'

Изречение и изказване

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Изречение и изказване BULB322 Добрият български език Есенен семестър 2008/09 г. Програма “Език и литература” НБУ © Б. Георгиев


Слайд 1

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 2 Изречение Изречението е: Най-голямата граматична единица в езика; Най-малкият градивен елемент на текста; С изречението говорещият означава ситуация от извън езиковата действителност.


Слайд 2

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 3 ...ситуация... Времето е хубаво. За човек от Европа това изречение означава ситуация, в която времето е слънчево, сухо и относително топло. За охлюва това изречение означава ситуация, в която времето е дъждовно.


Слайд 3

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 4 ...извън езикова действителност... Основното предназначение на човешкия език (естествения език) е да казва неща за това, което е извън езика. Времето е хубаво се отнася до ситуация, която е извън езика и която е елемент от това, което ни заобикаля.


Слайд 4

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 5 ...означава... Да означиш нещо, означава да го кодираш. Граматиката е кодът на човешкия език. Изреченията кодират нещата, които казваме за извън езиковата действителност, чрез действието, наречено “предикация”.


Слайд 5

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 6 Предикация Терминът “предикация” означава “приписване на признак”. Как приписваме признаци, като се изразяваме чрез езика?


Слайд 6

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 7 Приписване на признак Човек Жена Момиче Красиво момиче Красивото момиче на последната маса от дясната редица.


Слайд 7

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 8 Приписване на признак Момичето, седящо на последната маса в дясната редица, е красиво.


Слайд 8

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 9 Приписване на признак Висшата степен на предикацията е конструкцията от име и глагол, като глаголът активира името. Добър човек. Този човек е добър.


Слайд 9

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 10 Изказване Изказването е реалната комуникативна единица – а не изречението (!) – която най-често се проявява във формата на изречение. Ако метафоризираме изказването като човешко тяло, изречението е “скелетът” на изказването.


Слайд 10

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 11 Изказване Аз Изказване Тук Сега


Слайд 11

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 12 Изказване Изказването е проява на определен тип словесно действие (речев акт), което (който) извършваме в комуникацията и се изявява под формата на изречение.


Слайд 12

Видове изречения по цел на изказване BULB322 Добрият български език Есенен семестър 2008/09 г. Програма “Език и литература” НБУ © Б. Георгиев


Слайд 13

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 14 За какво става въпрос? Първоначална класификация на словесните действия (речевите актове), защото в случая не става въпрос за видове изречения, а за видове изказвания, прояви на основни типове словесни действия (речеви актове).


Слайд 14

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 15 “Съобщителни” изречения Представят словесното действие (речевия акт) “твърдение”: Земята се върти около Слънцето. Представят словесното действие (речевия акт) “описание”: Лекцията продължи повече от два часа и безкрайно отегчи публиката.


Слайд 15

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 16 “Съобщителни” изречения Представят словесното действие (речевия акт) “косвено питане”: Питам те колко е часът. Представят словесното действие (речевия акт) “косвена молба”: Ако не възрязавате, ще дойда и аз.


Слайд 16

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 17 “Съобщителни” изречения Представят словесното действие (речевия акт) “косвена заповед”: Господата се приканват да заемат местата си в залата.


Слайд 17

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 18 “Въпросителни” изречения Представят различни словесни действия (речеви актове), които назоваваме общо “въпроси”.


Слайд 18

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 19 Видове въпроси: Въпроси, с които се търси информация: Колко е часът? Въпроси, имащи валидността на молба: Бихте ли ми подали солницата?


Слайд 19

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 20 Видове въпроси: Въпроси, изразяващи любезност към партньора в комуникацията: Как си? Как сте? С нещо да се похвалиш/похвалите?


Слайд 20

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 21 Видове въпроси: Въпроси, посочващи оспорване на властническа позиция (стратегически въпрос): Кой ти каза, че можеш да сядаш на моя стол?


Слайд 21

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 22 Видове въпроси: Въпроси, представящи общоприети твърдения, които е твърде тривиално да бъдат представяни чрез т. нар. “съобщителни изречения” (т.е. т. нар. “реторични въпроси”) Кой не знае Чавдар войвода, кой не е слушал за него? Христо Ботев


Слайд 22

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 23 “Подбудителни” изречения Чрез тези изречения се изразяват следните словесни действия (речеви актове): Заповед: Слушай моята команда! Настойчива молба: Много ви моля – помогнете ми!


Слайд 23

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 24 “Подбудителни” изречения Чрез тези изречения се изразяват следните словесни действия (речеви актове): Подбуда: Да гласуваме! Настойчивост: Искам тази кукла още сега!


Слайд 24

Б. Георгиев: Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказване. 25 “Възклицателни” изречения Чрез тези изречения се изразяват словесните действия (речевите актове) учудване, недоумение, радост, възхищение, недоволство, безпокойство и др. Виж го ти него! Такъв юнак! Какъв мърляч!


×

HTML:

Ссылка: