа   x  на тези схеми и изхода   F  може да се запише със съотношението  F = x  където  х  се чете като   "не x"   или  "инверсия х". С х е м а   НЕ


Slide 45

Таблица на истинност на схема НЕ Ако на входа на схемата е 0,  то на изхода е 1.  Когато на входа е  1,  на изхода е  0. 


Slide 46

Схема И—НЕ се състои от елемента И и инвертор и осъществява отрицание на резултата на схема И. Връзката между изхода F и входа x и y на схемата се записва по следния начин: F=x·y, където x·y  се чете като  "инверсия на x и y".   С х е м а   И—НЕ


Slide 47

Таблица на истинност на схеми И-НЕ


Slide 48

Схема ИЛИ—НЕ се състои от елемента ИЛИ и инвертора  и осъществява отрицание на резултата на схемата ИЛИ.     Връзката между изхода  F и входа  x  и  y  схемите записват в следния вид : F=x+y, където x+y ,  се чете като  "инверсия  x или y ". С х е м а   ИЛИ—НЕ


Slide 49

Таблица на истинност на схеми ИЛИ—НЕ


Slide 50

Това е електронна схема, широко използвана в регистрите на компютъра за надеждно запомняне на един разряд двоичен код. Тригера има две устойчиви състояния, едното от които съответствува на двоична единица, а другото на двоична нула. Тригер


Slide 51

Най-разпространения тип тригер е така наречения RS-тригер (S и R, съответно, от английски set — зареждане, и reset — нулиране). 0 1 0 1 S R Q Q


Slide 52

Това е електронна логическа схема, извършваща сумиране на двоични числа. Суматора служи, преди всичко, като централен възел на аритметико-логическото устройство на компютъра, като намира приложение също и в други устройства и машини. Суматор


Slide 53

Многоразряден двоичен суматор


×

HTML:

Ссылка: