'

Сигурност на PHP уеб приложения

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Сигурност на PHP уеб приложения PHP Web Application Security


Слайд 1

1. Cross Site Scripting (XSS) 2. SQL Injection 3. Malicious File Execution Топ 10 уязвимости при уеб приложенията Open Web Application Security Project http://www.owasp.org


Слайд 2

4. Insecure Direct Object Reference 5. Cross Site Request Forgery (CSRF) 6. Information Leakage and Improper Error Handling 7. Broken Authentication and Session Management 8. Insecure Cryptographic Storage 9. Insecure Communications 10. Failure to Restrict URL Access Топ уязвимости при уеб приложенията


Слайд 3

Какво може да доведе до XSS атака? Уеб приложение използва данни предоставени от потребителя, без да ги валидира или филтрира. До какво може да доведе една XSS атака? Изпълнение на нежелани скриптове в браузъра на потребителя - жертва на атаката. Кои видове уеб приложения са засегнати? Всички, които визуализират динамично съдържание предоставено от потребителя. Cross Site Scripting (XSS)


Слайд 4

Non-persistent (Reflected) Когато данни, предоставени от уеб клиент (най-често под формата на параметри в HTTP заявка), се визуализират директно в браузъра на потребителя. Persistent (Stored) Когато данни, предоставени от потребителя, се съхраняват на сървъра и се използват за генериране на динамични страници без да се филтрират. DOM Based Изпълняват се изцяло от страна на клиента. Когато JavaScript код използва директно данни от DOM обекти, като document.location. Видове XSS атаки


Слайд 5

<form action="comment.php" method="POST"> Име: <input type="text" name="name" /> Коментар: <textarea name="comment"></textarea> <input type="submit" value="Добави коментара" /> </form> <?php echo "<div class='comment'> echo " <p>$name написа:</p>"; echo " <blockquote>$comment</blockquote>"; echp "</div>"; ?> Пример


Слайд 6

Валидиране на входните данни Всички входни данни трябва да се проверяват за коректност – тип, формат и т.н. <?php if( isValidName($name) ) { … }?> Филтриране на изходните данни Всички изходни данни трябва да се филтрират за специални символи преди да се визуализират. <?php echo htmlentities( $comment ); ?> Как да се предпазим?


Слайд 7

Какво може да доведе до SQL инжекция? Изпълнение на SQL заявки, които се конструират динамично с входни данни без валидация. До какво може да доведе една SQL инжекция? Неправомерен достъп и модификация на данни. Неправомерна автентикация и оторизация и др. Кои видове уеб приложения са засегнати? Всички, които изпълняват динамично генерирани заявки. SQL Injection


Слайд 8

Форма за вход в сайт, чрез която потребителят въвежда потребителско име и парола: <form action="login.php" method="POST"> Потребител: <input type="text" name="username" /> Парола: <input type="text" name="password" /> <input type="submit" value="Вход" /> </form> Пример


Слайд 9

Заявка, която търси потребител с въведените име и парола: <?php $username = $_POST['username']; $password = md5($_POST['password']); $sql = "SELECT COUNT(id) FROM users WHERE “; $sql.= "username='$username'"; $sql.= "AND password='$password'"; ?> Пример


Слайд 10

Валидиране на входните данни Всички входни данни трябва да се проверяват за коректност – тип, формат и т.н. <?php if( isValidUsername($username) ) { … }?> Филтриране нa данните, участващи в заявки Всички данни, които участват при конструирането за заявки, трябва да се филтрират, като се премахнат специалните за SQL символи. mysql_real_escape_string($_POST['username']); Как да се предпазим?


Слайд 11

Какво може да доведе до атаката? Най-често възможност за качване на файлове от потребителя – снимки, документи и т.н. До какво може да доведе подобна атака? Неправомерното изпълнение на файлове дава на атакуващия почти неограничени възможности за злоупотреба. Кои видове уеб приложения са засегнати? Всички, които приемат файлове качвани от потребителя. Malicious File Execution


Слайд 12

Форма, чрез която потребителят може да качи изображение в jpg формат: <form action="upload.php" method="POST" enctype="multipart/form-data"> Изберете изображение: <input type="file" name="picture" /> <input type="submit" value="Качване" /> </form> Пример


Слайд 13

Скрипт, който проверява и записва изображението: <?php $picture = $_FILES['picture']; $filename = "pictures/" . basename($picture['name']); if($picture['type'] != "image/jpg") { echo "Невалиден формат! Моля, опитайте отново."; exit; } else { move_uploaded_file($picture['tmp_name'],$filename); } ?> Пример


Слайд 14

Съхраняване извън публичната директория Когато файловете се съхраняват извън публичната директория, те не са достъпни и атакуващият няма да има възможност да изпълни тяхното съдържание. Преименуване на файловете Файлове да се преименуват при тяхното качване, така че атакуващият да не знае под какво име са записани. <?php $picture = $_FILES['picture']; $picture_info = getimagesize($picture['tmp_name']); $filename = "../pictures/" . time() . ".jpg"); … ?> Как да се предпазим?


Слайд 15

PHP Security Scanner http://sourceforge.net/projects/securityscanner/ Spike PHP Security Audit http://sourceforge.net/projects/phpsecaudit/ PIXY http://pixybox.seclab.tuwien.ac.at/pixy/ Софтуер за автоматично тестване сигурността на PHP приложения Софтуерът за автоматично тестване не може да гарантира сигурността на едно PHP приложение, той е само допълнително средство.


Слайд 16

Secure file upload in PHP web applications http://www.scanit.be/uploads/php-file-upload.pdf OWASP Top 10 – 2010: The ten most critical web application security risks http://owasptop10.googlecode.com/files/OWASP Top 10 - 2010.pdf SQL Injection Attacks by Example http://unixwiz.net/techtips/sql-injection.html PHP and the OWASP Top Ten Security Vulnerabilites http://www.sklar.com/page/article/owasp-top-ten Полезни връзки


Слайд 17

PHP Security Manual http://us3.php.net/manual/en/security.php Cross Site Scripting (XSS) Cheat Sheet http://ha.ckers.org/xss.html Improving web application security http://www.cgisecurity.com/lib/Threats_Countermeasures.pdf PHP Security Guide http://shiflett.org/php-security.pdf A Guide to Building Secure Web Applications and Services http://prdownloads.sourceforge.net/owasp/OWASPGuide2.0.1.pdf Полезни връзки


×

HTML:

Ссылка: